ZIELONY MANIFEST 2.0

Przyjęty na X Kongresie Partii Zieloni, Warszawa, 21.02.2016 r.

Łączy nas przekonanie, że możliwy jest lepszy i bardziej sprawiedliwy świat, w którym bezlitosną logikę wszechwładzy pieniądza zastąpi solidarność, sprawiedliwość społeczna oraz troska o dobra wspólne i szacunek dla przyrody i wszystkich istot.

Aby ta wizja mogła się ziścić, konieczne jest ocalenie ekosystemu na Ziemi. Dziś jest on niszczony w imię obłędnego modelu ekonomicznego, w którym zysk wielkiego kapitału, przy bezradności państw, stoi ponad prawem ludzi do czystego środowiska, a zmiany klimatu pozbawiają całe społeczności ich miejsca na ziemi i są obecnie największym zagrożeniem dla pokoju na świecie.

Ta sama siła niszczy też społeczeństwa, odzierając pracę z godności i zmuszając ludzi do rywalizacji na coraz bardziej nieludzkim rynku pracy. Codziennym doświadczeniem wielu osób stała się niepewność i brak poczucia bezpieczeństwa, a ciężka praca często nie pozwala zaspokoić podstawowych życiowych potrzeb, jednocześnie nie pozostawiając miejsca na to, co nadaje życiu sens – spędzanie czasu wśród bliskich, działalność na rzecz społeczności, uczestnictwo w kulturze i rozwijanie własnych zainteresowań. Tymczasem tylko poprzez edukację, kulturę i kontakt z innymi ludzie stają się świadomymi obywatelami i obywatelkami, rozumiejącymi świat i zdolnymi zmieniać go na lepsze.

Ta sama siła jest również największym zagrożeniem dla demokracji, bowiem dziś granice tego, co wolno demokratycznie wybranym rządom, zaczęły wyznaczać rynki finansowe i siły korporacyjnego lobbingu, a na szczeblu lokalnym nieprzejrzyste układy biznesowo-polityczne często biorą górę nad wolą mieszkanek i mieszkańców. Sprawia to, że prawo ludzi do wspólnego, demokratycznego decydowania o sprawach wspólnoty staje się coraz bardziej iluzoryczne.

Dlatego naszym celem i zadaniem jest ochrona przyrody przed zniszczeniem, walka o lepszy i bardziej sprawiedliwy świat, prawdziwie demokratyczny system politycznego w Polsce i Europie oraz przeciwstawienie się wszechwładzy pieniądza i korporacji oraz fundamentalizmowi religijnemu i nacjonalizmowi.

W prawdziwej demokracji głos każdego obywatela i obywatelki musi liczyć się tak samo i wszyscy muszą mieć wpływ na sprawy kraju oraz swojej lokalnej społeczności. Pierwszym powołaniem państwa powinno być stanie na straży interesów Polek i Polaków i prowadzenie polityki uwzględniającej w sprawiedliwy sposób potrzeby i dążenia wszystkich, a nie tylko członków najbardziej uprzywilejowanych i wpływowych grup. Demokracja zaczyna się od lokalnej wspólnoty, a obrona dobra wspólnego, jakim jest przyroda, jest często pierwszym krokiem do obywatelskiego zaangażowania. Dlatego państwo musi wsłuchiwać się w głos lokalnych społeczności i dbać o to, by miały realny wpływ na sprawy ich dotyczące.

Wierzymy w równość wszystkich ludzi, niezależnie od płci, pochodzenia, wyznania, wieku, niezależnie od tego, kogo kochamy, niezależnie od koloru naszej skóry, niezależnie od tego, ile zarabiamy. Będziemy urzeczywistniać tę równość we wszystkich dziedzinach życia, walcząc z wszelkimi przejawami dyskryminacji, wykluczenia, w tym wykluczenia ekonomicznego, oraz rasizmem i mową nienawiści. Opowiadamy się za prawem ludzi do zawierania związków partnerskich i małżeńskich niezależnie od płci partnera czy partnerki.

Ludzie są wolni, ale wolność niezrównoważona równością jest zawsze wolnością silniejszych. Wolności nie można ograniczać ani w imię biznesowego zysku, ani chęci kontrolowania obywateli i obywatelek przez rządy, ani w imię religii. Dlatego stoimy na straży swobody światopoglądowej, wolności słowa, wolności w internecie i wolności do dzielenia się wiedzą i kulturą oraz równego dostępu do informacji. W szczególności opowiadamy się przeciwko wymykającej się demokratycznej kontroli inwigilacji obywatelek i obywateli przez rządy i korporacje, bo życie na podsłuchu jest zaprzeczeniem wolności.

