Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Title Image

Statut Partii Zieloni – STARY

Tekst jednolity statutu Partii Zieloni przyj臋ty przez聽X Kongres Partii Zieloni
w聽Warszawie w聽dniu 21 lutego 2016 roku

I. POSTANOWIENIA WST臉PNE

搂 1

1. Partia nosi nazw臋 PARTIA ZIELONI. Dopuszcza si臋 u偶ywanie skr贸tu nazwy: Zieloni.

2. Nazwa ZIELONI 2004 jest nazw膮 historyczn膮 i聽pozostaje zastrze偶ona.

搂 2

(skre艣lony)

搂 3

Siedzib膮 w艂adz i聽organ贸w krajowych Partii jest Warszawa.

II. CZ艁ONKOSTWO

搂 4

Cz艂onkostwo Partii Zieloni mo偶e uzyska膰 ka偶da pe艂noletnia osoba posiadaj膮ca obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do聽czynno艣ci prawnych, korzystaj膮ca w聽pe艂ni z聽praw obywatelskich, przyj臋ta do聽Partii zgodnie z聽przepisami niniejszego statutu.

搂 5

Cz艂onkinie/cz艂onkowie Partii Zieloni nie聽mog膮 jednocze艣nie nale偶e膰 do聽innej partii politycznej.

搂 6

1. Wst膮pienie do聽Partii Zieloni wymaga:

a) z艂o偶enia albo聽przys艂ania poczt膮 zarz膮dowi dowolnego szczebla pisemnej deklaracji zawieraj膮cej uzasadnienie i聽w艂asnor臋czny podpis lub

b) wype艂nienia e-deklaracji dost臋pnej w聽elektronicznej bazie na聽stronie internetowej partii.

2. Z聽chwil膮 wst膮pienia rozpoczyna si臋 sta偶 kandydacki, kt贸ry聽trwa 30 dni i聽ko艅czy si臋 automatycznie nabyciem cz艂onkostwa w聽Partii, z聽zastrze偶eniem postanowie艅 ust. 5.

3. W聽okresie sta偶u kandydackiego kandydat/kandydatka uczestniczy w聽pracach Partii na聽zasadach podobnych do聽zasad obowi膮zuj膮cych cz艂onk贸w/cz艂onkinie. Kandydat/kandydatka mo偶e wysuwa膰 w艂asne pomys艂y i聽propozycje. Nie聽posiada jednak biernego i聽czynnego prawa wyborczego w聽wyborach do聽w艂adz partii oraz聽prawa g艂osu stanowi膮cego w聽g艂osowaniach.

4. W聽trakcie sta偶u lub nawet z聽jego pomini臋ciem mo偶e zosta膰 przyj臋ta do聽Partii osoba, kt贸rej聽dotychczasowa dzia艂alno艣膰 i聽postawa spo艂eczna lub polityczna 艣wiadcz膮 o聽zbie偶no艣ci z聽celami Partii. Przyj臋cia mo偶e dokona膰 upowa偶nione zebranie ko艂a, Rada Krajowa lub rada regionu. Wniosek wymaga uchwa艂y podj臋tej bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, w聽obecno艣ci po艂owy og贸lnej liczby cz艂onki艅 i聽cz艂onk贸w zebrania lub rady. Osoba, kt贸ra聽naby艂a cz艂onkostwo decyzj膮 Rady Krajowej lub rady regionu niezw艂ocznie rejestruje si臋 w聽wybranym kole Partii.

5. W聽ka偶dym momencie sta偶u kandydackiego Zarz膮d Ko艂a lub Rada Krajowa mo偶e postanowi膰 o:

a) przed艂u偶eniu sta偶u kandydackiego, maksymalnie do聽90 dni od聽dnia wst膮pienia,

b) nieprzyj臋ciu kandydatki/kandydata w聽poczet cz艂onki艅/cz艂onk贸w Partii.

Osoba, w stosunku do kt贸rej podj臋to uchwa艂臋 o nieprzyj臋ciu ma prawo odwo艂a膰 si臋 od tej decyzji do Zarz膮du Krajowego w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia. Zarz膮d Krajowy w terminie 14 dni postanawia o przyj臋ciu w poczet cz艂onk贸w/cz艂onki艅 lub odrzuceniu odwo艂ania.

6. W聽szczeg贸lnie uzasadnionych wypadkach Rada Krajowa jest upowa偶niona do聽decydowania o聽imiennych zaproszeniach do聽cz艂onkostwa w聽Partii Zieloni. Zaproszenie to聽zast臋puje wst膮pienie w聽rozumieniu ust. 1, o聽ile zostanie jednoznacznie przyj臋te. Nabycie cz艂onkostwa nast臋puje automatycznie.

搂 7

1. Cz艂onkostwo w聽Partii Zieloni ko艅czy si臋 z聽chwil膮:

1) wyga艣ni臋cia;

2) wyst膮pienia;

3) wykre艣lenia;

4) wykluczenia.

2. Wyga艣ni臋cie nast臋puje z聽chwil膮 艣mierci cz艂onka/cz艂onkini, lub z聽chwil膮 utraty zdolno艣ci do聽czynno艣ci prawnych oraz聽w聽skutek wst膮pienia do聽innej partii politycznej lub utraty obywatelstwa polskiego. Wyga艣ni臋cie cz艂onkostwa stwierdza zarz膮d ko艂a lub Zarz膮d Krajowy Partii.

3. Cz艂onek lub cz艂onkini Partii mo偶e w聽ka偶dej chwili z聽niej wyst膮pi膰 poprzez z艂o偶enie pisemnego o艣wiadczenia Zarz膮dowi Ko艂a do聽kt贸rego nale偶y.

4. Zarz膮d Krajowy, na聽podstawie rekomendacji Skarbnika Krajowego po聽udokumentowanej pr贸bie kontaktu, mo偶e podj膮膰 decyzj臋 o聽przeniesieniu w聽poczet sympatyk贸w/sympatyczek cz艂onkini/cz艂onka, gdy聽co najmniej od聽12 miesi臋cy nie聽p艂aci on/ona sk艂adek cz艂onkowskich..

5. Ko艂o mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋 o聽wykluczeniu z聽partii cz艂onkini/cz艂onka, gdy聽uzna, 偶e聽naruszy艂a/naruszy艂 ona/on statut, zasady programowe lub sprzeniewierza si臋 celom Partii. Uchwa艂a mo偶e by膰 podj臋ta po聽wys艂uchaniu cz艂onkini/cz艂onka, lub w聽przypadku jej/jego niestawiennictwa pomimo dor臋czenia pisemnego wezwania, wystosowanego przez聽zarz膮d ko艂a. Cz艂onkini/cz艂onkowi wykluczonemu s艂u偶y prawo odwo艂ania do聽Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego w聽terminie 30 dni od聽daty powzi臋cia wiadomo艣ci o聽wykluczeniu. Z艂o偶enie odwo艂ania w聽terminie skutkuje nieprawomocno艣ci膮 uchwa艂y do聽czasu rozpatrzenia odwo艂ania przez聽S膮d.

6. W聽przypadku cz艂onka, kt贸ry聽przez ponad 30 dni uchyla si臋 od聽obowi膮zku nale偶enia do聽ko艂a, uchwa艂臋 o聽wykluczeniu podejmuje Zarz膮d Krajowy. Przepisy ust. 5 stosuje si臋 odpowiednio.

7. Uchwale ko艂a o聽wykluczeniu cz艂onka mo偶e towarzyszy膰 wniosek do聽Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego o聽zawieszenie w聽prawach cz艂onka na聽czas trwania procedury wykluczenia. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski w聽terminie 7 dni od聽daty wp艂yni臋cia wniosku wydaje postanowienie o聽zawieszeniu w聽prawach cz艂onka. Postanowienie zawiera decyzj臋 o聽zakresie i聽czasie trwania tego zawieszenia.

