fbpx
Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Title Image

Zielony Nowy Ład dla Europy

Priorytety Europejskiej Partii Zielonych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 r.

Drodzy Wyborcy, drogie Wyborczynie!

 Czas stawić czoło zmianom klimatycznym. Czas ochronić demokrację. Czas przeciwstawić się nienawiści i rasizmowi. Czas podjąć walkę o sprawiedliwość społeczną. Czas zmienić Europę, tak by umożliwić spełnienie marzeń jej obywatelek i obywateli.

W naszej zielonej wizji Europa to kontynent, który opowiada się za ekologiczną transformacją gospodarki, tworzącą nowe, przyjazne dla środowiska miejsca pracy. Jesteśmy to winni naszym dzieciom, jest to także nasz dług wobec świata. To kontynent, który dąży do sprawiedliwości społecznej i pokoleniowej oraz demokracji włączającej. To kontynent, który chroni swoich obywateli i obywatelki i wzmacnia ich pozycję. Który wspiera różnorodność i stoi na straży praworządności. Który promuje pokój międzynarodowy i Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Chcemy odnowić obietnicę Europy. Jesteśmy zwolennikami projektu europejskiego. Będziemy pracować na rzecz powstrzymania i odizolowania tych, którzy słuszną krytykę błędów i niedociągnięć UE próbują przekuć w antyeuropejski, ekstremistyczny i ksenofobiczny marsz wstecz. Mówimy „nie” Europie nacjonalizmów. Proces jednoczenia się Europy uważamy za wielkie historyczne osiągnięcie. Europejczycy i Europejki czerpią z niego liczne korzyści. Nie spoczniemy jednak na laurach przeszłości. Europa, nasz wspólny dom, oznacza poświęcenie i odpowiedzialność.

Europejską jedność trzeba stale umacniać w każdym pokoleniu. W naszych czasach coraz ważniejsza staje się światowa współpraca na rzecz wspólnych wartości i interesów. Europejska suwerenność jest konieczna, aby zmierzyć się z wielkimi wyzwaniami, bo żaden z naszych narodów z osobna nie ma na to wystarczającej siły. Musimy rozwiązywać problemy i wykorzystywać dostępne możliwości wspólnie – jako Europejczycy i Europejki. Europa była, jest i będzie strażniczką multilateralizmu, praw człowieka, zrównoważonego rozwoju i pokojowego rozwiązywania konfliktów.

Aby zbudować Europę, która dba o swoich obywateli i obywatelki, musimy wzmocnić demokrację. Ramy instytucjonalne UE powinny ewoluować w kierunku pełnej wielopoziomowej demokracji, w której wszystkie decyzje dotyczące życia publicznego są podejmowane przejrzyście przez wybieralnych i politycznie odpowiedzialnych przedstawicieli. Ramy te muszą umożliwiać obywatelom i obywatelkom czynne zaangażowanie, tak by wyzwolić moc zdolną zmienić Europę na lepsze. Dlatego należy ustalić przejrzyste i wiążące zasady lobbingu. Dlatego też popieramy ruchy promujące solidarność, odpowiedzialność za środowisko i klimat, rządy prawa, feminizm, sprawiedliwość i wolność. To istota zielonych wartości, którymi się kierujemy, dążąc do zbudowania powszechnej demokracji. Unia Gospodarcza i Walutowa musi zostać zreformowana, tak by zapewnić sprawiedliwy podział korzyści płynących z postępu, nie wykluczający nikogo.

Wzywamy wszystkich obywateli i obywatelki Unii Europejskiej do skorzystania z prawa do głosowania. Najbliższe wybory do Parlamentu Europejskiego zdecydują o przyszłości w stopniu większym niż którekolwiek dotąd. To, czy Europa pójdzie razem naprzód, czy się rozpadnie, zależy od wyboru obywateli i obywatelek – od Waszego wyboru.

 

Walka ze zmianami klimatu poprzez stopniową rezygnację z węgla, promowanie efektywności energetycznej i przejście w 100 proc. na odnawialne źródła energii

Zmiany klimatu to główne wyzwanie naszych czasów. Bez ich powstrzymania ludzkość doprowadzi do tak poważnego spustoszenia kuli ziemskiej, że znaczna jej część przestanie się nadawać do zamieszkania. Istnieje jednak rozwiązanie kryzysu klimatycznego. To słońce, wiatr i inne odnawialne źródła energii!

