Aktualności, Stanowiska przewodniczących

PRECZ Z PIŁAMI OD PUSZCZY BIAŁOWIESKIEJ!

Rada Krajowa Partii Zieloni z ogromnym niepokojem i oburzeniem przyjęła informację o przygotowywanych przez Lasy Państwowe a inspirowanych przez rząd masowych wycinkach drzew w Puszczy Białowieskiej oraz poprzedzającej je planowanej kłamliwej kampanii propagandowej w mediach.

„NIE BYŁO NAS BYŁ LAS”…

Przeciwko planowanym wycinkom, oprócz organizacji ekologicznych, zaprotestował już Komitet Ochrony Przyrody PAN (tu) oraz Państwowa Rada Ochrony Przyrody (tu).

Mianując ministrem środowiska profesora Jana Szyszkę, autora konfliktu o Dolinę Rospudy i bliskiego Lasom Państwowym myśliwego, który od lat wspiera nieprawdziwą z naukowego punktu widzenia i z odwiecznego doświadczenia herezję, iż Puszcza Białowieska ginie z powodu zbyt małej ingerencji leśników, Jarosław Kaczyński zdradził wysiłki swego brata Lecha na rzecz zachowania Puszczy Białowieskiej dla przyszłych pokoleń.

Marsz Entów w obronie Puszczy Białowieskiej 17.02.2016

17 stycznia Partia Zieloni organizuje Marsz Entów w obronie Puszczy Białowieskiej. Dołączcie do wydarzenia!

Przypominamy, że to prezydent Lech Kaczyński powołał zespół, który doprowadził do długo negocjowanego kompromisu między interesem żyjących z gospodarki leśnej i handlu drewnem Lasów Państwowych, dla których Puszcza Białowieska zawsze była łakomym kąskiem, a interesem zbiorowym Polaków, Europejczyków i całej ludzkości, tych i przyszłych pokoleń, dla których ten ostatni w miarę naturalny las w Europie stanowi dziedzictwo o nieocenionej wartości. Zbiorowy interes ludzi, jak i interes samej przyrody, jej różnorodności biologicznej i tysięcy żyjących w puszczy gatunków roślin i zwierząt, reprezentują organizacje ekologiczne, nie czerpiące z eksploatacji bogactw Puszczy żadnych materialnych korzyści.

Wypracowany przez zespół ds. puszczy przy Prezydencie Lechu Kaczyńskim kompromis zezwalał na wycinki drzew w otaczającej Park Narodowy puszczy, jednakże w mocno ograniczonym zakresie i całkowicie chroniąc stare ponad stuletnie drzewostany. Dzięki temu białowieski las zaczął odzyskiwać naturalny charakter, a jednocześnie Komisja Europejska zawiesiła postępowanie przeciwko Polsce za naruszenie dyrektyw unijnych chroniących strefy ochronne Natura 2000, a Puszcza Białowieska mogła uzyskać tytuł Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Ten stan rzeczy szanowali kolejni ministrowie z koalicji PO-PSL.

Puszcza Białowieska. Fot. WildberryPassion. CC-BY-SA 3.0

Puszcza Białowieska. Fot. WildberryPassion. CC-BY-SA 3.0

Dziś, pod fałszywymi pretekstami, wprowadzono zmiany w Planie Urządzania Lasu (PUL) Nadleśnictwa Białowieża na lata 2012-2021 i podobno podobne zmiany przygotowuje się już dla dwóch sąsiednich nadleśnictw. O ile w dokumencie oryginalnym średnie roczne pozyskanie drewna planowane było na poziomie 6347 m3 netto, dzisiejszy aneks zwiększa je do 52982 m3 netto, tj. ponad ośmiokrotnie. Równolegle, odsetek powierzchni nadleśnictwa objęty cięciami wzrósł z 21% do 58%. Oznacza to drastyczny wzrost intensywności użytkowania drzewostanów na terenach objętych ochroną jako obszar Natura 2000 „Puszcza Białowieska” PLC200004.

Taka decyzja jest niezgodna z prawem, gdyż narusza przepisy transponowanej do prawa krajowego Dyrektywy Rady 92/43/EWG (tzw. Dyrektywy Siedliskowej) oraz porozumienia zawartego w 2014 r. przez Rzeczpospolitą Polską z UNESCO w sprawie ochrony Puszczy Białowieskiej jako miejsca wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości (UNESCO World Heritage List).

Skutkiem tej nierozważnej i podyktowanej interesem korporacyjnym decyzji będzie wznowienie przez Komisję Europejską tzw. „procedury naruszeniowej” dla sprawdzenia potencjalnego wpływu przyjętych zmian na realizację celów ochronnych strefy Natura 2000, a w konsekwencji potencjalne kary finansowe. Ponadto grozi nam utrata statutu specjalnej ochrony UNESCO, co wiąże się z ogromnym uszczerbkiem wiarygodności i negatywną promocją naszego kraju.