搂 8

Cz艂onek lub cz艂onkini Partii Zieloni ma prawo do:

1. przynale偶no艣ci do聽wybranego ko艂a Partii;

2. udzia艂u w聽tworzeniu programu politycznego Partii poprzez zabieranie g艂osu, sk艂adanie propozycji, udzia艂 w聽g艂osowaniach i聽wyborach;

3. udzia艂u na聽prawach go艣cia w聽zgromadzeniu regionalnym i聽krajowym;

4. udzia艂u w聽tworzeniu list kandydat贸w do聽og艂aszanych wybor贸w powszechnych;

5. ubiegania si臋 o聽wstawienie swojej kandydatury w聽wyborach zar贸wno wewn膮trz-partyjnych jak powszechnych, pod聽warunkiem niezalegania ze聽sk艂adkami cz艂onkowskimi lub uzyskania od聽w艂a艣ciwego zarz膮du czasowego zwolnienia z聽ich p艂acenia;

6. dost臋pu do聽informacji o聽dzia艂alno艣ci wszystkich w艂adz Partii;

7. udzia艂u w聽posiedzeniach grup tematycznych Partii;

8. samodzielnego organizowania si臋 wraz z聽innymi cz艂onkiniami/cz艂onkami Partii w聽grupy tematyczne;

9. kandydowania w聽wyborach powszechnych za聽zgod膮 Rady Krajowej z聽innej listy ni偶 lista partii Zieloni.

搂 9

1. Ka偶dy cz艂onek/cz艂onkini ma obowi膮zek:

a) reprezentowa膰 i聽realizowa膰 cele Partii;

b) post臋powa膰 zgodnie z聽ideowymi zasadami Partii;

c) bra膰 czynny udzia艂 w聽pracach Partii;

d) stosowa膰 si臋 do聽uchwa艂 w艂adz Partii;

e) nale偶e膰 do聽ko艂a Partii;

f) op艂aca膰 sk艂adk臋 cz艂onkowsk膮, w聽wysoko艣ci ustalonej przez聽Zarz膮d Krajowy w聽odr臋bnej uchwale.

2. Wysoko艣膰 minimalnej sk艂adki nie聽powinna przekracza膰 1,5% minimalnego miesi臋cznego wynagrodzenia za聽prac臋 brutto.

3. W聽szczeg贸lnych przypadkach zarz膮d w艂a艣ciwy tj.聽zarz膮d ko艂a lub Zarz膮d Krajowy mo偶e czasowo obni偶y膰 cz艂onkowi/cz艂onkini Partii w聽trudnej sytuacji materialnej wysoko艣膰 sk艂adki lub czasowo zwolni膰 od聽niej w聽ca艂o艣ci.

4. Cz艂onek/cz艂onkini, a聽tak偶e kandydat/kandydatka mo偶e zobowi膮za膰 si臋 do聽wp艂at sk艂adek w聽wy偶szej wysoko艣ci ni偶 minimalna, czasowo albo聽stale.

5. (skre艣lony)

6. Cz艂onkowie/cz艂onkinie Partii sprawuj膮cy mandaty senatorskie, poselskie do聽Sejmu RP lub Parlamentu Europejskiego, b臋d膮cy z聽rekomendacji Partii cz艂onkami w艂adz lokalnych i聽regionalnych, oraz聽sprawuj膮cy z聽rekomendacji Partii, jakiekolwiek inne odp艂atne funkcje, s膮 zobowi膮zani do聽wnoszenia sk艂adki partyjnej w聽wysoko艣ci 10% dochod贸w netto osi膮ganych w聽zwi膮zku z聽pe艂nieniem powy偶szych funkcji.

7. Bli偶sze szczeg贸艂y dotycz膮ce sk艂adek okre艣la uchwa艂a Zarz膮du Krajowego.

搂 10

1. Wobec cz艂onka lub cz艂onkini naruszaj膮cego statut b膮d藕 sprzeniewierzaj膮cego si臋 celom Partii, lecz聽nie w聽stopniu uzasadniaj膮cym wykluczenie, mog膮 by膰 zastosowane przez聽ko艂o nast臋puj膮ce 艣rodki dyscyplinuj膮ce:

1) upomnienie;

2) nagana pisemna;

3) skierowanie do聽Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego wniosku o聽zawieszenie cz艂onka/cz艂onkini w聽prawach cz艂onkowskich na聽okres nie聽d艂u偶szy, ni偶 dwa lata.

Uchwa艂a mo偶e by膰 podj臋ta po聽wys艂uchaniu cz艂onkini/cz艂onka, lub w聽przypadku jej/jego niestawiennictwa pomimo dor臋czonego pisemnego wezwania, wystosowanego przez聽zarz膮d ko艂a.

2. Cz艂onkini lub cz艂onkowi ukaranemu przez聽ko艂o s艂u偶y prawo odwo艂ania si臋 do聽Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego w聽terminie 14 dni od聽daty powzi臋cia wiadomo艣ci o聽ukaraniu [鈥.

搂 10a

1. Na聽pisemny wniosek cz艂onkini/cz艂onka z聽wa偶nych powod贸w zarz膮d ko艂a mo偶e zawiesi膰 jej/jego cz艂onkostwo w聽Partii. Uchwa艂臋 w聽sprawie zawieszenia cz艂onkostwa podejmuje zarz膮d ko艂a w聽terminie 14 dni od聽daty z艂o偶enia wniosku.

2. Na聽pisemny wniosek cz艂onkini/cz艂onka zarz膮d ko艂a przywraca jej/jego zawieszone cz艂onkostwo w聽terminie 14 dni.

3. Je偶eli zarz膮d ko艂a nie聽podejmie w聽terminie uchwa艂y, o聽kt贸rej mowa w聽ust. 1 lub 2, podejmuje j膮 zarz膮d wy偶szego szczebla

搂 10b

1. Zawieszenie cz艂onkostwa w聽Partii lub rezygnacja z聽cz艂onkostwa w聽Partii jest r贸wnoznaczne z聽ust膮pieniem ze聽wszystkich organ贸w Partii.

2. W聽okresie zawieszenia cz艂onkini/cz艂onek nie聽ma prawa kandydowania w聽wyborach wewn膮trzpartyjnych i聽praw, o聽kt贸rych mowa w聽搂 8 pkt. 1, 2, 4 i聽6-8. Nie聽ma r贸wnie偶 obowi膮zk贸w, o聽kt贸rych mowa w聽搂 9 pkt. 1, 3 i聽6.

3. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski, zawieszaj膮c cz艂onkostwo w聽Partii, mo偶e postanowi膰 o聽prawach i聽obowi膮zkach cz艂onkini/cz艂onka w聽spos贸b odmienny od聽przewidzianego w聽ust. 2, a聽tak偶e odst膮pi膰 od聽zasady, o聽kt贸rej mowa w聽ust. 1.

4. Je偶eli w聽okresie zawieszenia ko艂o uleg艂o rozwi膮zaniu odpowiedni zarz膮d wy偶szego szczebla przenosi cz艂onkini臋/cz艂onka zawieszon膮/zawieszonego do聽innego ko艂a podlegaj膮cego mu bezpo艣rednio.

搂 10c

1. Krajowy rejestr cz艂onki艅/cz艂onk贸w prowadzi Zarz膮d Krajowy, na聽podstawie deklaracji cz艂onkowskich, o聽kt贸rych mowa w聽搂 6 ust. 1, przekazywanych przez聽zarz膮dy k贸艂 w聽terminie 14 dni od聽daty z艂o偶enia.