Powinniśmy czerpać energię wyłącznie ze źródeł odnawialnych i wydajnie ją wykorzystywać, stopniowo odchodząc od energii z paliw kopalnych i energii jądrowej, a zarazem tworząc stabilne miejsca pracy w regionach objętych transformacją energetyczną. Aby ograniczać emisje na tyle szybko, żeby nie przekroczyć progu wzrostu temperatury na świecie o 1,5°C, będziemy dążyć ze wszystkich sił do sprawiedliwego przejścia na gospodarkę o zerowej emisji netto. Aby wzmocnić nasze wysiłki, chcemy ustalenia europejskiego budżetu węglowego i wysokiej minimalnej ceny węgla.

Opowiadamy się za stopniowym odejściem od węgla do r. 2030, a od innych paliw kopalnych wkrótce potem. Należy natychmiast zerwać z dotowaniem paliw kopalnych i energii jądrowej. Europa powinna zrezygnować z inwestycji w paliwa kopalne i wycofać z nich wszelkie fundusze prywatne i publiczne.

 

Inwestowanie w sprawiedliwą zieloną gospodarkę, badania i innowacje

Dzięki Zielonemu Nowemu Ładowi Europa ma szansę stać się światowym liderem w sprawiedliwym przejściu do gospodarki obiegu zamkniętego, neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, przezwyciężając paradygmat polityki zaciskania pasa i zapewniając rozwój gospodarczy korzystny dla wszystkich. Dobra praca i godziwe miejsca pracy, zrównoważony rozwój, włączenie społeczne, większa odporność na kryzysy i stabilność to tylko niektóre korzyści, jakie niesie ze sobą ta zmiana. Chcemy tego dokonać we współpracy z podmiotami gospodarczymi, pracownikami, związkami zawodowymi i przedsiębiorstwami, promując bezpieczeństwo gospodarcze. Wzywamy do utworzenia skutecznego i niezależnego organu UE nadzorującego gospodarkę cyfrową, który będzie kontrolował duże korporacje i ograniczy ich siłę rynkową.

Europa potrzebuje wspólnej zrównoważonej polityki przemysłowej. Wzywamy do ekologizacji produkcji i finansów, sprzeciwiamy się jednak zielonemu mydleniu oczu (greenwashing). Należy przyznać wysoki priorytet odpowiedniemu rozwojowi infrastruktury, a także położyć nacisk na badania i innowacje ekologiczne. Rozwój technologii cyfrowej i czystych technologii muszą iść w parze, uwzględniając potrzeby społeczne i Cele Zrównoważonego Rozwoju społeczności międzynarodowej. Nie wolno dopuścić, by (de)regulacje przemysłowe i umowy handlowe podważały lub utrudniały postęp środowiskowy i społeczny.

Zagwarantowanie godnego dochodu minimalnego w państwach członkowskich

Europa powinna stać się prawdziwą unią społeczną, wzmacniającą pozycję pracowników, zwalczającą ubóstwo i zmniejszającą nierówności. Należy odnowić społeczną obietnicę sprawiedliwości i integracji wszystkich obywateli i obywatelek. Nie może ona paść ofiarą polityki zaciskania pasa ani chciwości korporacji. Walczymy z dumpingiem społecznym. Domagamy się gwarancji sprawiedliwego wynagrodzenia, przestrzegania praw związków zawodowych i godnych warunków pracy.

Europejskie prawodawstwo ramowe powinno – poprzez dyrektywę o dochodzie minimalnym, uchwaloną przez Parlament Europejski – zobligować państwa członkowskie do zagwarantowania swoim obywatelom i obywatelkom godziwego dochodu minimalnego, stosownie do krajowych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zieloni walczą również o godziwie płatny urlop chorobowy oraz sprawiedliwy urlop rodzicielski we wszystkich krajach. Odpowiednie ustawodawstwo musi zapewnić przestrzeganie praw socjalnych. Opowiadamy się za próbnym wprowadzaniem w poszczególnych krajach powszechnego dochodu podstawowego i programów redukcji czasu pracy.

