Statut

Tekst Statutu Zielonych przyjęty przez XVI Kongres Zielonych w Warszawie, 26 listopada 2022 r.

PREAMBUŁA

Zieloni są częścią europejskiej i światowej rodziny Zielonych – ruchu opartego na zasadach ochrony przyrody, demokracji i solidarności. Wywodzimy się z ruchów prodemokratycznych, ekologicznych, klimatycznych, kobiecych, LGBT+ i chroniących zwierzęta oraz środowisk naukowych. Chcemy Polski, która mierzy się z zapobieganiem i łagodzeniem skutków katastrofy klimatycznej, która odejdzie od paliw kopalnych i przejdzie sprawiedliwą transformację energetyczną, która będzie dbać o prawa wszystkich ludzi i zapewni prawną ochronę zwierzętom i przyrodzie. Chcemy silnej Polski w Unii Europejskiej. Zrównoważonego rozwoju, poszanowania praw człowieka i dążenia do pokoju. Chcemy Polski o silnej, społecznej gospodarce rynkowej przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwości ekonomicznej dla wszystkich obywateli i obywatelek. Działamy nie tylko dla nas samych – chcemy zostawić dla przyszłych pokoleń dobrą, piękną i bezpieczną Ziemię.

§1. Postanowienia ogólne

1. Zieloni są partią polityczną.
2. Partia nosi nazwę ZIELONI. Nazwa ZIELONI 2004 jest nazwą historyczną i pozostaje zastrzeżona.
3. Zieloni działają na podstawie Ustawy o partiach politycznych, innych ustaw stanowiących o funkcjonowaniu partii politycznych oraz zgodnie z niniejszym Statutem.
4. Siedzibą władz i organów krajowych Zielonych jest m. st. Warszawa.
5. Zieloni działają na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, mogą także ustanawiać swoje przedstawicielstwa za granicą.
6. Zieloni posiadają osobowość prawną.
7. Nazwa i symbole Zielonych podlegają ochronie prawnej. Logo i barwy Partii uchwala Rada Krajowa.
8. Wszystkie organy Zielonych podlegają uchwałom organów wyższego szczebla w ramach ich kompetencji wynikających z niniejszego Statutu.
9. Zieloni kształtują swoje struktury oraz zasady działania zgodnie z zasadami demokracji, w szczególności przez zapewnienie jawności tych struktur, powoływania organów Partii w drodze wyborów i podejmowania uchwał większością głosów.
10. Zieloni opierają swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw mogą zatrudniać pracowniczki i pracowników.

§2. Cele i ich realizacja

Poniżej opisane cele szczegółowe i metody ich realizacji traktujemy jako kroki milowe w dążeniu do osiągnięcia głównych celów działania Zielonych opisanych w preambule.
1. Celami Zielonych są:
a. udział w życiu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wpływu na kształtowanie polityki państwa lub sprawowanie władzy publicznej;
b. wpływanie na politykę państwa, w szczególności w dziedzinie klimatu i ochrony środowiska;
c. ochrona wolności i praw człowieka i obywatela zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
d. doprowadzenie do sprawiedliwej transformacji energetycznej opartej na odnawialnych źródłach energii i osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej;
e. budowa gospodarki sprawiedliwej społecznie i opartej na zasadach zrównoważonego rozwoju;
f. zapewnienie pełnej równości płci;
g. ochrona praw mniejszości: narodowych, etnicznych, religijnych (w tym osób bezwyznaniowych), seksualnych (LGBT+), osób wykluczonych społecznie (z niepełnosprawnościami, osób nieneurotypowych etc.), migrantów;
h. zwiększenie prawnej ochrony zwierząt poprzez m. in. dążenie do likwidacji hodowli przemysłowych, chowu klatkowego, hodowli zwierząt na futra, ograniczenia przewozu żywych zwierząt na odległość, ograniczenia łowiectwa, systemowe działania na rzecz poprawy losu zwierząt bezdomnych, poprawę bioróżnorodności i zasad ochrony gatunków chronionych;
i. promowanie zasad demokratycznego państwa prawa, transparentności w życiu publicznym, społecznej kontroli nad instytucjami publicznymi oraz przeciwdziałania patologiom życia publicznego i społecznego;
j. zacieśnianie integracji europejskiej i wzmacnianie pozycji Polski w Unii Europejskiej;
k. edukacja polityczna, ekologiczna, zdrowotna i równościowa młodych osób;
l. ochrona świeckiego charakteru państwa i jego instytucji dla zachowania pełnego rozdziału kościoła od państwa.
2. Swoje cele Zieloni realizują w szczególności poprzez:
a. udział w życiu publicznym i politycznym;
b. wprowadzanie przedstawicieli i przedstawicielek do organów władzy publicznej;
c. zajmowanie stanowisk w sprawach społecznych i politycznych;
d. współdziałanie z instytucjami i organizacjami realizującymi wartości zbieżne z celami Zielonych.

§3. Nabycie członkostwa

1. Członkostwo w Zielonych może uzyskać każda pełnoletnia osoba posiadająca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z pełni praw obywatelskich i przyjęta do Partii zgodnie z przepisami niniejszego Statutu, na podstawie stosownej uchwały jednego z organów, wymienionych w niniejszym paragrafie.
2. Członkinie i członkowie Zielonych nie mogą:
a. jednocześnie należeć do innej partii politycznej w Polsce, jak również zagranicznej partii politycznej nie należącej do European Green Party lub Federation of Young European Greens, Global Greens lub Global Young Greens;
b. jednocześnie należeć do organizacji promujących rasizm, homofobie oraz inne poglądy będące w jawnej sprzeczności z wartościami Partii;
c. jednocześnie należeć do Polskiego Związku Łowieckiego lub innych organizacji promujących krzywdzenie zwierząt.
3. Wstąpienie do Zielonych wymaga:
a. złożenia albo przysłania pocztą zarządowi dowolnego szczebla pisemnej deklaracji zawierającej uzasadnienie i własnoręczny podpis lub;
b. wypełnienia e-deklaracji dostępnej w elektronicznej bazie na stronie internetowej Partii lub;
c. uzyskania rekomendacji przynajmniej jednej osoby ze statusem członkowskim Partii z danego koła.
4. Z chwilą wstąpienia rozpoczyna się staż kandydacki, który trwa 180 dni. Członka/członkinię przyjmuje zarząd koła w głosowaniu tajnym, na podstawie deklaracji, w terminie do końca stażu, z zastrzeżeniem postanowień ust.9. Zarząd koła skutecznie informuje członka/członkinię o przyjęciu oraz o prawach i obowiązkach członka/członkini Partii.
5. W przypadku, gdy w danej miejscowości nie ma koła Zielonych, nowy członek/członkini składa aplikację do koła, do którego chce przystąpić.
6. W okresie stażu kandydackiego kandydat lub kandydatka uczestniczy w pracach Zielonych na zasadach obowiązujących członków i członkinie Partii. Kandydat lub kandydatka może wysuwać własne pomysły i propozycje. Nie posiada jednak biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do władz Partii ani nie bierze udziału w innych głosowaniach.
7. W trakcie stażu lub nawet z jego pominięciem może zostać przyjęta do Partii osoba, której dotychczasowa działalność i postawa społeczna lub polityczna świadczą o zbieżności z celami Partii. Przyjęcia może dokonać zarząd koła, zarząd regionu lub Zarząd Krajowy. Wniosek wymaga uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, w obecności połowy ogólnej liczby członkiń i członków wymienionych organów Partii. Przed podjęciem decyzji, organ konsultuje przyjęcie osoby z zarządem koła, do którego osoba przyjmowana ma zostać przyjęta. Organ podejmujący uchwałę o przyjęciu wskazuje w niej koło, do którego dana osoba należy.
8. W każdym momencie stażu kandydackiego zarząd koła lub Rada Krajowa może postanowić o nieprzyjęciu kandydatki/kandydata w poczet członkiń/członków Partii. Osoba, w stosunku do której podjęto uchwałę o nieprzyjęciu w poczet członków i członkiń Partii, ma prawo odwołać się do zarządu regionu od takiej uchwały podjętej przez zarząd koła lub do Zarządu Krajowego w przypadku podjęcia takiej uchwały przez zarząd regionu działający w pierwszej instancji lub do Rady Krajowej w przypadku podjęcia takiej uchwały przez Zarząd Krajowy działający w pierwszej instancji. Odwołanie to należy wnieść w terminie 30 dni od otrzymania przedmiotowej uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Zarząd regionu lub odpowiednio Zarząd Krajowy bądź Rada Krajowa w terminie 21 dni postanawia o przyjęciu w poczet członków i członkiń Partii lub odrzuceniu odwołania.
9. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Rada Krajowa jest uprawniona do decydowania o imiennych zaproszeniach do członkostwa w Zielonych. Zaproszenie to zastępuje wstąpienie w rozumieniu ust.3, o ile zostanie jednoznacznie przyjęte przez osobę zapraszaną.

§4. Zakończenie członkostwa

1. Członkostwo w Zielonych kończy się z chwilą:
a. wygaśnięcia;
b. wystąpienia;
c. wykluczenia.
2. Wygaśnięcie członkostwa w Zielonych następuje z chwilą śmierci członka lub członkini, bądź z chwilą utraty zdolności do czynności prawnych oraz wskutek wstąpienia do innej Partii politycznej lub utraty obywatelstwa polskiego. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza zarząd koła, zarząd regionu lub Zarząd Krajowy Partii.
3. Członek lub członkini Partii może w każdej chwili z niej wystąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia zarządowi koła, do którego należy, lub zarządowi regionu lub Zarządowi Krajowemu. Jeżeli członek lub członkini wyrazi chęć wystąpienia z Partii w inny sposób, wówczas Zarząd Krajowy może wysłać do takiej osoby, pocztą elektroniczną na jej adres e-mail znajdujący się w bazie danych Partii, prośbę o potwierdzenie chęci wystąpienia z Partii. Jeżeli członek/członkini w zwrotnej informacji e-mail potwierdzi chęć wystąpienia z Partii lub nie udzieli żadnej odpowiedzi w terminie 14 dni, wówczas jej członkostwo w Partii wygasa.
4. Rada Krajowa na wniosek odpowiedniego zarządu koła, zarządu regionu lub Zarządu Krajowego, może podjąć uchwałę o wykluczeniu z Zielonych członka lub członkini Partii za rażące i istotne naruszenie przez niego lub nią przepisów Statutu lub uchwały organów Partii, rażące i istotne naruszenie lub niewypełnianie obowiązków członka lub członkini Partii określonych w Statucie, realizację działań jednoznacznie sprzecznych z celami określonymi w Statucie, sprzeniewierzenie się zasadom programowym Partii, bądź skazanego lub skazanej prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie. Uchwała może być podjęta po umożliwieniu osobie, której sprawa dotyczy, zajęcia stanowiska co do wniosku o jej wykluczenie. Zajęcie stanowiska może nastąpić pisemnie w terminie 14 dni od zawiadomienia osoby, której sprawa dotyczy, o treści wniosku o wykluczenie, w tym o treści jego uzasadnienia, albo ustnie na najbliższym posiedzeniu Rady Krajowej. Niezajęcie stanowiska przez osobę, której wniosek dotyczy w wyżej wskazanym terminie nie stanowi przeszkody do podjęcia uchwały w przedmiocie wykluczenia. Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania. Członkini lub członkowi Partii, wobec którego podjęto uchwałę o wykluczeniu z Partii, służy prawo odwołania się do Krajowego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o podjęciu uchwały. Złożenie odwołania wstrzymuje wykonalność uchwały do czasu rozpatrzenia go przez Krajowy Sąd Koleżeński. Do czasu wydania orzeczenia przez Krajowy Sąd Koleżeński osoba wykluczona zostaje zawieszona w prawach członkowskich. Krajowy Sąd Koleżeński rozstrzyga w pierwszej instancji o odwołaniu w terminie do 30 dni od jego doręczenia.
5. Krajowy Sąd Koleżeński informuje o orzeczeniu w sprawie odwołania od uchwały o wykluczeniu osobę, która wniosła odwołanie, a także organ wnioskujący o wykluczenie i Radę Krajową.
6. W przypadku członkini lub członka, która/który przez ponad 30 dni uchyla się od obowiązku wstąpienia do zdefiniowanego wspólnie koła, Zarząd Krajowy wyklucza ją/go z Zielonych podejmując stosowną uchwałę. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.

