Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Title Image

Statut Partii Zieloni

Tekst statutu Partii Zieloni przyj臋ty przez XIV Kongres Partii Zieloni
w 艁odzi 15 sierpnia 2021 r.

PREAMBU艁A

Partia Zieloni jest cz臋艣ci膮 europejskiej i 艣wiatowej rodziny Zielonych – ruchu opartego na zasadach ochrony przyrody, demokracji i solidarno艣ci. Wywodzimy si臋 z ruch贸w prodemokratycznych, ekologicznych, klimatycznych, kobiecych, LGBT+ i chroni膮cych zwierz臋ta oraz 艣rodowisk naukowych. Chcemy Polski, kt贸ra mierzy si臋 z zapobieganiem i 艂agodzeniem skutk贸w katastrofy klimatycznej, kt贸ra odejdzie od paliw kopalnych i przejdzie sprawiedliw膮 transformacj臋 energetyczn膮, kt贸ra b臋dzie dba膰 o prawa wszystkich ludzi i zapewni prawn膮 ochron臋 zwierz臋tom i przyrodzie. Chcemy silnej Polski w Unii Europejskiej. Zr贸wnowa偶onego rozwoju, poszanowania praw cz艂owieka i d膮偶enia do pokoju. Chcemy Polski o silnej, spo艂ecznej gospodarce rynkowej przy jednoczesnym zapewnieniu sprawiedliwo艣ci ekonomicznej dla wszystkich obywateli i obywatelek. Dzia艂amy nie tylko dla nas samych – chcemy zostawi膰 dla przysz艂ych pokole艅 dobr膮, pi臋kn膮 i bezpieczn膮 Ziemi臋.

搂 1
Postanowienia og贸lne

 1. Partia Zieloni jest parti膮 polityczn膮.
 2. Partia nosi nazw臋 PARTIA ZIELONI. Dopuszcza si臋 u偶ywanie skr贸tu nazwy: ZIELONI. Nazwa ZIELONI 2004 jest nazw膮 historyczn膮 i pozostaje zastrze偶ona.
 3. Partia Zieloni dzia艂a na podstawie Ustawy o partiach politycznych, innych ustaw stanowi膮cych o funkcjonowaniu partii politycznych oraz zgodnie z niniejszym statutem.
 4. Siedzib膮 w艂adz i organ贸w krajowych Partii Zieloni jest m. st. Warszawa.
 5. Partia Zieloni dzia艂a na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, mo偶e tak偶e ustanawia膰 swoje przedstawicielstwa zagranic膮.
 6. Partia Zieloni posiada osobowo艣膰 prawn膮.
 7. Nazwa i symbole Partia Zieloni podlega ochronie prawnej. Logo i barwy partii uchwala Rada Krajowa.
 8. Wszystkie organy Partii Zieloni podlegaj膮 uchwa艂om organ贸w wy偶szego szczebla w ramach ich kompetencji wynikaj膮cych z niniejszego statutu.
 9. Partia Zieloni kszta艂tuje swoje struktury oraz zasady dzia艂ania zgodnie z zasadami demokracji, w szczeg贸lno艣ci przez zapewnienie jawno艣ci tych struktur, powo艂ywania organ贸w partii w drodze wybor贸w i podejmowania uchwa艂 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.
 10. Partia Zieloni opiera swoj膮 dzia艂alno艣膰 na pracy spo艂ecznej cz艂onk贸w; do prowadzenia swych spraw mo偶e zatrudnia膰 pracownik贸w.

搂 2
Cele i ich realizacja

Poni偶ej opisane cele szczeg贸艂owe i metody ich realizacji traktujemy jako kroki milowe w d膮偶eniu do osi膮gni臋cia g艂贸wnych cel贸w dzia艂ania Partii Zieloni聽 opisanych w preambule.

 1. Celami Partii Zieloni s膮:
  1. udzia艂 w 偶yciu publicznym poprzez wywieranie metodami demokratycznymi wp艂ywu na kszta艂towanie polityki Pa艅stwa lub sprawowanie w艂adzy publicznej;
  2. wp艂ywanie na polityk臋 pa艅stwa, w szczeg贸lno艣ci w dziedzinie klimatu i ochrony 艣rodowiska;
  3. ochrona wolno艣ci i praw cz艂owieka i obywatela zapisanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej;
  4. doprowadzenie do sprawiedliwej transformacji energetycznej opartej na odnawialnych 藕r贸d艂ach energii i osi膮gni臋cia przez Polsk臋 neutralno艣ci klimatycznej;
  5. budowa gospodarki sprawiedliwej spo艂ecznie i opartej na zasadach zr贸wnowa偶onego rozwoju;
  6. zapewnienie pe艂nej r贸wno艣ci p艂ci;
  7. ochrona praw mniejszo艣ci: narodowych, etnicznych, religijnych (w tym os贸b bezwyznaniowych), seksualnych (LGBT+), os贸b wykluczonych spo艂ecznie (z niepe艂nosprawno艣ciami, os贸b nieneurotypowych etc.), migrant贸w;
  8. zwi臋kszenie prawnej ochrony zwierz膮t, poprzez m. in. d膮偶enie do likwidacji hodowli przemys艂owych, chowu klatkowego, hodowli zwierz膮t na futra, ograniczenia przewozu 偶ywych zwierz膮t na odleg艂o艣膰, ograniczenia 艂owiectwa, systemowe dzia艂ania na rzecz poprawy losu zwierz膮t bezdomnych, popraw臋 bior贸偶norodno艣ci i zasad ochrony gatunk贸w chronionych;
  9. promowanie zasad demokratycznego pa艅stwa prawa, transparentno艣ci w 偶yciu publicznym, spo艂ecznej kontroli nad instytucjami publicznymi oraz przeciwdzia艂ania patologiom 偶ycia publicznego i spo艂ecznego;
  10. zacie艣nianie integracji europejskiej i wzmacnianie pozycji Polski w Unii Europejskiej;
  11. edukacja polityczna, ekologiczna, zdrowotna i r贸wno艣ciowa m艂odych os贸b;
  12. ochrona 艣wieckiego charakteru pa艅stwa i jego instytucji dla zachowania pe艂nego rozdzia艂u ko艣cio艂a od pa艅stwa.
 2. Swoje cele Partia Zieloni realizuje w szczeg贸lno艣ci poprzez:
  1. udzia艂 w 偶yciu publicznym i politycznym;
  2. wprowadzanie przedstawicieli i przedstawicielek do organ贸w w艂adzy publicznej;
  3. zajmowanie stanowisk w sprawach spo艂ecznych i politycznych;
  4. wsp贸艂dzia艂anie z instytucjami i organizacjami realizuj膮cymi warto艣ci zbie偶ne z celami Partii Zieloni.

搂 3
Nabycie cz艂onkostwa

 1. Cz艂onkostwo Partii Zieloni mo偶e uzyska膰 ka偶da pe艂noletnia osoba posiadaj膮ca obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej, posiadaj膮ca pe艂n膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych, korzystaj膮ca z pe艂ni praw obywatelskich i przyj臋ta do Partii zgodnie z przepisami niniejszego statutu, na podstawie stosownej uchwa艂y jednego z organ贸w, wymienionych w niniejszym paragrafie.
 2. Cz艂onkinie i cz艂onkowie Partii Zieloni nie mog膮:
  1. jednocze艣nie nale偶e膰 do innej partii politycznej w Polsce, jak r贸wnie偶 zagranicznej partii politycznej nienale偶膮cej do European Green Party lub Federation of Young European Greens, Global Greens lub Global Young Greens;
  2. jednocze艣nie nale偶e膰 do organizacji promuj膮cych rasizm, homofobie oraz inne pogl膮dy b臋d膮ce w jawnej sprzeczno艣ci z warto艣ciami Partii;
  3. jednocze艣nie nale偶e膰 do Polskiego Zwi膮zku 艁owieckiego lub innych organizacji promuj膮cych krzywdzenie zwierz膮t.
 3. Wst膮pienie do Partii Zieloni wymaga:
  1. z艂o偶enia albo przys艂ania poczt膮 zarz膮dowi dowolnego szczebla pisemnej deklaracji zawieraj膮cej uzasadnienie i w艂asnor臋czny podpis lub;
  2. wype艂nienia e-deklaracji dost臋pnej w elektronicznej bazie na stronie internetowej Partii lub;
  3. uzyskania rekomendacji dw贸ch aktualnych cz艂onk贸w Partii Zieloni.
 4. Z chwil膮 wst膮pienia rozpoczyna si臋 sta偶 kandydacki, kt贸ry trwa 180 dni. Cz艂onka/cz艂onkini臋 przyjmuje zarz膮d ko艂a w g艂osowaniu tajnym, na podstawie deklaracji, w terminie do ko艅ca sta偶u, z zastrze偶eniem postanowie艅 ust.9. Zarz膮d ko艂a skutecznie informuje cz艂onka/cz艂onkini臋 o przyj臋ciu oraz o prawach i obowi膮zkach cz艂onka/cz艂onkini Partii.
 5. W przypadku, gdy w danej miejscowo艣ci nie ma Ko艂a Partii Zieloni, nowy cz艂onek/cz艂onkini sk艂ada aplikacj臋 do Ko艂a, do kt贸rego chce przyst膮pi膰.
 6. W okresie sta偶u kandydackiego kandydat lub kandydatka uczestniczy w pracach Partii Zieloni na zasadach obowi膮zuj膮cych cz艂onk贸w i cz艂onkinie Partii. Kandydat lub kandydatka mo偶e wysuwa膰 w艂asne pomys艂y i propozycje. Nie posiada jednak biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do w艂adz Partii ani nie bierze udzia艂u w innych g艂osowaniach.
 7. W trakcie sta偶u lub nawet z jego pomini臋ciem mo偶e zosta膰 przyj臋ta do Partii osoba, kt贸rej dotychczasowa dzia艂alno艣膰 i postawa spo艂eczna lub polityczna 艣wiadcz膮 o zbie偶no艣ci z celami Partii. Przyj臋cia mo偶e dokona膰 zarz膮d ko艂a, zarz膮d regionu lub Zarz膮d Krajowy. Wniosek wymaga uchwa艂y podj臋tej bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, w obecno艣ci po艂owy og贸lnej liczby cz艂onki艅 i cz艂onk贸w wymienionych organ贸w Partii. Przed podj臋ciem decyzji, organ konsultuje przyjecie osoby z Zarz膮dem Ko艂a, do kt贸rego osoba przyjmowana ma zosta膰 przyj臋ta. Organ podejmuj膮cy uchwa艂臋 o przyj臋ciu wskazuje w niej ko艂o, do kt贸rego dana osoba nale偶y.
 8. W ka偶dym momencie sta偶u kandydackiego Zarz膮d Ko艂a lub Rada Krajowa mo偶e postanowi膰 o nieprzyj臋ciu kandydatki/kandydata w poczet cz艂onki艅/cz艂onk贸w Partii.
  Osoba, w stosunku do kt贸rej podj臋to uchwa艂臋 o nieprzyj臋ciu w poczet cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Partii, ma prawo odwo艂a膰 si臋 do Zarz膮du Regionu od takiej uchwa艂y podj臋tej przez Zarz膮d Ko艂a lub do Zarz膮du聽 Krajowego w przypadku podj臋cia takiej uchwa艂y przez Zarz膮d Regionu dzia艂aj膮cy w pierwszej instancji lub do Rady Krajowej w przypadku podj臋cia takiej uchwa艂y przez Zarz膮d Krajowy dzia艂aj膮cy w pierwszej instancji. Odwo艂anie to nale偶y wnie艣膰 w terminie 30 dni od otrzymania przedmiotowej uchwa艂y wraz z jej uzasadnieniem. Zarz膮d Regionu lub odpowiednio Zarz膮d Krajowy b膮d藕 Rada Krajowa w terminie 21 dni postanawia o przyj臋ciu w poczet cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Partii lub odrzuceniu odwo艂ania.
 9. W szczeg贸lnie uzasadnionych wypadkach Rada Krajowa jest uprawniona do decydowania o imiennych zaproszeniach do cz艂onkostwa w Partii Zieloni. Zaproszenie to zast臋puje wst膮pienie w rozumieniu ust.3, o ile zostanie jednoznacznie przyj臋te przez osob臋 zapraszan膮.

搂 4
Zako艅czenie cz艂onkostwa

 1. Cz艂onkostwo w Partii Zieloni ko艅czy si臋 z chwil膮:
  1. wyga艣ni臋cia;
  2. wyst膮pienia;
  3. wykluczenia.
 2. Wyga艣ni臋cie cz艂onkostwa w Partii Zieloni nast臋puje z chwil膮 艣mierci cz艂onka lub cz艂onkini, b膮d藕 z chwil膮 utraty zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych oraz wskutek wst膮pienia do innej partii politycznej lub utraty obywatelstwa polskiego. Wyga艣ni臋cie cz艂onkostwa stwierdza Zarz膮d Ko艂a, Zarz膮d Regionu lub Zarz膮d Krajowy Partii.
 3. Cz艂onek lub cz艂onkini Partii mo偶e w ka偶dej chwili z niej wyst膮pi膰 poprzez z艂o偶enie pisemnego o艣wiadczenia zarz膮dowi ko艂a, do kt贸rego nale偶y, lub zarz膮dowi regionu lub Zarz膮dowi Krajowemu.
 4. Rada Krajowa na wniosek odpowiedniego Zarz膮du Ko艂a, Zarz膮du Regionu lub Zarz膮du Krajowego, mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋 o wykluczeniu z Partii Zieloni cz艂onka lub cz艂onkini Partii za ra偶膮ce i istotne naruszanie przez niego lub ni膮 przepis贸w Statutu i uchwa艂 organ贸w Partii, ra偶膮ce i istotne naruszanie i nie wype艂nianie obowi膮zk贸w cz艂onka lub cz艂onkini Partii okre艣lonych w Statucie, realizacj臋 dzia艂a艅 jednoznacznie sprzecznych z celami okre艣lonymi w Statucie, sprzeniewierzenie si臋 zasadom programowym Partii, b膮d藕 skazanego lub skazanej prawomocnym wyrokiem s膮du za przest臋pstwo pope艂nione umy艣lnie.
  Uchwa艂a mo偶e by膰 podj臋ta przez Rad臋 Krajow膮 po wys艂uchaniu cz艂onka lub cz艂onkini Partii, kt贸rego lub kt贸rej sprawa dotyczy, b膮d藕 bez wys艂uchania w przypadku jego lub jej niestawiennictwa na spotkaniu, po skutecznym, minimum dwukrotnym, zawiadomieniu wystosowanym przez odpowiedni Zarz膮d Ko艂a, Zarz膮d Regionu lub Zarz膮d Krajowy.
  Uchwa艂a podejmowana jest bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w g艂osowaniu tajnym przy obecno艣ci co najmniej po艂owy os贸b uprawnionych do g艂osowania.
  Cz艂onkini lub cz艂onkowi Partii wobec, kt贸rego podj臋to uchwa艂臋 o wykluczeniu z Partii, s艂u偶y prawo odwo艂ania si臋 do Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego w terminie 30 dni od daty powzi臋cia wiadomo艣ci o podj臋ciu uchwa艂y.
  Z艂o偶enie odwo艂ania w terminie skutkuje nie prawomocno艣ci膮 uchwa艂y do czasu rozpatrzenia odwo艂ania przez Krajowy S膮d Kole偶e艅ski.
  Do czasu wydania orzeczenia przez Krajowy S膮d Kole偶e艅ski osoba wykluczona zostaje zawieszona w prawach cz艂onkowskich.
  Krajowy S膮d Kole偶e艅ski rozstrzyga o odwo艂aniu w terminie do 30 dni od jego dor臋czenia.
 5. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski informuje o decyzji wykluczenia osob臋, kt贸r膮 wykluczono oraz聽 odpowiedni zarz膮d ko艂a, zarz膮d regionu i Zarz膮d Krajowy.
 6. W przypadku cz艂onkini lub cz艂onka, kt贸ra/kt贸ry przez ponad 30 dni uchyla si臋 od obowi膮zku wst膮pienia do zdefiniowanego wsp贸lnie ko艂a, Zarz膮d Krajowy wyklucza j膮/go z Partii Zieloni podejmuj膮c stosown膮 uchwa艂臋. Przepisy ust.4 stosuje si臋 odpowiednio.

