Aktualności, Uchwały Rady Krajowej

Zieloni chcą prawa do godnego porodu

Stanowisko Rady Krajowej Partii Zieloni w sprawie jakości opieki okołoporodowej w Polsce.

Partia Zieloni od zawsze stała po stronie kobiet i ich praw. Ciąża i poród to czas wymagający szczególnej opieki, której zapewnienie jest obowiązkiem rządzących na szczeblu centralnym i lokalnym. Standard opieki zdrowotnej nie może być uzależniony od sytuacji ekonomicznej, miejsca zamieszkania i statusu społecznego kobiet. Nie może on zależeć również od światopoglądu personelu medycznego i osób w organach decyzyjnych.
 
Z oburzeniem przyjmujemy fakt, że w skład zespołu przy Ministerstwie Zdrowia, który ma opracować nowe standardy opieki okołoporodowej w Polsce, wszedł prof. Bogdan Chazan, były dyrektor Szpitala św. Rodziny w Warszawie. Stanowczo protestujemy przeciwko obecności w tym zespole osoby, która działa na rzecz ograniczania praw reprodukcyjnych kobiet.
 
Partia Zieloni z niepokojem obserwuje też obecne realia opieki okołoporodowej i  uważa za niezbędne podjęcie natychmiastowych kroków w celu poprawy sytuacji.
 
W szczególności postulujemy:
 
 • wdrożenie obowiązujących Standardów Opieki Okołoporodowej we wszystkich szpitalach oraz zapewnienie finansowania procesu ich wdrażania przez NFZ lub inne jednostki finansujące szpitale
 • zapewnienie ciężarnym niezbędnych badań i opieki w ramach świadczeń; finansowanych przez państwo we wszystkich lokalnych ośrodkach opieki zdrowotnej, tak, aby można je było wykonać jak najbliżej miejsca zamieszkania w najbliższym możliwym terminie;
 • podmiotowe traktowanie osób rodzących i poszanowania ich woli co do przebiegu i miejsca porodu, w tym umożliwienie obecności więcej niż jednej osobie towarzyszącej podczas porodu;
 • zapewnienie kobietom dostępu do wszelkich możliwych form opieki medycznej w trakcie i po porodzie, które zapewnią godne i bezpieczne warunki przebiegu porodu;
  wprowadzenie ustawowego zakazu pobierania opłat za obecność osób towarzyszących podczas porodu;

 • wspieranie porodów fizjologicznych oraz zwiększenia liczby tzw. domów narodzin, w których położne samodzielnie sprawują opiekę nad kobietą, podczas naturalnego porodu oraz w prawidłowo przebiegającym okresie poporodowym;
 • pokrywanie kosztów porodów domowych, w tym usług położnych w trakcie porodów domowych; obecnie osoby wybierające poród domowy muszą pokrywać wszystkie jego koszty, włącznie z wynagrodzeniem położnej;
 • finansowanie doradztwa laktacyjnego (dotychczas dostępnego jedynie odpłatnie, pomimo istnienia wielu poradni laktacyjnych), aby umożliwić kobietom przezwyciężanie trudności przy karmieniu piersią oraz promowanie tej formy karmienia dziecka także w praktyce pediatrycznej;
 • wspieranie położnych jako grupy zawodowej, w tym godne płace oraz realistyczne minimalne normy zatrudnienia w publicznej służbie zdrowia, oraz jako opiekunek osób ciężarnych, których opieka często pozwala uniknąć medycznej interwencji;
 • zwiększenie dostępności doul, które wspierają osoby ciężarne oraz matki po porodzie merytorycznie i psychicznie;
 • finansowanie przez władze samorządowe specjalistycznych organizacji i stowarzyszeń w zakresie działań na rzecz poprawy jakości opieki okołoporodowej;
 • wspieranie edukacji okołoporodowej oraz upowszechnienie i udostępnienie przez władze lokalne przestrzeni na kluby mam, jako profilaktyki wykluczenia w okresie wczesnego macierzyństwa;
 • bezpłatną i łatwo dostępną pomoc psychologiczna np.w sytuacji utraty dziecka, depresji okołoporodowej;
 • kompleksową edukację  Polaków i Polek na temat przysługujących im praw i obowiązków związanych z narodzinami dziecka oraz praw osób nieheteronormatywnych w ciąży.

Rada Krajowa Partii Zieloni

26 maja 2017 r.