2. Zarz膮d ko艂a informuje Zarz膮d Krajowy o:

1) powzi臋ciu uchwa艂, o聽kt贸rych mowa w聽搂 6 ust. 2 i聽3;

2) wyga艣ni臋ciu, wyst膮pieniu albo聽wykre艣leniu, o聽kt贸rych mowa w聽搂 7;

3) uprawomocnieniu si臋 uchwa艂y o聽wykluczeniu, o聽kt贸rej mowa w聽搂 7 ust. 5;

4) utworzeniu nowego ko艂a, o聽kt贸rym mowa w聽搂 19a;

5) przeniesieniu, o聽kt贸rym mowa w聽搂 19b.

3. Je偶eli utworzono region, regionalny rejestr cz艂onki艅/cz艂onk贸w prowadzi zarz膮d regionu na聽podstawie kopii deklaracji cz艂onkowskich. Przepisy ust. 1 i聽2 stosuje si臋 odpowiednio.

4. Zarz膮d nowego ko艂a informuje r贸wnie偶 o聽dotychczasowej przynale偶no艣ci cz艂onki艅/cz艂onk贸w ko艂a.

5. Organy Partii informuj膮 odpowiednie zarz膮dy o聽zawieszeniu cz艂onkostwa i聽jego ustaniu, podaj膮c jednocze艣nie podstaw臋 statutow膮.

6. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski informuje odpowiedni zarz膮d ko艂a i聽zarz膮d regionu oraz聽Zarz膮d Krajowy o聽wykluczeniu cz艂onkini/cz艂onka z聽Partii.

7. (skre艣lony)

III. WSP脫艁PRACA SYMPATYK脫W I聽SYMPATYCZEK Z聽PARTI膭

搂 11

1. Partia Zieloni umo偶liwia woln膮 wsp贸艂prac臋 sympatykom i聽sympatyczkom. Sympatyk/sympatyczka nie聽jest cz艂onkiem/cz艂onkini膮 partii.

2. Wsp贸艂praca sympatyka/sympatyczki z聽Parti膮 zostaje nawi膮zana poprzez:

a) pisemne lub internetowe powiadomienie zarz膮du lub rady dowolnego szczebla przez聽sympatyka/sympatyczk臋;

b) zaproszenie ze聽strony zebrania ko艂a, zarz膮du dowolnego szczebla lub rady dowolnego szczebla.

3. Sympatyk/sympatyczka ma prawo uczestniczy膰 w聽politycznych pracach i聽dyskusjach Partii bez聽g艂osu stanowi膮cego. Ma r贸wnie偶 prawo do聽szerokiej informacji o聽pracach Partii.

4. Wsp贸艂praca sympatyka/sympatyczki z聽Parti膮 ko艅czy si臋 pisemnym o艣wiadczeniem sympatyka/sympatyk nim/ni膮 wsp贸艂prac臋.

5. Wsp贸艂praca z聽sympatykiem/sympatyczk膮 wygasa, je偶eli przez聽okres 12 miesi臋cy nie聽jest realizowana.

6. Sympatyk/sympatyczka nie聽mo偶e obejmowa膰 偶adnych funkcji partyjnych. Mo偶e jednak znajdowa膰 si臋 na聽listach wyborczych Partii w聽wyborach powszechnych.

IV. ZASADY PROCEDOWANIA I聽WYBOR脫W

搂 12

Wszystkie organy Partii Zieloni podlegaj膮 uchwa艂om organ贸w wy偶szego szczebla w聽ramach ich kompetencji wynikaj膮cych z聽niniejszego statutu.

搂 13

1.Dla wa偶no艣ci uchwa艂 organu Partii konieczna jest obecno艣膰 co najmniej po艂owy cz艂onki艅/cz艂onk贸w danego organu, z聽zastrze偶eniem ust. 2.

2. Uchwa艂y mog膮 by膰 podejmowane drog膮 telefoniczn膮 lub internetow膮.

搂 14

1. Cz艂onkowie/cz艂onkinie organ贸w Partii wybierani/wybierane s膮 w聽g艂osowaniu tajnym, zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, przy uwzgl臋dnieniu zasady parytetu p艂ci. Przewodnicz膮ce/przewodnicz膮cy wszystkich szczebli, a聽tak偶e skarbniczki/skarbnicy oraz聽sekretary/sekretarze k贸艂 i聽region贸w wybierane/wybierani s膮 bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.

2. Wszystkie organy partii Zieloni sk艂adaj膮 si臋 z聽parzystej liczby cz艂onk贸w/cz艂onki艅 i聽s膮 obsadzane w聽50% przez聽przedstawicieli obu p艂ci.

2a. Na聽wniosek cz艂onka/cz艂onkini jego/jej p艂e膰 okre艣lana jest na聽podstawie o艣wiadczenia o聽trwale prze偶ywanej to偶samo艣ci p艂ciowej.

2b. Zmiana p艂ci cz艂onka/cz艂onkini organu partii w聽trakcie trwania kadencji nie聽narusza zasady parytetu i聽nie skutkuje konieczno艣ci膮 zmiany w聽sk艂adzie tego organu. Deklaracji p艂ci nie聽mo偶na sk艂ada膰 w聽czasie trwania kongresu sprawozdawczo-wyborczego.

3. Za聽zwyk艂膮 (wzgl臋dn膮) wi臋kszo艣膰 g艂os贸w uwa偶a si臋 uzyskanie g艂os贸w w聽liczbie wi臋kszej ni偶 pozosta艂e (licz膮c osobno) w聽danym g艂osowaniu, z聽zastrze偶eniem 搂 13.

4. Za聽bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣膰 g艂os贸w uwa偶a si臋 uzyskanie ponad po艂owy g艂os贸w w聽danym g艂osowaniu, z聽zastrze偶eniem 搂 13.

5. W聽sk艂adzie Rady Krajowej mo偶e zasiada膰 najwy偶ej 5 os贸b nale偶膮cych do聽k贸艂 maj膮cych siedzib臋 na聽obszarze tego samego wojew贸dztwa, z聽zastrze偶eniem, 偶e聽regu艂a ta nie聽dotyczy cz艂onki艅 i聽cz艂onk贸w Rady Krajowej wchodz膮cych w聽jej sk艂ad z聽urz臋du.

6. Skwitowania ust臋puj膮cym kolegialnym organom dokonuje si臋 艂膮cznie na聽poszczeg贸lne sk艂ady osobowe tych organ贸w, chyba, 偶e聽co najmniej 1/4 uprawnionych do聽udzielenia skwitowania za偶膮da g艂osowania indywidualnego.

7. Listy wyborcze Partii Zieloni w聽wyborach powszechnych do聽kolegialnych organ贸w w艂adzy publicznej obsadzane s膮 naprzemiennie kobietami i聽m臋偶czyznami a偶 do聽wyczerpania wszystkich przedstawicielek/przedstawicieli jednej z聽p艂ci. Ka偶da z聽p艂ci otrzymuje na聽listach co najmniej 40% miejsc pierwszych i聽kolejnych nieparzystych.

7a. W聽wyborach do聽Senatu oraz聽w聽wyborach samorz膮dowych, odbywaj膮cych si臋 wed艂ug ordynacji wi臋kszo艣ciowej z聽podzia艂em na聽okr臋gi jednomandatowe, okr臋gi, w聽kt贸rych Partia Zieloni wystawia swoich kandydat贸w, okr臋gi wyborcze dzielone s膮 proporcjonalnie mi臋dzy kobiety i聽m臋偶czyzn w聽skali wojew贸dztwa i聽kraju..

7b. W聽odniesieniu do聽wybor贸w powszechnych do聽kolegialnego organu w艂adzy publicznej, w聽kt贸rych przewidziana jest jedna lista dla kandydatek/kandydat贸w reprezentuj膮cych r贸偶ne komitety wyborcze, przepis ust. 7a stosuje si臋 odpowiednio.

8. Zarz膮d regionalny zwo艂uje zgromadzenie regionalne z聽wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni poprzez zawiadomienie zarz膮d贸w k贸艂 listami tradycyjnymi lub elektronicznymi zawieraj膮cymi porz膮dek obrad oraz聽informacj臋 o聽miejscu i聽czasie obrad oraz聽poprzez og艂oszenie na聽oficjalnej stronie internetowej regionu.

