Uchwała w sprawie polityki bezpieczeństwa

Nowa polityka bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo jest jedną z fundamentalnych ludzkich potrzeb, a jego zapewnienie należy do najważniejszych problemów politycznych naszych czasów. Jako Zieloni głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa Polski upatrujemy w działaniach osłabiających solidarność europejską, w narastającej fali nacjonalizmu i ekstremizmu oraz tendencji do rozwiązywania konfliktów przy użyciu przemocy, a także w utrzymującej się zależności Polski od krajów traktujących surowce energetyczne jako narzędzie geopolityki. W wymiarze globalnym za największe zagrożenie dla pokoju i bezpieczeństwa uznajemy zaś zmiany klimatu. Dlatego proponujemy nową polityką bezpieczeństwa, w ramach której staraniom o pokój między narodami stale towarzyszy troska o środowisko naturalne i wysiłki na rzecz powstrzymania ocieplenia klimatu.

Po pierwsze – nie szkodzić!

W polityce bezpieczeństwa opowiadamy się za stosowaniem łacińskiej maksymy primum non nocere: po pierwsze nie szkodzić. Dlatego stanowczo potępiamy wszelkie formy militaryzmu i odwoływania się do przemocy w stosunkach międzynarodowych. Odrzucamy fałszywą retorykę „wojny z terroryzmem”. Terroryzm stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli i obywatelek, ale zwalczanie go jest zadaniem dla policji i wywiadu, a nie dla marynarki wojennej i lotnictwa. Interwencje militarne Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w Afganistanie, Iraku, Libii, a teraz w Syrii doprowadziły do destabilizacji sytuacji w regionie i przyczyniły się do powstania Państwa Islamskiego. Nie ma i nigdy nie będzie naszej zgody na barbarzyńskie metody prowadzenia wojny, w tym na wykorzystywanie samolotów bezzałogowych w operacjach militarnych. W „chirurgicznie precyzyjnych” atakach z udziałem dronów ginie niemal równie wielu cywilów – w tym kobiet i dzieci – co islamistycznych bojowników, którzy są celem tych operacji. Dlatego domagamy się zakończenia militarystycznej polityki, która zamiast zapobiegać aktom terroru, przysparza jedynie nowych zwolenników zbrodniczym organizacjom takim jak Państwo Islamskie i Al-Ka’ida.

Konsekwentnie sprzeciwiamy się polityce stosowania tortur wobec więźniów politycznych, która jest zarazem niemoralna i nieskuteczna. Raport Senatu USA, upubliczniony w 2014 roku, nie zostawia w tej sprawie wątpliwości: tortury stosowane przez administrację Georga W. Busha nie przyniosły żadnych nowych danych wywiadowczych. W tym kontekście chcemy przypomnieć, że wciąż nie osądzono osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka na terenie naszego kraju. Warto o tym pamiętać szczególnie dzisiaj, kiedy słowa „konstytucja” i „państwo prawa” odmieniane są przez wszystkie przypadki.

Dostrzegamy zagrożenia związane z wojną na Ukrainie. Stanowczo potępiamy niezgodną z prawem międzynarodowym interwencję wojskową Rosji na terytorium Ukrainy. Zrozumiałe zaniepokojenie wydarzeniami na Ukrainie nie może być jednak usprawiedliwieniem dla militaryzacji budżetu państwa. Sytuacja, kiedy państwo polskie nie ma pieniędzy na naukę, edukację i służbę zdrowia, a nie żałuje środków na nowe czołgi i pensje dla generałów, jest dla nas nie do zaakceptowania. Obawy o bezpieczeństwo nie mogą usprawiedliwiać zgody na nieograniczone szpiegowanie obywateli i obywatelek, co właśnie funduje nam rząd Prawa i Sprawiedliwości w ramach tzw. ustawy inwigilacyjnej. Nie wierzymy też, że gorączkowe zabiegi polityków o stworzenie stałych baz militarnych NATO w Polsce realnie zwiększają nasze bezpieczeństwo, podobnie jak marzenia o broni jądrowej. Stanowczo sprzeciwiamy się również pro-wojennej propagandzie i tworzeniu formacji paramilitarnych.