§5. Zawieszenie członkostwa przez członka lub członkinię

1. Członek/członkini Zielonych może zawiesić swoje członkostwo w Zielonych.
2. Zawieszenia własnego członkostwa w Zielonych dokonuje się, składając swój pisemny wniosek w tej sprawie do zarządu koła, zarządu regionu lub Zarządu Krajowego w przypadku braku zarządu regionu. Zarząd koła, zarząd regionu lub Zarząd Krajowy w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku stwierdza uchwałą zawieszenie członkostwa w Partii zgodnie z wnioskiem, przekazując kopię uchwały w tej sprawie odpowiednio do Krajowego Rejestru Członków (KRC), zarządu koła oraz zarządu regionu i Zarządu Krajowego.
3. Zawieszenie, wystąpienie, czy wykluczenie członkostwa w Partii lub rezygnacja z członkostwa w Partii jest równoznaczne z ustąpieniem ze wszystkich organów Partii.
4. W okresie zawieszenia członkostwa w Zielonych członkini lubi członek nie może korzystać z biernego prawa wyborczego w wyborach wewnątrzpartyjnych i praw, o których mowa w § 7 ust.4 pkt. b. Nie ma również obowiązków, o których mowa w § 7 ust.5.
5. W okresie zawieszenia swojego członkostwa w Zielonych członek lub członkini nie płaci składek członkowskich i nie uczestniczy w pracach koła.
6. Zawieszenie członkostwa w Partii nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. Jeśli zainteresowany/zainteresowana nie złoży w tym terminie wniosku o przywrócenie członkostwa, o którym mowa w ust.7, lub o ponowne wydłużenie zawieszenia, zarząd koła, zarząd regionu lub Zarząd Krajowy w przypadku braku zarządu regionu wykreśla członka lub członkinię z Krajowego Rejestru Członków, zawiadamiając o tym osobę wykreśloną, zarząd koła i zarząd regionu lub w przypadku jego braku Zarząd Krajowy.
7. Na wniosek zainteresowanego/zainteresowanej w terminie 14 dni od złożenia wniosku zarząd koła przywraca jego/jej członkostwo. Jeżeli zarząd koła nie podejmie w terminie uchwały, podejmuje ją zarząd wyższego szczebla w terminie 30 dni, zawiadamiając zarząd koła.
8. Jeżeli w okresie zawieszenia członkostwa danej osoby w Zielonych, jego lub jej dotychczasowe, macierzyste koło uległo rozwiązaniu, odpowiedni zarząd wyższego szczebla przenosi członka lub członkinię do wybranego przez niego lub nią innego koła, lub, w przypadku niedokonania takiego wyboru, do koła najbliższego miejscu zamieszkania danego członka lub danej członkini.
9. Członek/członkini składa wniosek o przywrócenie członkostwa bezpośrednio do zarządu powiatu, zarządu regionu lub w przypadku ich braku Zarządu Krajowego. Zarząd przekazuje wniosek do rozpatrzenia do odpowiedniego koła.

§6. Zawieszenie członkostwa przez organy Partii

1. Rada Krajowa, na wniosek odpowiedniego zarządu koła, zarządu regionu lub z własnej inicjatywy, może zawiesić członkostwo danej członkini lub członka Zielonych, wobec którego prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne, w całości lub części jej lub jego praw, do czasu uprawomocnienia się uchwały o zastosowaniu kary dyscyplinarnej lub o wykluczeniu z Partii, bądź umorzenia postępowania dyscyplinarnego.
2. Uchwały określone w ust.1 podejmowane są bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania i z chwilą ich podjęcia stają się natychmiast wykonalne.
3. Członkini lub członkowi Zielonych, wobec której lub którego podjęto uchwałę określoną w ust.1, służy prawo odwołania się do Krajowego Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotowej uchwały wraz z uzasadnieniem. Krajowy Sąd Koleżeński rozstrzyga o w przedmiocie odwołania od zawieszenia członkostwa w terminie do 14 dni od jego otrzymania od osoby odwołującej się.
4. Krajowy Sąd Koleżeński może wstrzymać natychmiastową wykonalność uchwały określonej w ust.1.
5. Krajowy Sąd Koleżeński wydaje postanowienie w przedmiocie wstrzymania natychmiastowej wykonalności uchwały nie później jednak niż w terminie do 14 dni od doręczenia odwołania.
6. Przywrócenie członkini lub członka Zielonych do funkcji pełnionych w organach Partii przed zawieszeniem członkostwa, o którym mowa w ust.1, następuje po wydaniu przez Krajowy Sąd Koleżeński postanowienia uwzględniającego odwołanie, o którym mowa w ust.3.
7. Zawieszenie w prawach członkini lub członka Zielonych na podstawie określonej w ust.1 nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy.
8. Zawieszenie w prawach osoby w okresie stażu kandydackiego skutkuje wstrzymaniem przyjęcia takiej osoby w poczet członkiń lub członków Zielonych na czas trwania tego zawieszenia.
9. Organy Zielonych informują odpowiednie zarządy o zawieszeniu członkostwa, podając jednocześnie podstawę statutową.

§7. Prawa i obowiązki członka i członkini

1. Każdy członek i członkini Partii jest równy, jego lub jej opinia jest równie ważna.
2. Członek lub członkini Partii działa w oparciu o zasady:
a. równości;
b. zaufania i dobrej wiary;
c. uczciwości;
d. szacunku i współpracy;
e. dawania dobrego przykładu;
f. racjonalnego uzasadniania swoich stanowisk.
3. Relacje pomiędzy członkami i członkiniami Partii oparte są o:
a. wzajemne zaufanie i dobrą wiarę;
b. dążenie do zrozumienia stanowiska i punktów widzenia drugiej strony oraz budowania konsensusu;
c. empatię;
d. szacunek dla pracy i siebie nawzajem;
e. chęć współpracy;
f. poszanowanie i przestrzeganie wspólnych zasad oraz obowiązku uzasadniania swojego stanowiska i dawania dobrego przykładu w działaniu.
4. Członek lub członkini Zielonych ma prawo do:
a. przynależności do wybranego przez siebie koła Partii;
b. wybierania i bycia wybieranymi do organów Partii, pod warunkiem niezalegania z opłaceniem składek członkowskich;
c. składania wniosków, inicjatyw politycznych i organizacyjnych;
d. udziału w tworzeniu programu politycznego i strategii Partii poprzez zabieranie głosu, składanie propozycji, udział w głosowaniach;
e. udziału we wszystkich działaniach organizacyjnych i programowych podejmowanych przez Partię;
f. udziału na prawach gościa w spotkaniach Rady Krajowej, zgromadzeniu regionalnym i Kongresie, a ponadto w posiedzeniach organów Partii, na których rozpatrywane są wnioski dotyczące tych członkiń i członków. Rada Krajowa może wyłączyć jawność części lub całości swojego posiedzenia;
g. udziału w tworzeniu list kandydatów i kandydatek w wyborach powszechnych;
h. ubiegania się o wystawienie swojej kandydatury w wyborach powszechnych, pod warunkiem niezalegania z opłaceniem składek członkowskich;
i. dostępu do informacji o działalności wszystkich organów Partii oraz wglądu do dokumentów Partii z wyłączeniem danych wrażliwych i chronionych przez prawo lub chronionych ze względu na szczególny interes Partii na podstawie uchwały organu będącego autorem tych informacji, przy czym określenie zakresu tematycznego informacji nie może być utajniane;
j. samodzielnego organizowania się wraz z innymi członkiniami i członkami Partii w grupy tematyczne;
k. uczestniczenia w dowolnie przez siebie wybranych radach programowych i grupach tematycznych;
l. kandydowania w wyborach powszechnych za zgodą Rady Krajowej z innej listy niż lista Zielonych.
m. używania oznak organizacyjnych, takich jak symbol czy nazwa Partii.
5. Członek lub członkini Partii ma obowiązek:
a. brać udział w realizacji programu oraz popularyzować i reprezentować działalność Partii;
b. postępować zgodnie z zasadami etycznymi i ideowymi Partii;
c. brać czynny udział w pracach i życiu Partii i koła;
d. przestrzegać postanowień Statutu i uchwał organów Partii;
e. powstrzymywania się od działań i zachowań dyskryminujących z jakiejkolwiek przyczyny;
f. należytego pełnienia powierzonych funkcji w organach Zielonych;
g. uczestniczenia w kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów samorządu terytorialnego, a także do innych organów, zgodnie z programem i celami Partii;
h. powiadamiania odpowiednich organów Partii o wszelkich zmianach w danych osobowych podanych w deklaracji członkowskiej, w szczególności w zakresie danych kontaktowych oraz przynależności do innych organizacji partyjnych;
i. należeć do koła Partii;
j. regularnie i w swoim imieniu opłacać składkę członkowską, zgodnie z zasadami określonymi w uchwale o której mowa w § 8 ust.3 Statutu;
k. przestrzegać zasad współżycia społecznego i porządku prawnego;
l. stosować się do zasad porozumienia bez przemocy;
m. zachowywać w tajemnicy treść wewnętrznej korespondencji Partii.

§8. Składki członkowskie

1. Członek lub członkini osobiście i regularnie opłaca składkę członkowską poprzez wpłatę na wskazane konto bankowe Zielonych lub u skarbnika/skarbniczki koła.
2. Po zakończeniu stażu kandydackiego pierwszą składkę członkowską członek lub członkini wpłaca za miesiąc, w którym nastąpiło zakończenie stażu kandydackiego. Pierwsza wpłata składki członkowskiej Zielonych musi być uiszczona przelewem na konto bankowe Zielonych.
3. Ustalona uchwałą Rady Krajowej roczna suma składek członkowskich w stawce podstawowej od jednego członka lub członkini nie może przekraczać 20% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę (brutto), ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązujących dla danego roku.
4. Szczegółowe zasady opłacania składki członkowskiej określa uchwała Zarządu Krajowego.
5. W szczególnych przypadkach zarząd właściwy tj. zarząd koła, zarząd regionu lub Zarząd Krajowy poprzez podjęcie uchwały może czasowo obniżyć członkowi/członkini Partii w trudnej sytuacji materialnej wysokość składki lub czasowo zwolnić od niej w całości. Uchwała musi wskazywać uzasadnienie, wysokość obniżenia składki lub zwolnienie z niej oraz czas trwania, który nie może być dłuższy niż jeden rok. Treść uchwały oraz wniosek pozostają jawne wyłącznie dla wnioskodawców, organu, który wydał decyzję, Krajowego Sądu Koleżeńskiego i Krajowej Komisji Rewizyjnej.
6. Członek lub członkini Partii, a także kandydat lub kandydatka może czasowo lub stale opłacać składki w wyższej wysokości niż określona w uchwale Zarządu Krajowego, o której mowa w ust.4 oraz w wysokości wyższej niż składka maksymalna, o której mowa w ust.3, jednak do maksymalnej wysokości przewidzianej przepisami prawa.
7. Zarząd koła, zarząd regionu lub Zarząd Krajowy, na podstawie rekomendacji Skarbnika Krajowego/Skarbniczki Krajowej, po udokumentowanej próbie kontaktu może podjąć decyzję o przeniesieniu w poczet osób sympatyzujących członkini/członka, gdy co najmniej od 12 miesięcy nie płaci ona/on składek członkowskich.
8. Członkowie i członkinie Partii sprawujący mandaty senatorskie, poselskie do Sejmu RP lub Parlamentu Europejskiego, będący z rekomendacji Partii członkami władz europejskich, państwowych, lokalnych i regionalnych oraz sprawujący z rekomendacji Partii jakiekolwiek inne odpłatne funkcje w organach innych niż partyjne są zobowiązani do wnoszenia specjalnej składki partyjnej w wysokości określonej uchwałą Rady Krajowej.

§9. Współpraca osób sympatyzujących z Partią

1. Zieloni umożliwiają wolną współpracę osobom sympatyzującym. Osoba sympatyzująca nie jest członkiem lub członkinią Partii w rozumieniu ustawy o partiach politycznych.
2. Osobą sympatyzującą z Zielonymi może zostać osoba, która ukończyła 16 lat.
3. Współpraca osoby sympatyzującej z Partią zostaje nawiązana poprzez:
a. pisemne lub internetowe powiadomienie zarządu dowolnego szczebla przez osobę sympatyzującą;
b. zaproszenie ze strony zebrania koła, zarządu dowolnego szczebla lub rady dowolnego szczebla.
4. Osoba sympatyzująca ma prawo uczestniczyć w politycznych pracach i dyskusjach Partii bez głosu stanowiącego. Ma również prawo do szerokiej informacji o pracach Partii z wyłączeniem kanałów komunikacji zastrzeżonych dla członkiń i członków lub chronionych ze względu na szczególny interes Partii.
5. Współpraca osoby sympatyzującej z Partią kończy się pisemnym oświadczeniem osoby sympatyzującej albo pisemnym oświadczeniem zarządu koła, zarządu regionu lub Zarządu Krajowego o zakończeniu współpracy.
6. Współpraca z osobą sympatyzującą wygasa, jeżeli przez okres 12 miesięcy nie jest realizowana. O wygaśnięciu współpracy decyduje zarząd koła w formie uchwały
7. Osoba sympatyzująca nie może być członkiem lub członkinią innej partii politycznej jak również zagranicznej partii politycznej nie należącej do European Green Party lub Federation of Young European Greens, Global Greens lub Global Young Greens.
8. Osoba sympatyzująca nie może obejmować żadnych funkcji partyjnych. Może jednak znajdować się na listach wyborczych Partii w wyborach powszechnych.