搂 5
Zawieszenie cz艂onkostwa przez cz艂onka lub cz艂onkini臋

 1. Cz艂onek/cz艂onkini Partii Zieloni mo偶e zawiesi膰 swoje cz艂onkostwo w Partii Zieloni.
 2. Zawieszenia w艂asnego cz艂onkostwa w Partii Zieloni dokonuje si臋, sk艂adaj膮c sw贸j pisemny wniosek w tej sprawie do Zarz膮du Ko艂a, Zarz膮du Regionu lub Zarz膮du Krajowego w przypadku braku Zarz膮du Regionu. Zarz膮d Ko艂a, Zarz膮d Regionu lub Zarz膮d Krajowy w terminie 14 dni od daty z艂o偶enia wniosku stwierdza uchwa艂膮 zawieszenie cz艂onkostwa w Partii zgodnie z wnioskiem, przekazuj膮c kopi臋 uchwa艂y w tej sprawie odpowiednio do Krajowego Rejestru Cz艂onk贸w (KRC), Zarz膮du Ko艂a oraz Zarz膮du Regionu i Zarz膮du Krajowego.
 3. Zawieszenie, wyst膮pienie, czy wykluczenie cz艂onkostwa w Partii lub rezygnacja z cz艂onkostwa w Partii jest r贸wnoznaczne z ust膮pieniem ze wszystkich organ贸w Partii.
 4. W okresie zawieszenia cz艂onkostwa w Partii Zieloni cz艂onkini lubi cz艂onek nie mo偶e korzysta膰 z biernego prawa wyborczego w wyborach wewn膮trzpartyjnych i praw, o kt贸rych mowa w 搂 7 ust.4 pkt. b. Nie ma r贸wnie偶 obowi膮zk贸w, o kt贸rych mowa w 搂 7 ust.5.
 5. W okresie zawieszenia swojego cz艂onkostwa w Partii Zieloni cz艂onek lub cz艂onkini nie p艂aci sk艂adek cz艂onkowskich i nie uczestniczy w pracach Ko艂a.
 6. Zawieszenie cz艂onkostwa w Partii nie mo偶e trwa膰 d艂u偶ej ni偶 12 miesi臋cy. Je艣li zainteresowany/zainteresowana nie z艂o偶y w tym terminie wniosku o przywr贸cenie cz艂onkostwa, o kt贸rym mowa w ust.7, lub o ponowne wyd艂u偶enie zawieszenia, zarz膮d ko艂a, zarz膮d regionu lub Zarz膮d Krajowy w przypadku braku zarz膮du regionu wykre艣la cz艂onka lub cz艂onkini臋 z Krajowego Rejestru Cz艂onk贸w, zawiadamiaj膮c o tym osob臋 wykre艣lon膮, zarz膮d ko艂a i zarz膮d regionu lub w przypadku jego braku Zarz膮d Krajowy.
 7. Na wniosek zainteresowanego/zainteresowanej w terminie 14 dni od z艂o偶enia wniosku zarz膮d ko艂a przywraca jego/jej cz艂onkostwo. Je偶eli zarz膮d ko艂a nie podejmie w terminie uchwa艂y, podejmuje j膮 zarz膮d wy偶szego szczebla w terminie 30 dni, zawiadamiaj膮c zarz膮d ko艂a.
 8. Je偶eli w okresie zawieszenia cz艂onkostwa danej osoby w Partii Zieloni, jego lub jej dotychczasowe, macierzyste Ko艂o uleg艂o rozwi膮zaniu, odpowiedni Zarz膮d wy偶szego szczebla przenosi cz艂onka lub cz艂onkini臋 do wybranego przez niego lub ni膮 innego Ko艂a, lub, w przypadku niedokonania takiego wyboru, do Ko艂a najbli偶szego miejscu zamieszkania danego cz艂onka lub danej cz艂onkini.
 9. Cz艂onek/cz艂onkini sk艂ada wniosek o przywr贸cenie cz艂onkostwa bezpo艣rednio do Zarz膮du Powiatu, Zarz膮du Regionu lub w przypadku ich braku Zarz膮du Krajowego. Zarz膮d przekazuje wniosek do rozpatrzenia do odpowiedniego ko艂a.

搂 6
Zawieszenie cz艂onkostwa przez organy partii

 1. Zarz膮d Krajowy, na wniosek odpowiedniego Zarz膮du Ko艂a, Zarz膮du Regionu lub z w艂asnej inicjatywy, mo偶e zawiesi膰 cz艂onkostwo danej cz艂onkini lub cz艂onka Partii Zieloni, wobec kt贸rego prowadzone jest post臋powanie dyscyplinarne, w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci jej lub jego praw, do czasu uprawomocnienia si臋 uchwa艂y o zastosowaniu kary dyscyplinarnej lub o wykluczeniu z Partii, b膮d藕 umorzenia post臋powania dyscyplinarnego.
 2. Uchwa艂y okre艣lone w ust.1 podejmowane s膮 bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w g艂osowaniu tajnym przy obecno艣ci co najmniej po艂owy os贸b uprawnionych do g艂osowania i z chwil膮 ich podj臋cia staj膮 si臋 natychmiast wykonalne.
 3. Zawieszone cz艂onkostwo cz艂onkini lub cz艂onkowi Partii Zieloni, wobec kt贸rej lub kt贸rego podj臋to uchwa艂臋 okre艣lon膮 w ust.1, s艂u偶y prawo odwo艂ania si臋 do Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego w terminie 14 dni od otrzymania przedmiotowej uchwa艂y wraz z uzasadnieniem. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski rozstrzyga o w przedmiocie odwo艂ania od zawieszenia cz艂onkostwa w terminie do 14 dni od jego otrzymania od osoby odwo艂uj膮cej si臋.
 4. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski mo偶e wstrzyma膰 natychmiastow膮 wykonalno艣膰 uchwa艂y okre艣lonej w ust.1.
 5. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski wydaje postanowienie w przedmiocie wstrzymania natychmiastowej wykonalno艣ci uchwa艂y nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie do 14 dni od dor臋czenia odwo艂ania.
 6. Przywr贸cenie cz艂onkini lub cz艂onka Partii Zieloni do funkcji pe艂nionych w organach Partii przed zawieszeniem cz艂onkostwa, o kt贸rym mowa w ust.1, nast臋puje po wydaniu przez Krajowy S膮d Kole偶e艅ski postanowienia uwzgl臋dniaj膮cego odwo艂anie, o kt贸rym mowa w ust.3.
 7. Zawieszenie w prawach cz艂onkini lub cz艂onka Partii Zieloni na podstawie okre艣lonej w ust.1 nie mo偶e trwa膰 d艂u偶ej ni偶 6 miesi臋cy.
 8. Zawieszenie w prawach osoby w okresie sta偶u kandydackiego skutkuje wstrzymaniem przyj臋cia takiej osoby w poczet cz艂onki艅 lub cz艂onk贸w Partii Zieloni na czas trwania tego zawieszenia.
 9. Organy Partia Zieloni informuj膮 odpowiednie zarz膮dy o zawieszeniu cz艂onkostwa podaj膮c jednocze艣nie podstaw臋 statutow膮.

搂 7
Prawa i obowi膮zki cz艂onka i cz艂onkini

 1. Ka偶dy cz艂onek i cz艂onkini Partii jest r贸wny, jego lub jej opinia jest r贸wnie wa偶na.
 2. Cz艂onek lub cz艂onkini Partii dzia艂a w oparciu o zasady:
  1. r贸wno艣ci;
  2. zaufania i dobrej wiary;
  3. uczciwo艣ci;
  4. szacunku i wsp贸艂pracy;
  5. dawania dobrego przyk艂adu;
  6. racjonalnego uzasadniania swoich stanowisk.
 3. Relacje pomi臋dzy cz艂onkami i cz艂onkiniami Partii oparte s膮 o:
  1. wzajemne zaufanie i dobr膮 wiar臋;
  2. d膮偶enie do zrozumienia stanowiska i punkt贸w widzenia drugiej strony oraz budowania konsensusu;
  3. empati臋;
  4. szacunek dla pracy i siebie nawzajem;
  5. ch臋膰 wsp贸艂pracy;
  6. poszanowanie i przestrzeganie wsp贸lnych zasad oraz obowi膮zku uzasadniania swojego stanowiska i dawania dobrego przyk艂adu w dzia艂aniu.
 4. Cz艂onek lub cz艂onkini Partii Zieloni ma prawo do:
  1. przynale偶no艣ci do wybranego przez siebie Ko艂a Partii;
  2. wybierania i bycia wybieranymi do organ贸w Partii, pod warunkiem niezalegania z op艂aceniem sk艂adek cz艂onkowskich;
  3. sk艂adania wniosk贸w, inicjatyw politycznych i organizacyjnych;
  4. udzia艂u w tworzeniu programu politycznego i strategii Partii poprzez zabieranie g艂osu, sk艂adanie propozycji, udzia艂 w g艂osowaniach;
  5. udzia艂u we wszystkich dzia艂aniach organizacyjnych i programowych podejmowanych przez Parti臋;
  6. udzia艂u na prawach go艣cia w spotkaniach Rady Krajowej, zgromadzeniu regionalnym i Kongresie, a ponadto w posiedzeniach organ贸w Partii, na kt贸rych rozpatrywane s膮 wnioski dotycz膮ce tych cz艂onki艅 i cz艂onk贸w. Rada Krajowa mo偶e wy艂膮czy膰 z jawno艣ci cz臋艣膰 lub ca艂o艣膰 swojego posiedzenia;
  7. udzia艂u w tworzeniu list kandydat贸w i kandydatek w wyborach powszechnych;
  8. ubiegania si臋 o wystawienie swojej kandydatury w wyborach powszechnych, pod warunkiem niezalegania z op艂aceniem sk艂adek cz艂onkowskich;
  9. dost臋pu do informacji o dzia艂alno艣ci wszystkich organ贸w Partii oraz wgl膮du do dokument贸w Partii z wy艂膮czeniem danych wra偶liwych i chronionych przez prawo lub chronionych ze wzgl臋du na szczeg贸lny interes Partii na podstawie uchwa艂y organu b臋d膮cego autorem tych informacji, przy czym okre艣lenie zakresu tematycznego informacji nie mo偶e by膰 utajniane;
  10. samodzielnego organizowania si臋 wraz z innymi cz艂onkiniami i cz艂onkami Partii w rady programowe i grupy tematyczne;
  11. uczestniczenia w dowolnie przez siebie wybranych radach programowych i grupach tematycznych;
  12. kandydowania w wyborach powszechnych za zgod膮 Rady Krajowej z innej listy ni偶 lista Partii Zieloni.
  13. u偶ywania oznak organizacyjnych, takich jak symbol czy nazwa Partii.
 5. Cz艂onek lub cz艂onkini Partii ma obowi膮zek:
  1. bra膰 udzia艂 w realizacji programu oraz popularyzowa膰 i reprezentowa膰 dzia艂alno艣膰 Partii;
  2. post臋powa膰 zgodnie z zasadami etycznymi i ideowymi Partii;
  3. bra膰 czynny udzia艂 w pracach i 偶yciu Partii i ko艂a;
  4. przestrzega膰 postanowie艅 Statutu i uchwa艂 organ贸w Partii;
  5. powstrzymywania si臋 od dzia艂a艅 i zachowa艅 dyskryminuj膮cych z jakiejkolwiek przyczyny;
  6. nale偶ytego pe艂nienia powierzonych funkcji w organach Partii Zieloni;
  7. uczestniczenia w kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organ贸w samorz膮du terytorialnego, a tak偶e do innych organ贸w, zgodnie z programem i celami Partii;
  8. powiadamiania odpowiednich organ贸w Partii o wszelkich zmianach w danych osobowych podanych w deklaracji cz艂onkowskiej, w szczeg贸lno艣ci w zakresie danych kontaktowych oraz przynale偶no艣ci do innych organizacji partyjnych;
  9. nale偶e膰 do Ko艂a Partii;
  10. regularnie i w swoim imieniu op艂aca膰 sk艂adk臋 cz艂onkowsk膮, zgodnie z zasadami okre艣lonymi w uchwale o kt贸rej mowa w 搂 8 ust.3 Statutu;
  11. przestrzega膰 zasad wsp贸艂偶ycia spo艂ecznego i porz膮dku prawnego;
  12. stosowa膰 si臋 do zasad porozumienia bez przemocy.

搂 8
Sk艂adki cz艂onkowskie

 1. Cz艂onek lub cz艂onkini osobi艣cie i regularnie op艂aca sk艂adk臋 cz艂onkowsk膮 poprzez wp艂at臋 na wskazane konto bankowe Partii Zieloni lub u skarbnika Ko艂a.
 2. Po zako艅czeniu sta偶u kandydackiego pierwsz膮 sk艂adk臋 cz艂onkowsk膮, cz艂onek lub cz艂onkini wp艂aca za miesi膮c, w kt贸rym nast膮pi艂o zako艅czenie sta偶u kandydackiego. Pierwsza wp艂ata sk艂adki cz艂onkowskiej Partii Zieloni musi by膰 uiszczona przelewem na konto bankowe Partii Zieloni.
 3. Ustalona uchwa艂膮 Rady Krajowej roczna suma sk艂adek cz艂onkowskich w stawce podstawowej od jednego cz艂onka lub cz艂onkini nie mo偶e przekracza膰 20% minimalnego miesi臋cznego wynagrodzenia za prac臋 (brutto), ustalanego na podstawie odr臋bnych przepis贸w, obowi膮zuj膮cych dla danego roku.
 4. Szczeg贸艂owe zasady op艂acania sk艂adki cz艂onkowskiej okre艣la uchwa艂a Zarz膮du Krajowego.
 5. W szczeg贸lnych przypadkach zarz膮d w艂a艣ciwy tj. zarz膮d ko艂a, zarz膮d regionu lub Zarz膮d Krajowy poprzez podj臋cie uchwa艂y mo偶e czasowo obni偶y膰 cz艂onkowi/cz艂onkini Partii w trudnej sytuacji materialnej wysoko艣膰 sk艂adki lub czasowo zwolni膰 od niej w ca艂o艣ci. Uchwa艂a musi wskazywa膰 uzasadnienie, wysoko艣膰 obni偶enia sk艂adki lub zwolnienie z niej oraz czas trwania, kt贸ry nie mo偶e by膰 d艂u偶szy ni偶 jeden rok. Tre艣膰 uchwa艂y oraz wniosek pozostaj膮 jawne wy艂膮cznie dla wnioskodawc贸w, organu, kt贸ry wyda艂 decyzj臋, Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego i Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 6. Cz艂onek lub cz艂onkini Partii, a tak偶e kandydat lub kandydatka mo偶e czasowo lub stale op艂aca膰 sk艂adki w wy偶szej wysoko艣ci ni偶 okre艣lona w uchwale Zarz膮du Krajowego, o kt贸rej mowa w ust.4 oraz w wysoko艣ci wy偶szej ni偶 sk艂adka maksymalna, o kt贸rej mowa w ust.3, jednak do maksymalnej wysoko艣ci przewidzianej przepisami prawa.
 7. Zarz膮d ko艂a, zarz膮d regionu lub Zarz膮d Krajowy, na podstawie rekomendacji Skarbnika Krajowego, po udokumentowanej pr贸bie kontaktu mo偶e podj膮膰 decyzj臋 o przeniesieniu w poczet sympatyk贸w/sympatyczek cz艂onkini臋/cz艂onka, gdy co najmniej od 12 miesi臋cy nie p艂aci on/ona sk艂adek cz艂onkowskich.
 8. Cz艂onkowie i cz艂onkinie Partii sprawuj膮cy mandaty senatorskie, poselskie do Sejmu RP lub Parlamentu Europejskiego, b臋d膮cy z rekomendacji Partii cz艂onkami w艂adz europejskich, pa艅stwowych, lokalnych i regionalnych oraz sprawuj膮cy z rekomendacji Partii jakiekolwiek inne odp艂atne funkcje w organach innych, ni偶 partyjne s膮 zobowi膮zani do wnoszenia specjalnej sk艂adki partyjnej w wysoko艣ci okre艣lonej uchwa艂膮 Rady Krajowej.

搂 9
Wsp贸艂praca sympatyk贸w i sympatyczek z parti膮

 1. Partia Zieloni umo偶liwia woln膮 wsp贸艂prac臋 sympatykom i sympatyczkom. Sympatyk lub sympatyczka nie jest cz艂onkiem lub cz艂onkini膮 Partii w rozumieniu ustawy o partiach politycznych.
 2. Sympatykiem lub sympatyczk膮 Partii Zieloni mo偶e zosta膰 osoba, kt贸ra uko艅czy艂a 16 lat.
 3. Wsp贸艂praca sympatyka lub sympatyczki z Parti膮 zostaje nawi膮zana poprzez:
  1. pisemne lub internetowe powiadomienie zarz膮du dowolnego szczebla przez sympatyka lub sympatyczk臋;
  2. zaproszenie ze strony zebrania Ko艂a, Zarz膮du dowolnego szczebla lub Rady dowolnego szczebla.
 4. Sympatyk i sympatyczka ma prawo uczestniczy膰 w politycznych pracach i dyskusjach Partii bez g艂osu stanowi膮cego. Ma r贸wnie偶 prawo do szerokiej informacji o pracach Partii, z wy艂膮czeniem kana艂贸w komunikacji zastrze偶onych dla cz艂onki艅 i cz艂onk贸w lub chronionych ze wzgl臋du na szczeg贸lny interes Partii.
 5. Wsp贸艂praca sympatyka lub sympatyczki z Parti膮 ko艅czy si臋 pisemnym o艣wiadczeniem sympatyka lub sympatyczki Zarz膮du Ko艂a, Zarz膮du Regionu lub Zarz膮du Krajowego o zako艅czeniu wsp贸艂pracy.
 6. Wsp贸艂praca z sympatykiem lub sympatyczk膮 wygasa, je偶eli przez okres 12 miesi臋cy nie jest realizowana. O wyga艣ni臋ciu wsp贸艂pracy decyduje zarz膮d ko艂a w formie uchwa艂y
 7. Sympatyk lub sympatyczka nie mo偶e by膰 cz艂onkiem lub cz艂onkini膮 innej partii politycznej jak r贸wnie偶 zagranicznej partii politycznej nienale偶膮cej do European Green Party lub Federation of Young European Greens, Global Greens lub Global Young Greens.
 8. Sympatyk lub sympatyczka nie mo偶e obejmowa膰 偶adnych funkcji partyjnych. Mo偶e jednak znajdowa膰 si臋 na listach wyborczych Partii w wyborach powszechnych.

