Stanowisko Rady Krajowej Zielonych w sprawie zmian w prawie łowieckim

4.03.2024

W związku z oburzającym nagraniem video, które ostatnio ukazało się w Internecie, w którym nowo powołany przez wiceministra Mikołaja Dorożałę Łowczy Krajowy Eugeniusz Grzeszczak oraz prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Marcin Możdżonek „kategorycznie sprzeciwiają się działaniom” Ministerstwa Klimatu i Środowiska czyli propozycjom zmian w łowiectwie, udzielamy jednoznacznego poparcia dotychczasowym pro-przyrodniczym działaniom wiceministra a także wzywamy Ministerstwo Klimatu i Środowiska do większego otwarcia się na pilne - po 8 latach dewastacji - potrzeby przyrody w Polsce.

My, Zieloni, popieramy postulaty środowisk działających w ramach Koalicji Niech Żyją a także świata nauki dotyczące dzikich zwierząt. Nawołują one do zmian w przepisach dotyczących ochrony przyrody, prawa łowieckiego, w tym zwłaszcza Polskiego Związku Łowieckiego. Polski Związek Łowiecki, podobnie jak Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, cechuje eksploatacyjne podejście do przyrody w ramach tzw. „gospodarki” leśnej i łowieckiej, oraz nonszalanckie podejście do opinii publicznej i świata nauki.

My, Zieloni stanowczo sprzeciwiamy się utrzymaniu prawa, które nie wymaga weryfikacji stanu zdrowia psychicznego i fizycznego 130-tysięcznej armii myśliwych. Ludzie ci wychod codziennie setkami do naszych wspólnych lasów, na leśne ścieżki i łąki z bronią palną bez badań lekarskich i psychologicznych oddając dziennie kilkanaście tysięcy strzałów, zatruwających środowisko tonami ołowiu, stanowiąc zagrożenie dla równowagi w przyrodzie, dla życia mylonych z dzikiem wolnożyjących zwierząt, w tym gatunków chronionych a także dla ludzi i zwierząt towarzyszących.

My, Zieloni mówimy: stop dla przywilejów i bezkarności kasty myśliwych! Stop dyskryminacji innych obywateli: grzybiarzy, spacerowiczów, turystów, fotografów, rodzin z dziećmi i wszystkich obywateli przebywających w lasach i na łąkach w celach innych niż zabijanie zwierząt! Lasy to nasze wspólne dobro, a zwierzęta są dobrem ogólnonarodowym! Konstytucja gwarantuje równość wobec prawa i bezpieczeństwo wszystkim obywatelom.

My, Zieloni popieramy w szczególności następujące postulaty:

Ze względów bezpieczeństwa i równości wszystkich obywateli wobec prawa:

 • przywrócenie konstytucyjnej gwarancji zapewnienia przez Rzeczpospolitą Polską bezpieczeństwa obywateli (art. 5) poprzez:

 • przywrócenie zniesionych przez rząd PIS ustawą deregulacyjną obowiązkowych okresowych badań psychologicznych i lekarskich myśliwych oraz procedury odwoływania się od orzeczenia lekarskiego sprzed ustawy deregulacyjnej (projekt wraz z uzasadnieniem, kiedy wyłącznie osoby nieużywające broni w przestrzeni publicznej (którym wydano broń w celach sportowych, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerskich, pamiątkowych, lub szkoleniowych) nie miały takiego obowiązku,

 • zwiększenie minimalnej odległości od zabudowań mieszkalnych, w której dopuszczalne jest strzelanie do „zwierzyny” oraz uzupełnienie katalogu miejsc, względem których taka minimalna odległość powinna być zachowana o: budynki gospodarcze, budynki użyteczności publicznej, a także podwórza, place, ulice, drogi wewnętrzne, rodzinne ogrody działkowe, parki, schroniska i azyle dla zwierząt; obecna minimalna odległość wynosząca “150m od zabudowań mieszkalnych” stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego,

 • bezwzględne wyłączenie z obwodów łowieckich wszystkich obszarowych form ochrony przyrody (tj. oprócz parków narodowych i rezerwatów przyrody – bez wyjątków - także parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych),

 • bezwzględne wyłączenie z obwodów łowieckich całości terenów leżących w granicach administracyjnych miast,

 • Zapewnienie wszystkim obywatelom możliwości wglądu do elektronicznej centralnej ewidencji polowań, pokazującej aktualne miejsce odbywających się polowań w całej Polsce, umożliwiającej zaplanowanie innym obywatelom bezpiecznej rekreacji w lesie,

 • wprowadzenie karalności organizatorów polowania za niewypełnienie obowiązku informacyjnego względem wójta o planowanym polowaniu zbiorowym,

 • wprowadzenie zakazu szczególnie negatywnie oddziałujących na środowisko naturalne, stanowiących zagrożenie epidemiologiczne a także zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego polowań zbiorowych;

 • Ostateczne odejście od peerelowskiego schematu automatycznego włączania prywatnych gruntów do obwodów łowieckich i przywrócenie konstytucyjnej gwarancji ochrony własności obywateli (art. 21) poprzez:

