Aktualności, Uchwały Rady Krajowej

ZIELONE ŚWIATŁO DLA UCHODŹCÓW. Stanowisko Partii Zieloni w sprawie kryzysu migracyjnego w Europie

Imigranci przybywający do Europy szukają schronienia przed wojną i biedą. Jeśli im nie pomożemy – zginą.

W ostatnich miesiącach do Europy z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu próbują przedostać się setki tysięcy osób. To ofiary wojen, prześladowań religijnych, wreszcie zmian klimatycznych sprowadzających suszę i nieurodzaj. Ci, którym udało się uciec przed śmiercią, stają się często ofiarami przemytników, którzy przewożą ich w nieludzkich warunkach, bezdusznych urzędników odmawiających jakiejkolwiek pomocy, wreszcie skrajnej prawicy, nieczułej na dramat ludzi, dla których bogata Unia Europejska, w tym Polska, to ostatnia szansa na schronienie i przeżycie. Jeśli im nie pomożemy – zginą.

Podczas przemówienia na obchodach rocznicy powstania NSZZ “Solidarność” prezydent Andrzej Duda powiedział: „Nie ma przyszłości bez solidarności”. Polki i Polacy na przestrzeni wieków wielokrotnie korzystali z gościnności i pomocy innych krajów i narodów, również odległych nam kulturowo. W obliczu dramatu kilkuset tysięcy ludzi szukających schronienia w Europie jest dla nas oczywiste, że Polska i Europa powinna tego schronienia udzielić, bez dzielenia ludzi na lepszych i gorszych według narodowości czy wyznania. Wymagają tego od nas ogólnoludzkie powinności moralne oraz właśnie zasada solidarności, która powinna być naszą wizytówką i którą przy różnych okazjach tak często przywołujemy.

Zielone światło dla uchodźców

Joanna Erbel i Łukasz P. Skurczyński witają uchodźców

Polski rząd zadeklarował w lipcu przyjęcie 2 tysięcy osób. To kropla w morzu potrzeb. Wzywamy władze do przyjęcia większej liczby uchodźców i zapewnienia im pomocy i schronienia. Stać nas na to! Mimo dystansu, jaki dzieli nas do bogatszych krajów Europy Zachodniej Polska wciąż jest jednym z najbezpieczniejszych i najbardziej zamożnych miejsc na świecie według większości międzynarodowych rankingów. Już dziś państwo dysponuje 11 ośrodkami dla uchodźców, które mogą przyjąć 10 tysięcy osób. Unia Europejska deklaruje wsparcie finansowe w wysokości od 6 do 10 tys. euro na osobę. Szacowane roczne koszty przyjęcia 1000 ludzi potrzebujących pomocy są porównywalne z wydatkami na jeden park fontann czy basen w średniej wielkości mieście. Na zignorowane przez społeczeństwo referendum 6 września wydaliśmy 84 mln zł. Według szacunków Urzędu ds. Cudzoziemców za taką kwotę przez rok można utrzymać ok.  5 tys. uchodźców.

Przygotowanie się na przyjęcie uchodźców będzie wymagało wprowadzenia zmian i naprawy systemu zabezpieczeń społecznych, który obecnie zawodzi wiele Polek i Polaków. Nadzwyczajna sytuacja, której jesteśmy świadkami w związku z obecną falą migracji, może stać się impulsem do przyspieszenia tych niezbędnych zmian, tak aby system zabezpieczeń społecznych zaspokajał potrzeby osób potrzebujących. Reakcja społeczeństwa, a szczególnie fala nienawiści w internecie, pokazuje także, że potrzebujemy pilnej debaty na temat systemu oświaty, który powinien przygotowywać młodych ludzi do życia w coraz bardziej zglobalizowanym i wielokulturowym świecie, walcząc z uprzedzeniami i ksenofobią oraz promując otwartość, ciekawość świata i innych kultur oraz krytyczne myślenie. Obecny kryzys może i powinien stać się impulsem do szybkiego wprowadzenia takich zmian.

Agnieszka Grzybek wita uchodźców

Agnieszka Grzybek wita uchodźców

Problemu masowej imigracji do Europy nie da się rozwiązać na poziomie pojedynczych państw, a nawet współpracy międzyrządowej. Dlatego wzywamy przywódców Unii Europejskiej do pilnego ujednolicenia wspólnotowej polityki imigracyjnej i wprowadzenia wspólnego mechanizmu przyjmowania uchodźców, angażującego na miarę możliwości wszystkie kraje UE. Powinniśmy sprawować kontrolę nad procesem imigracji, walcząc z organizującymi przemyt międzynarodowymi grupami przestępczymi, ale bez zamykania granic wobec ludzi dotkniętych nieszczęściem. Do rozwiązania kryzysu migracyjnego powinny też się włączyć bogate kraje Zatoki Perskiej oraz współodpowiedzialne za konflikty w regionie Stany Zjednoczone.

Obecna fala migracyjna nie jest ostatnią. Jeśli nie znajdziemy odpowiedzi na wojny, zmiany klimatyczne, czy wyczerpanie niezbędnych do życia zasobów naturalnych, kolejne części świata zostaną zdestabilizowane przez migracje milionów uchodźców. Dlatego ludzkość powinna podjąć globalnie skoordynowane działania, żeby w swojej ojczyźnie każdy mógł żyć w pokoju, bezpieczeństwie, z dachem nad głową  i z gwarancją zaspokojenia podstawowych potrzeb.

Rada Krajowa Partii Zieloni, 11 września 2015 r.

Zielone światło dla uchodźców