Współpraca na rzecz pokoju

Bezprawne interwencje zbrojne, inwigilacja obywateli i obywatelek oraz łamanie praw człowieka to przykłady błędnej polityki, która sprawia, że współczesny świat staje się coraz mniej bezpieczny i stabilny. Dlatego opowiadamy się za międzynarodowym współdziałaniem na rzecz pokoju, zarówno na poziomie rządów, jak i społeczeństw, i sprzeciwiamy się eskalowaniu wrogości i nienawiści. Jesteśmy za rozwiązywaniem konfliktów na drodze mediacji i dialogu oraz na gruncie prawa międzynarodowego, a także respektowaniem prawa narodów do samostanowienia. Podstawową gwarancją bezpieczeństwa Polski powinny być dobre relacje z państwami sąsiedzkimi oraz współpraca w ramach organizacji międzynarodowych, takich jak Organizacja Narodów Zjednoczonych, Rada Europy czy Unia Europejska. Od Unii Europejskiej oczekujemy zintensyfikowania współpracy w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony. Uważamy, że UE powinna dołożyć wszelkich starań, aby stać się globalnym liderem walki z globalnym ociepleniem. Jednocześnie apelujemy do władz Unii Europejskiej i rządów państw członkowskich tej organizacji o solidarną politykę wobec imigrantów i imigrantek i zakończenie kryzysu humanitarnego na Morzu Śródziemnym.

Mamy świadomość tego, że w dzisiejszej Europie pokój jest zagrożony, o czym świadczy dobitnie wojna na Ukrainie, która do tej pory pochłonęła ponad 9 tysięcy ofiar. Dlatego jesteśmy za utrzymaniem członkostwa Polski w NATO. Jednocześnie domagamy się, żeby Sojusz Północnoatlantycki zrezygnował z roli globalnego policjanta i interwenta, stając się organizacją obronną, skoncentrowaną wyłącznie na zapewnieniu bezpieczeństwa państwom członkowskim tej organizacji. Optując za współpracą międzynarodową w dziedzinie obronności i walki z terroryzmem, sprzeciwiamy się polityce nieprzemyślanych interwencji zbrojnych, która podważyła wiarygodność Sojuszu Północnoatlantyckiego jako organizacji stojącej na straży pokoju i przestrzegającej prawa międzynarodowego. Potępiamy jednocześnie utrzymywanie stosunków ekonomicznych z organizacjami i państwami terrorystycznymi.

OZE kluczem do bezpieczeństwa energetycznego Polski

Fundamentem bezpieczeństwa Polski jest bezpieczeństwo energetyczne, które możemy osiągnąć jedynie poprzez rozwój energetyki odnawialnej. Zaspokajanie krajowych potrzeb energetycznych w oparciu o energię pozyskiwaną z ropy, węgla lub gazu uzależnia Polskę od dostaw tych surowców z innych państw. Podnoszony w debacie publicznej postulat dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia jedynie odsuwa w czasie realizację podstawowego celu, jakim powinno być zapewnienie całkowitej niezależności energetycznej Polski. Musimy też wyzbyć się złudzenia, że budowa w Polsce elektrowni atomowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa naszego kraju. Energia atomowa nie jest bezpieczna, o czym dobitnie świadczą katastrofy w Czarnobylu i Fukushimie. Rozwój energetyki jądrowej uzależni Polskę od państw posiadających złoża uranu, a składowanie odpadów promieniotwórczych, będących produktem ubocznym pozyskiwania energii z atomu, niesie ze sobą poważne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego. Jedynie energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii jest w stanie zapewnić Polsce niezależność od dostaw surowców z zewnątrz, a tym samym zagwarantować trwałe bezpieczeństwo energetyczne.

Powstrzymać ocieplenie klimatu!

Ocieplenie klimatu jest największym wyzwaniem z zakresu polityki bezpieczeństwa, przed którym stoi ludzkość. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby wzrost temperatury na kuli ziemskiej nie przekroczył 2 stopni Celsjusza w stosunku do epoki przed rewolucją przemysłową. W przeciwnym wypadku będziemy świadkami daleko idących zmian w ekosystemach naszej planety, których konsekwencje są trudne do przewidzenia i oszacowania. Wymieranie kolejnych gatunków roślin i zwierząt, anomalie klimatyczne, w tym siejące zniszczenie burze, wichury i huragany, utrata źródeł wody pitnej zasilających duże społeczności ludzkie, migracje klimatyczne z terenów nienadających się dłużej do zamieszkania, wzrost poziomu wody w oceanach zagrażający zalaniem ludziom żyjącym na wyspach lub terenach nadmorskich, wojny o kurczące się zasoby naturalne – to tylko niektóre możliwe skutki gwałtownego podniesienia temperatury na Ziemi. Dlatego Polska musi podjąć stanowcze działania na forum międzynarodowym zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i akceptować zobowiązania wynikające z porozumienia zawartego podczas COP 21 w Paryżu. W dyskusji o bezpieczeństwie mówi się dziś prawie wyłącznie o wojnie, podczas gdy zapewnienie prawdziwego bezpieczeństwa powinno polegać na trosce o życie i pokój. Priorytetem naszej polityki bezpieczeństwa jest zadbanie o to, żeby Ziemia w dalszym ciągu była planetą nadającą się do życia i zamieszkania przez kolejne pokolenia.