Wspieranie praworządności i praw podstawowych, zwiększenie przejrzystości i zwalczanie korupcji

Rządy prawa są zagrożone, zarówno w Europie, jak i poza jej granicami. Ich obrona przed napierającym autorytaryzmem to walka o duszę Europy. Instytucje europejskie i państwa członkowskie powinny zjednoczyć się w tej walce. UE potrzebuje wiążącego, kompleksowego mechanizmu stałego monitorowania stanu demokracji, praw opozycji, rządów prawa, wolności prasy i przestrzegania praw podstawowych we wszystkich państwach członkowskich. Potrzebny jest również system dialogu politycznego oraz szybkich interwencji i środków wsparcia dla niezależnych mediów i społeczeństwa obywatelskiego, a w razie potrzeby – odpowiednich sankcji.

Fundamentalną sprawą jest przejrzystość instytucji unijnych dla obywateli i obywatelek. Brak przejrzystości w Radzie Unii Europejskiej kompromituje zasadę demokratycznej odpowiedzialności i pozwala na obłudne obwinianie „Brukseli”. UE musi rzetelnie wspierać ochronę grup mniejszościowych przed jakąkolwiek dyskryminacją. Powinna również zapewnić ochronę aktywistom, dziennikarzom i sygnalistom, którzy ujawniają poufne informacje w interesie publicznym.

Fundusze europejskie nie mogą być wykorzystywane do łamania europejskich zasad. Rządy państw członkowskich, które podważyły zasadę rządów prawa, należy pozbawić kontroli nad funduszami UE, chroniąc zarazem beneficjentów końcowych. Korupcja musi być stanowczo i bezwzględnie zwalczana.

Obrona prawa do azylu oraz ustanowienie legalnych i bezpiecznych kanałów migracji

Gwarancje bezpieczeństwa dla osób ubiegających się o azyl to nauczka, płynąca z ciemnych kart historii Europy. Prawo do azylu nie podlega dla nas kompromisom. Chcemy prowadzenia polityki azylowej opartej na solidarności, humanitaryzmie i jasnych procedurach, obejmujących sprawiedliwy podział odpowiedzialności między państwa członkowskie oraz przywrócenie europejskiej misji ratownictwa morskiego.

Europa powinna stworzyć wspólne normy i wspólne zasady dotyczące mobilności siły roboczej i migracji. Chcemy, aby Unia wspierała kraje i gminy integrujące uchodźców lub migrantów. Pomoc dla migrantów nie może być uznana za niezgodną z prawem. Nikt nie powinien iść do więzienia za ubieganie się o azyl.

Pociągi realną alternatywą dla samolotów w Europie

Jednym z głównych celów Zielonych jest transformacja sektora transportu w całej Europie, tak aby jak najszybciej zerwać z uzależnieniem od zanieczyszczających środowisko samochodów, powstrzymać rosnące zanieczyszczenia powodowane przez lotnictwo oraz podjąć rozległe inwestycje w regionalne i transgraniczne sieci kolejowe. Emisje CO2 sektora transportu – zwłaszcza transportu samochodowego i lotniczego – stale rosną. Pozytywną alternatywą jest sprawna sieć kolejowych połączeń międzynarodowych, krajowych i regionalnych, obejmująca szybkie koleje, pociągi nocne oraz połączenia lokalne. Aby wyrównać szanse pomiędzy ruchem kolejowym a lotniczym, loty powinny zostać sprawiedliwie opodatkowane.

Ochrona zdrowia naszych obywateli i obywatelek poprzez zwalczanie skażenia powietrza i wody oraz zatrzymanie produkcji odpadów plastikowych

Zdecydowane działania na rzecz środowiska mogą poprawić jakość życia milionów ludzi. Aby chronić powietrze, którym oddychamy, i wodę, którą pijemy, powinniśmy szybko ograniczyć zanieczyszczenia. Co roku drobne cząstki stałe i inne zanieczyszczenia powietrza wywołują śmierć tysięcy osób. Degradacja środowiska i niezdrowy styl życia spowodowały znaczący wzrost zachorowań. Środki chemiczne, hormony, azotany czy mikrocząsteczki plastiku obecne w naszym łańcuchu pokarmowym stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia. UE powinna zająć się przyczynami problemu i podjąć odpowiednie inicjatywy. Tworzywa sztuczne nienadające się do recyklingu powinny być opodatkowane lub zakazane.