9. Zarz膮d krajowy, realizuj膮c uchwa艂臋 Rady Krajowej o聽zwo艂aniu Kongresu, zawiadamia o聽zwo艂aniu Kongresu z聽wyprzedzeniem co najmniej 4 tygodni poprzez zawiadomienie zarz膮d贸w region贸w listami zwyk艂ymi lub elektronicznymi zawieraj膮cymi porz膮dek obrad oraz聽informacj臋 o聽miejscu i聽czasie obrad oraz聽poprzez og艂oszenie na聽oficjalnej stronie internetowej Partii. Zarz膮dy regionalne przekazuj膮 zawiadomienia do聽zarz膮d贸w k贸艂 w聽trybie przewidzianym dla zwo艂ywania zgromadzenia regionalnego.

10. Organy Partii uchwalaj膮 regulaminy swojej pracy zawieraj膮ce szczeg贸艂owy tryb procedowania.

11. Statut mo偶e zosta膰 zmieniony przez聽Kongres wi臋kszo艣ci膮 kwalifikowan膮 co najmniej 2/3 oddanych g艂os贸w. Przepis 搂 13 stosuje si臋 odpowiednio.

12. Likwidacja Partii mo偶e zosta膰 przeg艂osowana przez聽Kongres wi臋kszo艣ci膮 kwalifikowan膮 co najmniej 2/3 oddanych g艂os贸w. Przepis 搂 13 stosuje si臋 odpowiednio.

13. Zasad膮 organizowania wszelkich spotka艅 Partii Zieloni jest r贸wna dost臋pno艣膰 tych spotka艅 dla wszystkich. Organizatorzy spotkania powinni zorganizowa膰 czasow膮 opiek臋 nad聽ma艂oletnimi dzie膰mi i聽innymi osobami pozostaj膮cymi pod聽opiek膮 uczestnik贸w/uczestniczek danego spotkania oraz聽zapewni膰 dost臋pno艣膰 techniczn膮 miejsca spotkania dla os贸b niepe艂nosprawnych ruchowo.

搂 15

Kadencja organ贸w Partii wynosi dwa lata.

搂 16

1. Cz艂onkowie/cz艂onkinie organ贸w Partii, kt贸rzy聽nie uzyskali skwitowania, nie聽mog膮 kandydowa膰 do聽organ贸w nast臋pnej kadencji.

2. Cz艂onkowie/cz艂onkinie organ贸w, kt贸rzy聽opu艣cili ponad 50% posiedze艅 bez聽usprawiedliwienia przyj臋tego przez聽dany organ, nie聽mog膮 otrzyma膰 skwitowania.

3. Cz艂onkowie/cz艂onkinie organ贸w mog膮 zosta膰 odwo艂ani w聽czasie kadencji przez聽organ, kt贸ry聽ich powo艂a艂 lub przez聽referendum w聽przypadku cz艂onk贸w/cz艂onki艅 organ贸w krajowych.

4. Nie聽mo偶na 艂膮czy膰 cz艂onkostwa w聽organach uchwa艂odawczych lub wykonawczych, z聽cz艂onkostwem w聽organach kontrolnych lub s膮downiczych tego samego szczebla.

5. Osoby bliskie oraz聽pozostaj膮ce w聽stosunku zale偶no艣ci s艂u偶bowej, tak偶e poza Parti膮, nie聽mog膮 jednocze艣nie by膰 cz艂onkami organ贸w wykonawczych i聽organ贸w kontrolnych lub s膮downiczych albo聽organ贸w kontrolnych i聽organ贸w s膮downiczych, wszelkiego szczebla.

搂 17

1. Zwolnione w聽czasie trwania kadencji miejsca w聽organach mog膮 zosta膰 obsadzone w聽ten spos贸b, 偶e聽na miejsce zwolnione, na聽okres do聽ko艅ca kadencji wchodzi z聽zachowaniem przepis贸w 搂 14 ust. 2 osoba, kt贸ra聽w聽trakcie wybor贸w uzyska艂a najwi臋cej g艂os贸w, lecz聽nie dosta艂a si臋 do聽danego organu i聽nie zosta艂a wybrana do聽organu innego rodzaju.

2. Je偶eli wskutek niemo偶no艣ci uzupe艂nienia sk艂adu organu w聽trybie, o聽kt贸rym mowa w聽ust 1, ponad 1/5 miejsc w聽danym organie pozostanie nieobsadzona, konieczne jest przeprowadzenie wybor贸w uzupe艂niaj膮cych, o聽ile do聽ko艅ca kadencji pozosta艂o ponad 6 miesi臋cy.

搂 18

Zasady wybor贸w delegat贸w i聽delegatek na聽Kongres i聽zgromadzenia region贸w, ustalaj膮 odpowiednio Zarz膮d Krajowy i聽zarz膮dy region贸w.

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

A. KO艁A

搂 19

1. Podstawow膮 jednostk膮 organizacyjn膮 Partii jest ko艂o.

2. Ko艂o jest struktur膮 terytorialn膮 i聽musi mie膰 siedzib臋 w聽oznaczonej miejscowo艣ci.

3. Ko艂o liczy nie聽mniej ni偶 3 cz艂onki艅/cz艂onk贸w.

4. Zarz膮d Krajowy mo偶e podj膮膰 decyzj臋 o聽rozwi膮zaniu ko艂a, gdy聽liczba cz艂onk贸w spadnie poni偶ej 3 os贸b. Osoby, kt贸re do聽niego nale偶a艂y informuj膮, w聽ci膮gu 30 dni od聽daty powzi臋cia wiadomo艣ci o聽rozwi膮zaniu ko艂a, zarz膮d wy偶szego szczebla o聽woli uregulowania swojej przynale偶no艣ci do聽ko艂a Partii. Przepis 搂 7 ust. 6 stosuje si臋 odpowiednio.

5. (skre艣lony)

6. (skre艣lony)

7. Ko艂a uchwalaj膮 swoje regulaminy, o聽kt贸rych mowa w聽搂 14 ust. 10. Regulaminy s膮 dost臋pne dla ka偶dej cz艂onkini i聽ka偶dego cz艂onka Partii. Wzory regulamin贸w udost臋pnia Zarz膮d Krajowy.

搂 19a

1. Cz艂onkinie/cz艂onkowie Partii mog膮 utworzy膰 nowe ko艂o, wybieraj膮c r贸wnocze艣nie jego organy, na聽zebraniu za艂o偶ycielskim.

2. Sk艂adk臋 cz艂onkowsk膮 za聽miesi膮c, w聽kt贸rym nast臋puje utworzenie ko艂a cz艂onkini/cz艂onek Partii uiszcza w聽kole, do聽kt贸rego nale偶a艂a/nale偶a艂 z聽pocz膮tkiem tego miesi膮ca albo聽przelewem na聽konto bankowe partii.

搂 19b

Przeniesienie do聽innego ko艂a Partii wymaga pisemnego zawiadomienia zarz膮d贸w obu k贸艂 i聽Zarz膮du Krajowego. Przepisy 搂 19a ust. 2 stosuje si臋 odpowiednio.

搂 19c

Wyst膮pienie z聽ko艂a jest dopuszczalne jedynie poprzez:

1) wyst膮pienie z聽Partii, o聽kt贸rym mowa w聽搂 7 ust. 3 albo;

2) za艂o偶enie nowego ko艂a, o聽kt贸rym mowa w聽搂 19a albo;

3) przeniesienie do聽innego ko艂a Partii, o聽kt贸rym mowa w聽搂 19b.

