fbpx
Widget Image
Widget Image
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim
Title Image

Statut Partii Zieloni

Tekst jednolity statutu Partii Zieloni przyjęty przez X Kongres Partii Zieloni
w Warszawie w dniu 21 lutego 2016 roku

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Partia nosi nazwę PARTIA ZIELONI. Dopuszcza się używanie skrótu nazwy: Zieloni.

2. Nazwa ZIELONI 2004 jest nazwą historyczną i pozostaje zastrzeżona.

§ 2

(skreślony)

§ 3

Siedzibą władz i organów krajowych Partii jest Warszawa.

II. CZŁONKOSTWO

§ 4

Członkostwo Partii Zieloni może uzyskać każda pełnoletnia osoba posiadająca obywatelstwo Rzeczpospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca w pełni z praw obywatelskich, przyjęta do Partii zgodnie z przepisami niniejszego statutu.

§ 5

Członkinie/członkowie Partii Zieloni nie mogą jednocześnie należeć do innej partii politycznej.

§ 6

1. Wstąpienie do Partii Zieloni wymaga:

a) złożenia albo przysłania pocztą zarządowi dowolnego szczebla pisemnej deklaracji zawierającej uzasadnienie i własnoręczny podpis lub

b) wypełnienia e-deklaracji dostępnej w elektronicznej bazie na stronie internetowej partii.

2. Z chwilą wstąpienia rozpoczyna się staż kandydacki, który trwa 30 dni i kończy się automatycznie nabyciem członkostwa w Partii, z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.

3. W okresie stażu kandydackiego kandydat/kandydatka uczestniczy w pracach Partii na zasadach podobnych do zasad obowiązujących członków/członkinie. Kandydat/kandydatka może wysuwać własne pomysły i propozycje. Nie posiada jednak biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do władz partii oraz prawa głosu stanowiącego w głosowaniach.

4. W trakcie stażu lub nawet z jego pominięciem może zostać przyjęta do Partii osoba, której dotychczasowa działalność i postawa społeczna lub polityczna świadczą o zbieżności z celami Partii. Przyjęcia może dokonać upoważnione zebranie koła, Rada Krajowa lub rada regionu. Wniosek wymaga uchwały podjętej bezwzględną większością głosów, w obecności połowy ogólnej liczby członkiń i członków zebrania lub rady. Osoba, która nabyła członkostwo decyzją Rady Krajowej lub rady regionu niezwłocznie rejestruje się w wybranym kole Partii.

5. W każdym momencie stażu kandydackiego Zarząd Koła lub Rada Krajowa może postanowić o:

a) przedłużeniu stażu kandydackiego, maksymalnie do 90 dni od dnia wstąpienia,

b) nieprzyjęciu kandydatki/kandydata w poczet członkiń/członków Partii.

Osoba, w stosunku do której podjęto uchwałę o nieprzyjęciu ma prawo odwołać się od tej decyzji do Zarządu Krajowego w terminie 14 dni od otrzymania uzasadnienia. Zarząd Krajowy w terminie 14 dni postanawia o przyjęciu w poczet członków/członkiń lub odrzuceniu odwołania.

6. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Rada Krajowa jest upoważniona do decydowania o imiennych zaproszeniach do członkostwa w Partii Zieloni. Zaproszenie to zastępuje wstąpienie w rozumieniu ust. 1, o ile zostanie jednoznacznie przyjęte. Nabycie członkostwa następuje automatycznie.

§ 7

1. Członkostwo w Partii Zieloni kończy się z chwilą:

1) wygaśnięcia;

2) wystąpienia;

3) wykreślenia;

4) wykluczenia.

2. Wygaśnięcie następuje z chwilą śmierci członka/członkini, lub z chwilą utraty zdolności do czynności prawnych oraz w skutek wstąpienia do innej partii politycznej lub utraty obywatelstwa polskiego. Wygaśnięcie członkostwa stwierdza zarząd koła lub Zarząd Krajowy Partii.

3. Członek lub członkini Partii może w każdej chwili z niej wystąpić poprzez złożenie pisemnego oświadczenia Zarządowi Koła do którego należy.

4. Zarząd Krajowy, na podstawie rekomendacji Skarbnika Krajowego po udokumentowanej próbie kontaktu, może podjąć decyzję o przeniesieniu w poczet sympatyków/sympatyczek członkini/członka, gdy co najmniej od 12 miesięcy nie płaci on/ona składek członkowskich..

5. Koło może podjąć uchwałę o wykluczeniu z partii członkini/członka, gdy uzna, że naruszyła/naruszył ona/on statut, zasady programowe lub sprzeniewierza się celom Partii. Uchwała może być podjęta po wysłuchaniu członkini/członka, lub w przypadku jej/jego niestawiennictwa pomimo doręczenia pisemnego wezwania, wystosowanego przez zarząd koła. Członkini/członkowi wykluczonemu służy prawo odwołania do Krajowego Sądu Koleżeńskiego w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o wykluczeniu. Złożenie odwołania w terminie skutkuje nieprawomocnością uchwały do czasu rozpatrzenia odwołania przez Sąd.