搂 10
Krajowy Rejestr Cz艂onk贸w

 1. Krajowy rejestr cz艂onki艅 i cz艂onk贸w oraz sympatyczek i sympatyk贸w, w skr贸cie KRC, prowadzi Zarz膮d Krajowy na podstawie z艂o偶onych deklaracji, o kt贸rych mowa w 搂 3 ust.3, przekazywanych przez Zarz膮dy K贸艂 w terminie 7 dni od daty z艂o偶enia, oraz na podstawie deklaracji elektronicznych.
 2. Zarz膮d Ko艂a informuje Zarz膮d Krajowy o:
  1. powzi臋ciu uchwa艂, o kt贸rych mowa w 搂 3 ust.4;
  2. wyga艣ni臋ciu, wyst膮pieniu albo wykluczeniu, o kt贸rych mowa w 搂 4 ust.1;
  3. uprawomocnieniu si臋 uchwa艂y o wykluczeniu, o kt贸rej mowa w 搂 4 ust.4;
  4. zawieszeniu i przywr贸ceniu cz艂onkostwa, o kt贸rym mowa w 搂 5 ust.2 i ust.7
  5. utworzeniu nowego Ko艂a, o kt贸rym mowa w 搂 21 ust.1;
  6. przeniesieniu, o kt贸rym mowa w 搂 22 ust.1;
  7. poszerzeniu lub podziale terenu dzia艂ania Ko艂a, o kt贸rym mowa w 搂 21 ust.4;
  8. o wy艂膮cznym terenie dzia艂ania Ko艂a, o kt贸rym mowa w 搂 21 ust.2.
 3. Zarz膮d nowego Ko艂a informuje Zarz膮d Krajowy聽 r贸wnie偶 o dotychczasowej przynale偶no艣ci cz艂onki艅 i cz艂onk贸w ko艂a.
 4. Zarz膮d Krajowy prowadzi rejestr K贸艂 wraz z ich terenem dzia艂ania. Rejestr K贸艂 jest udost臋pniany聽 do wgl膮du cz艂onkiniom i cz艂onkom Partii.
 5. Zarz膮d Krajowy jest administratorem danych osobowych cz艂onki艅 i cz艂onk贸w Partii Zieloni w zakresie okre艣lonym odr臋bnymi przepisami i odpowiada za polityk臋 ochrony danych osobowych w Partii Zieloni.
 6. Wszelka komunikacja z czlonkiniami/cz艂onkami i sympatyczkami/sympatykami odbywa si臋 na podane przez nich adresy, wskazane w KRC, z zachowaniem zasady, 偶e za wiadomo艣膰 dor臋czon膮 uznaje si臋 r贸wnorz臋dnie wiadomo艣膰 wys艂an膮 na adres pocztowy listem poleconym, wiadomo艣膰 wys艂an膮 za po艣rednictwem poczty elektronicznej lub wiadomo艣ci SMS, wys艂an膮 na podany numer telefonu z zastrze偶eniem przepis贸w og贸lnych.

搂 11
Kadencje organ贸w

 1. O ile statut inaczej nie stanowi, kadencja organ贸w Partii wynosi 2 lata.
 2. Kadencja organ贸w Partii rozpoczyna si臋 z dniem ich wyboru. Organy Partii i ich cz艂onkowie wykonuj膮 swoje prawa i obowi膮zki do czasu wyboru nowego sk艂adu osobowego tych organ贸w.
 3. O ile Statut nie stanowi inaczej, w sk艂ad organ贸w Partii wchodzi膰 mog膮 jedynie cz艂onkowie Partii. W przypadku zmiany sk艂adu osobowego organu, w szczeg贸lno艣ci na skutek 艣mierci cz艂onka Partii, zako艅czenia cz艂onkostwa w Partii lub zawieszenia cz艂onkostwa w Partii kadencja nowo wybranego cz艂onka organu trwa do up艂ywu kadencji uprzednio wybranego organu.
 4. Pierwsze posiedzenie organu po wyborach zwo艂uj膮 wsp贸艂przewodnicz膮cy odpowiedniego szczebla, chyba 偶e postanowienia statutu stanowi膮 inaczej.
 5. Pierwsze posiedzenie powo艂anego organu powinno si臋 odby膰 niezw艂ocznie czyli do 14 dni od daty wyboru.

搂 12
Czynne prawo wyborcze

 1. Czynne prawo wyborcze przys艂uguje wszystkim cz艂onkom i cz艂onkiniom Partii Zieloni wpisanym do KRC maj膮cym uregulowane wszystkie sk艂adki cz艂onkowskie co najmniej za okres obejmuj膮cy miesi膮c, w kt贸rym odbywaj膮 si臋聽 wybory.
 2. Odpowiednio warunek zapisany w ust.1 dotyczy prawa cz艂onkini lub cz艂onka do g艂osowania w sprawie przyj臋cia uchwa艂y, zg艂aszania kandydatur na przewodnicz膮cych lub cz艂onk贸w organ贸w Partii, glosowania w sprawie udzielenia skwitowania, podpisywania wymienionych w Statucie list poparcia kandydatur, wniosk贸w o odwo艂anie cz艂onk贸w organ贸w, 偶膮dania zwo艂ania Zebrania Ko艂a, wniosk贸w o zwo艂anie Rady i Kongresu, przeprowadzenie referendum, wsp贸艂sk艂adania o艣wiadczenia w sprawie utworzenia Ko艂a.

搂 13
Bierne prawo wyborcze

 1. Bierne prawo wyborcze przys艂uguje wszystkim cz艂onkom i cz艂onkiniom Partii Zieloni, wpisanym do KRC, maj膮cym uregulowane wszystkie sk艂adki cz艂onkowskie do miesi膮ca, w kt贸rym odbywaj膮 si臋 wybory oraz kt贸rzy wyrazili niebudz膮c膮 w膮tpliwo艣ci zgod臋 na kandydowanie
 2. Cz艂onkowie i cz艂onkinie organ贸w Partii Zieloni wybierani i wybierane s膮 w g艂osowaniu tajnym, zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w, przy uwzgl臋dnieniu zasady parytetu p艂ci, o ile Statut nie stanowi inaczej. Przewodnicz膮ce i Przewodnicz膮cy wszystkich organ贸w wybierane i wybierani s膮 bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.
 3. Cz艂onkowie i cz艂onkinie organ贸w Partii Zieloni, kt贸rzy nie uzyskali skwitowania, nie mog膮 kandydowa膰 w wyborach do organ贸w Partii nast臋pnej kadencji.

搂 14
Skwitowanie

Skwitowania ust臋puj膮cym organom kolegialnym dokonuje si臋 艂膮cznie na poszczeg贸lne sk艂ady osobowe tych organ贸w, chyba 偶e co najmniej 1/4 uprawnionych do udzielenia skwitowania za偶膮da g艂osowania indywidualnego skwitowania oraz g艂osowania w sprawie trybu udzielenia skwitowania dokonuje si臋 w g艂osowaniu tajnym zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.

搂 15
Parytet

 1. Wszystkie organy Partii Zieloni pochodz膮ce z wyboru sk艂adaj膮 si臋 z parzystej liczby cz艂onk贸w i cz艂onki艅. M臋偶czy藕ni nie mog膮 stanowi膰 wi臋cej ni偶 50% sk艂adu organ贸w o ile statut nie stanowi inaczej.
 2. Na wniosek cz艂onka i cz艂onkini jego lub jej p艂e膰 okre艣lana jest na podstawie o艣wiadczenia o trwale prze偶ywanej to偶samo艣ci p艂ciowej.
 3. Zmiana p艂ci cz艂onka lub cz艂onkini organu Partii w trakcie trwania kadencji nie narusza zasady parytetu i nie skutkuje konieczno艣ci膮 zmiany w sk艂adzie tego organu. Deklaracji zmiany p艂ci nie mo偶na sk艂ada膰 w czasie trwania Zebrania Ko艂a, Zgromadzenia Regionu lub Kongresu, podczas kt贸rych przeprowadzane s膮 wybory.
 4. Listy kandydat贸w i kandydatek Partii w wyborach do Sejmu, Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach samorz膮dowych, odbywaj膮cych si臋 wed艂ug ordynacji proporcjonalnej, obsadzane s膮 naprzemiennie osobami r贸偶nej p艂ci a偶 do wyczerpania wszystkich przedstawicieli lub przedstawicielek jednej z p艂ci. M臋偶czy藕ni otrzymuj膮 na listach wyborczych co najwy偶ej 50% miejsc pierwszych.
 5. W wyborach do Senatu oraz w wyborach samorz膮dowych, odbywaj膮cych si臋 wed艂ug ordynacji wi臋kszo艣ciowej, Partia d膮偶y do wystawienia r贸wnej liczby kandydatur r贸偶nej p艂ci.
 6. W przypadku zawarcia koalicji w wyborach powszechnych, Partia d膮偶y do wystawienia r贸wnej liczby kandydatur r贸偶nej p艂ci.

搂 16
艁膮czenie funkcji

 1. Nie mo偶na 艂膮czy膰 cz艂onkostwa w Zarz膮dzie Krajowym i Radzie Krajowej z cz艂onkostwem w organach s膮downiczych i kontrolnych.
 2. Osoby bliskie oraz pozostaj膮ce w stosunku zale偶no艣ci s艂u偶bowej, tak偶e poza Parti膮 Zieloni, nie mog膮 jednocze艣nie 艂膮czy膰 cz艂onkostwa w organach wykonawczych Partii z cz艂onkostwem w organach kontrolnych lub s膮downiczych Partii wszelkiego szczebla.

搂 17
Odwo艂ywanie cz艂onk贸w i cz艂onki艅 organ贸w Partii

Cz艂onkowie i cz艂onkinie organ贸w Partii mog膮 zosta膰 odwo艂ani w czasie kadencji przez organ, kt贸ry ich powo艂a艂 lub przez referendum w przypadku cz艂onk贸w i cz艂onki艅 organ贸w krajowych. W uchwale o odwo艂aniu lub o przeprowadzeniu referendum organ ma obowi膮zek poda膰 pow贸d odwo艂ania.

搂 18
Podejmowanie uchwa艂

 1. Wszystkie organy Partii uchwalaj膮 regulaminy swojej pracy zawieraj膮ce szczeg贸艂owy tryb procedowania. Regulamin musi by膰 zgodny ze statutem Partii Zieloni.
 2. Organy Partii wyra偶aj膮 swoj膮 wol臋 w ramach ich kompetencji w formie uchwa艂. Uchwa艂y podejmowane przez organy Partii s膮 wi膮偶膮ce dla organ贸w ni偶szego szczebla oraz dla cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Partii
 3. Uchwa艂y organ贸w Partii zapadaj膮 zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w g艂osowaniu jawnym, w obecno艣ci co najmniej po艂owy uprawnionych do g艂osowania, o ile Statut nie stanowi inaczej.
 4. G艂osowania w sprawach wyboru oraz odwo艂ania cz艂onk贸w i cz艂onki艅 organ贸w Partii s膮 tajne.
 5. Uchwa艂y mog膮 by膰 podejmowane w trybie obiegowym, w tym drog膮 telefoniczn膮 lub internetow膮. Warunkiem wa偶no艣ci g艂osowania jest powiadomienie o g艂osowaniu wszystkich uprawnionych i udzia艂 w g艂osowaniu co najmniej po艂owy uprawnionych, o ile Statut nie stanowi inaczej. Zasady podejmowania uchwa艂 w trybie obiegowym oraz g艂osowania obiegowego okre艣la uchwa艂膮 Rada Krajowa.
 6. Uchwa艂y organ贸w Partii podlegaj膮 niezw艂ocznej publikacji w spos贸b umo偶liwiaj膮cy zapoznanie si臋 z nimi przez wszystkich cz艂onk贸w i cz艂onkinie Partii. Publikacja w serwisie internetowym Partii uznawana jest za wystarczaj膮c膮. Miejsce publikacji okre艣la uchwa艂a RK.
 7. Uchwa艂y podejmowane przez organy Partii przekazywane s膮 do w艂a艣ciwych zarz膮d贸w wy偶szego szczebla niezw艂ocznie, ale nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia ich podj臋cia, w celu ich zarejestrowania. W przypadku nieprzekazania uchwa艂y w powy偶szym terminie traci ona moc z up艂ywem tego terminu.
 8. Rejestr uchwa艂 prowadzony jest przez w艂a艣ciwe Zarz膮dy wy偶szego szczebla w stosunku do organu Partii podejmuj膮cego uchwa艂臋. Rejestry uchwa艂 organ贸w krajowych partii s膮 prowadzone przez te organy.
 9. Za zwyk艂膮 (wzgl臋dn膮) wi臋kszo艣膰 g艂os贸w uwa偶a si臋 uzyskanie wi臋cej g艂os贸w 鈥瀦a” ni偶 鈥瀙rzeciw” w danym g艂osowaniu.
 10. Za bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣膰 g艂os贸w uwa偶a si臋 uzyskanie wi臋cej ni偶 po艂owy g艂os贸w oddanych.

搂 19
Odwo艂ania od uchwa艂

 1. Od uchwa艂 organ贸w Partii przys艂uguje odwo艂anie do w艂a艣ciwych organ贸w wy偶szego szczebla w terminie 14 dni od dnia podj臋cia uchwa艂y; w przypadku uchwa艂y podj臋tej przez organ krajowy Partii przys艂uguje odwo艂anie do Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego.
 2. Odwo艂anie wnosi si臋 bezpo艣rednio do organu odwo艂awczego. Organ odwo艂awczy zobowi膮zany jest rozpatrzy膰 odwo艂anie w terminie 30 dni, a w sytuacjach szczeg贸lnie skomplikowanych w terminie 60 dni od daty wniesienia odwo艂ania, chyba 偶e inne postanowienia Statutu lub uchwa艂y wydanej na ich podstawie stanowi膮 inaczej. O wyd艂u偶eniu terminu organ powiadamia wnosz膮cego odwo艂anie.
 3. Organ wy偶szego szczebla, w drodze uchwa艂y, mo偶e uchyli膰 uchwa艂臋 organu ni偶szego szczebla, je偶eli narusza ona Statut, program Partii, uchwa艂y organ贸w wy偶szego szczebla. Uchwa艂y organ贸w Ko艂a i okr臋gowej Rady Koordynacyjnej uchyla Zarz膮d Regionu. Uchwa艂y organ贸w Regionu uchyla Zarz膮d Krajowy.
 4. Rozstrzygni臋cie post臋powania odwo艂awczego dor臋cza si臋 wszystkim jego uczestnikom i uczestniczkom, w sprawach dotycz膮cych wyk艂adni statutu – wszystkim cz艂onkiniom i cz艂onkom oraz sympatyczkom i sympatykom, a sprawach wa偶no艣ci uchwa艂 dotycz膮cych szerszej grupy os贸b – wszystkim zainteresowanym.

搂 20
Ko艂o 鈥 postanowienia og贸lne

 1. Ko艂o jest podstawow膮 jednostk膮 organizacyjn膮 Partii Zieloni.
 2. Ka偶dy cz艂onek lub cz艂onkini Partii nale偶y do okre艣lonego ko艂a.
 3. Ka偶demu cz艂onkowi i ka偶dej cz艂onkini Partii Zieloni przys艂uguje prawo zmiany przynale偶no艣ci do ko艂a.
 4. Ko艂o liczy co najmniej trzy osoby ze statusem cz艂onkowskim.
 5. Ko艂o obejmuje terytorium co najmniej jednej gminy lub dzielnicy m. st. Warszawy. Na terenie jednej gminy lub dzielnicy m. st. Warszawy mo偶e dzia艂a膰 tylko jedno ko艂o.
 6. W miastach na prawach powiatu Zarz膮d Krajowy na wniosek w艂a艣ciwego terytorialnie Zarz膮du Regionu mo偶e wyrazi膰 zgod臋 w formie uchwa艂y na powo艂anie k贸艂 obejmuj膮cych okre艣lone terytorialnie jednostki pomocnicze gminy.
 7. Dla cz艂onki艅 i cz艂onk贸w Partii zamieszka艂ych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mog膮 by膰 tworzone ko艂a zagraniczne. Ko艂a zagraniczne nie nale偶膮 do 偶adnej organizacji regionalnej i podlegaj膮 bezpo艣rednio organom krajowym Partii.

搂 21
Teren dzia艂ania ko艂a

 1. Ko艂o powstaje z chwil膮 podj臋cia uchwa艂y przez odpowiedni Zarz膮d Regionu lub w wypadku jego braku przez Zarz膮d Krajowy po uprzednim z艂o偶eniu mu wsp贸lnego o艣wiadczenia co najmniej 3 os贸b o woli utworzenia Ko艂a. Uchwa艂a o utworzeniu Ko艂a okre艣la jego zasi臋g terytorialny.
 2. Ko艂o rozwi膮zuje Rada Krajowa na wniosek odpowiedniego Zarz膮du Regionu lub Zarz膮du Krajowego, w przypadkach o kt贸rych mowa w 搂 38 ust.11.
 3. W艂a艣ciwy terytorialnie Zarz膮d Regionu lub w wypadku jego braku Zarz膮d Krajowy mo偶e podj膮膰 decyzj臋 o rozwi膮zaniu Ko艂a, gdy liczba cz艂onk贸w i cz艂onki艅 spadnie poni偶ej 3 os贸b.
 4. W zakresie nieuregulowanym Statutem szczeg贸艂owe zasady oraz tryb tworzenia, podzia艂u, 艂膮czenia, rozwi膮zywania i zmiany zasi臋gu terytorialnego K贸艂 okre艣la uchwa艂a Rady Krajowej.

搂 22
Przeniesienie pomi臋dzy ko艂ami i wyst膮pienie z ko艂a

 1. Przej艣cie do innego ko艂a Partii wymaga pisemnego poinformowania przez wnioskuj膮cego w艂a艣ciwych terytorialnie zarz膮d贸w obu k贸艂 oraz w艂a艣ciwego terytorialnie Zarz膮du Regionu lub Zarz膮du Krajowego o zmianie Ko艂a.
 2. Wyst膮pienie z Ko艂a jest dopuszczalne jedynie poprzez:
  1. wyst膮pienie z Partii, o kt贸rym mowa w 搂 4 ust.3 Statutu;
  2. powstanie nowego Ko艂a, o kt贸rym mowa w 搂 21聽 ust.1 Statutu;
  3. przeniesienie do innego Ko艂a Partii, o kt贸rym mowa w ust.1.

