Aktualności, Uchwały Rady Krajowej

Dość eksperymentów na uczniach! Stanowisko w sprawie zmian w oświacie

Partia Zieloni potępia projekt likwidacji szkół gimnazjalnych bez przedstawienia całościowego programu reformy szkolnictwa w Polsce.

Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. była już ponad 70 razy nowelizowana. W 1999 r. wprowadzono gimnazja i przekazano – wraz ze szkołami podstawowymi – do prowadzenia samorządom. Stopniowo wprowadzano egzaminy zewnętrzne we wszystkich typach szkół,  W ubiegłym roku zrezygnowano z rozpoczęcia nauki przez 6-latki, choć szkoły były już do tego przygotowane.

Jak długo jeszcze polskie szkolnictwo ma przeżywać głębokie zmiany, bez kompleksowego, przygotowanego przez szerokie grono fachowców – naukowców i praktyków – oraz poddanego szerokim konsultacjom społecznym programu reformy? Dość eksperymentów na uczniach i nauczycielach, na rodzicach i samorządach, które muszą je realizować.

Dość eksperymentów na uczniach!

Lista problemów dotykających system edukacji jest bardzo długa i mało kto obecnie postrzega polskie szkoły jako miejsca przyjazne, otwarte i wspierające uczniów w ich drodze po wiedzę. Na rozwiązanie czekają chociażby: rosnący problem przemocy; obniżanie się jakości kształcenia, które nie przygotowuje uczniów do samodzielnego, krytycznego myślenia, a jedynie do zdawania testów; pogłębianie segregacji i brak realnego wyrównywania szans pomiędzy różnymi grupami społecznymi; nadmierna biurokracja, która w żaden realny sposób nie sprawdza faktycznych umiejętności dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli. Likwidacja gimnazjów przeprowadzona w sposób ekspresowy nie rozwiąże istniejących problemów, a jedynie je pogłębi i stworzy nowe, jednocześnie pociągając za sobą  olbrzymie koszty ekonomiczne i społeczne.

Chaotyczny i pośpieszny plan likwidacji gimnazjów będzie stanowił duże obciążenie dla budżetów samorządowych, konieczność szybkiej reorganizacji sieci placówek edukacyjnych, utratę dofinansowania unijnego i prawdopodobnie zwrot już wydanych w tym zakresie pieniędzy, jak również groźbę utraty pracy dla dużej liczby nauczycieli i nauczycielek oraz zamieszanie i chaos dla uczących się.

Apelujemy o rozwagę i o skupienie się na tym, aby zmieniać polskie szkoły w miejsca, w których dzieci i młodzież zdobywają wiedzę z przyjemnością i które przygotują je do krytycznego myślenia o świecie i o naszym otoczeniu. Apelujemy o to, by reformy w edukacji były wprowadzane po opracowaniu wieloletniej strategii rozwoju szkolnictwa, której celem będzie poprawa systemu edukacji dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz aby kolejne rządy nie przewracały tego systemu do góry nogami, nie zmieniały go i porzucały bez realnego namysłu nad skutkami radykalnych zmian dla uczniów i nauczycieli. Apelujemy też, by polskie rządy przestały się skupiać na nośnych hasłach, a zamiast tego zaczęły realnie rozmawiać ze społeczeństwem i zastanawiać się, jak tworzyć szkołę, która pomoże wychować nowe mądre pokolenia.

Czas najwyższy skupić się na uczniach i uczennicach i rozpocząć dyskusję o tym, jaka powinna być polska szkoła – trzeba postawić na jakość systemu edukacji, która musi iść w parze z odpowiednim jej finansowaniem, tworzeniem bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni do nauki dla naszych dzieci oraz godziwymi warunkami pracy nauczycieli i nauczycielek. Przede wszystkim jednak czas najwyższy zadbać o przewidywalność planowanego rozwoju systemu szkolnictwa i o jasną wizję przyszłości edukacyjnej naszych młodych obywateli i obywatelek.

Rada Krajowa Partii Zieloni

16 września 2016 r.