§10. Krajowy Rejestr Członkiń i Członków

1. Krajowy Rejestr Członkiń i Członków oraz osób sympatyzujących, w skrócie KRC, prowadzi Zarząd Krajowy na podstawie złożonych deklaracji, o których mowa w § 3 ust.3, przekazywanych przez zarządy kół w terminie 7 dni od daty złożenia, oraz na podstawie deklaracji elektronicznych.
2. Zarząd koła informuje Zarząd Krajowy o:
a. powzięciu uchwał, o których mowa w § 3 ust.4;
b. wygaśnięciu, wystąpieniu albo wykluczeniu, o których mowa w § 4 ust.1;
c. uprawomocnieniu się uchwały o wykluczeniu, o której mowa w § 4 ust.4;
d. zawieszeniu i przywróceniu członkostwa, o którym mowa w § 5 ust.2 i ust.7
e. utworzeniu nowego koła, o którym mowa w § 21 ust.1;
f. przeniesieniu, o którym mowa w § 22 ust.1;
g. poszerzeniu lub podziale terenu działania koła, o którym mowa w § 21 ust.4;
h. o wyłącznym terenie działania koła, o którym mowa w § 21 ust.2;
i. o przeniesieniu, o którym mowa w § 8, ust.7;
j. o wygaśnięciu współpracy, o którym mowa w § 9, ust.6.
k. o zmianach danych osobowych, w tym kontaktowych członków i członkiń.
3. Zarząd nowego koła informuje Zarząd Krajowy również o dotychczasowej przynależności członkiń i członków koła.
4. Zarząd Krajowy prowadzi rejestr kół wraz z ich terenem działania. Rejestr kół jest udostępniany do wglądu członkiniom i członkom Partii.
5. Zarząd Krajowy jest administratorem danych osobowych członkiń i członków Zielonych w zakresie określonym odrębnymi przepisami i odpowiada za politykę ochrony danych osobowych w Zielonych.
6. Wszelka komunikacja z członkiniami/członkami i osobami sympatyzującymi odbywa się na podane przez nich adresy, wskazane w KRC. Członkowie/członkinie mają obowiązek uaktualniania swoich danych korespondencyjnych, informując Zarząd Krajowy o ich zmianie. Za korespondencję doręczoną uznaje się równorzędnie wiadomość wysłaną na adres pocztowy listem poleconym, wiadomość wysłaną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS wysłaną na podany numer telefonu. W wypadku braku potwierdzenia odbioru korespondencji za datę doręczenia uznaje się odpowiednio datę upływu terminu na odbiór listu poleconego, następny dzień po wysłaniu wiadomości e-mailem lub SMS-em.
7. Ilekroć w Statucie jest mowa o czynnościach dokonywanych pisemnie, na piśmie lub równoznacznych należy przez to rozumieć czynności komunikowane i utrwalone za pomocą języka pisanego, w odróżnieniu do języka mówionego.

§11. Kadencje organów

1. O ile Statut inaczej nie stanowi, kadencja organów Partii wynosi 2 lata.
2. Kadencja organów Partii rozpoczyna się z dniem ich wyboru. Organy Partii i ich członkowie wykonują swoje prawa i obowiązki do czasu wyboru nowego składu osobowego tych organów.
3. O ile Statut nie stanowi inaczej, w skład organów Partii wchodzić mogą jedynie członkowie Partii. W przypadku zmiany składu osobowego organu, w szczególności na skutek śmierci członka Partii, zakończenia członkostwa w Partii lub zawieszenia członkostwa w Partii kadencja nowo wybranego członka organu trwa do upływu kadencji uprzednio wybranego organu.
4. Pierwsze posiedzenie organu po wyborach zwołują współprzewodniczący odpowiedniego szczebla, chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej.
5. Pierwsze posiedzenie powołanego organu powinno się odbyć niezwłocznie czyli do 14 dni od daty wyboru.

§12. Czynne prawo wyborcze

1. Czynne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom i członkiniom Zielonych wpisanym do KRC mającym uregulowane wszystkie składki członkowskie co najmniej za okres obejmujący miesiąc, w którym odbywają się wybory.
2. Odpowiednio warunek zapisany w ust.1 dotyczy prawa członkini lub członka do głosowania w sprawie przyjmowania uchwał, zgłaszania kandydatur na współprzewodniczących lub członków organów Partii, głosowania w sprawie udzielenia skwitowania, podpisywania wymienionych w Statucie list poparcia kandydatur, wniosków o odwołanie członków organów, żądania zwołania zebrania koła, wniosków o zwołanie Rady i Kongresu, przeprowadzenie referendum, udziału w złożeniu oświadczenia w sprawie utworzenia koła.

§13. Bierne prawo wyborcze

1. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim członkom i członkiniom Zielonych, wpisanym do KRC, mającym uregulowane wszystkie składki członkowskie do miesiąca, w którym odbywają się wybory oraz którzy wyrazili niebudzącą wątpliwości zgodę na kandydowanie
2. Członkowie i członkinie organów Zielonych wybierani i wybierane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy uwzględnieniu zasady parytetu płci, o którym mowa w §15 ust.1, o ile Statut nie stanowi inaczej. Współprzewodniczące i Współprzewodniczący wszystkich organów wybierane i wybierani są bezwzględną większością głosów.
3. Członkowie i członkinie organów Zielonych, którzy nie uzyskali skwitowania, nie mogą kandydować w wyborach do organów Partii następnej kadencji.

§14. Skwitowanie

Skwitowania ustępującym organom kolegialnym dokonuje się łącznie na poszczególne składy osobowe tych organów, chyba że co najmniej 1/4 uprawnionych do udzielenia skwitowania zażąda głosowania indywidualnego skwitowania oraz głosowania w sprawie trybu udzielenia. Skwitowania dokonuje się w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

§15. Parytet

1. We wszystkich organach Zielonych pochodzących z wyboru mężczyźni nie mogą stanowić więcej niż 50% składu organów o ile Statut nie stanowi inaczej. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do Współprzewodniczących Zielonych oraz do osób, o których mowa w § 58.
2. Na wniosek członka i członkini jego lub jej płeć określana jest na podstawie oświadczenia o trwale przeżywanej tożsamości płciowej.
3. Zmiana płci członka lub członkini organu Partii w trakcie trwania kadencji nie narusza zasady parytetu i nie skutkuje koniecznością zmiany w składzie tego organu. Deklaracji zmiany płci nie można składać w czasie trwania zebrania koła, zgromadzenia regionu lub Kongresu, podczas których przeprowadzane są wybory.
4. Listy kandydatów i kandydatek Partii w wyborach do Sejmu, Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach samorządowych odbywających się według ordynacji proporcjonalnej, obsadzane są naprzemiennie osobami różnej płci aż do wyczerpania wszystkich przedstawicieli lub przedstawicielek jednej z płci. Mężczyźni otrzymują na listach wyborczych co najwyżej 50% miejsc pierwszych.
5. W wyborach do Senatu oraz w wyborach samorządowych odbywających się według ordynacji większościowej, Partia dąży do wystawienia równej liczby kandydatur różnej płci.
6. W przypadku zawarcia koalicji w wyborach powszechnych Partia dąży do wystawienia równej liczby kandydatur różnej płci.

§16. Łączenie funkcji

1. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie Krajowym i Radzie Krajowej z członkostwem w organach sądowniczych i kontrolnych.
2. Osoby bliskie oraz pozostające w stosunku zależności służbowej, także poza Zielonymi, nie mogą jednocześnie łączyć członkostwa w organach wykonawczych Partii z członkostwem w organach kontrolnych lub sądowniczych Partii wszelkiego szczebla.

§17. Odwoływanie członków i członkiń organów Partii

Członkowie i członkinie organów Partii mogą zostać odwołani w czasie kadencji przez organ, który ich powołał lub przez referendum w przypadku członków i członkiń organów krajowych. W uchwale o odwołaniu lub o przeprowadzeniu referendum organ ma obowiązek podać powód odwołania.

§18. Podejmowanie uchwał

1. Wszystkie organy Partii uchwalają regulaminy swojej pracy zawierające szczegółowy tryb procedowania. Regulamin musi być zgodny ze Statutem.
2. Organy Partii wyrażają swoją wolę w ramach ich kompetencji w formie uchwał. Uchwały podejmowane przez organy Partii są wiążące dla organów niższego szczebla oraz dla członków i członkiń Partii
3. Uchwały organów Partii zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.
4. Głosowania w sprawach wyboru oraz odwołania członków i członkiń organów Partii są tajne.
5. Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym, w tym drogą telefoniczną lub internetową. Warunkiem ważności głosowania jest powiadomienie o głosowaniu wszystkich uprawnionych i udział w głosowaniu co najmniej połowy uprawnionych, o ile Statut nie stanowi inaczej. Zasady podejmowania uchwał w trybie obiegowym oraz głosowania obiegowego określa uchwałą Rada Krajowa.
6. Uchwały organów Partii podlegają niezwłocznej publikacji w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi przez wszystkich członków i członkinie Partii. Publikacja w serwisie internetowym Partii uznawana jest za wystarczającą. Miejsce publikacji określa uchwała Rady Krajowej.
7. Uchwały podejmowane przez organy Partii przekazywane są do właściwych zarządów wyższego szczebla niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia, w celu ich zarejestrowania. W przypadku nieprzekazania uchwały w powyższym terminie traci ona moc z upływem tego terminu.
8. Rejestr uchwał prowadzony jest przez właściwe zarządy wyższego szczebla w stosunku do organu Partii podejmującego uchwałę. Rejestry uchwał organów krajowych Partii są prowadzone przez te organy.
9. Za zwykłą (względną) większość głosów uważa się uzyskanie więcej głosów „za” niż „przeciw” w danym głosowaniu.
10. Za bezwzględną większość głosów uważa się uzyskanie więcej niż połowy głosów oddanych.

§19. Odwołania od uchwał

1. Od uchwał organów Partii przysługuje odwołanie do właściwych organów wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały; w przypadku uchwały podjętej przez organ krajowy Partii przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego.
2. Odwołanie wnosi się bezpośrednio do organu odwoławczego. Organ odwoławczy zobowiązany jest rozpatrzyć odwołanie w terminie 30 dni, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych w terminie 60 dni od daty wniesienia odwołania, chyba że inne postanowienia Statutu lub uchwały wydanej na ich podstawie stanowią inaczej. O wydłużeniu terminu organ powiadamia wnoszącego odwołanie.
3. Organ wyższego szczebla, w drodze uchwały, może uchylić uchwałę organu niższego szczebla, jeżeli narusza ona Statut, program Partii, uchwały organów wyższego szczebla. Uchwały organów koła i okręgowej rady koordynacyjnej uchyla zarząd regionu. Uchwały organów regionu uchyla Zarząd Krajowy.
4. Rozstrzygnięcie postępowania odwoławczego doręcza się wszystkim jego uczestnikom i uczestniczkom, w sprawach dotyczących wykładni Statutu – wszystkim członkiniom i członkom oraz osobom sympatyzującym, a sprawach ważności uchwał dotyczących szerszej grupy osób – wszystkim zainteresowanym.

§20. Koło – postanowienia ogólne

1. Koło jest podstawową jednostką organizacyjną Zielonych.
2. Każdy członek lub członkini Partii należy do określonego koła.
3. Każdemu członkowi i każdej członkini Zielonych przysługuje prawo zmiany przynależności do koła.
4. Koło liczy co najmniej trzy osoby ze statusem członkowskim.
5. Koło obejmuje terytorium co najmniej jednej gminy lub dzielnicy m. st. Warszawy. Na terenie jednej gminy lub dzielnicy m. st. Warszawy może działać tylko jedno koło.
6. W miastach na prawach powiatu Zarząd Krajowy na wniosek właściwego terytorialnie zarządu regionu może wyrazić zgodę w formie uchwały na powołanie kół obejmujących określone terytorialnie jednostki pomocnicze gminy.
7. Dla członkiń i członków Partii zamieszkałych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą być tworzone koła zagraniczne. koła zagraniczne nie należą do żadnej organizacji regionalnej i podlegają bezpośrednio organom krajowym Partii.

§21. Teren działania koła

1. Koło powstaje z chwilą podjęcia uchwały przez odpowiedni zarząd regionu lub w wypadku jego braku przez Zarząd Krajowy po uprzednim złożeniu mu wspólnego oświadczenia co najmniej 3 osób o woli utworzenia koła. Uchwała o utworzeniu koła określa jego zasięg terytorialny.
2. Koło rozwiązuje Rada Krajowa na wniosek odpowiedniego zarządu regionu lub Zarządu Krajowego, w przypadkach o których mowa w § 38 ust.11.
3. Właściwy terytorialnie zarząd regionu lub w wypadku jego braku Zarząd Krajowy może podjąć decyzję o rozwiązaniu koła, gdy liczba członków i członkiń spadnie poniżej 3 osób.
4. W zakresie nieuregulowanym Statutem szczegółowe zasady oraz tryb tworzenia, podziału, łączenia, rozwiązywania i zmiany zasięgu terytorialnego kół określa uchwała Rady Krajowej.

§22. Przeniesienie pomiędzy kołami i wystąpienie z koła

1. Przejście do innego koła Partii wymaga pisemnego poinformowania przez wnioskującego właściwych terytorialnie zarządów obu kół oraz właściwego terytorialnie zarządu regionu lub Zarządu Krajowego o zmianie koła.
2. Wystąpienie z koła jest dopuszczalne jedynie poprzez:
a. wystąpienie z Partii, o którym mowa w § 4 ust.3 Statutu;
b. wskutek powstania nowego koła, o którym mowa w § 21 ust.1 Statutu;
c. przeniesienie do innego koła Partii, o którym mowa w ust.1.

