Prawa osób LGBT+

Mimo że od przełomu politycznego w 1989 roku minęło już ponad ćwierć wieku, osoby nieheteronormatywne nadal spotykają̨ się z dyskryminacją, a politycy nie traktują̨ ich problemów poważnie. Brak możliwości zawarcia związku partnerskiego lub małżeństwa nie tylko utrudnia im zwykłe codzienne funkcjonowanie, ale też jest dla nich potwierdzeniem, że we własnej ojczyźnie są obywatelami drugiej kategorii. Kolejne rządy nie zrobiły nic w kierunku przeciwdziałania homofobii i mowie nienawiści kierowanej do osób LGBT+, poprawy sytuacji osób transpłciowych, rzetelnej edukacji antydyskryminacyjnej. Mimo że badania opinii publicznej pokazują, że geje, lesbijki, osoby biseksualne, transpłciowe i queer są jedną z najbardziej narażonych na przemoc i agresję słowną grup, a także że większość społeczeństwa jest zarówno za przeciwdziałaniem dyskryminacji, jak i wprowadzeniem ułatwień prawnych dla osób nieheteronormatywnych, temat ten nadal traktowany jest jako marginalny i nieistotny.

Partia Zieloni jest pierwszą partią w Polsce, która wpisała równość praw dla osób LGBT+ do swojego programu. W swoim programie uwzględnia dokument programowy Europejskiej Partii Zielonych „Prawa LGBT to prawa człowieka”, przyjęty w 2006 roku. Opowiadamy się za:

 • przyjęciem ustawodawstwa zakazującego dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową we wszystkich obszarach;
 • rzetelną edukacją seksualną i antydyskryminacyjną;
 • związkami partnerskimi i małżeństwami o identycznym statusie prawnym dla par różno- i jednopłciowych;
 • prawem par jednopłciowych do adopcji dzieci;
 • dostępnością zapłodnienia in vitro dla kobiet samotnych oraz żyjących w parach jednopłciowych;
 • uproszczeniem procesu uzgodnienia płci;
 • refundacją operacji korekty płci;
 • wprowadzeniem zakazu arbitralnej ingerencji chirurgicznej w stosunku do interpłciowch dzieci;
 • zrównaniem w prawach do podtrzymywania swojej tożsamości uczniów i uczennic różnych religii, pochodzenia etnicznego z uczennicami i uczniami różnych orientacji seksualnych i tożsamości płciowych;
 • zapobieganiem wypadania dzieci i młodzieży prześladowanych na tle orientacji psychoseskualnej i tożsamości płciowej z systemu edukacji;
 • wspieraniem tworzenia schronisk i oferowania innych form wsparcia młodzieży LGBT+ zagrożonej przemocą domową;
 • zapisaniem w ustawie o radiofonii i telewizji zakazu przekazywania treści dyskryminujących ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową;
 • zapobieganiem emigracji z Polski z powodu homofobicznego i transfobicznego prześladowania;
 • uznaniem przez Polskę prawa do azylu ze względu na prześladowania na tle orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.