搂 20

1. Organami ko艂a s膮: zebranie ko艂a, rada ko艂a, zarz膮d ko艂a oraz聽komisja rewizyjna ko艂a.

2. Do聽zada艅 zebrania ko艂a nale偶膮 wszelkie sprawy dotycz膮ce ko艂a, nie聽przypisane niniejszym statutem innym organom.

3. skre艣lony

搂 20a

1. Kadencja ka偶dej cz艂onkini i聽ka偶dego cz艂onka rady ko艂a, zarz膮du ko艂a oraz聽komisji rewizyjnej ko艂a liczy si臋 oddzielnie i聽wynosi 1 rok. Przepisu 搂 15 nie聽stosuje si臋.

2. W聽stosunku do聽organ贸w ko艂a przepisu 搂 17 nie聽stosuje si臋.

3. Wybor贸w uzupe艂niaj膮cych do聽organ贸w ko艂a nie聽przeprowadza si臋. Mandat wygasa, a聽ko艂o wybiera, w聽miar臋 potrzeby, cz艂onkini臋/cz艂onka organu ko艂a na聽pe艂n膮 kadencj臋 w聽szczeg贸lno艣ci w聽przypadku:

1)rezygnacji z聽cz艂onkostwa w聽organie ko艂a,

2)ustania cz艂onkostwa w聽kole lub Partii,

3)zawieszenia cz艂onkostwa w聽Partii,

4)skr贸cenia kadencji, o聽kt贸rym mowa w聽ust. 4.

4. W聽stosunku do聽organ贸w ko艂a przepisu 搂 16 ust. 3 nie聽stosuje si臋. Jednak偶e zebranie ko艂a, w聽obecno艣ci co najmniej po艂owy cz艂onki艅/cz艂onk贸w ko艂a mo偶e, w聽g艂osowaniu tajnym, bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, skr贸ci膰 kadencj臋 cz艂onkini/cz艂onka organu ko艂a. G艂osowanie przeprowadza si臋 po聽up艂ywie co najmniej 7 dni od聽z艂o偶enia wniosku o聽skr贸cenie kadencji.

搂 21

1. Zarz膮d zwo艂uje zebranie ko艂a z聽w艂asnej inicjatywy nie聽rzadziej ni偶 raz na聽kwarta艂. Zarz膮d ko艂a zwo艂uje r贸wnie偶 zebranie ko艂a na聽pisemny wniosek 1/4 cz艂onki艅/cz艂onk贸w ko艂a komisji rewizyjnej ko艂a albo聽zarz膮du wy偶szego szczebla, w聽terminie 30 dni od聽daty wp艂yni臋cia wniosku.

2. Je艣li zarz膮d ko艂a nie聽dope艂nia obowi膮zku okre艣lonego w聽ust. 1, zebranie ko艂a zwo艂uj膮 kolejno, w聽terminie 21 dni, rada ko艂a, komisja rewizyjna ko艂a albo聽zarz膮d wy偶szego szczebla.

3. Przepis ust. 2 stosuje si臋 tak偶e je偶eli liczba cz艂onki艅/cz艂onk贸w zarz膮du spadnie poni偶ej 2.

搂 22

1. W聽stosunku do聽zarz膮du i聽rady ko艂a przepisu 搂 14 ust. 2 nie聽stosuje si臋.

2. Zarz膮d ko艂a sk艂ada si臋 obowi膮zkowo z聽dwojga przewodnicz膮cych, r贸偶nej p艂ci, oraz聽sekretary/sekretarza. Nieobsadzona mo偶e by膰, tymczasowo, wy艂膮cznie funkcja albo聽przewodnicz膮cej, albo聽przewodnicz膮cego.

3. W聽sk艂ad zarz膮du mo偶e wchodzi膰 r贸wnie偶, opr贸cz os贸b, o聽kt贸rych mowa w聽ust. 2, do聽5 dodatkowych cz艂onki艅/cz艂onk贸w, kt贸rych聽funkcje okre艣la zebranie ko艂a.

4. Zebranie ko艂a albo聽regulamin ko艂a mo偶e powierzy膰 okre艣lenie funkcji cz艂onki艅/cz艂onk贸w zarz膮du ko艂a, o聽kt贸rych mowa w聽ust. 3, b膮d藕 radzie ko艂a, b膮d藕 zarz膮dowi ko艂a.

5. Cz艂onkowie/cz艂onkinie zarz膮du wchodz膮 z聽urz臋du w聽sk艂ad rady ko艂a.

6. Ko艂o mo偶e wybra膰 do聽6 cz艂onki艅/cz艂onk贸w rady nieb臋d膮cych cz艂onkiniami/cz艂onkami zarz膮du (cz艂onkinie/cz艂onkowie rady z聽wyboru).

7. Je偶eli do聽rady ko艂a nie聽wybrano cz艂onki艅/cz艂onk贸w, o聽kt贸rych mowa w聽ust. 6 albo聽z聽jakiejkolwiek innej przyczyny rada nie聽pe艂ni swej funkcji, zast臋puje j膮 zarz膮d ko艂a. 9

8. W聽przypadkach, o聽kt贸rych mowa w聽ust. 3 i聽6, cz艂onkinie/cz艂onkowie zarz膮du lub rady wybierane/wybierani s膮 w聽taki spos贸b by聽organy te sk艂ada艂y si臋, w聽miar臋 mo偶liwo艣ci ko艂a, w聽50 % z聽kobiet i聽m臋偶czyzn, pomijaj膮c wakat, o聽kt贸rym mowa w聽ust. 2.

搂 23

1. Zarz膮d ko艂a reprezentuje ko艂o na聽zewn膮trz oraz聽kieruje pracami organizacyjnymi jakich wymaga wykonywanie zada艅 wynikaj膮cych z聽programu, statutu i聽uchwa艂 organ贸w Partii w聽ramach zwyk艂ego zarz膮du.

2. Rada ko艂a podejmuje uchwa艂y w聽sprawach programowych oraz聽przekraczaj膮cych zwyk艂y zarz膮d. Je偶eli rada nie聽zosta艂a wybrana jej funkcje wykonuje zarz膮d.

3. Uchwa艂y zarz膮du i聽rady zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.

搂 24

(skre艣lony)

搂 25

(skre艣lony)

搂 26

1. Zebranie ko艂a mo偶e wybra膰 komisj臋 rewizyjn膮 ko艂a, licz膮c膮 od聽2 do聽4 cz艂onki艅/cz艂onk贸w. Je偶eli komisja rewizyjna nie聽zosta艂a wybrana jej funkcje, o聽kt贸rych mowa w聽ust. 2 pkt. 1 i聽2 wykonuje zebranie ko艂a.

2. Komisja rewizyjna:

1) kontroluje realizacj臋 uchwa艂 ko艂a;

2) kontroluje gospodark臋 finansow膮 ko艂a;

3) przynajmniej raz do聽roku sk艂ada zebraniu ko艂a sprawozdanie z聽wynik贸w kontroli, o聽kt贸rych mowa w聽pkt. 1 i聽2;

4) w聽zakresie spraw, o聽kt贸rych mowa w聽pkt. 1 i聽2, opiniuje kandydatur臋 cz艂onkini/cz艂onka organu ko艂a ubiegaj膮cej/ubiegaj膮cego si臋 o聽kolejny wyb贸r do聽tego samego lub innego organu ko艂a;

5) mo偶e wyst膮pi膰 z聽wnioskiem o聽zwo艂anie zebrania ko艂a.

3. Je偶eli liczba cz艂onki艅/cz艂onk贸w komisji rewizyjnej ko艂a spadnie poni偶ej 2 jej funkcje, o聽kt贸rych mowa w聽ust. 2 pkt. 1 i聽2, tymczasowo wykonuje zebranie ko艂a.