Równocześnie należy stworzyć zrównoważone rozwiązania alternatywne i zwiększyć cele w zakresie recyklingu. Aby zachować naszą bezcenną przyrodę, chcemy znacznie poszerzyć obszary chronione, tak aby obejmowały kluczowe ekosystemy.

UE potrzebuje nowego programu działań na rzecz ochrony środowiska. UE nie powinna finansować działań szkodzących środowisku i bioróżnorodności. Morskie obszary chronione powinny obejmować 20% naszych mórz.

Produkcja dobrej lokalnej żywności wolnej od GMO i pestycydów oraz hodowla bez okrucieństwa wobec zwierząt

Pieniądze europejskiego podatnika powinny w przyszłości wspierać wyłącznie produkcję zdrowej żywności dla obywateli i obywatelek Europy, a nie dotować przemysł rolno-spożywczy, który niszczy nasze gleby, zaognia kryzysy bioróżnorodności i monopolizuje produkcję żywności. Należy jak najszybciej zakazać stosowania najbardziej trujących pestycydów.

Sprzeciwiamy się dumpingowi europejskich produktów rolnych na rynku światowym, ponieważ niszczy to lokalną produkcję żywności w wielu krajach rozwijających się. To, w jakim stopniu rolnicy odnoszą korzyści z europejskiej polityki rolnej, powinno zależeć od tego, w jakim stopniu chronią klimat, wodę i różnorodność biologiczną, inwestują w dobrostan zwierząt i powstrzymują się od stosowania GMO. Chcemy uczciwych cen produktów dla rolników z ważnych obszarów wiejskich, a nie wysługiwania się kilku ponadnarodowym koncernom o ogromnych dochodach.

Zieloni opowiadają się za dobrostanem zwierząt gospodarskich, jako alternatywą dla okrucieństwa hodowli masowej i tortur transportu zwierząt na duże odległości.

Zagwarantowanie bezpłatnego dostępu do wysokiej jakości edukacji, godziwie płatnych staży i dobrych miejsc pracy dla młodych ludzi

Młodzi ludzie budują przyszłość Europy. Powinniśmy im w tym zapewnić możliwie najlepsze warunki i prawo do samookreślenia. Dlatego młodzi ludzie muszą mieć prawo do dostępnego szkolnictwa wyższego, dobrych warunków szkolenia zawodowego i uczciwego dostępu do dobrze płatnych miejsc pracy. Ochronę socjalną młodzieży powinien zagwarantować dochód minimalny i eksperymentalne programy dochodu podstawowego.

UE powinna zachęcać państwa członkowskie do większego inwestowania w edukację. Europa potrzebuje rozległych inwestycji w możliwości uczenia się przez całe życie oraz podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych.

Środki UE przeznaczone na finansowanie programów wymiany studenckiej, takich jak Erasmus, powinny być zwiększone dziesięciokrotnie. Każdy młody człowiek powinien mieć możliwość uczestniczenia w wymianie, bez względu na zaplecze finansowe i przebieg edukacji. Odpowiednio wysoko dofinansowany Europejski Korpus Solidarności powinien dać młodym ludziom szansę na wdrożenie w życie własnych projektów wolontariatu. Będziemy walczyć z regulacjami, które utrudniają młodym ludziom równy dostęp do rynku pracy. Cennym uzupełnieniem programu Erasmus powinna być Europejska Karta Kultury, zapewniająca młodym ludziom środki na korzystanie z oferty kulturalnej.

Walka o sprawiedliwość podatkową już teraz

Każdy powinien płacić podatki sprawiedliwie. Uchylanie się od podatków oraz ich unikanie przez korporacje podkopuje demokrację. Nasze społeczeństwa stają się coraz bardziej podzielone, a niesprawiedliwe opodatkowanie pogłębia społeczne nierówności. Rosnąca nierówność, nieskrępowany lobbing i korupcja stanowią ogromne zagrożenie dla demokracji.