§23. Organy koła

Organami koła są:
a. zebranie koła;
b. zarząd koła;
c. współprzewodniczący koła.

§24. Zebranie koła

1. Najwyższym organem koła jest zebranie koła składające się ze wszystkich należących do danego koła członków i członkiń Partii.
2. Do zadań i kompetencji zebrania koła należą wszelkie sprawy dotyczące koła, nie przypisane niniejszym Statutem innym organom..
3. Do kompetencji zebrania koła należy:
a. podejmowanie uchwał;
b. wybór współprzewodniczących koła bezwzględną większością głosów;
c. określenie liczby członków i członkiń zarządu koła;
d. wybór zarządu koła;
e. zatwierdzanie programu działania koła;
f. dokonywanie oceny działalności koła;
g. możliwość uzupełnienie składu zarządu koła;
h. możliwość odwołania członków i członkiń zarządu koła bezwzględną większością głosów;
i. wykonywanie innych kompetencji wynikających ze Statutu lub uchwał organów Partii.
j. wybór delegatów/delegatek na zgromadzenie regionu.
4. Zebranie koła może podejmować uchwały, jeżeli w zebraniu uczestniczy co najmniej 1/3 członków i członkiń koła uprawnionych do głosowania, lecz nie mniej niż 2 członków i członkiń koła uprawnionych do głosowania.
5. Uchwały w sprawach dotyczących wyboru i odwołania zarządu koła mogą być podejmowane w obecności co najmniej połowy członków i członkiń koła uprawnionych do głosowania.
6. Zebranie koła winno odbywać się co najmniej raz na trzy miesiące. Zebranie koła zwoływane jest przez zarząd koła z własnej inicjatywy, na pisemne żądanie współprzewodniczących koła, co najmniej 1/4 członków i członkiń koła lub zarządu wyższego szczebla, w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
7. Jeśli zarząd koła nie dopełnia obowiązku określonego w ust.6, zebranie koła zwołują w terminie 21 dni współprzewodniczący koła lub zarząd wyższego szczebla.

§25. Zarząd koła

1. Zarząd koła kieruje wszelkimi pracami organizacyjnymi koła, jakich wymaga wykonywanie zadań wynikających z programu i Statutu oraz uchwał podjętych przez inne organy statutowe Partii.
2. W skład zarządu koła wchodzą:
a. współprzewodniczący koła;
b. od 2 do 8 członków i członkiń zarządu koła.
3. W stosunku do zarządu koła zasady parytetu płci, o której mowa w § 15 ust.1 Statutu, nie stosuje się.
4. Współprzewodnicząca i współprzewodniczący koła w porozumieniu powołują i odwołują sekretarza/sekretarzynię koła oraz skarbnika/skarbniczkę koła spośród członków i członkiń zarządu koła. Powołanie i odwołanie zatwierdza zarząd koła zwykłą większością głosów.
5. W przypadku, gdy koło liczy mniej niż 10 członków, zebranie koła może podjąć uchwałę, iż zarząd koła będzie składał się wyłącznie ze współprzewodniczącego lub współprzewodniczącej koła. Obowiązki sekretarza/sekretarzyni i skarbnika/skarbniczki koła w takim przypadku wykonuje współprzewodniczący lub współprzewodnicząca koła.
6. Kadencja zarządu koła wynosi dwa lata. W przypadku wygaśnięcia mandatu, przeprowadza się wybory uzupełniające. Zebranie koła może odwołać w czasie kadencji członków i członkinie zarządu koła. Głosowanie przeprowadza się po upływie co najmniej 7 dni od złożenia wniosku o odwołanie.
7. Do kompetencji zarządu koła należy:
a. reprezentowanie koła na zewnątrz;
b. przechowywanie kopii deklaracji członkowskich o ile zostały złożone w formie papierowej;
c. opracowanie programu działania koła;
d. podejmowanie bieżących decyzji, działań i inicjatyw, w szczególności o charakterze politycznym;
e. przygotowywanie i zatwierdzanie listy kandydatów i kandydatek do rady gminy lub dzielnicy m. st. Warszawy w wyborach samorządowych oraz przedstawienie kandydata lub kandydatki na wójta lub burmistrza;
f. zwoływanie nie rzadziej niż raz na trzy miesiące zebrania koła z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie współprzewodniczących koła, co najmniej 1/4 członków i członkiń koła lub zarządu wyższego szczebla, w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku i proponowanie porządku obrad;
g. wykonywanie innych kompetencji wynikających ze Statutu lub uchwał organów Partii;
h. przetwarzanie danych osobowych członków i członkiń koła w KRC oraz osób sympatyzujących koła.
8. Posiedzenia zarządu koła zwoływane są w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc, przez współprzewodniczących koła z własnej inicjatywy lub na wniosek członków i członkiń zarządu koła.
9. W posiedzeniach zarządu koła na prawach gościa mają prawo uczestniczyć:
a. posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego;
b. wójtowie, burmistrzowie (burmistrzowie dzielnic m. st. Warszawy) i prezydenci miast;
c. radni gminy lub dzielnic m. st. Warszawy.

§26. Kompetencje i obowiązki członkiń i członków zarządu koła

1. Do kompetencji współprzewodniczących koła należy:
a. reprezentowanie koła w kontaktach z mediami oraz z organami władzy i urzędami publicznymi;
b. kierowanie pracami zebrania koła;
c. zwoływanie nie rzadziej niż raz na miesiąc posiedzeń zarządu koła z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie co najmniej 1/4 członków i członkiń zarządu koła, proponowanie porządku obrad i kierowanie jego pracami;
d. wykonywanie innych kompetencji wynikających ze Statutu lub uchwał organów Partii.
2. Do kompetencji sekretarza/sekretarzyni koła należy:
a. protokołowanie posiedzeń zarządu i zebrania koła;
b. przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji koła;
c. przygotowywanie projektów uchwał zarządu i zebrania koła;
d. współpraca z właściwymi terytorialnie sekretarzami/sekretarzyniami wszystkich szczebli oraz Sekretarzem/Sekretarzynią Zielonych;
e. czuwanie nad realizacją polityki ochrony danych osobowych Zielonych w kole;
f. wykonywanie innych kompetencji wynikających ze Statutu lub uchwał organów Partii;
g. utrzymywanie kontaktu z członkami i członkiniami koła, w szczególności z nowymi, oraz osobami na stażu członkowskim.
3. Do kompetencji skarbnika lub skarbniczki koła należy:
a. zbieranie składek członkowskich oraz ewidencji składek wpływających na konto Partii w porozumieniu ze skarbnikiem/skarbniczką regionu i Skarbnikiem/Skarbniczką Partii;
b. prowadzenie dokładnej ewidencji wpływów i wydatków koła;
c. przedkładanie zarządowi koła, co najmniej dwa razy do roku, sprawozdania ze spraw finansowych koła;
d. składanie skarbnikowi/skarbniczce regionu i Skarbnikowi/Skarbniczce Partii, w terminie do 15 stycznia każdego roku, sprawozdania z działalności finansowej koła za rok poprzedni;
e. bieżąca współpraca ze skarbnikami/skarbniczkami wyższych szczebli oraz z Krajową Komisją Rewizyjną;
f. wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu lub uchwał organów Zielonych;
g. stosowanie się do instrukcji finansowej Partii.

§27. Okręgowa rada koordynacyjna

1. Jeżeli na terenie okręgu w wyborach powszechnych do Sejmu działają co najmniej dwa koła, właściwy terytorialnie zarząd regionu lub, w wypadku jego braku, Zarząd Krajowy tworzy, w drodze uchwały, okręgową radę koordynacyjną, która koordynuje działania kół na terenie okręgu wyborczego.
2. Okręgową radę koordynacyjną rozwiązuje Rada Krajowa na wniosek odpowiedniego zarządu regionu lub Zarządu Krajowego, w przypadkach o których mowa w § 38 ust.12.
3. Pierwsze posiedzenie okręgowej rady koordynacyjnej zwołuje właściwy terytorialnie zarząd regionu lub, w wypadku jego braku, Zarząd Krajowy.
4. Jeżeli na terenie powiatu, w tym miasta na prawach powiatu, działa tylko jedno koło, jego zarząd pełni funkcję okręgowej rady koordynacyjnej, a współprzewodniczący koła pełnią funkcję współprzewodniczących okręgu.

§28. Zasady działania okręgowej rady koordynacyjnej

1. W skład okręgowej rady koordynacyjnej wchodzą współprzewodniczący kół z terenu okręgu, którzy wybierają spośród siebie współprzewodniczących okręgowej rady koordynacyjnej.
2. Współprzewodniczący okręgowej rady koordynacyjnej w porozumieniu powołują i odwołują sekretarza/sekretarzynię okręgowej rady koordynacyjnej oraz skarbnika/skarbniczkę okręgu spośród członków i członkiń okręgowej rady koordynacyjnej. Powołanie i odwołanie zatwierdza okręgowa rada koordynacyjna zwykłą większością głosów.
3. Kadencja współprzewodniczących okręgowej rady koordynacyjnej liczy się oddzielnie oraz wynosi jeden rok. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się. Mandat wygasa, a okręgowa rada koordynacyjna wybiera nową osobę na współprzewodniczącego lub współprzewodniczącą okręgowej rady koordynacyjnej na pełną kadencję w szczególności w przypadku wygaśnięcia członkostwa w okręgowej radzie koordynacyjnej. Okręgowa rada koordynacyjna może odwołać w czasie kadencji współprzewodniczącego lub współprzewodniczącą okręgowej rady koordynacyjnej. Głosowanie przeprowadza się po upływie co najmniej 7 dni od złożenia wniosku o odwołanie.
4. Do kompetencji okręgowej rady koordynacyjnej należy:
a. kierowanie wszelkimi pracami organizacyjnymi okręgowej rady koordynacyjnej, jakich wymaga wykonywanie zadań wynikających z programu i Statutu oraz uchwał podjętych przez inne organy statutowe Partii;
b. podejmowanie uchwał w sprawach najważniejszych dla okręgu;
c. podejmowanie uchwał odnośnie koalicji na terenie okręgu;
d. opracowanie i zatwierdzanie programu działania okręgu;
e. podejmowanie bieżących decyzji, działań i inicjatyw, a w szczególności o charakterze politycznym;
f. kierowanie wszelkimi pracami organizacyjnymi okręgu, jakich wymaga wykonywanie zadań wynikających z programu i Statutu oraz uchwał podjętych przez inne organy statutowe Partii;
g. przygotowywanie i zatwierdzanie listy kandydatów i kandydatek do rady powiatu i miasta na prawach powiatu;
h. wyrażanie opinii w zakresie tworzenia lub rozwiązania kół z terenu okręgu;
i. wykonywanie innych kompetencji wynikających ze Statutu lub uchwał organów Partii.
5. Posiedzenia okręgowej rady koordynacyjnej zwoływana są w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, przez współprzewodniczących okręgu z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie co najmniej 1/4 członków i członkiń okręgowej rady koordynacyjnej lub zarządu wyższego szczebla, w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.
6. Jeśli współprzewodniczący okręgu nie dopełniają obowiązku określonego w ust. 5, posiedzenie okręgowej rady koordynacyjnej zwołuje w terminie 21 dni zarząd wyższego szczebla.
7. W posiedzeniach okręgowej rady koordynacyjnej z własnej inicjatywy na prawach gościa mają prawo uczestniczyć, bez prawa do udziału w głosowaniach, będący członkami lub członkiniami Zielonych:
a. posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego;
b. wójtowie, burmistrzowie (burmistrzowie dzielnic m. st. Warszawy) i prezydenci miast z terenu okręgu;
c. radni powiatu lub miasta na prawach powiatu;
d. osoby wchodzące w skład zarządu okręgu, które są członkami lub członkiniami Partii oraz należą do koła z terenu okręgu.

§29. Kompetencje i obowiązki członków i członkiń zarządu okręgowej rady koordynacyjnej

1. Do kompetencji współprzewodniczących okręgowej rady koordynacyjnej należy:
a. reprezentowanie okręgowej rady koordynacyjnej na zewnątrz;
b. zwoływanie nie rzadziej niż raz na trzy miesiące okręgowej rady koordynacyjnej z własnej inicjatywy lub na pisemne żądanie co najmniej 1/4 członków i członkiń okręgowej rady koordynacyjnej lub zarządu wyższego szczebla, w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku, proponowanie porządku obrad i kierowanie jej pracami;
c. wykonywanie innych kompetencji wynikających ze Statutu lub uchwał organów Partii.
2. Do kompetencji sekretarza/sekretarzyni okręgowej rady koordynacyjnej należy:
a. protokołowanie posiedzeń okręgowej rady koordynacyjnej;
b. przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji okręgowej rady koordynacyjnej;
c. przygotowywanie projektów uchwał okręgowej rady koordynacyjnej;
d. współpraca z właściwymi terytorialnie sekretarzami/sekretarzyniami wszystkich szczebli oraz Sekretarzem Krajowym/Sekretarzynią Krajową;
e. wykonywanie innych kompetencji wynikających ze Statutu lub uchwał organów Partii.
3. Do kompetencji skarbnika/skarbniczki okręgowej rady koordynacyjnej należy:
a. prowadzenie dokładnej ewidencji wpływów i wydatków okręgowej rady koordynacyjnej;
b. przedkładanie okręgowej radzie koordynacyjnej, co najmniej raz do roku, sprawozdania z działalności finansowej okręgowej rady koordynacyjnej;
c. składanie skarbnikowi/skarbniczce regionu i Skarbnikowi Krajowemu/Skarbniczce Krajowej, w terminie do 15 stycznia każdego roku, sprawozdania z działalności finansowej okręgowej rady koordynacyjnej za rok poprzedni;
d. bieżąca współpraca ze z skarbnikami/skarbniczkami wyższego szczebla i skarbnikami/skarbniczkami kół działających na terenie okręgu oraz z Krajową Komisją Rewizyjną;
e. stosowanie się do instrukcji finansowej Partii;
f. wykonywanie innych zadań wynikających ze Statutu lub uchwał organów Zielonych.