搂 23
Organy ko艂a

Organami Ko艂a s膮:聽

  1. zebranie Ko艂a;聽
  2. zarz膮d Ko艂a;
  3. Wsp贸艂przewodnicz膮cy ko艂a.

搂 24
Zebranie ko艂a

 1. Najwy偶szym organem Ko艂a jest Zebranie Ko艂a sk艂adaj膮ce si臋 ze wszystkich nale偶膮cych do danego Ko艂a cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Partii.
 2. Do zada艅 i kompetencji Zebrania Ko艂a nale偶膮 wszelkie sprawy dotycz膮ce Ko艂a, nie przypisane niniejszym Statutem innym organom Partii.
 3. Do kompetencji Zebrania Ko艂a nale偶y:
  1. podejmowanie uchwa艂;
  2. wyb贸r Wsp贸艂zawodnicz膮cych Ko艂a bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w;
  3. okre艣lenie liczby cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Zarz膮du Ko艂a;
  4. wyb贸r Zarz膮du Ko艂a;
  5. zatwierdzanie programu dzia艂ania Ko艂a;
  6. dokonywanie oceny dzia艂alno艣ci Ko艂a;
  7. mo偶liwo艣膰 uzupe艂nienie sk艂adu Zarz膮du Ko艂a;
  8. mo偶liwo艣膰 odwo艂ania cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Zarz膮du Ko艂a bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w;
  9. wykonywanie innych kompetencji wynikaj膮cych ze Statutu lub uchwa艂 organ贸w Partii.
  10. wyb贸r delegat贸w/delegatek na Zgromadzenie Regionu.
 4. Zebranie Ko艂a mo偶e podejmowa膰 uchwa艂y, je偶eli w zebraniu uczestniczy co najmniej 1/3 cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Ko艂a uprawnionych do g艂osowania, lecz nie mniej ni偶 2 cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Ko艂a uprawnionych do g艂osowania.
 5. Uchwa艂y w sprawach dotycz膮cych wyboru i odwo艂ania Zarz膮du Ko艂a mo偶na podejmowa膰 w obecno艣ci co najmniej po艂owy cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Ko艂a uprawnionych do g艂osowania.
 6. Zebranie Ko艂a winno odbywa膰 si臋 co najmniej raz na trzy miesi膮ce. Zebranie Ko艂a zwo艂ywane jest przez Zarz膮d Ko艂a z w艂asnej inicjatywy, na pisemne 偶膮danie Wsp贸艂przewodnicz膮cych Ko艂a, co najmniej 1/4 cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Ko艂a lub Zarz膮du wy偶szego szczebla, w terminie 30 dni od daty wp艂yni臋cia wniosku.
 7. Je艣li Zarz膮d Ko艂a nie dope艂nia obowi膮zku okre艣lonego w ust.6, Zebranie Ko艂a zwo艂uj膮 w terminie 21 dni Wsp贸艂przewodnicz膮cy Ko艂a lub Zarz膮d wy偶szego szczebla.

搂 25
Zarz膮d ko艂a

 1. Zarz膮d Ko艂a kieruje wszelkimi pracami organizacyjnymi Ko艂a, jakich wymaga wykonywanie zada艅 wynikaj膮cych z programu i Statutu oraz uchwa艂 podj臋tych przez inne w艂adze statutowe Partii.
 2. W sk艂ad Zarz膮du Ko艂a wchodz膮:
  1. wsp贸艂przewodnicz膮cy Ko艂a;
  2. od 2 do 8 cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Zarz膮du Ko艂a.
 3. W stosunku do Zarz膮du Ko艂a zasady parytetu p艂ci, o kt贸rej mowa w 搂 15 ust.1 Statutu, nie stosuje si臋.
 4. Przewodnicz膮ca i Przewodnicz膮cy Ko艂a w porozumieniu powo艂uj膮 i odwo艂uj膮 Sekretarza Ko艂a oraz Skarbnika Ko艂a spo艣r贸d cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Zarz膮du Ko艂a. Powo艂anie i odwo艂anie zatwierdza Zarz膮d Ko艂a zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.
 5. W przypadku, gdy Ko艂o liczy mniej ni偶 10 cz艂onk贸w, Zebranie Ko艂a mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋, i偶 Zarz膮d Ko艂a b臋dzie sk艂ada艂 si臋 wy艂膮cznie z Przewodnicz膮cego lub Przewodnicz膮cej Ko艂a. Obowi膮zki Sekretarza i Skarbnika Ko艂a w takim przypadku wykonuje Przewodnicz膮cy lub Przewodnicz膮ca Ko艂a.
 6. Kadencja Zarz膮du Ko艂a wynosi dwa lata. W przypadku wyga艣ni臋cia mandatu, przeprowadza si臋 wybory uzupe艂niaj膮ce. Zebranie Ko艂a mo偶e odwo艂a膰 w czasie kadencji cz艂onk贸w i cz艂onkinie Zarz膮du Ko艂a. G艂osowanie przeprowadza si臋 po up艂ywie co najmniej 7 dni od z艂o偶enia wniosku o odwo艂anie.
 7. Do kompetencji Zarz膮du Ko艂a nale偶y:
  1. reprezentowanie Ko艂a na zewn膮trz;
  2. przechowywanie kopii deklaracji cz艂onkowskich o ile zosta艂y z艂o偶one w formie papierowej;
  3. opracowanie programu dzia艂ania Ko艂a;
  4. podejmowanie bie偶膮cych decyzji, dzia艂a艅 i inicjatyw, a w szczeg贸lno艣ci o charakterze politycznym;
  5. przygotowywanie i zatwierdzanie listy kandydat贸w i kandydatek do rady gminy lub dzielnicy m. st. Warszawy w wyborach samorz膮dowych oraz przedstawienie kandydata lub kandydatki na w贸jta lub burmistrza;
  6. zwo艂ywanie nie rzadziej ni偶 raz na trzy miesi膮ce Zebrania Ko艂a z w艂asnej inicjatywy lub na pisemne 偶膮danie Wsp贸艂przewodnicz膮cych Ko艂a, co najmniej 1/4 cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Ko艂a lub Zarz膮du wy偶szego szczebla, w terminie 30 dni od daty wp艂yni臋cia wniosku i proponowanie porz膮dku obrad;
  7. wykonywanie innych kompetencji wynikaj膮cych ze Statutu lub uchwa艂 organ贸w Partii;
  8. przetwarzanie danych osobowych cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Ko艂a w KRC oraz sympatyk贸w i sympatyczek Ko艂a.
 8. Posiedzenia Zarz膮du Ko艂a zwo艂ywane s膮 w miar臋 potrzeby, ale nie rzadziej ni偶 raz na miesi膮c, przez Wsp贸艂przewodnicz膮cych Ko艂a z w艂asnej inicjatywy lub na wniosek cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Zarz膮du Ko艂a.
 9. W posiedzeniach Zarz膮du Ko艂a na prawach go艣cia maj膮 prawo uczestniczy膰:
  1. pos艂owie, senatorowie i pos艂owie do Parlamentu Europejskiego;
  2. w贸jtowie, burmistrzowie (burmistrzowie dzielnic m. st. Warszawy) i prezydenci miast;
  3. radni gminy lub dzielnic m. st. Warszawy.

搂 26
Kompetencje i obowi膮zki cz艂onk贸w zarz膮du ko艂a

 1. Do kompetencji Wsp贸艂przewodnicz膮cych Ko艂a nale偶y:
  1. reprezentowanie Ko艂a w kontaktach z mediami oraz z organami w艂adzy i urz臋dami publicznymi;
  2. kierowanie pracami Zebrania Ko艂a;
  3. zwo艂ywanie nie rzadziej ni偶 raz na miesi膮c, posiedze艅 Zarz膮du Ko艂a z w艂asnej inicjatywy lub na pisemne 偶膮danie co najmniej 1/4 cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Zarz膮du Ko艂a, proponowanie porz膮dku obrad i kierowanie jego pracami;
  4. wykonywanie innych kompetencji wynikaj膮cych ze Statutu lub uchwa艂 organ贸w Partii.
 2. Do kompetencji Sekretarza Ko艂a nale偶y:
  1. protoko艂owanie posiedze艅 Zarz膮du i Zebrania Ko艂a;
  2. usuni臋ty przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji ko艂a;
  3. przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 Zarz膮du i Zebrania Ko艂a;
  4. wsp贸艂praca z w艂a艣ciwymi terytorialnie sekretarzami wszystkich szczebli oraz Sekretarzem Partii;
  5. czuwanie nad realizacj膮 polityki ochrony danych osobowych Partii Zieloni w Kole;
  6. wykonywanie innych kompetencji wynikaj膮cych ze Statutu lub uchwa艂 organ贸w Partii;
  7. utrzymywanie kontaktu z cz艂onkami i cz艂onkiniami Ko艂a, w szczeg贸lno艣ci z nowymi, oraz osobami na sta偶u cz艂onkowskim.
 3. Do kompetencji skarbnika lub skarbniczki Ko艂a nale偶y:
  1. zbieranie sk艂adek cz艂onkowskich oraz ewidencji sk艂adek wp艂ywaj膮cych na konto Partii w porozumieniu ze Skarbnikiem Regionu i Skarbnikiem Partii;聽
  2. prowadzenie dok艂adnej ewidencji wp艂yw贸w i wydatk贸w Ko艂a;
  3. przedk艂adanie Zarz膮dowi Ko艂a, co najmniej dwa razy do roku, sprawozdania ze spraw finansowych Ko艂a;
  4. sk艂adanie Skarbnikowi Regionu i Skarbnikowi Partii, w terminie do 15 stycznia ka偶dego roku, sprawozdania z dzia艂alno艣ci finansowej ko艂a za rok poprzedni;
  5. bie偶膮ca wsp贸艂praca ze skarbnikami wy偶szych szczebli oraz z Krajow膮 Komisj膮 Rewizyjn膮;
  6. wykonywanie innych zada艅 wynikaj膮cych ze Statutu lub uchwa艂 w艂adz Partii Zieloni;
  7. stosowanie si臋 do instrukcji finansowej Partii.

搂 27
Okr臋gowa rada koordynacyjna

 1. Je偶eli na terenie okr臋gu w wyborach powszechnych do Sejmu dzia艂aj膮 co najmniej dwa Ko艂a, w艂a艣ciwy terytorialnie Zarz膮d Regionu lub w wypadku jego braku Zarz膮d Krajowy tworzy w drodze uchwa艂y Okr臋gow膮 Rad臋 Koordynacyjn膮, kt贸ra koordynuje dzia艂ania K贸艂 na terenie okr臋gu wyborczego.
 2. Okr臋gowa Rad臋 Koordynacyjn膮 rozwi膮zuje Rada Krajowa na wniosek odpowiedniego Zarz膮du Regionu lub Zarz膮du Krajowego, w przypadkach o kt贸rych mowa w 搂 38 ust.11.
 3. Pierwsze posiedzenie okr臋gowej Rady Koordynacyjnej zwo艂uje w艂a艣ciwy terytorialnie Zarz膮d Regionu lub w wypadku jego braku Zarz膮d Krajowy.
 4. Je偶eli na terenie powiatu, w tym miasta na prawach powiatu, dzia艂a tylko jedno Ko艂o jego Zarz膮d pe艂ni funkcj臋 okr臋gowej Rady Koordynacyjnej, a Wsp贸艂przewodnicz膮cy Ko艂a pe艂ni膮 funkcj臋 Wsp贸艂przewodnicz膮cych Powiatu.

搂 28
Zasady dzia艂ania okr臋gowej rady koordynacyjnej

 1. W sk艂ad okr臋gowej Rady Koordynacyjnej wchodz膮 Wsp贸艂przewodnicz膮cy K贸艂 z terenu powiatu, kt贸rzy wybieraj膮 spo艣r贸d siebie Przewodnicz膮cego i Przewodnicz膮c膮 okr臋gowej Rady Koordynacyjnej.
 2. Przewodnicz膮cy i Przewodnicz膮ca okr臋gowej Rady Koordynacyjnej w porozumieniu powo艂uj膮 i odwo艂uj膮 Sekretarza okr臋gowej Rady Koordynacyjnej oraz Skarbnika Powiatu spo艣r贸d cz艂onk贸w i cz艂onki艅 okr臋gowej Rady Koordynacyjnej. Powo艂anie i odwo艂anie zatwierdza okr臋gowa Rada Koordynacyjna zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.
 3. Kadencja Wsp贸艂przewodnicz膮cych okr臋gowej Rady Koordynacyjnej liczy si臋 oddzielnie oraz wynosi jeden rok. Wybor贸w uzupe艂niaj膮cych nie przeprowadza si臋. Mandat wygasa, a okr臋gowa Rada Koordynacyjna wybiera now膮 osob臋 na Przewodnicz膮cego lub Przewodnicz膮c膮 okr臋gowej Rady Koordynacyjnej na pe艂n膮 kadencj臋 w szczeg贸lno艣ci w przypadku wyga艣ni臋cia cz艂onkostwa w okr臋gowej Rady Koordynacyjnej. Okr臋gowa Rada Koordynacyjna mo偶e odwo艂a膰 w czasie kadencji Przewodnicz膮cego lub Przewodnicz膮c膮 okr臋gowej Rady Koordynacyjnej. G艂osowanie przeprowadza si臋 po up艂ywie co najmniej 7 dni od z艂o偶enia wniosku o odwo艂anie.
 4. Do kompetencji okr臋gowej Rady Koordynacyjnej nale偶y:
  1. kierowanie wszelkimi pracami organizacyjnymi okr臋gowej Rady Koordynacyjnej, jakich wymaga wykonywanie zada艅 wynikaj膮cych z programu i Statutu oraz uchwa艂 podj臋tych przez inne w艂adze statutowe Partii;
  2. podejmowanie uchwa艂 w sprawach najwa偶niejszych dla Powiatu;
  3. podejmowanie uchwa艂 odno艣nie koalicji na terenie powiatu;
  4. opracowanie i zatwierdzanie programu dzia艂ania Powiatu;
  5. podejmowanie bie偶膮cych decyzji, dzia艂a艅 i inicjatyw, a w szczeg贸lno艣ci o charakterze politycznym;
  6. kierowanie wszelkimi pracami organizacyjnymi Powiatu, jakich wymaga wykonywanie zada艅 wynikaj膮cych z programu i Statutu oraz uchwa艂 podj臋tych przez inne w艂adze statutowe Partii;
  7. przygotowywanie i zatwierdzanie listy kandydat贸w i kandydatek do rady powiatu i miasta na prawach powiatu;
  8. wyra偶anie opinii w zakresie tworzenia lub rozwi膮zania K贸艂 z terenu powiatu;
  9. wykonywanie innych kompetencji wynikaj膮cych ze Statutu lub uchwa艂 organ贸w Partii.
 5. Posiedzenia okr臋gowej Rady Koordynacyjnej zwo艂ywana s膮 w miar臋 potrzeby, ale nie rzadziej ni偶 raz na trzy miesi膮ce, przez Wsp贸艂przewodnicz膮cych Powiatu z w艂asnej inicjatywy lub na pisemne 偶膮danie co najmniej 1/4 cz艂onk贸w i cz艂onki艅 okr臋gowej Rady Koordynacyjnej lub zarz膮du wy偶szego szczebla, w terminie 30 dni od daty wp艂yni臋cia wniosku.
 6. Je艣li Wsp贸艂przewodnicz膮cy Powiatu nie dope艂niaj膮 obowi膮zku okre艣lonego w ust.5, posiedzenie okr臋gowej Rady Koordynacyjnej zwo艂uje w terminie 21 dni Zarz膮d wy偶szego szczebla.
 7. W posiedzeniach okr臋gowej Rady Koordynacyjnej z w艂asnej inicjatywy na prawach go艣cia maj膮 prawo uczestniczy膰, bez prawa do udzia艂u w g艂osowaniach, b臋d膮cy cz艂onkami lub cz艂onkiniami Partii Zieloni:
  1. pos艂owie, senatorowie i pos艂owie do Parlamentu Europejskiego;
  2. w贸jtowie, burmistrzowie (burmistrzowie dzielnic m. st. Warszawy) i prezydenci miast z terenu powiatu;
  3. radni powiatu lub miasta na prawach powiatu;
  4. osoby wchodz膮cy w sk艂ad zarz膮du powiatu;
   kt贸rzy s膮 cz艂onkami lub cz艂onkiniami Partii oraz nale偶膮 do Ko艂a z terenu powiatu.

