Prawa zwierząt

Każda istota żywa ma prawo do ochrony, a stosunek do zwierząt jest miarą naszego człowieczeństwa. Ludzie są im winni poszanowanie, ochronę i opiekę. Partia Zieloni proponuje zmiany w prawie, które pozwolą na skuteczniejszą ochronę praw zwierząt i dbanie o ich dobrostan.

 • Rygorystyczne przestrzeganie obecnego prawa w zakresie ochrony zwierząt. Obowiązująca ustawa o ochronie zwierząt daje wiele instrumentów umożliwiających poprawę sytuacji zwierząt. Niestety, jej zapisy nie zawsze są skutecznie stosowane. Dzieje się tak między innymi w przypadku nakładania kar za znęcanie się nad zwierzętami i walki z pseudohodowlami zwierząt domowych.
 • Zakaz hodowli zwierząt na futra. W Polsce funkcjonuje około 800 ferm zwierząt futerkowych. Co roku zabija się tam 8 milionów zwierząt, między innymi lisów i norek. Ten okrutny, okupiony cierpieniem i śmiercią milionów zwierząt rocznie proceder nie ma żadnego uzasadnienia poza chęcią czerpania z niego zysków przez hodowców.
 • Wspieranie hodowli ekologicznych i humanitarnych zwierząt. Monitorowanie hodowli przemysłowych pod kątem dobrostanu zwierząt. Dostosowanie standardów hodowli zwierząt na fermach do standardów europejskich przy uwzględnieniu niezbędnych warunków życiowych (powierzchnia życiowa, dostęp do wody pitnej).
 • Zakaz uboju rytualnego. Zakaz szczególnie niehumanitarnych metod uśmiercania zwierząt, np. bez ogłuszania.
 • Zakaz transportu żywych zwierząt poza granice Unii Europejskiej. Rygorystyczne przestrzeganie prawa dotyczącego czasu transportu, w tym obowiązkowych przerw, zapewnienia zwierzętom odpowiednich warunków (powierzchnia, dostęp do wody pitnej).
 • Zakaz uboju i transportu koni na rzeź. Poprawa sytuacji koni pracujących, w tym pociągowych.
 • Zakaz wykorzystywania zwierząt w cyrkach.
 • Zakaz trenowania psów myśliwskich na żywych zwierzętach, polowań z nagonką, udziału dzieci w polowaniach. Zwiększenie strefy bezwzględnego strzelania.
 • Obowiązek chipowania zwierząt domowych (psów i kotów) z wprowadzeniem aktualnych danych opiekunów, obowiązku oznakowania zewnętrznego zwierząt domowych (adresatka), obowiązku kastracji zwierząt niehodowlanych. Zaostrzenie kar dla pseudohodowli.
 • Zakaz trzymania psów na łańcuchach.
 • Dbanie o dobrostan kotów wolno bytujących. Zapewnienie stałych środków na obowiązkową kastrację kotów wolno bytujących, rozszerzenie puli środków na diagnostykę i leczenie kotów wolno bytujących i bezdomnych psów, wprowadzenie jednolitych norm żywieniowych. Respektowanie obowiązku zostawiania zimą uchylonych okienek piwnicznych.
 • Zapobieganie patologiom w schroniskach dla zwierząt. Likwidacja instytucji hycla – jego rolę powinna przejąć straż miejska i instytucje odpowiedzialne w gminach za opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, np. schroniska, punkty adopcyjne. Likwidacja jednorazowej opłaty od gminy za przyjęcie zwierzęcia do schroniska, zastąpienie jej miesięczną opłatą na utrzymanie zwierzęcia. Nałożenie na schroniska obowiązku prowadzenia jednolitej dokumentacji przebywających tam zwierząt, umożliwiającej śledzenie losów każdego zwierzęcia. Nałożenie na schroniska obowiązku prowadzenia akcji adopcyjnych za pośrednictwem Internetu, mediów społecznościowych i portali ogłoszeniowych oraz obowiązku współpracy z wolontariuszami i wolontariuszkami. Natychmiastowe odbieranie licencji schroniskom, którym udowodniono nieprawidłowe wywiązywanie się ze swojej funkcji (np. nieprowadzącym wymaganej dokumentacji, o wysokim wskaźniku umieralności zwierząt). Powołanie niezależnego od gmin organu uprawnionego do przeprowadzania kontroli w schroniskach, w którego skład weszliby lekarze weterynarii i osoby z organizacji działających na rzecz zwierząt.