§30. Region – postanowienia ogólne

1. Region Zielonych obejmuje swym zasięgiem teren jednego lub kilku województw.
2. Region tworzy Zarząd Krajowy w drodze uchwały. Region rozwiązuje Rada Krajowa na wniosek Zarządu Krajowego, w przypadkach o których mowa w § 38 ust.12.
W nazwie danego regionu stosuje się nazwę województwa, na terytorium którego jest tworzony, lub odpowiednią inną nazwę nawiązującą do określenia kilku województw, na terytorium których tworzony jest region.
3. Koła i okręgi nie należące do żadnego regionu podlegają bezpośrednio władzom krajowym Partii, a organy krajowe pełnią funkcję odpowiednich organów regionalnych, przy czym pomiędzy Kongresami Rada Krajowa pełni także funkcję zgromadzenia regionu.
4. Do czasu wyboru władz regionu, lecz na okres nie dłuższy niż jeden rok, Zarząd Krajowy może powołać koordynatora lub koordynatorkę regionu. W uzasadnionych przypadkach, po upływie roku, Zarząd Krajowy może powołać koordynatora/koordynatorkę na kolejny rok. Koordynatorzy regionu wykonują zadania wynikające z uchwały Zarządu Krajowego, w której zostali powołani.

§31. Organy regionu

Organami Regionu są:
a. zgromadzenie regionu;
b. rada regionu;
c. zarząd regionu;
d. współprzewodniczący regionu.

§32. Zgromadzenie regionu

1. Najwyższym organem regionu jest zgromadzenie regionu.
2. W zgromadzeniu regionu udział biorą delegaci i delegatki wyłonieni przez koła według zasad określonych w uchwale rady regionu.
3. Podział liczby mandatów delegatów i delegatek na zgromadzenie regionu pomiędzy koła następuje w sposób proporcjonalny do ich wielkości – liczby członkiń i członków z aktualnie opłaconymi składkami będącymi członkami lub członkiniami na co najmniej 3 miesiące przed terminem ogłoszenia zgromadzenia regionu – przy czym każde koło ma zagwarantowane co najmniej dwa mandaty dla delegata i delegatki. W zgromadzeniu regionu na prawie delegata lub delegatki może wziąć udział każda członkini i każdy członek kół należących do regionu, jeśli uchwała rady regionu tak postanowi.
4. W obradach zgromadzenia regionu, na prawach delegatek/delegatów, uczestniczą członkinie i członkowie rady regionu i zarządu regionu.
5. Jeżeli region liczy mniej niż 100 członków i członkiń, zgromadzenie regionu składa się ze wszystkich członków i członkiń kół należących do regionu. Dla liczebności regionu decydujący jest stan osobowy na koniec kwartału przed datą zwołania zgromadzenia regionu.
6. Do zadań i kompetencji zgromadzenia regionu należą wszelkie sprawy dotyczące regionu, nie przypisane niniejszym Statutem innym organom Partii.
7. Do kompetencji zgromadzenia regionu należy:
a. podejmowanie uchwał w sprawach najważniejszych dla regionu;
b. wybór współprzewodniczących regionu bezwzględną większością głosów;
c. wybór sekretarza lub sekretarzyni regionu na zgodny wniosek współprzewodniczących regionu zwykłą większością głosów;
d. wybór skarbnika/skarbniczki regionu na zgodny wniosek współprzewodniczących regionu zwykłą większością głosów;
e. dokonywanie oceny kadencyjnego sprawozdania rady regionu i zarządu regionu oraz udzielanie zarządowi regionu absolutorium na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej;
f. wykonywanie innych kompetencji wynikających ze Statutu lub uchwał organów Partii.
8. Nie rzadziej niż co dwa lata zarząd regionu zwołuje zgromadzenie regionu w celu:
a. dokonania oceny działalności rady regionu i zarządu regionu oraz udzielenia zarządowi regionu absolutorium;
b. wyboru współprzewodniczących regionu, sekretarza/sekretarzyni regionu i skarbnika/skarbniczki Regionu.
9. Zarząd regionu zwołuje uchwałą zgromadzenie regionu z własnej inicjatywy lub w wyniku uchwały rady regionu lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 członków i członkiń kół należących do regionu lub co najmniej 1/4 zarządów kół należących do regionu lub Krajowej Komisji Rewizyjnej lub na żądanie Zarządu Krajowego, w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. Program zgromadzenia regionalnego wynika z treści uchwały, wniosku lub żądania. Dla potwierdzenia spełnienia wymogu minimalnej liczby wnioskujących członkiń i członków lub zarządów kół, decydujący jest stan osobowy członkiń i członków wpisanych do KRC mających przy tym na bieżąco opłacone składki członkowskie lub odpowiednio liczba kół w regionie na koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego datę złożenia wniosku o zwołanie zgromadzenia regionalnego.
10. Zarząd regionu zwołuje zgromadzenie regionu z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni poprzez zawiadomienie zarządów kół listami elektronicznymi zawierającymi porządek obrad oraz informację o miejscu i czasie obrad oraz poprzez ogłoszenie na oficjalnej stronie internetowej regionu.
11. Jeśli zarząd regionu nie dopełnia obowiązków określonych w ust.9, zgromadzenie regionalne zwołuje uchwałą Zarząd Krajowy.
12. Pierwsze zgromadzenie regionu zwołuje Zarząd Krajowy.

§33. Rada regionu

1. W skład rady regionu wchodzą:
a. współprzewodniczący regionu;
b. sekretarz lub sekretarzyni regionu;
c. skarbnik lub skarbniczka regionu;
d. współprzewodniczący okręgowych rad koordynacyjnych należących do regionu;
e. współprzewodniczący kół;
f. członkowie i członkinie zarządu regionu;
g. delegacja licząca jedną lub dwie osoby z organizacji młodzieżowej Zielonych, należące do Zielonych w danym regionie.
2. Do kompetencji rady regionu należy:
a. zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania regionu,
b. zatwierdzanie programu działania regionu;
c. podejmowanie uchwał odnośnie koalicji na poziomie województwa;
d. określenie liczby członków i członkiń zarządu regionu;
e. uzupełnienie składu zarządu regionu w przypadku wygaśnięcia mandatu członka lub członkini zarządu regionu w czasie kadencji;
f. możliwość odwołania współprzewodniczących regionu, sekretarza/sekretarzyni regionu i skarbnika/skarbniczki regionu większością 3/5 głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania;
g. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych przez członków i członkinie rady regionu;
h. wykonywanie innych kompetencji wynikających ze Statutu lub uchwał organów Partii.
3. Posiedzenia rady regionu zwoływane są w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, przez współprzewodniczących regionu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 członków i członkiń rady regionu.
4. W posiedzeniach rady regionu na prawach gościa mają prawo uczestniczyć:
a. posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego;
b. wójtowie, burmistrzowie (burmistrzowie dzielnic m. st. Warszawy) i prezydenci miast z terenu województwa;
c. radni sejmiku wojewódzkiego;
d. osoby wchodzące w skład zarządu województwa;
które są członkami lub członkiniami Partii oraz należą do koła z terenu województwa.
5. W posiedzeniach rady regionu z własnej inicjatywy na prawach gościa mają prawo uczestniczyć, bez prawa do udziału w głosowaniach, będący członkami lub członkiniami Zielonych oraz należący do koła z terenu województwa:
a. posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego;
b. wójtowie, burmistrzowie (burmistrzowie dzielnic m. st. Warszawy) i prezydenci miast z terenu województwa;
c. radni sejmiku wojewódzkiego;
d. osoby wchodzące w skład zarządu województwa.

§34. Zarząd regionu

1. Zarząd regionu kieruje wszelkimi pracami organizacyjnymi regionu, jakich wymaga wykonywanie zadań wynikających z programu i Statutu oraz uchwał podjętych przez inne organy statutowe Partii.
2. W skład zarządu regionu wchodzą:
a. współprzewodniczący regionu;
b. sekretarz/sekretarzyni regionu;
c. skarbnik/skarbniczka regionu;
d. do 4 członków i członkiń zarządu regionu.
3. Powołanie 4 członków/członkiń zarządu regionu może nastąpić spośród wszystkich członków/członkiń Partii. Powołania dokonuje rada regionu zwykłą większością głosów.
4. Do kompetencji zarządu regionu należy:
a. reprezentowanie regionu na zewnątrz;
b. koordynacja działań kół i powiatu na terenie województwa;
c. opracowanie programu działania regionu;
d. podejmowanie bieżących decyzji, działań i inicjatyw, a w szczególności o charakterze politycznym;
e. przygotowywanie listy kandydatów i kandydatek do sejmiku wojewódzkiego w wyborach samorządowych oraz przedstawienia kandydatów i kandydatek na prezydentów miast;
f. przygotowywanie propozycji listy kandydatów i kandydatek do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego;
g. wykonywanie innych kompetencji wynikających ze Statutu lub uchwał organów Partii.
5. Posiedzenia zarządu regionu zwoływane są w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc, przez współprzewodniczących regionu z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 członków i członkiń zarządu regionu.
6. W posiedzeniach zarządu regionu z własnej inicjatywy mają prawo uczestniczyć, bez prawa do udziału w głosowaniach, będący członkami lub członkiniami Zielonych oraz należący do koła z terenu województwa:
a. posłowie, senatorowie i posłowie do Parlamentu Europejskiego;
b. wójtowie, burmistrzowie (burmistrzowie dzielnic m. st. Warszawy) i prezydenci miast z terenu województwa;
c. radni sejmiku wojewódzkiego;
d. osoby wchodzący w skład zarządu województwa.

§35. Kompetencje członkiń i członków zarządu regionu

1. Do kompetencji współprzewodniczących regionu należy:
a. kierowanie pracami Partii na terenie województwa;
b. zwoływanie nie rzadziej niż raz na trzy miesiące rady regionu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 członków i członkiń rady regionu, proponowanie porządku obrad i kierowanie jej pracami;
c. zwoływanie nie rzadziej niż raz na miesiąc posiedzeń zarządu regionu z własnej inicjatywy lub na wniosek 1/4 członków i członkiń zarządu regionu, proponowanie porządku obrad i kierowanie jego pracami;
d. wykonywanie innych kompetencji wynikających ze Statutu lub uchwał organów Partii.
2. Do kompetencji sekretarza/sekretarzyni regionu należy:
a. protokołowanie posiedzeń rady regionu i zarządu regionu;
b. przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji rady regionu i zarządu regionu;
c. przygotowywanie projektów uchwał rady regionu i zarządu regionu;
d. współpraca z właściwymi terytorialnie sekretarzami/sekretarzyniami wszystkich szczebli oraz Sekretarzem Krajowym/Sekretarzynią Krajową;
e. wykonywanie innych kompetencji wynikających ze Statutu lub uchwał organów Partii.
3. Do kompetencji skarbnika/skarbniczki regionu należy:
a. prowadzenie ewidencji wpływów i wydatków regionu,
b. opracowywanie raportów finansowych na potrzeby Zarządu Krajowego;
c. współpraca z właściwymi terytorialnie skarbnikami/skarbniczkami wszystkich szczebli oraz Skarbnikiem Krajowym/Skarbniczką Krajową;
d. współpraca z Krajową Komisją Rewizyjną;
e. wykonywanie innych kompetencji wynikających ze Statutu lub uchwał organów Partii.

§36. Organy krajowe

Organami krajowymi Zielonych są:
a. Kongres;
b. Rada Krajowa;
c. Zarząd Krajowy;
d. Krajowa Komisja Rewizyjna;
e. Krajowy Sąd Koleżeński
f. Współprzewodniczący Partii.