搂 29
Kompetencje i obowi膮zki cz艂onk贸w i cz艂onki艅 zarz膮du okr臋gowej rady koordynacyjnej

 1. Do kompetencji Wsp贸艂przewodnicz膮cych okr臋gowej Rady Koordynacyjnej nale偶y:
  1. reprezentowanie okr臋gowej Rady Koordynacyjnej na zewn膮trz;
  2. zwo艂ywanie nie rzadziej ni偶 raz na trzy miesi膮ce okr臋gowej Rady Koordynacyjnej z w艂asnej inicjatywy lub na pisemne 偶膮danie co najmniej 1/4 cz艂onk贸w i cz艂onki艅 okr臋gowej Rady Koordynacyjnej lub zarz膮du wy偶szego szczebla, w terminie 30 dni od daty wp艂yni臋cia wniosku, proponowanie porz膮dku obrad i kierowanie jej pracami;
  3. wykonywanie innych kompetencji wynikaj膮cych ze Statutu lub uchwa艂 w艂adz Partii.
 2. Do kompetencji Sekretarza okr臋gowej Rady Koordynacyjnej nale偶y:
  1. protoko艂owanie posiedze艅 okr臋gowej Rady Koordynacyjnej;
  2. przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji okr臋gowej Rady Koordynacyjnej;
  3. przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 okr臋gowej Rady Koordynacyjnej;
  4. wsp贸艂praca z w艂a艣ciwymi terytorialnie sekretarzami wszystkich szczebli oraz Sekretarzem Krajowym;
  5. wykonywanie innych kompetencji wynikaj膮cych ze Statutu lub uchwa艂 w艂adz Partii.
 3. Do kompetencji Skarbnika okr臋gowej Rady Koordynacyjnej nale偶y:
  1. prowadzenie dok艂adnej ewidencji wp艂yw贸w i wydatk贸w okr臋gowej Rady Koordynacyjnej;
  2. przedk艂adanie okr臋gowej Radzie Koordynacyjnej, co najmniej raz do roku, sprawozdania z dzia艂alno艣ci finansowej okr臋gowej Rady Koordynacyjnej;
  3. sk艂adanie Skarbnikowi Regionu i Skarbnikowi Krajowemu, w terminie do 15 stycznia ka偶dego roku, sprawozdania z dzia艂alno艣ci finansowej okr臋gowej Rady Koordynacyjnej za rok poprzedni;
  4. bie偶膮ca wsp贸艂praca ze z skarbnikami wy偶szego szczebla i skarbnikami K贸艂 dzia艂aj膮cych na terenie powiatu oraz z Krajow膮 Komisj膮 Rewizyjn膮;
  5. stosowanie si臋 do instrukcji finansowej Partii;
  6. wykonywanie innych zada艅 wynikaj膮cych ze Statutu lub uchwa艂 w艂adz Partii Zieloni.

搂 30
Region – postanowienia og贸lne

 1. Region Partii Zieloni obejmuje swym zasi臋giem teren jednego lub kilku wojew贸dztw.
 2. Region tworzy Zarz膮d Krajowy w drodze uchwa艂y. Region rozwi膮zuje Rada Krajowa na wniosek Zarz膮du Krajowego, w przypadkach o kt贸rych mowa w 搂 38 ust.11.
  W nazwie danego Regionu stosuje si臋 nazw臋 wojew贸dztwa na terytorium kt贸rego jest tworzony lub odpowiedni膮 inn膮 nazw臋 nawi膮zuj膮c膮 do okre艣lenia kilku wojew贸dztw, na terytorium kt贸rych tworzony jest Region.
 3. Ko艂a i Powiaty nie nale偶膮ce do 偶adnego Regionu podlegaj膮 bezpo艣rednio w艂adzom krajowym Partii, a organy krajowe pe艂ni膮 funkcj臋 odpowiednich organ贸w regionalnych, przy czym pomi臋dzy Kongresami Rada Krajowa pe艂ni tak偶e funkcj臋 Zgromadzenia Regionu.
 4. Do czasu wyboru w艂adz Regionu, lecz na okres nie d艂u偶szy ni偶 jeden rok, Zarz膮d Krajowy mo偶e powo艂a膰 Koordynatora lub Koordynatork臋 Regionu. Koordynatorzy Regionalni wykonuj膮 zadania wynikaj膮ce z uchwa艂y Zarz膮du Krajowego, w kt贸rej zostali powo艂ani.

搂 31
Organy regionu

Organami Regionu s膮:

  1. Zgromadzenie Regionu;
  2. Rada Regionu;
  3. Zarz膮d Regionu.

搂 32
Zgromadzenie regionu

 1. Najwy偶szym organem Regionu jest Zgromadzenie Regionu.
 2. W Zgromadzeniu Regionu udzia艂 bior膮 delegaci i delegatki wy艂onieni przez ko艂a wed艂ug zasad okre艣lonych w uchwale Rady Regionu.
 3. Podzia艂 liczby mandat贸w delegat贸w i delegatek na Zgromadzenie Regionu pomi臋dzy Ko艂a nast臋puje w spos贸b proporcjonalny do ich wielko艣膰 – liczby cz艂onki艅 i cz艂onk贸w z aktualnie op艂aconymi sk艂adkami b臋d膮cymi cz艂onkami lub cz艂onkiniami na co najmniej 3 miesi膮ce przed terminem og艂oszenia Zgromadzenia Regionu – przy czym ka偶de聽 Ko艂o ma zagwarantowane co najmniej dwa mandaty dla delegata i delegatki. W Zgromadzeniu Regionu na prawie delegata lub delegatki mo偶e wzi膮膰 udzia艂 ka偶da cz艂onkini i ka偶dy cz艂onek K贸艂 nale偶膮cych do Regionu, je艣li uchwa艂a Rady Regionu tak postanowi.
 4. W obradach Zgromadzenia Regionu, na prawach delegatek/delegat贸w, uczestnicz膮 Cz艂onkinie i cz艂onkowie Rady Regionu i Zarz膮du Regionu.
 5. Je偶eli Region liczy mniej ni偶 100 cz艂onk贸w i cz艂onki艅, Zgromadzenie Regionu sk艂ada si臋 ze wszystkich cz艂onk贸w i cz艂onki艅 K贸艂 nale偶膮cych do Regionu. Dla liczebno艣ci Regionu decyduj膮cy jest stan osobowy na koniec kwarta艂u przed dat膮 zwo艂ania Zgromadzenia Regionalnego.
 6. Do zada艅 i kompetencji Zgromadzenia Regionu nale偶膮 wszelkie sprawy dotycz膮ce Regionu, nie przypisane niniejszym Statutem innym organom Partii.
 7. Do kompetencji Zgromadzenia Regionu nale偶y:
  1. podejmowanie uchwa艂 w sprawach najwa偶niejszych dla Regionu;
  2. wyb贸r Wsp贸艂przewodnicz膮cych Regionu bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w;
  3. wyb贸r Sekretarza lub Sekretarzyni Regionu na zgodny wniosek Wsp贸艂przewodnicz膮cych Regionu zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w;
  4. wyb贸r Skarbnika Regionu na zgodny wniosek Wsp贸艂przewodnicz膮cych Regionu zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w;
  5. dokonywanie oceny kadencyjnego sprawozdania Rady Regionu i Zarz膮du Regionu oraz udzielanie Zarz膮dowi Regionu absolutorium na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej;
  6. wykonywanie innych kompetencji wynikaj膮cych ze Statutu lub uchwa艂 w艂adz Partii.
 8. Nie rzadziej ni偶 co dwa lata Zarz膮d Regionu zwo艂uje Zgromadzenie Regionu w celu:
  1. dokonania oceny dzia艂alno艣ci Rady Regionu i Zarz膮du Regionu oraz udzielenia Zarz膮dowi Regionu absolutorium;
  2. wyboru Wsp贸艂przewodnicz膮cych Regionu, Sekretarza Regionu i Skarbnika Regionu.
 9. Zarz膮d Regionu zwo艂uje uchwa艂膮 Zgromadzenie Regionu z w艂asnej inicjatywy lub w wyniku uchwa艂y Rady Regionu lub na pisemny wniosek co najmniej 1/4 cz艂onk贸w i cz艂onki艅 K贸艂 nale偶膮cych do Regionu lub co najmniej 1/4 Zarz膮d贸w K贸艂 nale偶膮cych do Regionu lub Krajowej Komisji Rewizyjnej lub na 偶膮danie Zarz膮du Krajowego, w terminie 30 dni od daty wp艂yni臋cia wniosku. Program Zgromadzenia regionalnego wynika z tre艣ci uchwa艂y, wniosku lub 偶膮dania. Dla potwierdzenia spe艂nienia wymogu minimalnej liczby wnioskuj膮cych cz艂onki艅 i cz艂onk贸w lub Zarz膮d贸w K贸艂, decyduj膮cy jest stan osobowy cz艂onki艅 i cz艂onk贸w wpisanych do KRC maj膮cych przy tym na bie偶膮co op艂acone sk艂adki cz艂onkowskie lub odpowiednio liczba K贸艂 w Regionie na koniec kwarta艂u bezpo艣rednio poprzedzaj膮cego dat臋 z艂o偶enia wniosku o zwo艂anie Zgromadzenia Regionalnego.
 10. Zarz膮d Regionu zwo艂uje Zgromadzenie Regionu z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni poprzez zawiadomienie Zarz膮d贸w K贸艂 listami elektronicznymi zawieraj膮cymi porz膮dek obrad oraz informacj臋 o miejscu i czasie obrad oraz poprzez og艂oszenie na oficjalnej stronie internetowej Regionu.
 11. Je艣li Zarz膮d Regionu nie dope艂nia obowi膮zk贸w okre艣lonych w ust.9, Zgromadzenie Regionalne zwo艂uje uchwa艂膮 Zarz膮d Krajowy.
 12. Pierwsze Zgromadzenie Regionu zwo艂uje Zarz膮d Krajowy.

搂 33
Rada regionu

 1. W sk艂ad Rady Regionu wchodz膮:
  1. Przewodnicz膮cy i Przewodnicz膮ca Regionu;
  2. Sekretarz Regionu;
  3. Skarbnik Regionu;
  4. Wsp贸艂przewodnicz膮cy Powiat贸w nale偶膮cych do Regionu, a powiatach bez Rady Powiatu, Przewodnicz膮cy k贸艂;
  5. cz艂onkowie i cz艂onkinie Zarz膮du Regionu.
 2. Do kompetencji Rady Regionu nale偶y:
  1. zajmowanie stanowiska w sprawach b臋d膮cych przedmiotem zainteresowania Regionu,
  2. zatwierdzanie programu dzia艂ania Regionu;
  3. podejmowanie uchwa艂 odno艣nie koalicji na poziomie wojew贸dztwa;
  4. okre艣lenie liczby cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Zarz膮du Regionu;
  5. uzupe艂nienie sk艂adu Zarz膮du Regionu w przypadku wyga艣ni臋cia mandatu cz艂onka lub cz艂onkini Zarz膮du Regionu w czasie kadencji;
  6. mo偶liwo艣膰 odwo艂ania Wsp贸艂przewodnicz膮cych Regionu, Sekretarza Regionu i Skarbnika Regionu wi臋kszo艣ci膮 3/5 g艂os贸w przy udziale co najmniej po艂owy uprawnionych do g艂osowania;
  7. podejmowanie uchwa艂 w innych sprawach wniesionych przez cz艂onk贸w i cz艂onkinie Rady Regionu;
  8. wykonywanie innych kompetencji wynikaj膮cych ze Statutu lub uchwa艂 w艂adz Partii.
 3. Posiedzenia Rady Regionu zwo艂ywana s膮 w miar臋 potrzeby, ale nie rzadziej ni偶 raz na trzy miesi膮ce, przez Wsp贸艂przewodnicz膮cych Regionu z w艂asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Rady Regionu.
 4. W posiedzeniach Rady Regionu na prawach go艣cia maj膮 prawo uczestniczy膰:
  1. pos艂owie, senatorowie i pos艂owie do Parlamentu Europejskiego;
  2. w贸jtowie, burmistrzowie (burmistrzowie dzielnic m. st. Warszawy) i prezydenci miast z terenu wojew贸dztwa;
  3. radni sejmiku wojew贸dzkiego;
  4. osoby wchodz膮cy w sk艂ad zarz膮du wojew贸dztwa;
   kt贸rzy s膮 cz艂onkami lub cz艂onkiniami Partii oraz nale偶膮 do Ko艂a z terenu wojew贸dztwa.
 5. W posiedzeniach Rady Regionu z w艂asnej inicjatywy na prawach go艣cia maj膮 prawo uczestniczy膰, bez prawa do udzia艂u w g艂osowaniach, b臋d膮cy cz艂onkami lub cz艂onkiniami Partii Zieloni oraz nale偶膮 do Ko艂a z terenu wojew贸dztwa:
  1. pos艂owie, senatorowie i pos艂owie do Parlamentu Europejskiego;
  2. w贸jtowie, burmistrzowie (burmistrzowie dzielnic m. st. Warszawy) i prezydenci miast z terenu wojew贸dztwa;
  3. radni sejmiku wojew贸dzkiego;
  4. osoby wchodz膮cy w sk艂ad zarz膮du wojew贸dztwa.

搂 34
Zarz膮d regionu

 1. Zarz膮d Regionu kieruje wszelkimi pracami organizacyjnymi Regionu, jakich wymaga wykonywanie zada艅 wynikaj膮cych z programu i Statutu oraz uchwa艂 podj臋tych przez inne w艂adze statutowe Partii.
 2. W sk艂ad Zarz膮du Regionu wchodz膮:
  1. Przewodnicz膮cy i Przewodnicz膮ca Regionu;
  2. Sekretarz Regionu;
  3. Skarbnik Regionu;
  4. do 4 cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Zarz膮du Regionu.
 3. Powo艂anie 4 cz艂onk贸w/cz艂onki艅 Zarz膮du Regionu mo偶e nast膮pi膰 spo艣r贸d wszystkich cz艂onk贸w/cz艂onki艅 Partii. Powo艂ania dokonuje Rada Regionu zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.
 4. Do kompetencji Zarz膮du Regionu nale偶y:
  1. reprezentowanie Regionu na zewn膮trz;
  2. koordynacja dzia艂a艅 K贸艂 i Powiatu na terenie wojew贸dztwa;聽
  3. opracowanie programu dzia艂ania Regionu;
  4. podejmowanie bie偶膮cych decyzji, dzia艂a艅 i inicjatyw, a w szczeg贸lno艣ci o charakterze politycznym;
  5. wyst臋powanie do Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego o uchylenie sprzecznych z prawem lub ze Statutem uchwa艂 w艂adz K贸艂 i Powiat贸w,
  6. przygotowywanie listy kandydat贸w i kandydatek do sejmiku wojew贸dzkiego w wyborach samorz膮dowych oraz przedstawienia kandydat贸w i kandydatek na prezydent贸w miast;
  7. przygotowywanie propozycji listy kandydat贸w i kandydatek do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego;
  8. wykonywanie innych kompetencji wynikaj膮cych ze Statutu lub uchwa艂 w艂adz Partii.
 5. Posiedzenia Zarz膮du Regionu zwo艂ywane s膮 w miar臋 potrzeby, ale nie rzadziej ni偶 raz na miesi膮c, przez Wsp贸艂przewodnicz膮cych Regionu z w艂asnej inicjatywy lub na wniosek 1/3 cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Zarz膮du Regionu.
 6. W posiedzeniach Zarz膮du Regionu z w艂asnej inicjatywy maj膮 prawo uczestniczy膰, bez prawa do udzia艂u w g艂osowaniach, b臋d膮cy cz艂onkami lub cz艂onkiniami Partii Zieloni oraz nale偶膮 do Ko艂a z terenu wojew贸dztwa:
  1. pos艂owie, senatorowie i pos艂owie do Parlamentu Europejskiego;
  2. w贸jtowie, burmistrzowie (burmistrzowie dzielnic m. st. Warszawy) i prezydenci miast z terenu wojew贸dztwa;
  3. radni sejmiku wojew贸dzkiego;
  4. osoby wchodz膮cy w sk艂ad zarz膮du wojew贸dztwa.

搂 35
Kompetencje cz艂onki艅 i cz艂onk贸w zarz膮du regionu

 1. Do kompetencji Wsp贸艂przewodnicz膮cych Regionu nale偶y:
  1. kierowanie pracami Partii na terenie wojew贸dztwa;
  2. zwo艂ywanie nie rzadziej ni偶 raz na trzy miesi膮ce Rady Regionu z w艂asnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/3 cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Rady Regionu, proponowanie porz膮dku obrad i kierowanie jej pracami;
  3. zwo艂ywanie nie rzadziej ni偶 raz na miesi膮c, posiedze艅 Zarz膮du Regionu z w艂asnej inicjatywy lub na wniosek 1/4 cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Zarz膮du Regionu, proponowanie porz膮dku obrad i kierowanie jego pracami;
  4. wykonywanie innych kompetencji wynikaj膮cych ze Statutu lub uchwa艂 w艂adz Partii.
 2. Do kompetencji Sekretarza Regionu nale偶y:
  1. protoko艂owanie posiedze艅 Rady Regionu i Zarz膮du Regionu;
  2. przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji Rady Regionu i Zarz膮du Regionu;
  3. przygotowywanie projekt贸w uchwa艂 Rady Regionu i Zarz膮du Regionu;
  4. wsp贸艂praca z w艂a艣ciwymi terytorialnie sekretarzami wszystkich szczebli oraz Sekretarzem Krajowym;
  5. wykonywanie innych kompetencji wynikaj膮cych ze Statutu lub uchwa艂 w艂adz Partii.
 3. Do kompetencji Skarbnika Regionu nale偶y:
  1. prowadzenie ewidencji wp艂yw贸w i wydatk贸w Regionu,
  2. opracowywanie raport贸w finansowych na potrzeby Zarz膮du Krajowego;
  3. wsp贸艂praca z w艂a艣ciwymi terytorialnie skarbnikami wszystkich szczebli oraz Skarbnikiem Krajowym;
  4. wsp贸艂praca z Krajow膮 Komisj膮 Rewizyjn膮;
  5. wykonywanie innych kompetencji wynikaj膮cych ze Statutu lub uchwa艂 w艂adz Partii.

搂 36
Organy krajowe

Organami krajowymi Partii Zieloni s膮:

  1. Kongres;
  2. Rada Krajowa;
  3. Zarz膮d Krajowy;
  4. Krajowa Komisja Rewizyjna;
  5. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski.