 • przywrócenie konstytucyjnej równości obywateli wobec prawa (art. 32) oraz swobody poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej (art. 52) poprzez:

 • wykreślenie kontrowersyjnego zakazu z listy zakazów zawartej w art. 42aa ustawy Prawo łowieckie „celowego utrudniania lub uniemożliwiania wykonywania polowania” oraz ścigania jako występku naruszenia ww. zakazu (art. 52 pkt 8) wprowadzonych przez poprzednią ekipę rządzącą w 2019, za co przewidziane są kary: grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (!),
 • wprowadzenie charakteru decyzji administracyjnej planów łowieckich umożliwiających obywatelom ich zaskarżanie do sądów,

Ze względów przyrodniczych i środowiskowych:

 • Z uwagi na gwałtowny spadek liczebności wielu gatunków ptaków - zarówno gatunków chronionych jak i tzw. łownych, liczne przypadki “omyłkowego” zestrzelenia chronionych gatunków ptaków chociażby z uwagi na minimalne różnice w wyglądzie pomiędzy gatunkiem chronionym i łownym, poprzez m. in. wprowadzenie zakazu polowania lub co najmniej moratorium na polowanie wszystkich 13 gatunków ptaków, znajdujące się na liście gatunków łownych;

 • usunięcie z listy zwierząt łownych także: zająca szaraka (gwałtowny spadek liczebności), tchórza zwyczajnego (spadek liczebności, niska szkodliwość dla innych gatunków), szakala złocistego (śladowa populacja, możliwość pomylenia ze ściśle chronionym wilkiem), borsuka (wyjątkowo nieetyczny sposób zabijania),

 • wdrożenie postulatów naukowców i zakończenie przeciwskutecznej strategii walki z ASF polegającej na skrajnie szkodliwych dla przyrody masowych odstrzałach dzików oraz wdrożenie i egzekwowanie alternatywnych i skutecznych metod powstrzymywania rozprzestrzeniania się ASF poprzez, m. in. wprowadzenie kontroli stosowania obowiązkowych zasad bioasekuracji oraz wdrożenie programów wspierających znajdowanie i usuwanie ze środowiska padłych dzików (projekty zmian są już gotowe); to nie dziki wchodzą do chlewni!

 • zakaz skrajnie nieetycznych polowań w czasie godów (jelenie, sarny) oraz w czasie prowadzenia potomstwa (dziki),

 • dostosowanie przepisów dotyczących planów łowickich do prawa międzynarodowego i unijnego poprzez wprowadzenie obowiązkowych ocen oddziaływania na środowisko planów łowieckich,

 • wprowadzenie całkowitego zakazu używania amunicji zawierającej toksyczny dla środowiska i powodujący cierpienie wśród postrzelonych zwierząt oraz pozostałych zwierząt w łańcuchu żywieniowym ołów (nie tylko na terenach wodno-błotnych); obecnie egzekwowanie zakazu używania ołowiu na terenach wodno-błotnych jest iluzoryczne,

 • wprowadzenie zakazu niszczącego pulę genetyczną zabijania zwierząt, które stanowią nasze dobro ogólnonarodowe w ramach tzw. polowań „dewizowych” prowadzonych zwykle dla trofeów;

 • likwidacja skrajnie nieetycznych ośrodków hodowli zwierzyny, czyli miejsc, w których hodowane są zwierzęta przeznaczone „na rzeź” dla myśliwych;

 • wprowadzenie zakazu zakłócającej naturalną selekcję, szkodliwej dla zdrowia zwierząt i prowokującej szkody w uprawach praktyki dokarmiania dzikich zwierząt, zakaz powinien w szczególności objąć tereny zurbanizowane, gdzie dokarmianie i nęcenie przyciąga dzikie zwierzęta do miast,

 • wprowadzenie całkowitego zakazu skrajnie nieetycznego strzelania do zwierząt przy nęciskach oraz zakazu lokalizacji nęcisk przy ambonach, wodopojach i norach,

 • wprowadzenie zakazu prowadzenia polowań oraz upraw gatunków roślin chętnie zjadanych przez dzikie zwierzęta w otulinach parków narodowych i rezerwatów,

 • usunięcie z ustawy Prawo łowieckie „rekreacyjnego” celu łowiectwa jako niedopuszczalnego współcześnie, anachronicznego i nieetycznego przyzwolenia dla krwawej tradycji polegającej na zabijaniu dzikich zwierząt dla rozrywki,

 • utworzenie ze Służby Leśnej, Państwowej Straży Łowieckiej i Państwowej Straży Rybackiej wyodrębnionej organizacyjnie i finansowo Państwowej Straży Ochrony Przyrody o uprawnieniach policji środowiskowej, ścigającej przestępstwa i wykroczenia przeciwko przyrodzie, środowisku i bezpieczeństwu publicznemu (z zakresu m. in. kłusownictwa, naruszeń zasad bioasekuracji, obowiązków informacyjnych dot. polowań, zakazów względem zwierząt objętych ochroną gatunkową, zakazu używania amunicji ołowianej, badań trzeźwości).