搂 26a

1. Je偶eli na聽obszarze powiatu ma siedzib臋 i聽zgodnie z聽w艂asnym regulaminem teren dzia艂ania wi臋cej ni偶 jedno ko艂o, cz艂onkinie/cz艂onkowie rad wszystkich k贸艂 tworz膮 powiatow膮 rad臋 koordynacyjn膮, kt贸ra聽wybiera ze聽swego sk艂adu dwoje przewodnicz膮cych oraz聽sekretar臋 i聽sekretarza. Zarz膮d Krajowy okre艣la procedur臋 na聽wypadek, gdy聽liczba cz艂onki艅/cz艂onk贸w powiatowej rady koordynacyjnej przekracza 20.

2. Powiatowa rada koordynacyjna:

1) zapewnia przep艂yw informacji i koordynacj臋 dzia艂a艅 k贸艂 dzia艂aj膮cych na obszarze powiatu w celu reprezentacji jednolitego stanowiska Partii wobec powiatowych w艂adz samorz膮dowych,

2) zatwierdza listy Partii w wyborach do rady powiatu,

3) w rozumieniu 搂 8 ust. 9 jest zarz膮dem w艂a艣ciwego szczebla (wyra偶a zgod臋 na kandydowanie w wyborach do rady powiatu z innej listy ni偶 lista partii Zieloni).

3. Przepisy ust. 1 i聽2 stosuje si臋 odpowiednio do聽gmin, miast b臋d膮cych odr臋bn膮 gmin膮, miast na聽prawach powiat贸w oraz聽dzielnic m. st. Warszawy.

搂 26b

(skre艣lony)

B.聽REGION

搂 27

1. Ko艂a dzia艂aj膮ce na聽terenie jednego wojew贸dztwa tworz膮 regionaln膮 organizacj臋 Partii Zieloni. Organizacja ta jest tworzona, o聽ile na聽terenie danego wojew贸dztwa dzia艂a nie聽mniej ni偶 2 ko艂a oraz聽do Partii na聽terenie danego wojew贸dztwa nale偶y nie聽mniej, ni偶 25 os贸b.

2. Organami Regionu s膮 zgromadzenie regionu, zarz膮d regionu, rada regionu i聽komisja rewizyjna regionu.

3. Ko艂a nie聽nale偶膮cego do聽偶adnego regionu podlegaj膮 bezpo艣rednio w艂adzom krajowym Partii a聽organy krajowe pe艂ni膮 funkcj臋 odpowiednich organ贸w regionalnych, przy czym pomi臋dzy Kongresami Rada Krajowa pe艂ni tak偶e funkcj臋 zgromadzenia regionalnego.

搂 28

1. Najwy偶szym organem regionu jest zgromadzenie regionu sk艂adaj膮ce si臋 z聽delegat贸w /delegatek wybieranych przez聽ko艂a w聽proporcji ustalonej przez聽zarz膮d regionu. Je偶eli region liczy mniej ni偶 150 cz艂onki艅/cz艂onk贸w zgromadzenie regionu sk艂ada si臋 ze聽wszystkich cz艂onki艅/cz艂onk贸w k贸艂 nale偶膮cych do聽regionu. Dla liczebno艣ci regionu decyduj膮cy jest stan osobowy na聽koniec kwarta艂u przed聽dat膮 zwo艂ania zgromadzenia regionalnego.

2. Uprawnienia zgromadzenia regionu obejmuj膮 wszystkie sprawy dotycz膮ce regionu, nie聽przekazane przez聽statut innym organom regionu.

3. Zgromadzenie regionu zatwierdza listy wyborcze w聽wyborach do聽sejmiku wojew贸dztwa, do聽Sejmu, Senatu oraz聽Parlamentu Europejskiego, o聽ile tworzone s膮 listy regionalne.

搂 29

1. Nie聽rzadziej ni偶 co dwa lata zarz膮d regionu zwo艂uje zgromadzenie regionu w聽celu:

1) dokonania oceny dzia艂alno艣ci organ贸w regionu oraz udzielenia im skwitowania;

2) opracowania programu dzia艂ania na nast臋pn膮 kadencj臋;

3) wyboru organ贸w regionu.

2. Zarz膮d regionu zwo艂uje zgromadzenie regionu z聽w艂asnej inicjatywy lub na聽pisemny wniosek 1/4 cz艂onk贸w partii w聽danym regionie lub nie聽mniej ni偶 1/4 zarz膮d贸w k贸艂 w聽danym regionie, na聽wniosek komisji rewizyjnej regionu lub na聽偶膮danie Zarz膮du Krajowego, w聽terminie 30 dni od聽daty wp艂yni臋cia wniosku. Program zgromadzenia regionalnego wynika z聽wniosku.

3. Je艣li zarz膮d regionu nie聽dope艂nia obowi膮zk贸w okre艣lonych w聽ust. 2, zgromadzenie regionalne zwo艂uje Zarz膮d Krajowy.

搂 30

Zarz膮d regionu liczy od聽4 do聽6 cz艂onk贸w/cz艂onki艅 a聽w聽jego sk艂ad wchodzi dwoje przewodnicz膮cych, sekretarz, skarbnik i聽cz艂onkowie/cz艂onkinie.

搂 31

Rada regionu liczy od聽6 do聽8 cz艂onki艅/cz艂onk贸w wybranych przez聽zgromadzenie regionu. Cz艂onkowie/cz艂onkinie zarz膮du regionu s膮 cz艂onkami rady regionu z聽urz臋du (obok cz艂onk贸w rady regionu z聽wyboru).

搂 32

1. Zarz膮d regionu kieruje pracami organizacyjnymi jakich wymaga wykonywanie zada艅 wynikaj膮cych z聽programu, statutu oraz聽uchwa艂 w艂adz Partii w聽ramach zwyk艂ego zarz膮du. Rada regionu podejmuje uchwa艂y w聽sprawach przekraczaj膮cych zwyk艂y zarz膮d. W聽przypadku odp艂atnego wykonywania funkcji przez聽cz艂onk贸w/cz艂onkinie zarz膮du, rada zawiera z聽nimi stosowne umowy.

2. Uchwa艂y zarz膮du regionu i聽rady regionu zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.

搂 33

(skre艣lony)

搂 34

1. Komisja Rewizyjna liczy od聽dw贸ch do聽czterech cz艂onk贸w/cz艂onki艅.

2. Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje realizacj臋 uchwa艂 zgromadzenia regionu;

2) kontroluje gospodark臋 finansow膮 regionu;

3) sk艂ada sprawozdanie na聽zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym;

4) w聽razie potrzeby mo偶e wyst膮pi膰 do聽zarz膮du regionu z聽wnioskiem o聽zwo艂anie zgromadzenia regionu.

C. ORGANY KRAJOWE

搂 35

Organami krajowymi s膮 Kongres, Zarz膮d Krajowy, Rada Krajowa, Krajowa Komisja Rewizyjna, Krajowy S膮d Kole偶e艅ski.

搂 36

Kongres jest najwy偶sz膮 w艂adz膮 Partii. W聽kongresie udzia艂 bior膮 delegaci i聽delegatki wy艂onieni na聽podstawie uchwa艂y Rady Krajowej. Ponadto z聽g艂osem doradczym mog膮 bra膰 udzia艂 przedstawiciele grup tematycznych.

搂 37

Kongres mi臋dzy innymi:

1) (skre艣lony);

2) udziela skwitowania Zarz膮dowi Krajowemu, Radzie Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowemu S膮dowi Kole偶e艅skiemu (鈥) ;

3) uchwala w艂asny regulamin procedowania;

4) skre艣lony;

5) wybiera Rad臋 Krajow膮 w聽liczbie od聽12 do聽18 cz艂onk贸w/cz艂onki艅;

6) wybiera Krajow膮 Komisj臋 Rewizyjn膮 w聽liczbie od聽4 do聽8 cz艂onk贸w/cz艂onki艅;

7) wybiera Krajowy S膮d Kole偶e艅ski w聽liczbie od聽4 do聽8 cz艂onk贸w/cz艂onki艅;

8) uchwala program Partii;

9) uchwala statut Partii i聽dokonuje w聽nim zmian;

10) (skre艣lony) ;

11) podejmuje uchwa艂臋 o聽likwidacji Partii lub po艂膮czeniu jej z聽inn膮 parti膮;

12) (skre艣lony) .