搂 37
Kongres

 1. Kongres jest najwy偶sz膮 w艂adz膮 Partii Zieloni.
 2. Zasady podzia艂u delegat贸w/delegatek pomi臋dzy ko艂a ustala Rada Krajowa.
 3. Mandaty delegat贸w i delegatek na Kongres dzielone s膮 pomi臋dzy Ko艂a聽 w spos贸b proporcjonalny do wielko艣ci k贸艂 – liczby cz艂onki艅 i cz艂onk贸w z aktualnie op艂aconymi sk艂adkami b臋d膮cymi cz艂onkami lub cz艂onkiniami na co najmniej 3 miesi膮ce przed terminem og艂oszenia Kongresu – przy czym ka偶de ko艂o ma zagwarantowane co najmniej dwa mandaty – dla delegata i delegatki. 艁膮czna liczba mandat贸w, dzielonych pomi臋dzy ko艂a dla delegatek i delegat贸w, nie mo偶e by膰 mniejsza ni偶 dwukrotno艣膰 sumy okre艣lonych w Statucie maksymalnych liczb cz艂onk贸w Rady Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego. W Kongresie na prawie delegata lub delegatki mo偶e wzi膮膰 udzia艂 ka偶da cz艂onkini i ka偶dy cz艂onek Partii Zieloni, je艣li uchwa艂a Rady Krajowej tak postanowi.
 4. W obradach Kongresu, na prawach delegatek/delegat贸w, uczestnicz膮 cz艂onkinie i cz艂onkowie Rady Krajowej, Zarz膮du Krajowego, Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 5. Dopuszcza si臋, w przypadku wprowadzenia ogranicze艅 dla zgromadze艅 publicznych, przeprowadzenie Kongresu Partii zdalnie przy wykorzystaniu 艂膮cz internetowych i odpowiedniego oprogramowania. Decyzj臋 w tej sprawie podejmuje Rada Krajowa.
 6. Kongres mi臋dzy innymi:
  1. udziela skwitowania Zarz膮dowi Krajowemu, Radzie Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowemu S膮dowi Kole偶e艅skiemu;
  2. uchwala w艂asny regulamin procedowania;
  3. wybiera dwoje wsp贸艂przewodnicz膮cych Partii Zieloni;
  4. wybiera cz臋艣膰 Rady Krajowej pochodz膮c膮 z wyboru;
  5. wybiera Krajow膮 Komisj臋 Rewizyjn膮;
  6. wybiera Krajowy S膮d Kole偶e艅ski;
  7. uchwala program Partii;
  8. uchwala Statut Partii i dokonuje w nim zmian;
  9. podejmuje uchwa艂臋 o likwidacji Partii lub po艂膮czeniu jej z inn膮 parti膮.
 7. Nie rzadziej ni偶 co dwa lata Rada Krajowa zwo艂uje Kongres w celu:
  1. dokonania oceny dzia艂alno艣ci organ贸w krajowych oraz udzielenia im skwitowania;
  2. wyboru organ贸w krajowych.
 8. Uprawnieni do udzia艂u w Kongresie otrzymuj膮 zawiadomienie o terminie i miejscu Kongresu nie p贸藕niej ni偶 30 dni przed terminem Kongresu.
 9. Rada Krajowa zwo艂uje Kongres z w艂asnej inicjatywy lub ma obowi膮zek zwo艂a膰 Kongres na pisemny wniosek podpisany przez co najmniej 1/4 wszystkich cz艂onk贸w/cz艂onki艅 Partii lub Zarz膮d贸w co najmniej 1/2 wszystkich K贸艂, lub na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, w terminie do 90 dni od daty wp艂yni臋cia jednego z powy偶szych wniosk贸w na adresy Rady Krajowej i r贸wnolegle Zarz膮du Krajowego. Program Kongresu zwo艂anego na wniosek cz艂onki艅/cz艂onk贸w lub Zarz膮d贸w K贸艂 wynika z ich wniosku. Dla potwierdzenia spe艂nienia wymogu minimalnej liczby wnioskuj膮cych cz艂onki艅/cz艂onk贸w lub Zarz膮d贸w K贸艂, decyduj膮cy jest stan osobowy cz艂onki艅/cz艂onk贸w wpisanych do KRC maj膮cych przy tym na bie偶膮co op艂acone sk艂adki cz艂onkowskie lub odpowiednio liczba wszystkich K贸艂 na koniec kwarta艂u bezpo艣rednio poprzedzaj膮cego dat臋 z艂o偶enia wniosku o zwo艂anie Kongresu.
 10. Kongres w uzasadnionym przypadku mo偶e szczeg贸lnie zas艂u偶onej dla Partii Zieloni osobie powierzy膰 godno艣膰 Honorowej Przewodnicz膮cej lub Honorowego Przewodnicz膮cego Partii Zieloni do momentu zako艅czenia przez ni膮 cz艂onkostwa w Partii Zieloni.

搂 38
Rada Krajowa

 1. Rada Krajowa jest najwy偶sz膮 w艂adz膮 Partii Zieloni pomi臋dzy Kongresami.
 2. Rada Krajowa podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nieprzekazanych przez Statut innym organom Partii.
 3. Rada Krajowa podejmuje uchwa艂y w sprawach przekraczaj膮cych zwyk艂y zarz膮d.
 4. W sk艂ad Rady Krajowej wchodz膮:
  1. z urz臋du, z zastrze偶eniem ust.5:
   1. Przewodnicz膮cy i Przewodnicz膮ca Partii Zieloni;
   2. przewodnicz膮cy i przewodnicz膮ce region贸w;
   3. delegacja sk艂adaj膮ca si臋 z do 4 os贸b spo艣r贸d pos艂贸w i pos艂anek oraz senator贸w i senatorek nale偶膮cych do Partii Zieloni;
   4. delegacja sk艂adaj膮ca si臋 z do 2 os贸b pos艂贸w i pos艂anek do Parlamentu Europejskiego nale偶膮cych do Partii Zieloni;
   5. delegacja sk艂adaj膮ca si臋 z do 2 delegat贸w i delegatek z organizacji m艂odzie偶owej Partii Zieloni nale偶膮cych do Partii Zieloni;
  2. od 18 do 30 os贸b wybranych przez Kongres, z zastrze偶eniem ust.6.
 5. Pos艂anki i pos艂owie, senatorki i senatorzy, pos艂anki i pos艂owie do Parlamentu Europejskiego, oraz organy organizacji m艂odzie偶owej Partii Zieloni decyduj膮 mi臋dzy sob膮, w jakiej liczbie i kt贸re osoby wejd膮 w sk艂ad Rady Krajowej. W stosunku do delegacji pos艂贸w i pos艂anek oraz senator贸w i senatorek oraz delegacji pos艂贸w i pos艂anek do Parlamentu Europejskiego zasady parytetu p艂ci, o kt贸rej mowa w 搂 15 ust.1 Statutu, nie stosuje si臋.
 6. Bierne prawo wyborcze w wyborach do Rady Krajowej Partii Zieloni przys艂uguje cz艂onkom i cz艂onkiniom Partii Zieloni, kt贸rzy wyrazili pisemn膮 zgod臋 na kandydowanie oraz zg艂oszenie ich kandydatury uzyska艂o pisemne poparcie co najmniej 5 cz艂onk贸w lub cz艂onki艅 Partii Zieloni. Cz艂onek lub cz艂onkini Partii Zieloni mo偶e udzieli膰 poparcia wi臋cej ni偶 jednemu kandydatowi/kandydatce.
 7. W sk艂adzie Rady Krajowej mo偶e zasiada膰 najwy偶ej 6 os贸b nale偶膮cych do K贸艂 maj膮cych siedzib臋 na obszarze tego samego wojew贸dztwa. Regu艂a ta nie dotyczy cz艂onki艅 i cz艂onk贸w Rady Krajowej wchodz膮cych w jej sk艂ad z urz臋du.
 8. Do kompetencji Rady Krajowej nale偶y w szczeg贸lno艣ci:聽
  1. zatwierdzanie bud偶etu i sprawozdania finansowego Partii;
  2. zatwierdzanie zasad gospodarowania Funduszem Wyborczym i Funduszem Eksperckim;
  3. uchwalanie szczeg贸艂owych program贸w dzia艂alno艣ci Partii stanowi膮cych rozwini臋cie programu uchwalonego przez Kongres;
  4. uchwalanie zasad wy艂aniania i zatwierdzania kandydat贸w Partii w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, samorz膮dowych oraz do Parlamentu Europejskiego;
  5. zatwierdzanie listy kandydat贸w i kandydatek do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego;
  6. udzielenie poparcia dla kandydata lub kandydatki na Prezydenta RP;
  7. zatwierdzanie listy kandydat贸w i kandydatek do sejmiku wojew贸dzkiego w wyborach samorz膮dowych oraz kandydat贸w i kandydatek na prezydent贸w miast, o ile kompetencja ta nie zosta艂a przekazana Radzie Regionu na mocy uchwa艂y o kt贸rej mowa w lit d;
  8. zawieranie i rozwi膮zywanie koalicji wyborczych w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz sejmiku wojew贸dzkiego w wyborach samorz膮dowych;
  9. zawieranie i rozwi膮zywanie koalicji rz膮dowych oraz udzielanie rekomendacji dla cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Rady Ministr贸w;
  10. powo艂anie rzeczniczki prasowej/rzecznika prasowego Partii;
  11. zajmowanie stanowiska w sprawach b臋d膮cych przedmiotem zainteresowania Partii;
  12. powo艂ywanie rad programowych i komisji eksperckich;
  13. okre艣lanie szczeg贸艂owych zasad wybor贸w w Partii;
  14. 聽wybieranie spo艣r贸d swoich cz艂onk贸w i cz艂onki艅 tymczasowego przewodnicz膮cego/przewodnicz膮c膮 Partii, w przypadku rezygnacji z tej funkcji lub innego podobnego zdarzenia w trakcie kadencji, do czasu, a偶 Kongres dokona wyboru na wakuj膮c膮 funkcj臋;
  15. wybieranie przedstawicieli i przedstawicielki Partii do struktur Europejskiej Partii Zielonych, a tak偶e do fundacji, stowarzysze艅 i innych organizacji, z kt贸rymi Partia Zieloni wsp贸艂pracuje, a w strukturach kt贸rych mog膮 by膰 osoby oficjalnie reprezentuj膮ce Parti臋 Zieloni;
  16. podejmowanie uchwa艂y w innych sprawach wniesionych przez cz艂onkinie i cz艂onk贸w Rady Krajowej;
  17. uchwalanie instrukcji finansowej Partii Zieloni;
  18. wykonywanie innych kompetencji wynikaj膮cych ze Statutu;
  19. w szczeg贸lnie uzasadnionych przypadkach uchwa艂膮 podejmowan膮 wi臋kszo艣ci膮 2/3 g艂os贸w przy udziale co najmniej po艂owy uprawnionych do g艂osowania zawieszenie w pe艂nieniu funkcji Przewodnicz膮cego/Przewodnicz膮c膮 Partii na okres nie d艂u偶szy ni偶 3 miesi膮ce. Osoba zawieszona ma prawo odwo艂ania si臋 od decyzji do Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego. Obowi膮zki Przewodnicz膮cego/Przewodnicz膮cej Rada Krajowa powierza cz艂onkini lub cz艂onkowi Zarz膮du Krajowego
 9. Rada Krajowa na pierwszym spotkaniu w g艂osowaniu tajnym wybiera w艣r贸d siebie Koordynatork臋 i Koordynatora Rady Krajowej oraz w odr臋bnej uchwale decyduje o podziale kompetencji i zada艅 mi臋dzy swoich cz艂onk贸w/cz艂onkinie oraz mianuje 艂膮cznik贸w/艂膮czniczki ze strukturami lokalnymi lub regionalnymi Partii. Rada Krajowa uchwala regulamin ustalaj膮cy organizacj臋 i tryb dzia艂ania Rady Krajowej.
 10. Posiedzenia Rady Krajowej zwo艂ywane s膮 w miar臋 potrzeby, ale nie rzadziej ni偶 raz na trzy miesi膮ce przez Koordynator贸w Rady Krajowej:
  1. z w艂asnej inicjatywy Koordynator贸w;
  2. na wniosek Wsp贸艂przewodnicz膮cych Partii;
  3. na wniosek Zarz膮du Krajowego;
  4. na wniosek 1/4 cz艂onki艅 i cz艂onk贸w Rady Krajowej.
   Termin posiedzenia Rady Krajowej jest og艂aszany w ci膮gu 14 dni od daty wp艂yni臋cia wniosku do Koordynator贸w Rady Krajowej.
 11. W stosunku do K贸艂, Powiatowych Rad Koordynacyjnych oraz Region贸w, kt贸re naruszaj膮 postanowienia Statutu, a w szczeg贸lno艣ci nie wprowadzaj膮 w 偶ycie uchwa艂 organ贸w wy偶szych szczebli lub w istotnych sprawach wyst臋puj膮 przeciwko politycznym celom Partii, Rada Krajowa upowa偶niona jest do zastosowania nast臋puj膮cych 艣rodk贸w dyscyplinuj膮cych:
  1. upomnienie lub nagana wraz z ewentualnym nakazem podj臋cia konkretnych dzia艂a艅;
  2. rozwi膮zanie Ko艂a, okr臋gowej Rady Koordynacyjnej lub Regionu
   Uchwa艂a o rozwi膮zaniu ko艂a Ko艂a, okr臋gowej Rady Koordynacyjnej lub Regionu podejmowana jest bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w g艂osowaniu tajnym przy obecno艣ci co najmniej po艂owy os贸b uprawnionych do g艂osowania.
 12. Ko艂u, okr臋gowej Radzie Koordynacyjnej oraz Regionowi wobec, kt贸rego podj臋to uchwa艂臋 o kt贸rej mowa w ust.11 i 12, s艂u偶y prawo odwo艂ania si臋 do Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego w terminie 14 dni od daty powzi臋cia wiadomo艣ci o podj臋ciu uchwa艂y.
 13. Z艂o偶enie odwo艂ania w terminie wstrzymuje wykonanie uchwa艂y do czasu rozpatrzenia odwo艂ania przez Krajowy S膮d Kole偶e艅ski.
 14. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski rozstrzyga o odwo艂aniu w terminie do 30 dni od wp艂ywu odwo艂ania.
 15. Zwolnione w czasie trwania kadencji miejsca w organach mog膮 zosta膰 obsadzone w ten spos贸b, 偶e na miejsce zwolnione, na okres do ko艅ca kadencji, wchodzi, z zachowaniem przepis贸w 搂15 ust.1, osoba kt贸ra w trakcie wybor贸w uzyska艂a najwi臋cej g艂os贸w, lecz nie dosta艂a si臋 do danego organu i nie zosta艂a wybrana do organu innego rodzaju, z zastrze偶eniem warunk贸w okre艣lonych w pkt.a-d.
  1. wakaty obsadzane s膮 z zachowaniem przepis贸w ust.7.
  2. osoba wchodz膮ca na zwolnione miejsce musia艂a uzyska膰 min.25% wa偶nych g艂os贸w w czasie wybor贸w do danego organu.
  3. je偶eli 偶aden kandydat i 偶adna kandydatka nie spe艂nia warunk贸w okre艣lonych w ust.16 pkt.a i b, to warunki te pomija si臋.
  4. propozycja uzupe艂nienia sk艂adu Rady Krajowej mo偶e by膰 ponawiana.

搂 39
Przewodnicz膮cy Partii Zieloni

 1. Przewodnicz膮cy i Przewodnicz膮ca Partii Zieloni wybierani s膮 przez Kongres.
 2. Bierne prawo wyborcze w wyborach na Wsp贸艂przewodnicz膮cych Partii Zieloni przys艂uguje cz艂onkom i cz艂onkiniom Partii Zieloni spe艂niaj膮cym wymagania 搂 13 ust.1, kt贸rzy wyrazili pisemn膮 zgod臋 na kandydowanie oraz zg艂oszenie ich kandydatury uzyska艂o pisemne poparcie co najmniej 20 cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Partii Zieloni z k贸艂聽 co najmniej 1/4 wojew贸dztw. Cz艂onek i cz艂onkini Partii Zieloni mo偶e udzieli膰 poparcia wi臋cej ni偶 jednemu kandydatowi czy kandydatce. Mo偶liwo艣膰 udzielenia poparcia nie jest zwi膮zana z uczestnictwem w Kongresie.
 3. Do kompetencji Przewodnicz膮cej i Przewodnicz膮cego Partii Zieloni nale偶y:
  1. sprawowanie pieczy nad og贸艂em dzia艂a艅 Partii;
  2. kierowanie pracami Zarz膮du Krajowego;
  3. reprezentowanie Partii Zieloni w 偶yciu publicznym, spo艂ecznym i politycznym;
  4. zwo艂ywanie nie rzadziej ni偶 raz na miesi膮c posiedze艅 Zarz膮du Krajowego z w艂asnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 cz艂onk贸w Zarz膮du Krajowego najp贸藕niej w ci膮gu 7 dni od daty z艂o偶enia tego wniosku;
  5. sk艂adanie wniosku o zwo艂anie klubu lub ko艂a parlamentarnego Partii Zieloni;
  6. przygotowanie bud偶etu i sprawozdania finansowego Partii Zieloni;
  7. wykonywanie innych kompetencji lub zada艅 wynikaj膮cych ze Statutu lub powierzonych przez inne, w艂a艣ciwe w艂adze Partii Zieloni.