§37. Kongres

1. Kongres jest najwyższą władzą Zielonych.
2. Zasady podziału delegatów/delegatek pomiędzy koła ustala Rada Krajowa.
3. Mandaty delegatów i delegatek na Kongres dzielone są pomiędzy koła w sposób proporcjonalny do wielkości kół – liczby członkiń i członków z aktualnie opłaconymi składkami będącymi członkami lub członkiniami na co najmniej 3 miesiące przed terminem ogłoszenia Kongresu – przy czym każde koło ma zagwarantowane co najmniej dwa mandaty – dla delegata i delegatki. Łączna liczba mandatów, dzielonych pomiędzy koła dla delegatek i delegatów, nie może być mniejsza niż dwukrotność sumy określonych w Statucie maksymalnych liczb członków Rady Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego. W Kongresie na prawie delegata lub delegatki może wziąć udział każda członkini i każdy członek Zielonych, jeśli uchwała Rady Krajowej tak postanowi.
4. W obradach Kongresu, na prawach delegatek/delegatów, uczestniczą członkinie i członkowie Rady Krajowej, Zarządu Krajowego, Krajowego Sądu Koleżeńskiego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej.
5. Dopuszcza się, w przypadku wprowadzenia ograniczeń dla zgromadzeń publicznych, przeprowadzenie Kongresu Partii zdalnie przy wykorzystaniu łącz internetowych i odpowiedniego oprogramowania. Decyzję w tej sprawie podejmuje Rada Krajowa.
6. Kongres między innymi:
a. uchwala własny regulamin procedowania;
b. udziela skwitowania Zarządowi Krajowemu, Radzie Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowemu Sądowi Koleżeńskiemu;
c. wybiera dwoje współprzewodniczących Zielonych;
d. wybiera część Rady Krajowej pochodzącą z wyboru;
e. wybiera Krajową Komisję Rewizyjną;
f. wybiera Krajowy Sąd Koleżeński;
g. uchwala program Partii;
h. uchwala Statut Partii i dokonuje w nim zmian;
i. podejmuje uchwałę o likwidacji Partii lub połączeniu jej z inną partią.
7. Nie rzadziej niż co dwa lata Rada Krajowa zwołuje Kongres w celu:
a. dokonania oceny działalności organów krajowych oraz udzielenia im skwitowania;
b. wyboru organów krajowych.
8. Uprawnieni do udziału w Kongresie otrzymują zawiadomienie o terminie i miejscu Kongresu nie później niż 30 dni przed terminem Kongresu.
9. Rada Krajowa zwołuje Kongres z własnej inicjatywy lub ma obowiązek zwołać Kongres na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/4 wszystkich członków/członkiń Partii lub zarządów co najmniej 1/2 wszystkich kół, lub na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, w terminie do 90 dni od daty wpłynięcia jednego z powyższych wniosków na adresy Rady Krajowej i równolegle Zarządu Krajowego. Program Kongresu zwołanego na wniosek członkiń/członków lub zarządów kół wynika z ich wniosku. Dla potwierdzenia spełnienia wymogu minimalnej liczby wnioskujących członkiń/członków lub zarządów kół, decydujący jest stan osobowy członkiń/członków wpisanych do KRC mających przy tym na bieżąco opłacone składki członkowskie lub odpowiednio liczba wszystkich kół na koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego datę złożenia wniosku o zwołanie Kongresu. Stan osobowy liczby członków i członkiń oraz liczby kół udostępniany jest przez Sekretarza/ Sekretarzynię Partii na wniosek członka lub członkini Partii w terminie do 14 dni.
10. Kongres w uzasadnionym przypadku może szczególnie zasłużonej dla Zielonych osobie powierzyć godność Honorowej Współprzewodniczącej lub Honorowego Współprzewodniczącego Zielonych do momentu zakończenia przez nią członkostwa w Zielonych.

§38. Rada Krajowa

1. Rada Krajowa jest najwyższą władzą Zielonych pomiędzy Kongresami.
2. Rada Krajowa podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nieprzekazanych przez Statut innym organom Partii.
3. Rada Krajowa podejmuje uchwały w sprawach przekraczających zwykły zarząd.
4. W skład Rady Krajowej wchodzą:
a. z urzędu, z zastrzeżeniem ust.5:
i. Współprzewodniczący Zielonych;
ii. współprzewodniczący regionów;
iii. delegacja składająca się z do 4 osób spośród posłów i posłanek oraz senatorów i senatorek należących do Partii Zieloni;
iv. delegacja składająca się z do 2 osób posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego należących do Zielonych;
v. delegacja licząca do dwóch osób z organizacji młodzieżowej Zielonych należących do Zielonych;
vi. od 18 do 30 osób wybranych przez Kongres, z zastrzeżeniem ust.6.
5. Posłanki i posłowie, senatorki i senatorzy, posłanki i posłowie do Parlamentu Europejskiego, oraz organy organizacji młodzieżowej Zielonych decydują między sobą, w jakiej liczbie i które osoby wejdą w skład Rady Krajowej. W stosunku do delegacji posłów i posłanek oraz senatorów i senatorek oraz delegacji posłów i posłanek do Parlamentu Europejskiego zasady parytetu płci, o której mowa w § 15 ust.1 Statutu, nie stosuje się.
6. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Krajowej Zielonych przysługuje członkom i członkiniom Zielonych, którzy wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie oraz zgłoszenie ich kandydatury uzyskało pisemne poparcie co najmniej 5 członków lub członkiń Zielonych. Członek lub członkini Zielonych może udzielić poparcia więcej niż jednemu kandydatowi/kandydatce.
7. W składzie Rady Krajowej może zasiadać najwyżej 6 osób należących do kół mających siedzibę na obszarze tego samego województwa. Reguła ta nie dotyczy członkiń i członków Rady Krajowej wchodzących w jej skład z urzędu.
8. Mandat w Radzie Krajowej zwolniony w trakcie kadencji obejmuje osoba, na którą w wyborach do Rady Krajowej oddano kolejną największą liczbę głosów, z zachowaniem parytetu płci (§15 ust. 1) i parytetu regionalnego (§38 ust. 7). W razie, gdy po zastosowaniu reguły opisanej w zdaniu poprzednim nie dojdzie do wyłonienia osoby obejmującej mandat z uwagi na to, że więcej niż jedna osoba spełnia kryteria jego objęcia, o tym, która z nich obejmie mandat, decyduje losowanie przeprowadzone przez Radę Krajową.
9. Do kompetencji Rady Krajowej należy w szczególności:
a. zatwierdzanie budżetu i sprawozdania finansowego Partii;
b. zatwierdzanie zasad gospodarowania Funduszem Wyborczym i Funduszem Eksperckim;
c. uchwalanie szczegółowych programów działalności Partii stanowiących rozwinięcie programu uchwalonego przez Kongres;
d. uchwalanie zasad wyłaniania i zatwierdzania kandydatów Partii w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego;
e. zatwierdzanie listy kandydatów i kandydatek do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego;
f. udzielenie poparcia dla kandydata lub kandydatki na Prezydenta RP;
g. zatwierdzanie listy kandydatów i kandydatek do sejmiku wojewódzkiego w wyborach samorządowych oraz kandydatów i kandydatek na prezydentów miast, o ile kompetencja ta nie została przekazana radzie regionu na mocy uchwały o której mowa w lit d;
h. zawieranie i rozwiązywanie koalicji wyborczych w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz sejmiku wojewódzkiego w wyborach samorządowych;
i. zawieranie i rozwiązywanie koalicji rządowych oraz udzielanie rekomendacji dla członków i członkiń Rady Ministrów;
j. powołanie Rzeczniczki Prasowej/Rzecznika Prasowego Partii;
k. powołanie Skarbniczki/Skarbnika Partii;
l. zajmowanie stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Partii;
m. powoływanie rad programowych i komisji eksperckich;
n. określanie szczegółowych zasad wyborów w Partii;
o. wybieranie spośród swoich członków i członkiń tymczasowych Współprzewodniczącego lub Współprzewodniczącą Zielonych, w przypadku rezygnacji z tej funkcji lub innego podobnego zdarzenia w trakcie kadencji, do czasu, aż Kongres dokona wyboru na wakującą funkcję;
p. wybieranie przedstawicieli i przedstawicielek Partii do struktur Europejskiej Partii Zielonych, a także do fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji, z którymi Zieloni współpracują, a w strukturach których mogą być osoby oficjalnie reprezentujące Zielonych;
q. podejmowanie uchwały w innych sprawach wniesionych przez członkinie i członków Rady Krajowej;
r. uchwalanie instrukcji finansowej Zielonych;
s. wykonywanie innych kompetencji wynikających ze Statutu;
t. w szczególnie uzasadnionych przypadkach uchwałą podejmowaną większością 2/3 głosów przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania zawieszenie w pełnieniu funkcji Współprzewodniczącego lub Współprzewodniczącej Partii na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Osoba zawieszona ma prawo odwołania się od decyzji do Krajowego Sądu Koleżeńskiego. Obowiązki Współprzewodniczącego lub Współprzewodniczącej Rada Krajowa powierza członkini lub członkowi Zarządu Krajowego.
10. Rada Krajowa na pierwszym spotkaniu w głosowaniu tajnym wybiera wśród siebie Koordynatorkę i Koordynatora Rady Krajowej oraz w odrębnej uchwale decyduje o podziale kompetencji i zadań między swoich członków/członkinie oraz mianuje łączników/łączniczki ze strukturami lokalnymi lub regionalnymi Partii. Rada Krajowa uchwala regulamin ustalający organizację i tryb działania Rady Krajowej.
11. Posiedzenia Rady Krajowej zwoływane są w miarę potrzeby, ale nie rzadziej niż raz na trzy miesiące przez Koordynatorów Rady Krajowej:
a. z własnej inicjatywy Koordynatorów;
b. na wniosek Współprzewodniczących Partii;
c. na wniosek Zarządu Krajowego;
d. na wniosek 1/4 członkiń i członków Rady Krajowej.
Termin posiedzenia Rady Krajowej jest ogłaszany w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia wniosku do Koordynatorów Rady Krajowej.
12. W stosunku do kół, powiatowych rad koordynacyjnych oraz regionów, które naruszają postanowienia Statutu, a w szczególności nie wprowadzają w życie uchwał organów wyższych szczebli lub w istotnych sprawach występują przeciwko politycznym celom Partii, Rada Krajowa upoważniona jest do zastosowania następujących środków dyscyplinujących:
a. upomnienie lub nagana wraz z ewentualnym nakazem podjęcia konkretnych działań;
b. rozwiązanie koła, okręgowej rady koordynacyjnej lub regionu; uchwała o rozwiązaniu koła, okręgowej rady koordynacyjnej lub regionu podejmowana jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
13. Kołu, okręgowej radzie koordynacyjnej oraz regionowi, wobec którego podjęto uchwałę o której mowa w ust. 12, służy prawo odwołania się do Krajowego Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o podjęciu uchwały.1
14. Złożenie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie uchwały do czasu rozpatrzenia odwołania przez Krajowy Sąd Koleżeński.
15. Krajowy Sąd Koleżeński rozstrzyga o odwołaniu w terminie do 30 dni od wpływu odwołania.
16. Zwolnione w czasie trwania kadencji miejsca w organach mogą zostać obsadzone w ten sposób, że na miejsce zwolnione, na okres do końca kadencji, wchodzi, z zachowaniem przepisów §15 ust. 1, osoba która w trakcie wyborów uzyskała najwięcej głosów, lecz nie dostała się do danego organu i nie została wybrana do organu innego rodzaju, z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt. a-d.
a. wakaty obsadzane są z zachowaniem przepisów ust.7.
b. osoba wchodząca na zwolnione miejsce musiała uzyskać min. 25% ważnych głosów w czasie wyborów do danego organu.
c. jeżeli żaden kandydat i żadna kandydatka nie spełnia warunków określonych w ust.15 pkt. a i b, to warunki te pomija się.
d. propozycja uzupełnienia składu Rady Krajowej może być ponawiana.

§39. Współprzewodniczący Zielonych

1. Współprzewodniczący i Współprzewodnicząca Zielonych wybierani są przez Kongres.
2. Bierne prawo wyborcze w wyborach na Współprzewodniczących Zielonych przysługuje członkom i członkiniom Zielonych spełniającym wymagania § 13 ust.1, którzy wyrazili pisemną zgodę na kandydowanie oraz zgłoszenie ich kandydatury uzyskało pisemne poparcie co najmniej 20 członków i członkiń Zielonych z kół co najmniej 1/4 województw. Członek i członkini Zielonych może udzielić poparcia więcej niż jednemu kandydatowi czy kandydatce. Możliwość udzielenia poparcia nie jest związana z uczestnictwem w Kongresie.
3. Do kompetencji Współprzewodniczącej i Współprzewodniczącego Partii Zieloni należy:
a. sprawowanie pieczy nad ogółem działań Partii;
b. kierowanie pracami Zarządu Krajowego;
c. reprezentowanie Zielonych w życiu publicznym, społecznym i politycznym;
d. zwoływanie nie rzadziej niż raz na miesiąc posiedzeń Zarządu Krajowego z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków Zarządu Krajowego najpóźniej w ciągu 7 dni od daty złożenia tego wniosku;
e. składanie wniosku o zwołanie klubu lub koła parlamentarnego Zielonych;
f. wykonywanie innych kompetencji lub zadań wynikających ze Statutu lub powierzonych przez inne, właściwe organy Zielonych.