搂 38

(skre艣lony)

搂 39

1. Nie聽rzadziej ni偶 co dwa lata Rada Krajowa zwo艂uje Kongres w聽celu:

1) dokonania oceny dzia艂alno艣ci organ贸w krajowych oraz聽udzielenia im skwitowania;

2) opracowania programu dzia艂ania na聽nast臋pn膮 kadencj臋;

3) wyboru organ贸w krajowych.

2. Rada Krajowa zwo艂uje Kongres z聽w艂asnej inicjatywy lub na聽pisemny wniosek 1/4 cz艂onk贸w/cz艂onki艅 Partii lub zarz膮d贸w 1/2 k贸艂, lub na聽wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, w聽terminie do聽90 dni od聽daty wp艂yni臋cia wniosku. Program kongresu wynika z聽wniosku.

搂 40

1. Zarz膮d Krajowy w聽ramach zwyk艂ego zarz膮du kieruje pracami organizacyjnymi jakich wymaga wykonywanie zada艅 wynikaj膮cych z聽programu, statutu oraz聽uchwa艂 organ贸w Partii. Cz艂onkowie/cz艂onkinie Zarz膮du Krajowego mog膮 swoje funkcje sprawowa膰 odp艂atnie.

1a. Zarz膮d krajowy mi臋dzy innymi:

a) reprezentuje Parti臋 na聽zewn膮trz,

b) wykonuje uchwa艂y innych krajowych organ贸w Partii Zieloni i聽w聽tym celu podejmuje tak偶e samodzielne decyzje polityczne,

c) pe艂ni funkcj臋 komitetu wyborczego,

d) przygotowuje bud偶et, bilans i聽sprawozdanie finansowe Partii Zieloni,

da) rozdziela subwencje i聽dotacje pa艅stwowe oraz聽wp艂ywy ze聽sk艂adek i聽darowizn,

e) ustala wz贸r deklaracji cz艂onkowskiej,

f) zapewnia techniczne, lokalowe i聽personalne warunki funkcjonowania w艂adz krajowych Zielonych oraz聽ich kontaktu ze聽strukturami lokalnymi i聽regionalnymi Partii Zieloni,

g) wyst臋puje do聽Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego o聽uchylenie sprzecznych z聽prawem lub ze聽statutem uchwa艂 w艂adz regionalnych i聽k贸艂 Partii Zieloni,

h) wyst臋puje do聽Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego o聽dokonywanie wi膮偶膮cej wyk艂adni statutu Partii Zieloni oraz聽uchwa艂 Kongresu,

i) uchwala instrukcje finansowe Partii Zieloni.

1.b. Cz艂onk贸w Zarz膮du Krajowego w聽liczbie od聽4 do聽6 os贸b powo艂uj膮 spo艣r贸d cz艂onk贸w Rady Krajowej w聽porozumieniu oboje przewodnicz膮cy. Sk艂ad zarz膮du zatwierdza Rada Krajowa w聽g艂osowaniu tajnym zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.

1.c. Cz艂onkowie Zarz膮du Krajowego mog膮 by膰 powo艂ywani i聽odwo艂ywani w聽trakcie kadencji przez聽oboje przewodnicz膮cych dzia艂aj膮cych w聽porozumieniu. Odwo艂anie cz艂onka Zarz膮du Krajowego musi zosta膰 zatwierdzone przez聽Rad臋 Krajow膮 w聽g艂osowaniu tajnym zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.

2. W聽sk艂ad Zarz膮du Krajowego wchodz膮:

1) dwoje przewodnicz膮cych;

2) skarbnik;

3) sekretarz;

4) cz艂onkowie/cz艂onkinie.

3. Przewodnicz膮cych wybiera Kongres w聽odr臋bnym g艂osowaniu. Sekretarza i聽skarbnika Zarz膮d wybiera spo艣r贸d siebie.

3b. Zarz膮d okre艣la uchwa艂膮 zakres obowi膮zk贸w ka偶dego z聽cz艂onki艅/cz艂onk贸w Zarz膮du.

4. Zarz膮d Krajowy liczy od聽6 do聽8 cz艂onk贸w/cz艂onki艅. Dok艂adn膮 liczebno艣膰 Zarz膮du ustala Rada Krajowa w聽drodze uchwa艂y na聽pierwszym posiedzeniu po聽Kongresie.

5. O艣wiadczenia woli w聽imieniu Partii sk艂adaj膮 oraz聽zaci膮gaj膮 w聽imieniu Partii zobowi膮zania 艂膮cznie dwie osoby b臋d膮ce cz艂onkiniami/cz艂onkami Zarz膮du Krajowego, w聽tym co najmniej jedno z聽przewodnicz膮cych.

搂 40a

Rada Krajowa podejmuje decyzje we聽wszystkich sprawach nie聽przekazanych przez聽statut innym organom Partii.

搂 41

1. Rada Krajowa podejmuje uchwa艂y w聽sprawach przekraczaj膮cych zwyk艂y zarz膮d. Rada Krajowa liczy od聽10 do聽18 cz艂onk贸w z聽wyboru. Przewodnicz膮cy s膮 cz艂onkami/cz艂onkiniami Rady Krajowej z聽urz臋du. W聽przypadku odp艂atnego wykonywania funkcji przez聽cz艂onk贸w Zarz膮du Krajowego, Rada Krajowa zawiera z聽nimi stosowne umowy.

1a. Rada Krajowa mi臋dzy innymi:

a) zatwierdza bud偶et, bilans i聽sprawozdanie finansowe Partii,

b) uchwala szczeg贸艂owe programy dzia艂alno艣ci Partii stanowi膮cych rozwini臋cie programu uchwalonego przez聽Kongres,

c) uchwala zasady wy艂aniania i聽zatwierdzania kandydat贸w Partii w聽wyborach prezydenckich, parlamentarnych, samorz膮dowych oraz聽do Parlamentu Europejskiego,

d) powo艂uje rzeczniczk臋 prasow膮/rzecznika prasowego Partii,

e) zajmuje stanowiska w聽sprawach b臋d膮cych przedmiotem zainteresowania Partii,

f) powo艂uje rady programowe i聽komisje eksperckie,

g) okre艣la szczeg贸艂owe zasady wybor贸w w聽Partii,

h) w聽szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach uchwa艂膮 podejmowan膮 wi臋kszo艣ci膮 3/5 g艂os贸w (przy udziale co najmniej po艂owy uprawnionych do聽g艂osowania) zawiesza w聽pe艂nieniu funkcji przewodnicz膮cego/przewodnicz膮c膮 Partii na聽okres nie聽d艂u偶szy ni偶 3 miesi膮ce. Osoba zawieszona ma prawo odwo艂ania si臋 od聽decyzji do聽Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego. Obowi膮zki przewodnicz膮cego/przewodnicz膮cej Rada Krajowa powierza cz艂onkini/cz艂onkowi Zarz膮du Krajowego,

i) wybiera spo艣r贸d swoich cz艂onk贸w/cz艂onki艅 tymczasowego przewodnicz膮cego/przewodnicz膮c膮 Partii, w聽przypadku rezygnacji z聽tej funkcji lub innego podobnego zdarzenia w聽trakcie kadencji, do聽czasu kiedy Kongres dokona wyboru na聽wakuj膮c膮 funkcj臋,

j) wybiera przedstawicieli/przedstawicielki Partii do聽struktur Europejskiej Partii Zielonych,

k) zawiera koalicj臋 w聽celu utworzenia rz膮du oraz聽j膮 rozwi膮zuje, a聽tak偶e podejmuje decyzj臋 o聽ewentualnych koalicjach w聽wyborach,

l) podejmuje uchwa艂y w聽innych sprawach wniesionych przez聽cz艂onkinie/cz艂onk贸w Rady Krajowej.

