Aktualności, Uchwały Rady Krajowej

Partia Zieloni solidarna z Miłką Stępień

Stanowisko Rady Krajowej Partii Zieloni w sprawie jawności na uczelniach.

Partia Zieloni popiera przejrzystość na uczelniach wyższych.

17 listopada 2016 r. odbędzie się posiedzenie Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi kasacyjnej jednej z polskich uczelni publicznych od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który stwierdził, że pani Miłosława Stępień (członkini Rady Krajowej Partii Zieloni) ma prawo do dostępu do informacji publicznej dotyczącej przebiegu konkursu otwartego na stanowisko akademickie.

Decyzja ta jest precedensowa, ponieważ będzie ona pierwszą w tego typu sprawie.

Otwartość, przejrzystość i jawność procedur konkursowych na uczelniach przy zatrudnieniu pracowników naukowych ma znaczenie dla wszystkich uczelni w Polsce i wszystkich osób kształcących się w Polsce, jak i również dla wszystkich pracowników naukowych nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Odpowiednie procedury rekrutacyjne, odznaczające się przejrzystymi i sprawiedliwymi zasadami, są potrzebne, aby zapewnić wysoką jakość kadry naukowej na uczelniach w całym kraju.

Większość uczelni publicznych w Polsce podpisało zobowiązanie do stosowania się do Europejskiego Kodeksu Postępowania przy Rekrutacjach Naukowców (European Code of Conduct for Recruitment of Researchers). Według tego Kodeksu należy stosować m.in. zasady otwartości, transparentności i efektywności procedur rekrutacyjnych w celu stworzenia prawdziwego, otwartego i atrakcyjnego rynku pracy dla naukowców w całej Europie. Ponadto Kodeks rekomenduje, co następuje:

Pracodawcy i/lub grantodawcy powinni ustalić otwarte, efektywne, przejrzyste procedury rekrutacji, które zapewniają wsparcie, są możliwe do porównania na poziomie międzynarodowym, a także dostosowane do rodzaju oferowanego stanowiska.
Ogłoszenia w sprawie zatrudnienia powinny zawierać dokładny opis wymaganej wiedzy i kwalifikacji oraz nie być na tyle specjalistyczne, by zniechęcić odpowiednich kandydatów. Pracodawcy powinni zamieścić również opis warunków pracy oraz uprawnień, w tym opis perspektyw rozwoju zawodowego. Ponadto, należy realistycznie oszacować czas pomiędzy umieszczeniem ogłoszenia o wolnym stanowisku lub zaproszenia do zgłaszania kandydatur a ostatecznym terminem nadsyłania podań.
Przed wybraniem kandydatów należy ich poinformować o procesie rekrutacji oraz kryteriach wyboru, ilości dostępnych stanowisk oraz perspektywach rozwoju zawodowego. Po zakończeniu procesu doboru kandydatów należy również ich powiadomić o mocnych i słabych stronach ich podań.
(Cytowane za:  http://ec.europa.eu/euraxess/pdf/brochure_rights/kina21620b8c_pl.pdf)

Dokładne informacje o przebiegu konkursów powinny być dostępne, żeby społeczeństwo miało wgląd w to, jakimi kryteriami kierują się komisje konkursowe przy dokonywaniu wyboru osób na stanowisko pracownika uczelni. Uniwersytety polskie tym bardziej powinny dbać o trzymanie się tych zasad, ponieważ jako miejsca kształcenia przyszłych pokoleń Polaków, w których uczy się m.in. o standardach demokratycznych, praworządności, etyce w działaniu, tym większy spoczywa na nich ciężar stosowania się do podstawowych obowiązków praworządnej i przejrzystej instytucji publicznej.

Tym samym Partia Zieloni opowiada się za rzeczywistym stosowaniem się do Europejskiego Kodeksu Postępowania przy Rekrutacjach Naukowców przez polskie uczelnie i za przejrzystością na wszystkich poziomach informowania o wydatkowaniu pieniędzy publicznych, w tym również w zakresie zatrudniania kadry

Rada Krajowa Partii Zieloni

15 listopada 2016 r.