搂 40
Zarz膮d Krajowy

 1. Zarz膮d Krajowy jest organem wykonawczym i w ramach zwyk艂ego zarz膮du kieruje pracami organizacyjnymi, jakich wymaga wykonywanie zada艅 wynikaj膮cych z programu, Statutu oraz uchwa艂 organ贸w Partii. Cz艂onkowie i cz艂onkinie Zarz膮du Krajowego mog膮 swoje funkcje sprawowa膰 odp艂atnie.
 2. Do kompetencji Zarz膮du Krajowego nale偶y:
  1. reprezentacja Partii na zewn膮trz i zaci膮ganie w jej imieniu zobowi膮za艅 finansowych;
  2. wykonywanie uchwa艂 innych krajowych organ贸w Partii Zieloni i podejmowanie w tym celu samodzielnych decyzji politycznych;
  3. pe艂nienie funkcji komitetu wyborczego w wyborach parlamentarnych, wyborach do Parlamentu Europejskiego i wyborach do samorz膮du terytorialnego;
  4. wyb贸r pe艂nomocnika wyborczego i pe艂nomocnika finansowego komitetu wyborczego Partii Zieloni;
  5. powo艂ywanie i okre艣lanie zasady gospodarowania Funduszem Wyborczym i Funduszem Eksperckim;
  6. przygotowanie bud偶etu, bilansu i sprawozdania finansowego Partii Zieloni;
  7. gospodarne rozdzielanie subwencji i dotacji pa艅stwowych oraz wp艂yw贸w ze sk艂adek i darowizn na podstawie zatwierdzonego bud偶etu;
  8. ustalenie wzoru deklaracji cz艂onkowskiej;
  9. zapewnienie techniczne, lokalowe i personalne warunk贸w funkcjonowania w艂adz krajowych Partii oraz ich kontaktu ze strukturami lokalnymi i regionalnymi;
  10. wyst臋powanie do Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego o uchylenie sprzecznych z prawem lub ze statutem uchwa艂 w艂adz regionalnych, powiatowych i k贸艂 Partii Zieloni;
  11. wyst臋powanie do Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego o dokonywanie wi膮偶膮cej wyk艂adni statutu Partii Zieloni oraz uchwa艂 Kongresu;
  12. zatrudnianie pracowniczek/pracownik贸w;
  13. sk艂adanie o艣wiadcze艅 woli w sprawach finansowych Partii zgodnie z zasadami reprezentacji
  14. koordynowanie dzia艂alno艣ci organ贸w regionalnych Partii Zieloni i sprawowanie nadzoru nad nimi w zakresie zgodno艣ci ze Statutem, uchwa艂ami organ贸w wy偶szego szczebla, zgodno艣ci z celami Partii oraz gospodarno艣ci膮
  15. zarz膮dzanie danymi osobowymi, ich przetwarzanie i ochron臋 zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (RODO).
  16. ustalanie wysoko艣ci sk艂adek cz艂onkowskich;
 3. Na wniosek 录 cz艂onki艅 i cz艂onk贸w Rady Krajowej Cz艂onkinie i cz艂onkowie Zarz膮du Krajowego niezw艂ocznie udzielaj膮 Radzie Krajowej wyja艣nie艅 dotycz膮cych dzia艂a艅 podejmowanych w zakresie bie偶膮cej dzia艂alno艣ci Partii lub mo偶liwo艣ci podj臋cia takich dzia艂a艅.
 4. Cz艂onkinie i cz艂onkowie Zarz膮du Krajowego przedstawiaj膮 Radzie Krajowej nie rzadziej ni偶 raz na miesi膮c sprawozdanie ze swojej dzia艂alno艣ci.

搂 41
Wyb贸r Zarz膮du Krajowego

 1. Cz艂onk贸w i cz艂onkinie Zarz膮du Krajowego w liczbie od 4 do 6 os贸b powo艂uj膮 spo艣r贸d cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Rady Krajowej wybranych przez Kongres w porozumieniu obydwoje Przewodnicz膮cy Partii. Sk艂ad Zarz膮du Krajowego zatwierdza Rada Krajowa w g艂osowaniu tajnym zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.
 2. Cz艂onkowie i cz艂onkinie Zarz膮du Krajowego mog膮 by膰 powo艂ywani i odwo艂ywani w trakcie kadencji przez oboje przewodnicz膮cych dzia艂aj膮cych w porozumieniu. Odwo艂anie i powo艂anie cz艂onka i cz艂onkini Zarz膮du Krajowego musi zosta膰 zatwierdzone przez Rad臋 Krajow膮 w g艂osowaniu tajnym zwyk艂膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w.
 3. W sk艂ad Zarz膮du Krajowego wchodz膮:
  1. Przewodnicz膮ca i Przewodnicz膮cy;
  2. Sekretarz/Sekretarzyni;
  3. Cz艂onkowie i Cz艂onkinie.
 4. W sk艂ad Zarz膮du Krajowego mog膮 ponadto wchodzi膰:
  1. Skarbnik/Skarbniczka partii
  2. Rzecznik/Rzeczniczka prasowa partii.
 5. Zarz膮d okre艣la uchwa艂膮 zakres obowi膮zk贸w ka偶dego z cz艂onki艅 i cz艂onk贸w Zarz膮du.
 6. W przypadku odp艂atnego wykonywania funkcji przez osoby wchodz膮ce w sk艂ad Zarz膮du Krajowego uchwa艂臋 o zatrudnieniu podejmuj膮 tylko Cz艂onkowie i Cz艂onkinie Rady Krajowej nieb臋d膮cy cz艂onkami i cz艂onkiniami Zarz膮du Krajowego. Na podstawie podj臋tej uchwa艂y okre艣laj膮cej szczeg贸艂owe zasady zatrudnienia (wynagrodzenie i czas trwania umowy), cz艂onkowie i cz艂onkinie Zarz膮du Krajowego nieb臋d膮cy podmiotem umowy, podpisuj膮 umow臋 ze strony Partii zgodnie z zasadami reprezentacji.

搂 42
Krajowa Komisja Rewizyjna

 1. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Partii Zieloni. Krajowa Komisja Rewizyjna kontroluje ca艂okszta艂t dzia艂alno艣ci organizacyjnej i finansowej Partii Zieloni.
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna liczy od 4 do 8 cz艂onki艅 i cz艂onk贸w wybranych przez Kongres.
 3. Krajowa Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona, z zachowaniem zasady parytetu, Wsp贸艂przewodnicz膮cych Krajowej Komisji Rewizyjnej oraz Sekretarza lub Sekretarzyni臋 Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 4. Krajowa Komisja Rewizyjna uchwala regulamin ustalaj膮cy organizacj臋 i tryb dzia艂ania Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 5. Posiedzenia Krajowej Komisji Rewizyjnej odbywaj膮 si臋 w miar臋 potrzeb, nie rzadziej, ni偶 jeden raz w roku kalendarzowym.
 6. W razie zmniejszenia si臋 liczby cz艂onk贸w i cz艂onki艅 Krajowej Komisji Rewizyjnej w trakcie kadencji Krajowa Komisja Rewizyjna uzupe艂nia sw贸j sk艂ad poprzez kooptacj臋 spo艣r贸d kandydat贸w i kandydatek, kt贸rzy na ostatnim Kongresie uzyskali kolejno najwi臋ksz膮 liczb臋 g艂os贸w w wyborach do Krajowej Komisji Rewizyjnej.
 7. Cz艂onkinie i cz艂onkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej nie mog膮 jednocze艣nie pe艂ni膰 innych funkcji we w艂adzach krajowych Partii jakiegokolwiek szczebla.
 8. Krajowa Komisja Rewizyjna:
  1. kontroluje realizacj臋 uchwa艂 Kongresu i organ贸w Partii, z wniosku lub z urz臋du;
  2. kontroluje gospodark臋 finansow膮 Partii pod wzgl臋dem zasad, celowo艣ci, rzetelno艣ci i gospodarno艣ci w zarz膮dzaniu maj膮tkiem i funduszami;
  3. przeprowadza kontrol臋 i opiniuje co najmniej raz w roku dzia艂alno艣膰 finansowa partii;
  4. wyst臋puje do Kongresu w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Zarz膮dowi Krajowemu聽 skwitowania z tytu艂u prowadzonej gospodarki finansowej;
  5. zaskar偶a uchwa艂y organ贸w Partii Zieloni do Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego pod k膮tem zgodno艣ci ze Statutem w zakresie uprawnie艅, wskazanych w punktach a i b;
  6. sk艂ada sprawozdanie na Kongresie Partii Zieloni;
  7. w razie potrzeby mo偶e wyst膮pi膰 z wnioskiem do Rady Krajowej o zwo艂anie Kongresu. Wniosek powinien zawiera膰聽 uzasadnienie;
  8. rekomenduje Kongresowi udzielenie b膮d藕 nieudzielenie skwitowania cz艂onkiniom i cz艂onkom Zarz膮du Krajowego;
  9. jest uprawniona do odtajniania protoko艂贸w lub uchwa艂 organ贸w Partii Zieloni w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci.

搂 43
Krajowy S膮d Kole偶e艅ski

 1. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski wybierany jest przez Kongres.
 2. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski sk艂ada si臋 z nie wi臋cej, ni偶 16 cz艂onk贸w i cz艂onki艅.
 3. O liczbie cz艂onki艅 i cz艂onk贸w Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego decyduje Kongres.
 4. W przypadku zmniejszenia si臋 liczby cz艂onk贸w Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego poni偶ej trzech, obowi膮zki Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego przejmuje przej艣ciowo Rada Krajowa i zwo艂uje Kongres wyborczy w celu wybrania nowego Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego w terminie nie d艂u偶szym, ni偶 6 miesi臋cy.
 5. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski orzeka jako s膮d pierwszej i drugiej instancji.
 6. Do zada艅 Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego nale偶y nadz贸r nad przestrzeganiem Statutu i innych przepis贸w organizacyjny Partii Zieloni, rozstrzyganie spor贸w mi臋dzy cz艂onkami lub cz艂onkiniami Partii oraz podejmowanie innych dzia艂a艅 przewidzianych Statutem
 7. W ramach nadzoru nad przestrzeganiem Statutu Krajowy S膮d Kole偶e艅ski:
  1. dokonuje wi膮偶膮cej wyk艂adni Statutu szczeg贸艂owo uregulowane w 搂 47;
  2. rozpatruje spory kompetencyjne pomi臋dzy organami Partii;
  3. orzeka w kwestiach zgodno艣ci ze Statutem wewn臋trznych przepis贸w, uchwa艂 i decyzji w艂adz Partii;
 8. 聽W odniesieniu do rozstrzygania spor贸w mi臋dzy cz艂onkami i cz艂onkiniami Partii Krajowy S膮d Kole偶e艅ski:
  1. prowadzi post臋powanie mediacyjne w sporach mi臋dzy cz艂onkiniami i cz艂onkami lub sympatyczkami i sympatykami Partii Zieloni oraz post臋powanie interwencyjne
  2. rozpatruje spory pomi臋dzy cz艂onkiniami i cz艂onkami Partii powsta艂e na tle prowadzonej w Partii dzia艂alno艣ci oraz rozstrzyga zarzuty wysuni臋te przeciwko cz艂onkiniom i cz艂onkom Partii;
  3. prowadzi post臋powanie dyscyplinarne w razie podejrzenia naruszenia przez cz艂onkinie i cz艂onk贸w Partii Zieloni przepis贸w okre艣lonych w 搂 7 ust.5;
  4. rozpatruje odwo艂ania cz艂onki艅 i cz艂onk贸w, o kt贸rym mowa w 搂 6 ust.3;聽
  5. wydaje postanowienie o zawieszeniu w prawach cz艂onkini lub cz艂onka, o kt贸rym mowa w 搂6;
  6. rozpatruje odwo艂ania od uchwa艂 o zawieszeniu w prawach cz艂onkini lub cz艂onka, o kt贸rym mowa w 搂4 ust.4;
  7. rozpatruje odwo艂ania K贸艂 i organizacji regionalnych, o kt贸rych mowa w 搂38 ust.13 i wydaje decyzje w terminie do 14 dni;聽
 9. Orzeczenia, o kt贸rych mowa w ust.7, wydawane s膮 w pe艂nym sk艂adzie S膮du i nie podlegaj膮 zaskar偶eniu.
 10. Orzeczenia o kt贸rych mowa w ust.8 s膮 zaskar偶alne.
 11. Wszelkie inne sprawy poza sprawami okre艣lonymi w ust.7 S膮d rozpoznaje w sk艂adzie trzyosobowym. Osoba, kt贸ra bra艂a udzia艂 w wydaniu orzeczenia w pierwszej instancji, nie mo偶e bra膰 udzia艂u w wydawaniu orzeczenia w tej samej sprawie w drugiej instancji.
 12. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski wybiera ze swojego grona Koordynatora i Koordynatork臋 odpowiedzialnych za koordynacj臋 pracy Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego, w szczeg贸lno艣ci za przydzielanie spraw sk艂adom orzekaj膮cym.
 13. Szczeg贸艂owe zasady organizacji oraz post臋powa艅 przed Krajowym S膮dem Kole偶e艅skim okre艣la regulamin uchwalony przez Rad臋 Krajow膮 na wniosek Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego.
 14. W sprawach niecierpi膮cych zw艂oki S膮d mo偶e wyda膰 postanowienie w trybie zabezpieczenia w ka偶dym zakresie w przypadku, gdy niewydanie postanowienia zagra偶a podstawowym interesom Partii. Postanowienie takie nie mo偶e prowadzi膰 do skutk贸w r贸wnoznacznych z ostatecznym orzeczeniem. Postanowienie o zabezpieczeniu nie mo偶e by膰 wydane na okres d艂u偶szy ni偶 3 miesi膮ce.

搂 44
Prowadzenie post臋powania

 1. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski prowadz膮cy post臋powanie jest bezstronny i niezale偶ny.
 2. Post臋powanie wszczyna si臋 na wniosek lub z urz臋du. Wnioski do Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego聽 mog膮 sk艂ada膰:
  1. cz艂onkowie i cz艂onkinie Partii Zieloni;
  2. Zarz膮dy K贸艂;
  3. Zarz膮dy Region贸w;
  4. Zarz膮d Krajowy;
  5. Wsp贸艂przewodnicz膮cy Partii Zieloni;
  6. Rada Krajowa.
 3. Wniosek oczywi艣cie bezzasadny s膮d pozostawia bez rozpatrzenia, uzasadniaj膮c bezzasadno艣膰.
 4. W sprawach dyscyplinarnych Krajowy S膮d Kole偶e艅ski zobowi膮zany jest przeprowadzi膰 pierwsz膮 rozpraw臋 w terminie miesi膮ca od wszcz臋cia post臋powania, chyba, 偶e Statut przewiduje kr贸tszy termin.
 5. W toku wszystkich prowadzonych post臋powa艅 Krajowy S膮d Kole偶e艅ski jest uprawniony do 偶膮dania udost臋pnienia potencjalnie przydatnych w tych sprawach materia艂贸w od ka偶dego organu Partii Zieloni, jak r贸wnie偶 od ka偶dej/ka偶dego cz艂onkini lub cz艂onka lub sympatyczki/sympatyka Partii Zieloni, w granicach dozwolonych prawem.
 6. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski nie mo偶e odm贸wi膰 wszcz臋cia post臋powania, je偶eli jedynym powodem takiej odmowy s膮 braki formalne wniosku.
 7. Stronami w post臋powaniu dyscyplinarnym s膮 obwiniony i wnioskodawca. Stron膮 post臋powania dyscyplinarnego mo偶e by膰 r贸wnie偶 pokrzywdzony.
 8. Post臋powanie dyscyplinarne toczy si臋 niezale偶nie od post臋powania karnego o ten sam czyn.
 9. W braku odmiennych uregulowa艅 Statutu lub regulaminu Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego zastosowanie znajduj膮 przepisy kodeksu post臋powania administracyjnego, a w post臋powaniu dyscyplinarnym tak偶e przepisy kodeksu post臋powania karnego.
 10. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski jest zobowi膮zany w pierwszej kolejno艣ci do prowadzenia dzia艂a艅 mediacyjnych, chyba 偶e z przyczyn uzasadnionych jest to niemo偶liwe.

搂 45
Post臋powanie dyscyplinarne

 1. Na cz艂onka lub cz艂onkini Partii naruszaj膮cego Statut i uchwa艂y organ贸w Partii, naruszaj膮cego i nie wype艂niaj膮cego obowi膮zk贸w cz艂onka lub cz艂onkini Partii okre艣lonych w Statucie, sprzeniewierzaj膮cego si臋 zasadom programowym Partii, b膮d藕 post臋puj膮cego w spos贸b niegodny cz艂onka lub cz艂onkini Partii, lecz nie w stopniu uzasadniaj膮cym wykluczenie, mog膮 by膰 na艂o偶one kary dyscyplinarne:
  1. pisemnego upomnienia;
  2. pisemnej nagany;
  3. zawieszenia w prawach cz艂onkowskich na okres od 3 miesi臋cy do jednego roku.
 2. Kara dyscyplinarna o kt贸rej mowa w ust.1 nak艂adana jest na cz艂onka lub cz艂onkini臋 Partii uchwa艂膮 przez odpowiednie zebranie Ko艂a, Rad臋 Regionu lub Rad臋 Krajow膮, na wniosek odpowiedniego Zarz膮du Ko艂a, Zarz膮du Region lub Zarz膮du Krajowego.
 3. Uchwa艂a mo偶e by膰 podj臋ta po wys艂uchaniu cz艂onkini lub cz艂onka Partii, b膮d藕 bez wys艂uchania w przypadku jej lub jego niestawiennictwa na spotkaniu po skutecznym zawiadomieniu wystosowanym przez odpowiedni Zarz膮d Ko艂a, Zarz膮d Region lub Zarz膮d Krajowy.
 4. Uchwa艂a podejmowana jest bezwzgl臋dn膮 wi臋kszo艣ci膮 g艂os贸w w g艂osowaniu tajnym przy obecno艣ci co najmniej po艂owy os贸b uprawnionych do g艂osowania.
 5. Cz艂onkini lub cz艂onkowi Partii wobec, kt贸rego podj臋to uchwa艂臋 o na艂o偶eniu kary dyscyplinarnej, s艂u偶y prawo odwo艂ania si臋 do Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego w terminie 14 dni od daty powzi臋cia wiadomo艣ci o podj臋ciu uchwa艂y.
 6. Z艂o偶enie odwo艂ania w terminie wstrzymuje wykonalno艣膰 uchwa艂y do czasu rozpatrzenia odwo艂ania przez Krajowy S膮d Kole偶e艅ski.
 7. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski rozstrzyga o odwo艂aniu w terminie do 30 dni od jego dor臋czenia.