1b. Rada Krajowa w聽odr臋bnej uchwale decyduje o聽podziale kompetencji i聽zada艅 mi臋dzy swoich cz艂onk贸w/cz艂onkinie oraz聽mianuje 艂膮cznik贸w/艂膮czniczki ze聽strukturami lokalnymi lub regionalnymi Partii.

2. W聽stosunku do聽organizacji regionalnych oraz聽k贸艂, kt贸re naruszaj膮 postanowienia statutu a聽w聽szczeg贸lno艣ci nie聽wprowadzaj膮 w聽偶ycie uchwa艂 organ贸w wy偶szych szczebli lub w聽istotnych sprawach wyst臋puj膮 przeciwko politycznym celom Partii, Rada Krajowa upowa偶niona jest do聽zastosowania nast臋puj膮cych 艣rodk贸w dyscyplinuj膮cych:

1) nagana wraz z聽ewentualnym nakazem podj臋cia konkretnych dzia艂a艅;

2) pozbawienie funkcji wszystkich lub tylko聽niekt贸rych cz艂onk贸w/cz艂onki艅 zarz膮du lub rady ko艂a lub organizacji regionalnej wraz z聽utworzeniem zarz膮du komisarycznego;

3) rozwi膮zanie ko艂a lub organizacji regionalnej.

3. Odwo艂ania k贸艂 i聽organizacji regionalnych rozpatruje Krajowy S膮d Kole偶e艅ski i聽wydaje decyzje w聽terminie do聽14 dni.

4. W聽sprawie wynagrodze艅 cz艂onk贸w Zarz膮du Krajowego uchwa艂臋 podejmuj膮 tylko聽cz艂onkowie Rady Krajowej nieb臋d膮cy cz艂onkami Zarz膮du Krajowego. Dwaj z聽nich upowa偶nieni przez聽Rad臋, podpisuj膮 stosown膮 umow臋 z聽cz艂onkami Zarz膮du.

搂 42

Krajowa Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje realizacj臋 uchwa艂 Kongresu i聽organ贸w Partii;

2) kontroluje gospodark臋 finansow膮 Partii;

3) sk艂ada sprawozdanie na聽Kongresie;

4) w聽razie potrzeby mo偶e wyst膮pi膰 z聽wnioskiem do聽Rady Krajowej o聽zwo艂anie Kongresu.

搂 43

1. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski:

1) rozpatruje spory kompetencyjne pomi臋dzy organami Partii;

2) rozpatruje spory pomi臋dzy cz艂onkiniami/cz艂onkami Partii powsta艂e na聽tle prowadzonej w聽Partii dzia艂alno艣ci oraz聽rozstrzyga zarzuty wysuni臋te przeciwko cz艂onkiniom/cz艂onkom Partii;

3) orzeka w聽kwestiach zgodno艣ci ze聽statutem wewn臋trznych przepis贸w, uchwa艂 i聽decyzji w艂adz Partii;

4) rozpatruje odwo艂ania cz艂onki艅/cz艂onk贸w, o聽kt贸rym mowa w聽搂 7 ust. 5;

5) wydaje postanowienie o聽zawieszeniu w聽prawach cz艂onkini/cz艂onka, o聽kt贸rym mowa w聽搂 7 ust. 7;

6) rozpatruje wniosek o聽zawieszenie w聽prawach cz艂onkini/cz艂onka, o聽kt贸rym mowa w聽搂 10 ust. 1 pkt. 3;

7) rozpatruje odwo艂anie cz艂onkini/cz艂onka Partii, o聽kt贸rym mowa w聽搂 10 ust. 2;

8) rozpatruje odwo艂ania k贸艂 i聽organizacji regionalnych, o聽kt贸rych mowa w聽搂 41 ust. 3 i聽wydaje decyzje w聽terminie do聽14 dni;

9) podejmuje inne dzia艂ania w聽przypadkach okre艣lonych w聽niniejszym statucie.

2. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski prowadzi mediacje lub wydaje orzeczenia.

3. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski dokonuje pomi臋dzy Kongresami, na聽wniosek dowolnego organu lub ka偶dej cz艂onkini/ka偶dego cz艂onka Partii, wi膮偶膮cej i聽ostatecznej wyk艂adni przepis贸w statutu i聽uchwa艂 Kongresu Partii, w聽terminie 6 tygodni od聽daty z艂o偶enia wniosku. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski tworzy, w聽formie elektronicznej, publicznie dost臋pn膮 Ksi臋g臋 Wyk艂adni Statutu.

D. REFERENDUM

搂 44

1. Na聽wniosek 1/10 cz艂onk贸w Partii lub 1/4 k贸艂 Zarz膮d Krajowy przeprowadza referendum. Zarz膮d Krajowy mo偶e tak偶e przeprowadzi膰 referendum z聽w艂asnej inicjatywy b膮d藕 na聽wniosek Rady Krajowej. Referendum mo偶e podejmowa膰 wszelkie kwestie programowe nale偶膮ce do聽Kongresu. Referendum nie聽mo偶e dotyczy膰 zmiany statutu, zatwierdzenia bilansu ani zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

2. Wniosek musi zawiera膰 nie聽wi臋cej ni偶 trzy pytania tak聽sformu艂owane, aby by艂a mo偶liwa odpowied藕 鈥瀟ak鈥 lub 鈥瀗ie鈥.

3. Referendum przeprowadza si臋 albo聽drog膮 pocztow膮 albo聽wykorzystuj膮c internet lub inne 艣rodki komunikacji albo聽wszystkie te formy r贸wnolegle.

4. Wynik referendum ma tak膮 sam膮 moc jak uchwa艂a Kongresu.

5. Szczeg贸艂owy tryb przeprowadzania referendum uchwala Kongres lub Rada Krajowa.

E. (skre艣lony)

搂 45

Wybory uzupe艂niaj膮ce, o聽kt贸rych mowa w聽par. 17 ust. 2 mog膮 zosta膰 przeprowadzone poprzez g艂osowanie powszechne cz艂onk贸w i聽cz艂onki艅 Partii. Szczeg贸艂owe zasady g艂osowania, zapewniaj膮ce jego tajno艣膰, okre艣la Rada Krajowa. Przepis paragrafu 44 ust. 3 i聽4 stosuje si臋 odpowiednio.

搂 46

(skre艣lony)

VI. POSTANOWIENIA KO艃COWE

搂 47

(skre艣lony)

VII. MAJ膭TEK I聽FUNDUSZE

搂 48

1. Maj膮tek Partii stanowi膮 prawa w艂asno艣ci na聽nieruchomo艣ciach i聽ruchomo艣ciach, prawa maj膮tkowe i聽dobra niematerialne.

2. Maj膮tek Partii powstaje z:

1) sk艂adek cz艂onkowskich;

2) darowizn, spadk贸w i聽zapis贸w;

3) dochod贸w z聽maj膮tku Partii;

4) subwencji i聽dotacji z聽bud偶etu Pa艅stwa;

5) dochod贸w z聽dzia艂alno艣ci w艂asnej zgodnej z聽obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.

搂 49

1. Zarz膮d Krajowy okre艣la zasady gospodarowania maj膮tkiem i聽finansami Partii, a聽Rada Krajowa je zatwierdza.

2. Plan finansowy i聽bilans Partii zatwierdzany jest przez聽Rad臋 Krajow膮.

3. Zarz膮d Krajowy powo艂uje i聽okre艣la zasady gospodarowania Funduszem Wyborczym i聽Funduszem Eksperckim, a聽Rada Krajowa je zatwierdza.

VIII. PRZEPISY PRZEJ艢CIOWE

搂 50

(skre艣lony)