§40. Zarząd Krajowy

1. Zarząd Krajowy jest organem wykonawczym i w ramach zwykłego zarządu kieruje pracami organizacyjnymi, jakich wymaga wykonywanie zadań wynikających z programu, Statutu oraz uchwał organów Partii. Członkowie i członkinie Zarządu Krajowego mogą swoje funkcje sprawować odpłatnie.
2. Do kompetencji Zarządu Krajowego należy:
a. reprezentacja Partii na zewnątrz i zaciąganie w jej imieniu zobowiązań finansowych;
b. wykonywanie uchwał innych krajowych organów Zieloni i podejmowanie w tym celu samodzielnych decyzji politycznych;
c. pełnienie funkcji komitetu wyborczego w wyborach parlamentarnych, wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach do samorządu terytorialnego;
d. wybór pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego Zielonych;
e. powoływanie i określanie zasady gospodarowania Funduszem Wyborczym i Funduszem Eksperckim;
f. przygotowanie budżetu, bilansu i sprawozdania finansowego Zielonych;
g. gospodarne rozdzielanie subwencji i dotacji państwowych oraz wpływów ze składek i darowizn na podstawie zatwierdzonego budżetu;
h. ustalenie wzoru deklaracji członkowskiej;
i. zapewnienie techniczne, lokalowe i personalne warunków funkcjonowania władz krajowych Partii oraz ich kontaktu ze strukturami lokalnymi i regionalnymi;
j. występowanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego o uchylenie sprzecznych z prawem lub ze Statutem uchwał władz regionalnych, powiatowych i kół Zielonych;
k. występowanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego o dokonywanie wiążącej wykładni Statutu Zielonych oraz uchwał Kongresu;
l. zatrudnianie pracowniczek/pracowników;
m. składanie oświadczeń woli w sprawach finansowych Partii zgodnie z zasadami reprezentacji
n. koordynowanie działalności organów regionalnych Zielonych i sprawowanie nadzoru nad nimi w zakresie zgodności ze Statutem, uchwałami organów wyższego szczebla, zgodności z celami Partii oraz gospodarnością
o. zarządzanie danymi osobowymi, ich przetwarzanie i ochronę zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO).
p. ustalanie wysokości składek członkowskich;
3. Na wniosek ¼ członkiń i członków Rady Krajowej członkinie i członkowie Zarządu Krajowego niezwłocznie udzielają Radzie Krajowej wyjaśnień dotyczących działań podejmowanych w zakresie bieżącej działalności Partii lub możliwości podjęcia takich działań.
4. Członkinie i członkowie Zarządu Krajowego przedstawiają Radzie Krajowej nie rzadziej niż raz na miesiąc sprawozdanie ze swojej działalności.

§41. Wybór Zarządu Krajowego

1. Członków i członkinie Zarządu Krajowego w liczbie od 4 do 6 osób powołują spośród członków i członkiń Rady Krajowej wybranych przez Kongres w porozumieniu Współprzewodniczący Partii. Skład Zarządu Krajowego zatwierdza Rada Krajowa w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
2. Członkowie i członkinie Zarządu Krajowego mogą być powoływani i odwoływani w trakcie kadencji przez oboje Współprzewodniczących działających w porozumieniu. Odwołanie i powołanie członka i członkini Zarządu Krajowego musi zostać zatwierdzone przez Radę Krajową w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
3. W skład Zarządu Krajowego wchodzą:
a. oboje Współprzewodniczący;
b. Sekretarz/Sekretarzyni;
c. członkowie i członkinie.
4. W skład Zarządu Krajowego mogą ponadto wchodzić:
a. Skarbnik/Skarbniczka Partii
b. Rzecznik/Rzeczniczka prasowa Partii.
5. Zarząd określa uchwałą zakres obowiązków każdego z członkiń i członków Zarządu.
6. W przypadku odpłatnego wykonywania funkcji przez osoby wchodzące w skład Zarządu Krajowego uchwałę o zatrudnieniu podejmują tylko członkowie i członkinie Rady Krajowej niebędący członkami i członkiniami Zarządu Krajowego. Na podstawie podjętej uchwały określającej szczegółowe zasady zatrudnienia (wynagrodzenie i czas trwania umowy), członkowie i członkinie Zarządu Krajowego nie będący podmiotem umowy podpisują umowę ze strony Partii zgodnie z zasadami reprezentacji.

§42. Krajowa Komisja Rewizyjna

1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zielonych. Krajowa Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności organizacyjnej i finansowej Zielonych.
2. Krajowa Komisja Rewizyjna liczy od 4 do 8 członkiń i członków wybranych przez Kongres.
3. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona, z zachowaniem zasady parytetu, Współprzewodniczących Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Sekretarza lub Sekretarzynię Krajowej Komisji Rewizyjnej.
4. Krajowa Komisja Rewizyjna uchwala regulamin ustalający organizację i tryb działania Krajowej Komisji Rewizyjnej.
5. Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej, niż jeden raz w roku kalendarzowym.
6. W razie zmniejszenia się liczby członków i członkiń Krajowej Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji Krajowa Komisja Rewizyjna uzupełnia swój skład poprzez kooptację spośród kandydatów i kandydatek, którzy na ostatnim Kongresie uzyskali kolejno największą liczbę głosów w wyborach do Krajowej Komisji Rewizyjnej.
7. Członkinie i członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie pełnić innych funkcji we władzach krajowych Partii jakiegokolwiek szczebla.
8. Krajowa Komisja Rewizyjna:
a. kontroluje realizację uchwał Kongresu i organów Partii, z wniosku lub z urzędu;
b. kontroluje gospodarkę finansową Partii pod względem zasad, celowości, rzetelności i gospodarności w zarządzaniu majątkiem i funduszami;
c. przeprowadza kontrolę i opiniuje co najmniej raz w roku działalność finansowa Partii;
d. występuje do Kongresu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Zarządowi Krajowemu skwitowania z tytułu prowadzonej gospodarki finansowej;
e. zaskarża uchwały organów Zielonych do Krajowego Sądu Koleżeńskiego pod kątem zgodności ze Statutem w zakresie uprawnień, wskazanych w punktach a i b;
f. składa sprawozdanie na Kongresie Zielonych;
g. w razie potrzeby może wystąpić z wnioskiem do Rady Krajowej o zwołanie Kongresu. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie;
h. rekomenduje Kongresowi udzielenie bądź nieudzielenie skwitowania członkiniom i członkom Zarządu Krajowego;
i. jest uprawniona do odtajniania protokołów lub uchwał organów Zielonych w całości lub w części.

§43. Krajowy Sąd Koleżeński

1. Krajowy Sąd Koleżeński wybierany jest przez Kongres.
2. Krajowy Sąd Koleżeński składa się z nie więcej niż 16 członków i członkiń.
3. O liczbie członkiń i członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego decyduje Kongres.
4. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Krajowego Sądu Koleżeńskiego poniżej trzech, obowiązki Krajowego Sądu Koleżeńskiego przejmuje przejściowo Rada Krajowa i zwołuje Kongres wyborczy w celu wybrania nowego Krajowego Sądu Koleżeńskiego w terminie nie dłuższym, niż 6 miesięcy.
5. Krajowy Sąd Koleżeński orzeka jako sąd pierwszej i drugiej instancji.
6. Do zadań Krajowego Sądu Koleżeńskiego należy nadzór nad przestrzeganiem Statutu i innych przepisów organizacyjnych Zielonych, rozstrzyganie sporów między członkami lub członkiniami Partii oraz podejmowanie innych działań przewidzianych Statutem
7. W ramach nadzoru nad przestrzeganiem Statutu Krajowy Sąd Koleżeński:
a. dokonuje wiążącej wykładni Statutu szczegółowo uregulowanej w § 47;
b. rozpatruje spory kompetencyjne pomiędzy organami Partii;
c. orzeka w kwestiach zgodności ze Statutem wewnętrznych przepisów, uchwał i decyzji organów Partii;
8. W odniesieniu do rozstrzygania sporów Krajowy Sąd Koleżeński:
a. prowadzi postępowanie mediacyjne w sporach między członkiniami i członkami lub osobami sympatyzującymi Zielonych oraz postępowanie interwencyjne;
b. rozpatruje spory pomiędzy członkiniami i członkami Partii powstałe na tle prowadzonej w Partii działalności oraz rozstrzyga zarzuty wysunięte przeciwko członkiniom i członkom Partii;
c. prowadzi postępowanie dyscyplinarne w razie podejrzenia naruszenia przez członkinie i członków Zielonych przepisów określonych w § 7 ust. 5;
d. rozpatruje odwołania członkiń i członków, o których mowa w § 6 ust. 3;
e. wydaje postanowienie o zawieszeniu w prawach członkini lub członka, o którym mowa w § 6;
f. rozpatruje odwołania od uchwał o wykluczeniu członkini lub członka, o którym mowa w § 4 ust.4;
g. rozpatruje odwołania kół i organizacji regionalnych, o których mowa w § 38 ust.13 i wydaje decyzje w terminie do 14 dni;
9. Orzeczenia, o których mowa w ust.7, wydawane są w pełnym składzie Sądu i nie podlegają zaskarżeniu.
10. Orzeczenia o których mowa w ust. 8 są zaskarżalne.
11. Wszelkie inne sprawy poza sprawami określonymi w ust. 7 Sąd rozpoznaje w składzie trzyosobowym. Osoba, która brała udział w wydaniu orzeczenia w pierwszej instancji, nie może brać udziału w wydawaniu orzeczenia w tej samej sprawie w drugiej instancji.
12. Krajowy Sąd Koleżeński wybiera ze swojego grona Koordynatora i Koordynatorkę odpowiedzialnych za koordynację pracy Krajowego Sądu Koleżeńskiego, w szczególności za przydzielanie spraw składom orzekającym.
13. Szczegółowe zasady organizacji oraz postępowań przed Krajowym Sądem Koleżeńskim określa regulamin uchwalony przez Radę Krajową na wniosek Krajowego Sądu Koleżeńskiego.
14. W sprawach niecierpiących zwłoki Sąd może wydać postanowienie w trybie zabezpieczenia w każdym zakresie, przy czym postanowienie takie nie może prowadzić do skutków równoznacznych z ostatecznym orzeczeniem. Postanowienie o zabezpieczeniu wydaje się, gdy zaniechanie wydania takiego postanowienia zagrażałoby podstawowym interesom Partii. Postanowienie takie nie może być wydane na okres dłuższy niż 3 miesiące.

§44. Prowadzenie postępowania

1. Krajowy Sąd Koleżeński, prowadząc postępowanie, jest bezstronny i niezależny.
2. Postępowanie wszczyna się na wniosek lub z urzędu. Wnioski do Krajowego Sądu Koleżeńskiego mogą składać:
a. członkowie i członkinie Zielonych;
b. zarządy kół;
c. zarządy regionów;
d. Zarząd Krajowy;
e. Współprzewodniczący Zielonych;
f. Rada Krajowa.
3. Wniosek oczywiście bezzasadny sąd pozostawia bez rozpatrzenia, uzasadniając bezzasadność.
4. W sprawach dyscyplinarnych Krajowy Sąd Koleżeński zobowiązany jest przeprowadzić posiedzenie w terminie miesiąca od wszczęcia postępowania, chyba, że Statut przewiduje krótszy termin.
5. W toku wszystkich prowadzonych postępowań Krajowy Sąd Koleżeński jest uprawniony do żądania udostępnienia potencjalnie przydatnych w tych sprawach materiałów od każdego organu Zielonych, jak również od każdej członkini/ każdego członka lub osoby sympatyzującej z Zielonymi, w granicach dozwolonych prawem.
6. Krajowy Sąd Koleżeński nie może odmówić wszczęcia postępowania, jeżeli jedynym powodem takiej odmowy są braki formalne wniosku.
7. Stronami w postępowaniu dyscyplinarnym są obwiniony i wnioskodawca. Stroną postępowania dyscyplinarnego może być również pokrzywdzony.
8. Postępowanie dyscyplinarne toczy się niezależnie od postępowania karnego o ten sam czyn.
9. W braku odmiennych uregulowań Statutu lub regulaminu Krajowego Sądu Koleżeńskiego odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, a w postępowaniu dyscyplinarnym także przepisy kodeksu postępowania karnego.
10. Krajowy Sąd Koleżeński jest zobowiązany w pierwszej kolejności do prowadzenia działań mediacyjnych, chyba że z przyczyn uzasadnionych jest to niemożliwe.