搂 46
Odwo艂anie od decyzji s膮du

 1. W terminie 14 dni od dnia dor臋czenia wyroku albo postanowienia z uzasadnieniem stronie przys艂uguje odwo艂anie do Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego drugiej instancji.
 2. W sprawach dyscyplinarnych, je艣li odwo艂anie wnios艂a wy艂膮cznie osoba, wobec kt贸rej post臋powanie jest prowadzone, Krajowy S膮d Kole偶e艅ski nie mo偶e wyda膰 wyroku mniej korzystnego dla tej osoby.
 3. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski drugiej instancji po rozpoznaniu sprawy:
  1. utrzymuje w mocy zaskar偶ony wyrok lub postanowienie;
  2. zmienia zaskar偶ony wyrok lub postanowienie.
 4. Orzeczenie jest prawomocne, je艣li nie przys艂uguje od niego odwo艂anie lub termin do jego wniesienia bezskutecznie up艂yn膮艂.
 5. Od wyroku lub postanowienia Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego zapad艂ego w drugiej instancji odwo艂anie nie przys艂uguje.
 6. Z orzekania w drugiej instancji s膮 wy艂膮czone osoby orzekaj膮ce w pierwszej instancji.

搂 47
Ksi臋ga Wyk艂adni Statutu

 1. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski dokonuje pomi臋dzy Kongresami, na wniosek dowolnego organu lub ka偶dej cz艂onkini lub ka偶dego cz艂onka Partii Zieloni, wi膮偶膮cej i ostatecznej wyk艂adni przepis贸w Statutu i uchwa艂 Kongresu Partii, w terminie 6 tygodni od daty z艂o偶enia wniosku.
 2. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski tworzy w formie elektronicznej Ksi臋g臋 Wyk艂adni Statutu dost臋pn膮 dla cz艂onki艅/cz艂onk贸w.
 3. Wyk艂adni przepis贸w Statutu Krajowy S膮d Kole偶e艅ski dokonuje swoim pe艂nym sk艂adem. Krajowy S膮d Kole偶e艅ski udost臋pnia publicznie wniosek o dokonanie wyk艂adni wszystkim cz艂onkiniom i cz艂onkom Partii, daj膮c im mo偶liwo艣膰 wypowiedzenia si臋 w tej sprawie.
 4. Orzeczenia Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego w zakresie wyk艂adni Statutu s膮 niezaskar偶alne.

搂 48
Ko艂a i kluby parlamentarne Partii Zieloni

 1. Cz艂onkinie i cz艂onkowie Partii Zieloni, kt贸re uzyska艂y lub kt贸rzy uzyskali mandat w wyborach do Sejmu lub Senatu, tworz膮 klub lub ko艂o, lub do艂膮czaj膮 do klubu lub ko艂a utworzonego przez inne partie polityczne lub wsp贸lnie z innymi partiami politycznymi zgodnie z uchwa艂膮 Rady Krajowej tworz膮 ko艂o lub klub i zobowi膮zane/zobowi膮zani s膮 do aktywnego uczestnictwa w jego pracach.
 2. Cz艂onkinie i cz艂onkowie Partii Zieloni, kt贸re uzyska艂y lub kt贸rzy uzyskali mandat w wyborach do Parlamentu Europejskiego, do艂膮czaj膮 do grupy w Parlamencie Europejskim zwi膮zanej z Europejsk膮 Parti膮 Zielonych i zobowi膮zane/zobowi膮zani s膮 do aktywnego uczestnictwa w jej pracach.
 3. Przepis ust.1 stosuje si臋 odpowiednio do cz艂onki艅 i cz艂onk贸w oraz Partii Zieloni, kt贸re kandydowa艂y lub kt贸rzy kandydowali z ramienia komitetu wyborczego Partii Zieloni i uzyska艂y lub uzyskali mandat w wyborach do rady dzielnicy, gminy, powiatu albo sejmiku wojew贸dzkiego.
 4. Odmowa pracy w klubie, kole lub grupie Zielonych Parlamentu Europejskiego zgodnie z uchwa艂膮 Rady Krajowej jest r贸wnoznaczna z rezygnacj膮 z cz艂onkostwa w Partii Zieloni. Rada Krajowa mo偶e podj膮膰 uchwa艂臋 o wyra偶eniu zgody na cz艂onkostwo os贸b sprawuj膮cych mandaty, o kt贸rych mowa w ust.1 i 2, w innych klubach i ko艂ach.

搂 49
Referendum

 1. Na wniosek 1/10 cz艂onk贸w Partii lub 1/4 k贸艂 Zarz膮d Krajowy przeprowadza referendum. Zarz膮d Krajowy mo偶e tak偶e przeprowadzi膰 referendum z w艂asnej inicjatywy b膮d藕 na wniosek Rady Krajowej. Referendum mo偶e podejmowa膰 wszelkie kwestie nale偶膮ce do kompetencji Kongresu.
 2. Wniosek musi zawiera膰 nie wi臋cej ni偶 trzy pytania tak sformu艂owane, aby by艂a mo偶liwa odpowied藕 鈥瀟ak鈥 lub 鈥瀗ie鈥 na ka偶de pytanie.
 3. Referendum przeprowadza si臋 drog膮 pocztow膮, wykorzystuj膮c internet lub inne 艣rodki komunikacji. Mo偶na stosowa膰 wszystkie te formy r贸wnolegle.
 4. Wynik referendum ma moc wi膮偶膮c膮.
 5. Szczeg贸艂owy tryb przeprowadzania referendum uchwala Kongres lub Rada Krajowa.
 6. Referendum nie mo偶e dotyczy膰 spraw personalnych rozstrzyganych w wyniku wybor贸w.

搂 50
Rady programowe, komisje eksperckie i grupy tematyczne

 1. Rady Programowe maj膮 za zadanie inicjowanie zmian programu, wsparcie merytoryczne pracy pos艂anek i pos艂贸w w Sejmie, jak i Radnych wszystkich szczebli, monitorowanie聽 i analiz臋 por贸wnawcz膮 program贸w innych podmiot贸w politycznych.
 2. Rada Programowa powo艂ana zostaje uchwa艂膮 Rady Krajowej, w kt贸rej wskazany jest tematyczny zakres jej dzia艂ania oraz osoba, cz艂onkini lub cz艂onek Rady Krajowej, pe艂ni膮ca funkcj臋 osoby kontaktowej.
 3. Rada Programowa uchwala sw贸j regulamin pracy, kt贸ry podlega ocenie i zatwierdzeniu przez Rad臋 Krajow膮.
 4. Rada Programowa wybiera ze swojego grona jedn膮 lub dwie osoby koordynuj膮ce.
 5. Cz艂onkowie i cz艂onkinie oraz sympatyczki i sympatycy mog膮 tworzy膰 ponadto grupy tematyczne, przeznaczone do rozwi膮zywania lub realizacji bie偶膮cych zagadnie艅 organizacyjnych i innych.
 6. Komisja Ekspercka ma za zadanie przygotowa膰 ekspertyz臋 lub dokument na potrzeby wewn臋trzne lub zewn臋trzne partii. W sk艂ad Komisji Eksperckiej mog膮 wchodzi膰 cz艂onkowie i cz艂onkinie partii oraz osoby bez tego statusu.
 7. Komisja ekspercka powo艂ana zostaje uchwa艂膮 Rady Krajowej, w kt贸rej wskazane jest jej zadanie, czas na jego realizacj臋 oraz osoba, cz艂onkini lub cz艂onek Rady Krajowej, pe艂ni膮ca funkcj臋 osoby kontaktowej.

搂 51
Organizacja m艂odzie偶owa Partii Zieloni

 1. Partia Zieloni podejmuje uchwa艂膮 Rady Krajowej wsp贸艂prac臋 z organizacj膮 m艂odzie偶ow膮, kt贸ra zadeklaruje wol臋 wsp贸艂pracy i podziela cele, program i warto艣ci Partii Zieloni.
 2. Organizacja m艂odzie偶owa wskazana w uchwale z ust臋pu 1 uzyskuje prawo do delegowania swoich reprezentantek i reprezentant贸w do Rady Krajowej zgodnie z art. 38, ust. 4, pkt a, litera v.

搂 52
Maj膮tek i zasady reprezentacji

 1. Maj膮tek Partii stanowi膮 prawa w艂asno艣ci na nieruchomo艣ciach i ruchomo艣ciach, prawa maj膮tkowe i dobra niematerialne.
 2. Maj膮tek Partii powstaje z:
  1. sk艂adek cz艂onkowskich;
  2. darowizn, spadk贸w i zapis贸w;
  3. dochod贸w z maj膮tku Partii;
  4. subwencji i dotacji z bud偶etu Pa艅stwa;
  5. dochod贸w z dzia艂alno艣ci w艂asnej zgodnej z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa.
 3. 殴r贸d艂a finansowania s膮 jawne.
 4. Do reprezentowania Partii Zieloni na zewn膮trz oraz zaci膮gania zobowi膮za艅 maj膮tkowych i finansowych upowa偶nione s膮 艂膮cznie dwie osoby b臋d膮ce cz艂onkiniami i cz艂onkami Zarz膮du Krajowego, w tym co najmniej jedno z przewodnicz膮cych.
 5. Zarz膮d Krajowy okre艣la zasady gospodarowania maj膮tkiem i finansami Partii, a Rada Krajowa je zatwierdza.
 6. Zarz膮d Krajowy Partii Zieloni informuje Rad臋 Krajow膮 o wydatkach partii z minionego roku przed uchwaleniem planu finansowego.
 7. Plan finansowy Partii zatwierdzany jest przez Rad臋 Krajow膮.
 8. Uchwa艂a Rady Krajowej wymagana jest dla:聽
  1. zaci膮gni臋cia kredytu bankowego;聽
  2. nabycia lub zbycia nieruchomo艣ci;聽
  3. nabycia lub zbycia obligacji Skarbu Pa艅stwa i bon贸w skarbowych Skarbu Pa艅stwa;聽
  4. zaci膮gni臋cia zobowi膮zania finansowego powy偶ej 100 tys.z艂.

搂 53
Fundusz wyborczy i fundusz ekspercki

 1. Dla sfinansowania udzia艂u Partii Zieloni w wyborach do parlamentu krajowego i Parlamentu Europejskiego, w wyborach na urz膮d Prezydenta RP, w wyborach do samorz膮du terytorialnego, a tak偶e udzia艂u w kampaniach referendalnych tworzy si臋 fundusz wyborczy, kt贸rego nazwa brzmi: “Fundusz Wyborczy Partii Zieloni”.
 2. Dla sfinansowania ekspertyz prawnych, politycznych, socjologicznych i spo艂eczno-ekonomicznych oraz finansowania dzia艂alno艣ci wydawniczo-edukacyjnej, zwi膮zanej z dzia艂alno艣ci膮 statutow膮 partii politycznej, tworzy si臋 fundusz ekspercki, kt贸rego pe艂na nazwa brzmi “Fundusz Ekspercki Partii Zieloni”.
 3. Zarz膮d Krajowy powo艂uje i okre艣la zasady gospodarowania Funduszem Wyborczym i Funduszem Eksperckim, a Rada Krajowa je zatwierdza.

搂 54
O Statucie

 1. Kongres uchwala Statut i dokonuje jego zmian wi臋kszo艣ci膮 kwalifikowan膮 co najmniej 2/3 oddanych g艂os贸w. Przepis 搂 18 ust.2, 3 i 5 stosuje si臋 odpowiednio.
 2. Statut wchodzi w 偶ycie z dniem jego uchwalenia, z moc膮 obowi膮zuj膮c膮 od dnia zarejestrowania zmian przez w艂a艣ciwy s膮d.
 3. Na wypadek, gdyby S膮d Rejestrowy uzna艂, 偶e z艂o偶ony do niego Statut nie odpowiada wymogom okre艣lonym w ustawie聽 z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych (Dz.U.Nr 79 poz.857 ze zm.) lub w innej ustawie, Kongres upowa偶nia Rad臋 Krajow膮 Partii Zieloni do uzupe艂nienia lub zmiany niniejszego Statutu w zakresie wskazanej przez S膮d Rejestrowy niezgodno艣ci z prawem. Rada Krajowa dokonuje zmian w Statucie wymaganych przez S膮d Rejestrowy wi臋kszo艣ci膮 鈪 statutowego sk艂adu Rady Krajowej. Uzupe艂nienie lub zmiana, o kt贸rej mowa w zdaniu poprzednim, musi dla swej skuteczno艣ci poparta pisemnymi, pozytywnymi opiniami Krajowej Komisji Rewizyjnej i Krajowego S膮du Kole偶e艅skiego w formie uchwa艂 przyj臋tych wi臋kszo艣ci膮 鈪 ich statutowych sk艂ad贸w.
 4. W przypadku zmiany Statutu Partii w trakcie trwania kadencji Organ贸w Partii, cz艂onkowie organ贸w Partii wykonuj膮 swoje prawa i obowi膮zki do czasu przeprowadzenia wybor贸w tych organ贸w Partii na podstawie nowego Statutu.

搂 55
Po艂膮czenie z inn膮 parti膮

 1. Uchwa艂a o po艂膮czeniu si臋 Partii Zieloni z inn膮 parti膮 lub partiami politycznymi mo偶e by膰 podj臋ta przez Kongres wi臋kszo艣ci膮 kwalifikowan膮 co najmniej 2/3 oddanych g艂os贸w.
 2. Uchwa艂a o po艂膮czeniu okre艣li przeznaczenie maj膮tku i 艣rodk贸w finansowych Partii Zieloni.

搂 56
Likwidacja partii

 1. Likwidacja Partii Zieloni mo偶e zosta膰 przeg艂osowana przez Kongres wi臋kszo艣ci膮 kwalifikowan膮 co najmniej 2/3 oddanych g艂os贸w. Przepis 搂 18 ust.2, 3 i 5 stosuje si臋 odpowiednio.
 2. Uchwa艂a o rozwi膮zaniu Partii Zieloni okre艣li spos贸b przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie maj膮tku i 艣rodk贸w finansowych Partii Zieloni.

搂 57
Przepisy przej艣ciowe

Wybory w艂adz dokonane na podstawie dotychczasowego statutu Partii Zieloni zachowuj膮 wa偶no艣膰. Do czasu przeprowadzenia wybor贸w na podstawie niniejszego statutu dzia艂aj膮 one w dotychczasowych sk艂adach.

搂 58
Rzecznik i rzeczniczka ds. r贸wnego traktowania

 1. Rada Krajowa w g艂osowaniu tajnym wybiera wi臋kszo艣ci膮 3/5 g艂os贸w na dwuletni膮 kadencj臋 Rzeczniczk臋 i Rzecznika ds. r贸wnego traktowania (dalej: Rzecznicy).
 2. Rzecznicy monitoruj膮 realizacj臋 zasad niedyskryminacji w Partii Zieloni, w szczeg贸lno艣ci w zakresie dyskryminacji ze wzgl臋du na p艂e膰, orientacj臋 seksualn膮, wiek, niepe艂nosprawno艣膰, pochodzenie etniczne, czy wyznanie, a tak偶e stosowania j臋zyka przemocowego i mowy nienawi艣ci (dalej “zasady niedyskryminacji”).
 3. Rzecznicy opracowuj膮 dla wszystkich organ贸w Partii Zieloni propozycje zasad dobrych praktyk w stosowaniu zasad niedyskryminacji.
 4. Rzecznicy monitoruj膮 i mityguj膮 z w艂asnej inicjatywy oraz na pro艣b臋 cz艂onki艅 i cz艂onk贸w oraz sympatyczek i sympatyk贸w dyskusje na wszystkich kana艂ach Partii Zieloni pod k膮tem zachowania zasad niedyskryminacji.
 5. Ka偶da cz艂onkini i sympatyczka oraz ka偶dy cz艂onek i sympatyk mog膮 zwr贸ci膰 si臋 do Rzecznik贸w z pro艣b膮 o interwencj臋 ws. naruszenia zasad niedyskryminacji w Partii Zieloni. Na pro艣b臋 osoby zainteresowanej, wszelkie dane tej osoby pozostaj膮 poufne.
 6. Rzecznicy prowadz膮 mediacje w zakresie naruszania zasad niedyskryminacji w Partii Zieloni, o ile nie jest prowadzona w danej sprawie przez Krajowy S膮d Kole偶e艅ski.
 7. Rzecznicy s膮 uprawnieni do kierowania wniosk贸w dyscyplinarnych do S膮du Kole偶e艅skiego i innych organ贸w Partii w przypadku stwierdzenia naruszenia zasad niedyskryminacji.
 8. Rzecznicy sk艂adaj膮 na Kongresie Partii Zieloni sprawozdanie na koniec kadencji, w kt贸rym podsumowuj膮 standardy zachowania zasad niedyskryminacji w Partii Zieloni oraz proponuj膮 Kongresowi podejmowanie okre艣lonych dzia艂a艅 systemowych w tym zakresie.