Jak wykazała w ramach konsultacji społecznych ekologiczna Fundacja Greenmind, jedno i drugie zagrożenie jest realne, gdyż proponowane wycinki w znaczący sposób naruszą warunki ochrony wielu gatunków, a przede wszystkim dzięcioła trójpalczastego i dzięcioła białogrzbietego. W raporcie ekologów czytamy między innymi: „Nie ma wątpliwości, że zaplanowane w Aneksie PUL wielkoskalowe usuwanie świerków, nie omijające drzewostanów stuletnich, obejmujące blisko 60% powierzchni nadleśnictwa będzie stanowiło czynnik eksterminacji lokalnej populacji dzięcioła trójpalczastego, zagrażając trwałości tejże populacji w obszarze Natura 2000”. Podobnie dla dzięcioła białogrzbietego gniazdującego głównie w lesie z ponadprzeciętną ilością martwego drewna i żerującego przede wszystkim na martwych drzewach.

dzieciol-trojpalczasty

Dzięcioł trójpalczasty. Fot. Patko Erika. CC-BY-SA 2.0

Zagrożenie populacji dwóch gatunków dzięcioła jest tym bardziej niepokojące, że Puszcza Białowieska jest jedynym lasem w Europie, w którym żyją wszystkie europejskie gatunki dzięcioła, dzięki naturalnemu charakterowi lasu i dużej ilości starych i martwych drzew. Jest to powszechną wiedzą dla pasjonatów ornitologii w całej Europie, przyciągając ich do naszej puszczy. Ten stan rzeczy może – niestety – ulec zmianie.

Stanowczo protestujemy przeciwko nierozważnym decyzjom w sprawie Puszczy Białowieskiej. Nie przekonuje nas argumentacja wysuwana przez autorów planu gigantycznych wycinek drzew w Puszczy Białowieskiej, iż wycinki te mają ratować puszczę przed zniszczeniem przez kornika drukarza i pożarami. Puszcza należy bowiem do lasów o niskim poziomie zagrożenia pożarowego, a odwieczne doświadczenie i wiedza naukowa wskazują, iż rozwój kornika drukarza na świerkach jest procesem naturalnym i będzie z czasem powstrzymany w naturalny sposób, niezależnie od interwencji człowieka polegającej na nieskutecznych cięciach sanitarnych. Miało to miejsce od zawsze w trwającej miliony lat koewolucji korników i drzewostanów borowych. Poza tym aż 30% zaplanowanych wycinek dotyczy gatunków, z którymi kornik nie ma nic wspólnego, więc nie o kornika tu naprawdę chodzi.

Pamiętajmy, że

PRZYRODA NIE POTRZEBUJE CZŁOWIEKA, TO CZŁOWIEK POTRZEBUJE PRZYRODY

Żałujemy, że kompetentny i udokumentowany naukowo raport Fundacji Greenmind, poparty przez inne uznane organizacje ekologiczne, został zignorowany w procesie fasadowych konsultacji społecznych (tu). Fakt ten jedynie potwierdza rozwiniętą w raporcie i solidnie uargumentowaną tezę, że intensywna wycinka drzew w nadleśnictwie Białowieża nie może być uzasadniana potrzebami „ochrony lasu” i „zahamowania gradacji kornika drukarza” oraz, że postulowana „ochrona lasu” oznacza przede wszystkim ochronę drzewostanów intensywnie użytkowanych gospodarczo w ramach tzw. sylwikultury, a nie ochronę ekosystemów leśnych kształtowanych przez naturalne procesy, jakiej wymaga Puszcza Białowieska.

Przypominamy też zobowiązania Polski, jakie polska delegacja wraz z ministrem Szyszko przedstawiała niedawno w Paryżu w czasie szczytu klimatycznego COP 21, chwaląc się naszym programem pochłaniania dwutlenku węgla (dla kompensacji wysokich emisji z tytułu dominacji energetyki opartej na węglu) poprzez masowe nasadzenia leśne i zagęszczanie istniejących lasów. Intensywna wycinka drzew w lasach Białowieży, w tym wielu starodrzewów, będzie miała dokładnie odwrotny efekt.

Z tych wszystkich powodów wzywamy ministra środowiska Jana Szyszko do uszanowania woli zmarłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego i opowiedzenia się za interesem zbiorowym i faktycznym ocaleniem wielkiego dziedzictwa narodowego jakim jest Puszcza Białowieska. Apelujemy do ministra Szyszko o niezatwierdzanie ani niebezpiecznego dla Puszczy Białowieskiej Aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Białowieża sporządzonego na lata 2012 – 2021, ani wadliwego i pełnego braków Aneksu do Prognozy oddziaływania planu na środowisko.

Jednocześnie zapowiadamy, że będziemy wspierać wszelkie demokratyczne działania polityczne i społeczne, aby ochronić cenną Puszczę Białowieską przed piłami jej grabicieli.

Rada Krajowa Partii Zieloni