Stanowczo sprzeciwiamy się narastającej w Europie fali nacjonalizmów i przemocy. Projekt europejski jest w kryzysie, ale odpowiedzią na ten kryzys nie może być ucieczka w narodowe egoizmy podszyte nacjonalizmem, rasizmem i ksenofobią, lecz wspólne działanie Europejczyków i Europejek, dzięki któremu odzyskamy dla ludzi Europę, zdemokratyzujemy ją na powrót i tchniemy nowe życie w wartości i ideały, które legły u podstaw europejskiego zjednoczenia dla współpracy i pokoju.

Uznajemy, że przyroda i klimat są wartością samą w sobie, i domagamy się skutecznej ochrony tej wartości, ponieważ zdatny do życia ekosystem na Ziemi jest najważniejszym i bezcennym dobrem wspólnym całej ludzkości. Czyste powietrze, czysta woda, której wystarczy do zaspokojenia potrzeb ludzi i zwierząt, wielość i różnorodność gatunków, w tym również tych uprawianych i hodowanych przez człowieka, klimat sprzyjający rolnictwu i życiu – to warunki biologicznego przetrwania i zdrowia ludzkości, a naszym zadaniem jest zachować je dla przyszłych pokoleń.

Stanowczo domagamy się również powszechnego uznania prawa zwierząt do życia wolnego od cierpienia i wyzysku, stojąc na stanowisku, że w sferze odczuwania i emocji dzieli je od ludzi znacznie mniej, niż do tej pory sądzono. Przemysłowe hodowle, fermy futrzarskie i wszelkie inne rodzaje działalności, w ramach których dla zysku lub rozrywki zadaje się zwierzętom cierpienie muszą stać się historią.

Wierzymy w sprawiedliwość i domagamy się bardziej solidarnego podziału bogactwa będącego owocem ludzkiej pracy. Obecne skrajne i pogłębiające się nierówności dochodowe oraz idące za nimi nierówności w dostępie do mieszkania, ochrony zdrowia, wykształcenia muszą zostać zniwelowane. Aby tak się stało, niezbędna jest fundamentalna zmiana logiki rządzącej gospodarką i odważne rozwiązania. Dlatego opowiadamy się za przyjęciem gwarantowanego dochodu podstawowego, który pozwoli na zaspokojenie podstawowych potrzeb, zapewni poczucie bezpieczeństwa i wzmocni pozycję pracowników wobec pracodawców. Będziemy wspierać spółdzielczość i nowe formy gospodarki oparte na dzieleniu się i dobrach wspólnych.

Wierzymy, że dalszy rozwój gospodarki opartej na globalnej bezlitosnej konkurencji coraz potężniejszych ponadnarodowych korporacji i instytucji finansowych, nad którymi demokratycznie wybrane rządy mają coraz mniej kontroli, nie służy dobru większości i stawia pod znakiem zapytania jakość życia przyszłych pokoleń. W Polsce i na świecie potrzebujemy zupełnie innego modelu gospodarki, którego fundamentem będzie odnawialna energia wytwarzana przez nas wszystkich, a nie wielkie holdingi powiązane z wielką polityką, i zapewniająca nam prawdziwe bezpieczeństwo energetyczne. Stanowczo sprzeciwiamy się budowie w Polsce elektrowni atomowej. Przyszedł czas na wspieranie lokalnego rozwoju, rodzinnego rolnictwa, małych i średnich przedsiębiorstw oraz spółdzielni działających zgodnie z zasadami ekonomii społecznej i skierowanych na zaspokojenie potrzeb lokalnych społeczności.

We wszystkich tych dążeniach kierujemy się założeniem, że czasy bezlitosnej doktryny ekonomicznej, która zyski każe prywatyzować, a koszty zrzuca na barki ludzi, dobiegły końca, zaś zasadą organizującą życie społeczne powinna być sprawiedliwość i troska o dobra wspólne i dobro wszystkich ludzi. Odrzucamy cynizm w polityce i domagamy się, by polityka była oparta na ideach. Nadszedł czas na zmianę optyki i na odważne działanie, oparte na innych wartościach i zasadach niż te, które dziś dominują . Wspólnie walczmy o lepszy świat.