§45. Postępowanie dyscyplinarne

1. Na członka lub członkinię Partii naruszających Statut i uchwały organów Partii, naruszających i nie wypełniających obowiązków członka lub członkini Partii określonych w Statucie, sprzeniewierzających się zasadom programowym Partii, bądź postępującego w sposób niegodny członka lub członkini Partii, lecz nie w stopniu uzasadniającym wykluczenie, mogą być nałożone kary dyscyplinarne:
a. pisemnego upomnienia;
b. pisemnej nagany;
c. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 3 miesięcy do jednego roku.
2. Kara dyscyplinarna o której mowa w ust.1 nakładana jest na członka lub członkinię Partii uchwałą przez odpowiednie zebranie koła, radę regionu lub radę krajową, na wniosek odpowiedniego zarządu koła, zarządu regionu lub Zarządu Krajowego.
3. Uchwała może być podjęta po umożliwieniu osobie, której sprawa dotyczy zajęcia stanowiska co do wniosku o jej ukaranie. Zajęcie stanowiska może nastąpić pisemnie w terminie 14 dni od zawiadomienia osoby, której sprawa dotyczy o treści wniosku o ukaranie, w tym o treści jego uzasadnienia lub ustnie na najbliższym posiedzeniu organu, który rozpatruje wniosek o ukaranie. Niezajęcie we wskazanym wyżej terminie stanowiska przez osobę, której wniosek dotyczy nie stanowi przeszkody do podjęcia uchwały w przedmiocie ukarania.
4. Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
5. Członkini lub członkowi Partii wobec, którego podjęto uchwałę o nałożeniu kary dyscyplinarnej, służy prawo odwołania się do Krajowego Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o podjęciu uchwały.
6. Złożenie odwołania w terminie wstrzymuje wykonalność uchwały do czasu rozpatrzenia odwołania przez Krajowy Sąd Koleżeński.
7. Krajowy Sąd Koleżeński rozstrzyga w pierwszej instancji o odwołaniu w terminie do 30 dni od jego doręczenia.
§46. Odwołania od orzeczeń Krajowego Sądu Koleżeńskiego
1. W terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia co do meritum sprawy albo postanowienia z uzasadnieniem stronie przysługuje odwołanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego drugiej instancji.
2. W sprawach dyscyplinarnych, jeśli odwołanie wniosła wyłącznie osoba, wobec której postępowanie jest prowadzone, Krajowy Sąd Koleżeński nie może wydać orzeczenia co do meritum sprawy mniej korzystnego dla tej osoby.
3. Krajowy Sąd Koleżeński drugiej instancji po rozpoznaniu sprawy:
a. utrzymuje w mocy zaskarżony co do meritum sprawy;
b. zmienia zaskarżone orzeczenie co do meritum sprawy.
4. Orzeczenie co do meritum sprawy jest prawomocne, jeśli nie przysługuje od niego odwołanie lub termin do jego wniesienia bezskutecznie upłynął.
5. Od orzeczenia co do meritum sprawy Krajowego Sądu Koleżeńskiego zapadłego w drugiej instancji odwołanie nie przysługuje.
6. Z orzekania w drugiej instancji wyłączone są osoby orzekające w pierwszej instancji.

§47. Księga Wykładni Statutu

1. Krajowy Sąd Koleżeński dokonuje pomiędzy Kongresami, na wniosek dowolnego organu lub każdej członkini lub każdego członka Zielonych, wiążącej i ostatecznej wykładni przepisów Statutu i uchwał Kongresu Partii, w terminie 6 tygodni od daty złożenia wniosku.
2. Krajowy Sąd Koleżeński tworzy w formie elektronicznej Księgę Wykładni Statutu dostępną dla członkiń/członków.
3. Wykładni przepisów Statutu Krajowy Sąd Koleżeński dokonuje w swoim pełnym składzie. Krajowy Sąd Koleżeński udostępnia wniosek o dokonanie wykładni wszystkim członkiniom i członkom Partii, dając im możliwość wypowiedzenia się w tej sprawie w określonym terminie, nie krótszym, niż 7 dni.
4. Orzeczenia Krajowego Sądu Koleżeńskiego w zakresie wykładni Statutu są niezaskarżalne.

§48. Koła i kluby parlamentarne Zielonych

1. Członkinie i członkowie Zielonych, które uzyskały lub którzy uzyskali mandat w wyborach do Sejmu lub Senatu, tworzą klub lub koło lub dołączają do klubu lub koła utworzonego przez inne partie polityczne lub wspólnie z innymi partiami politycznymi zgodnie z uchwałą Rady Krajowej tworzą koło lub klub i zobowiązane/zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w jego pracach.
2. Członkinie i członkowie Zielonych, które uzyskały lub którzy uzyskali mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego, dołączają do grupy w Parlamencie Europejskim związanej z Europejską Partią Zielonych i zobowiązane/zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w jej pracach.
3. Przepis ust.1 stosuje się odpowiednio do członkiń i członków Zielonych, które kandydowały lub którzy kandydowali z ramienia komitetu wyborczego Zielonych i uzyskały lub uzyskali mandat w wyborach do rady dzielnicy, gminy, powiatu albo sejmiku wojewódzkiego.
4. Odmowa pracy w klubie, kole lub grupie Zielonych Parlamentu Europejskiego zgodnie z uchwałą Rady Krajowej jest równoznaczna z rezygnacją z członkostwa w Zielonych. Rada Krajowa może podjąć uchwałę o wyrażeniu zgody na członkostwo osób sprawujących mandaty, o których mowa w ust.1 i 2, w innych klubach i kołach.

§49. Referendum

1. Na wniosek 1/10 członków Partii lub 1/4 kół Zarząd Krajowy przeprowadza referendum. Zarząd Krajowy może także przeprowadzić referendum z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Krajowej. Referendum może podejmować wszelkie kwestie należące do kompetencji Kongresu.
2. Wniosek musi zawierać nie więcej niż trzy pytania tak sformułowane, aby była możliwa odpowiedź „tak” lub „nie” na każde pytanie.
3. Referendum przeprowadza się drogą pocztową, wykorzystując Internet lub inne środki komunikacji. Można stosować wszystkie te formy równolegle.
4. Wynik referendum ma moc wiążącą.
5. Szczegółowy tryb przeprowadzania referendum uchwala Kongres lub Rada Krajowa.
6. Referendum nie może dotyczyć spraw personalnych rozstrzyganych w wyniku wyborów.

§50. Rady programowe, komisje eksperckie i grupy tematyczne

1. Rady Programowe mają za zadanie inicjowanie zmian programu, wsparcie merytoryczne pracy posłanek i posłów w Sejmie, jak i radnych wszystkich szczebli, monitorowanie i analizę porównawczą programów innych podmiotów politycznych.
2. Rada Programowa powołana zostaje uchwałą Rady Krajowej, w której wskazany jest tematyczny zakres jej działania oraz osoba, członkini lub członek Rady Krajowej, pełniąca funkcję osoby kontaktowej.
3. Rada Programowa uchwala swój regulamin pracy, który podlega ocenie i zatwierdzeniu przez Radę Krajową.
4. Rada Programowa wybiera ze swojego grona jedną lub dwie osoby koordynujące.
5. Członkowie i członkinie oraz osoby sympatyzujące mogą tworzyć ponadto grupy tematyczne, przeznaczone do rozwiązywania lub realizacji bieżących zagadnień organizacyjnych i innych.
6. Komisja Ekspercka ma za zadanie przygotować ekspertyzę lub dokument na potrzeby wewnętrzne lub zewnętrzne Partii. W skład Komisji Eksperckiej mogą wchodzić członkowie i członkinie Partii oraz osoby bez tego statusu.
7. Komisja Ekspercka powołana zostaje uchwałą Rady Krajowej, w której wskazane jest jej zadanie, czas na jego realizację oraz osoba, członkini lub członek Rady Krajowej, pełniąca funkcję osoby kontaktowej.

§51. Organizacja młodzieżowa Zielonych

1. Zieloni podejmują uchwałą Rady Krajowej współpracę z organizacją młodzieżową, która zadeklaruje wolę współpracy i podziela cele, program i wartości Zielonych.
2. Organizacja młodzieżowa wskazana w uchwale z ustępu 1 uzyskuje prawo do delegowania swoich reprezentantek i reprezentantów do Rady Krajowej zgodnie z art. 38, ust. 4, pkt a, litera v.

§52. Majątek i zasady reprezentacji

1. Majątek Zielonych stanowią prawa własności na nieruchomościach i ruchomościach, prawa majątkowe i dobra niematerialne.
2. Majątek Zielonych powstaje z:
a. składek członkowskich;
b. darowizn, spadków i zapisów;
c. dochodów z majątku Partii;
d. subwencji i dotacji z budżetu państwa;
e. dochodów z działalności własnej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Źródła finansowania są jawne.
4. Do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych upoważnieni są działający łącznie Przewodniczący Partii i Skarbnik/Skarbniczka Zielonych.
5. Współprzewodniczący Zielonych działając łącznie ze Skarbnikiem lub Skarbniczką Zielonych może ustanowić pełnomocników uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych i finansowych w zakresie i na warunkach ustalonych w pełnomocnictwie.
6. Zarząd Krajowy określa zasady gospodarowania majątkiem i finansami Zielonych, a Rada Krajowa je zatwierdza.
7. Zarząd Krajowy Zielonych informuje Radę Krajową o wydatkach Partii z minionego roku przed uchwaleniem planu finansowego.
8. Plan finansowy Partii zatwierdzany jest przez Radę Krajową.
9. Uchwała Rady Krajowej wymagana jest dla:
a. zaciągnięcia kredytu bankowego;
b. nabycia lub zbycia nieruchomości;
c. nabycia lub zbycia obligacji Skarbu państwa i bonów skarbowych Skarbu państwa;
d. zaciągnięcia zobowiązania finansowego powyżej 100 tys. zł.

§53. Fundusz wyborczy i fundusz ekspercki

1. Dla sfinansowania udziału Zielonych w wyborach do parlamentu krajowego i Parlamentu Europejskiego, w wyborach na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w wyborach do samorządu terytorialnego, a także udziału w kampaniach referendalnych tworzy się fundusz wyborczy, którego nazwa brzmi: “Fundusz Wyborczy Zielonych”.
2. Dla sfinansowania ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i społeczno-ekonomicznych oraz finansowania działalności wydawniczo-edukacyjnej, związanej z działalnością statutową Partii politycznej, tworzy się fundusz ekspercki, którego pełna nazwa brzmi “Fundusz Ekspercki Zielonych”.
3. Zarząd Krajowy powołuje i określa zasady gospodarowania Funduszem Wyborczym i Funduszem Eksperckim, a Rada Krajowa je zatwierdza.

§54. O Statucie

1. Kongres uchwala Statut i dokonuje jego zmian większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 oddanych głosów. Przepis § 18 ust.2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
2. Statut wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian przez właściwy sąd.
3. Na wypadek, gdyby Sąd Rejestrowy uznał, że złożony do niego Statut nie odpowiada wymogom określonym w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych (Dz.U.Nr 79 poz.857 ze zm.) lub w innej ustawie, Kongres upoważnia Radę Krajową Zielonych do uzupełnienia lub zmiany niniejszego Statutu w zakresie wskazanej przez Sąd Rejestrowy niezgodności z prawem. Rada Krajowa dokonuje zmian w Statucie wymaganych przez Sąd Rejestrowy większością ⅔ statutowego składu Rady Krajowej. Uzupełnienie lub zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim, musi dla swej skuteczności poparta pisemnymi, pozytywnymi opiniami Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego Sądu Koleżeńskiego w formie uchwał przyjętych większością ⅔ ich statutowych składów.
4. W przypadku zmiany Statutu Partii w trakcie trwania kadencji organów Partii, członkowie organów Partii wykonują swoje prawa i obowiązki do czasu przeprowadzenia wyborów tych organów Partii na podstawie nowego Statutu.

§55. Połączenie z inną partią

1. Uchwała o połączeniu się Zielonych z inną partią lub partiami politycznymi może być podjęta przez Kongres większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 oddanych głosów.
2. Uchwała o połączeniu określi przeznaczenie majątku i środków finansowych Zielonych.

§56. Likwidacja Partii

1. Likwidacja Zielonych może zostać przegłosowana przez Kongres większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 oddanych głosów. Przepis § 18 ust.2, 3 i 5 stosuje się odpowiednio.
2. Uchwała o rozwiązaniu Zielonych określi sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku i środków finansowych Zielonych.

§57. Przepisy przejściowe

Wybory władz dokonane na podstawie dotychczasowego Statutu Zielonych zachowują ważność. Do czasu przeprowadzenia wyborów na podstawie niniejszego Statutu działają one w dotychczasowych składach.

§58. Rzecznicy do spraw równego traktowania

1. Rada Krajowa w głosowaniu tajnym wybiera większością 3/5 głosów na dwuletnią kadencję Rzeczników do spraw równego traktowania (dalej: Rzecznicy).
2. Rzecznicy monitorują realizację zasad niedyskryminacji w Zielonych, w szczególności w zakresie dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, wiek, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, czy wyznanie, a także stosowania języka przemocowego i mowy nienawiści (dalej “zasady niedyskryminacji”).
3. Rzecznicy opracowują dla wszystkich organów Zielonych propozycje zasad dobrych praktyk w stosowaniu zasad niedyskryminacji.
4. Rzecznicy monitorują i mitygują z własnej inicjatywy oraz na prośbę członkiń i członków oraz osób sympatyzujących dyskusje na wszystkich kanałach Zielonych pod kątem zachowania zasad niedyskryminacji.
5. Każda członkini, każdy członek oraz każda osoba sympatyzująca może zwrócić się do Rzeczników z prośbą o interwencję w sprawie naruszenia zasad niedyskryminacji w Zielonych. Na prośbę osoby zainteresowanej, wszelkie dane tej osoby pozostają poufne.
6. Rzecznicy prowadzą mediacje w zakresie naruszania zasad niedyskryminacji w Zielonych, o ile nie jest prowadzona w danej sprawie przez Krajowy Sąd Koleżeński.
7. Rzecznicy są uprawnieni do kierowania wniosków dyscyplinarnych do Krajowego Sądu Koleżeńskiego i innych organów Partii w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad niedyskryminacji.
8. Rzecznicy składają na Kongresie Zielonych sprawozdanie na koniec kadencji, w którym podsumowują standardy zachowania zasad niedyskryminacji w Partii oraz proponują Kongresowi podejmowanie określonych działań systemowych w tym zakresie.