Zieloni opracują systemy podatkowe, które nie będą preferować dużych międzynarodowych korporacji ani osób zamożnych. W Parlamencie Europejskim od dawna ciężko walczymy o większą sprawiedliwość podatkową. Będziemy nadal walczyć z rajami podatkowymi, uchylaniem się od płacenia podatków, unikaniem zobowiązań podatkowych i praniem brudnych pieniędzy. Uznajemy za niedopuszczalne, że wiele ponadnarodowych korporacji, jak również dużych platform internetowych, prawie w ogóle nie płaci podatków. Dlatego chcemy wprowadzić w Europie podatek cyfrowy. Zieloni sprzeciwiają się nieuczciwej konkurencji podatkowej między państwami członkowskimi, która powszechnie zakłóca funkcjonowanie budżetów publicznych.

Walka o Europę feministyczną, przeciw przemocy ze względu na płeć i o równe prawa dla wszystkich

Równość płci leży u podstaw zielonej polityki. Chcemy, aby prawo do aborcji zostało włączone do Karty Praw Podstawowych UE. Chcemy zagwarantować wszystkim obywatelkom i obywatelom bezpłatną, dostępną, dobrej jakości i bezpieczną opiekę w zakresie zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w tym dostęp do aborcji.

Europa powinna zwalczać przemoc związaną z płcią, zgodnie z polityką Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Wszystkie kraje europejskie powinny priorytetowo  wdrożyć konwencję stambulską.

Jesteśmy zdeterminowani, aby zapewnić równe wynagrodzenie za taką samą pracę i równiejszy płciowo skład struktur władzy. Chcemy również, aby zarówno wszelkie przepisy prawne, jak i wszelkie instytucje uznawały rzeczywistą różnorodność Europejczyków i Europejek oraz zwalczały i zapobiegały wszelkim formom dyskryminacji i przemocy, w tym także wobec osób LGBTIQ*.

Powstrzymanie eksportu broni dla dyktatorów i stron konfliktu oraz wspieranie rozwoju w dotkniętych dyktaturą lub konfliktem państwach

UE pozostaje projektem pokojowym. Aby utrzymać pokój, Europa potrzebuje wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony, polegającej zarówno na łączeniu i współdzieleniu swoich zasobów, jak i na koordynacji działań państw członkowskich na szczeblu europejskim.

Europa nie może czerpać zysków z pozbawionego skrupułów eksportu broni i technologii nadzoru do niedemokratycznych reżimów bądź stron konfliktu. Należy skrupulatnie narzucić surowe wytyczne dotyczące eksportu.

Stabilności i rozwoju nie można zagwarantować wyłącznie środkami wojskowymi. Europa powinna zwiększyć finansowanie współpracy rozwojowej do poziomu najmniej 0,7% PKB i podwyższyć, a nie ograniczać nakłady na cywilne metody zapobiegania, rozwiązywania i łagodzenia konfliktów.

Kiedy prawa człowieka i środowisko naturalne są poważnie zagrożone, Europa musi być w stanie bronić swoich wartości poprzez wszechstronne wykorzystanie instrumentów polityki zagranicznej. Kompleksowa koncepcja bezpieczeństwa ludności będzie pomyślnie funkcjonować jedynie w środowisku multilateralizmu, sprawiedliwości międzynarodowej, rządów prawa i ochrony praw człowieka.

Drodzy Wyborcy! Drogie Wyborczynie!

Nadchodzące wybory będą miały decydujące znaczenie dla przyszłości Europy. Chcemy przezwyciężyć status quo i otworzyć nowy rozdział naszego wspólnego europejskiego przedsięwzięcia. Świat wokół nas nie stoi w miejscu, a my, Europejki i Europejczycy, nie możemy sobie pozwolić na marnowanie czasu. Bądźmy motorem zmian w Europie! Połączmy radykalne poglądy z wizjonerskimi celami i skutecznym podejściem!

Europejscy Zieloni zobowiązują się walczyć o priorytety, które przedstawiliśmy powyżej. Zapraszamy wszystkich obywateli i obywatelki Unii Europejskiej do wsparcia nas w tej walce. Wybranie do Parlamentu Europejskiego większej liczby zielonych posłów i posłanek, pochodzących z liczniejszego grona krajów, pomoże nam w wykonaniu tych kroków naprzód. Aby zrealizować te priorytety, w najbliższej kadencji Parlamentu Europejskiego będziemy dążyć do tworzenia postępowych sojuszy i większości. Zieloni obiecują poparcie dla czołowego kandydata lub kandydatki na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej, którzy będą gotowi wspierać te dążenia. Zbudujmy lepszą Europę!