6. W przypadku członka, który przez ponad 30 dni uchyla się od obowiązku należenia do koła, uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd Krajowy. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio.

7. Uchwale koła o wykluczeniu członka może towarzyszyć wniosek do Krajowego Sądu Koleżeńskiego o zawieszenie w prawach członka na czas trwania procedury wykluczenia. Krajowy Sąd Koleżeński w terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku wydaje postanowienie o zawieszeniu w prawach członka. Postanowienie zawiera decyzję o zakresie i czasie trwania tego zawieszenia.

§ 8

Członek lub członkini Partii Zieloni ma prawo do:

1. przynależności do wybranego koła Partii;

2. udziału w tworzeniu programu politycznego Partii poprzez zabieranie głosu, składanie propozycji, udział w głosowaniach i wyborach;

3. udziału na prawach gościa w zgromadzeniu regionalnym i krajowym;

4. udziału w tworzeniu list kandydatów do ogłaszanych wyborów powszechnych;

5. ubiegania się o wstawienie swojej kandydatury w wyborach zarówno wewnątrz-partyjnych jak powszechnych, pod warunkiem niezalegania ze składkami członkowskimi lub uzyskania od właściwego zarządu czasowego zwolnienia z ich płacenia;

6. dostępu do informacji o działalności wszystkich władz Partii;

7. udziału w posiedzeniach grup tematycznych Partii;

8. samodzielnego organizowania się wraz z innymi członkiniami/członkami Partii w grupy tematyczne;

9. kandydowania w wyborach powszechnych za zgodą Rady Krajowej z innej listy niż lista partii Zieloni.

§ 9

1. Każdy członek/członkini ma obowiązek:

a) reprezentować i realizować cele Partii;

b) postępować zgodnie z ideowymi zasadami Partii;

c) brać czynny udział w pracach Partii;

d) stosować się do uchwał władz Partii;

e) należeć do koła Partii;

f) opłacać składkę członkowską, w wysokości ustalonej przez Zarząd Krajowy w odrębnej uchwale.

2. Wysokość minimalnej składki nie powinna przekraczać 1,5% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę brutto.

3. W szczególnych przypadkach zarząd właściwy tj. zarząd koła lub Zarząd Krajowy może czasowo obniżyć członkowi/członkini Partii w trudnej sytuacji materialnej wysokość składki lub czasowo zwolnić od niej w całości.

4. Członek/członkini, a także kandydat/kandydatka może zobowiązać się do wpłat składek w wyższej wysokości niż minimalna, czasowo albo stale.

5. (skreślony)

6. Członkowie/członkinie Partii sprawujący mandaty senatorskie, poselskie do Sejmu RP lub Parlamentu Europejskiego, będący z rekomendacji Partii członkami władz lokalnych i regionalnych, oraz sprawujący z rekomendacji Partii, jakiekolwiek inne odpłatne funkcje, są zobowiązani do wnoszenia składki partyjnej w wysokości 10% dochodów netto osiąganych w związku z pełnieniem powyższych funkcji.

7. Bliższe szczegóły dotyczące składek określa uchwała Zarządu Krajowego.

§ 10

1. Wobec członka lub członkini naruszającego statut bądź sprzeniewierzającego się celom Partii, lecz nie w stopniu uzasadniającym wykluczenie, mogą być zastosowane przez koło następujące środki dyscyplinujące:

1) upomnienie;

2) nagana pisemna;

3) skierowanie do Krajowego Sądu Koleżeńskiego wniosku o zawieszenie członka/członkini w prawach członkowskich na okres nie dłuższy, niż dwa lata.

Uchwała może być podjęta po wysłuchaniu członkini/członka, lub w przypadku jej/jego niestawiennictwa pomimo doręczonego pisemnego wezwania, wystosowanego przez zarząd koła.

2. Członkini lub członkowi ukaranemu przez koło służy prawo odwołania się do Krajowego Sądu Koleżeńskiego w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o ukaraniu […].

§ 10a

1. Na pisemny wniosek członkini/członka z ważnych powodów zarząd koła może zawiesić jej/jego członkostwo w Partii. Uchwałę w sprawie zawieszenia członkostwa podejmuje zarząd koła w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

2. Na pisemny wniosek członkini/członka zarząd koła przywraca jej/jego zawieszone członkostwo w terminie 14 dni.

3. Jeżeli zarząd koła nie podejmie w terminie uchwały, o której mowa w ust. 1 lub 2, podejmuje ją zarząd wyższego szczebla

§ 10b

1. Zawieszenie członkostwa w Partii lub rezygnacja z członkostwa w Partii jest równoznaczne z ustąpieniem ze wszystkich organów Partii.

2. W okresie zawieszenia członkini/członek nie ma prawa kandydowania w wyborach wewnątrzpartyjnych i praw, o których mowa w § 8 pkt. 1, 2, 4 i 6-8. Nie ma również obowiązków, o których mowa w § 9 pkt. 1, 3 i 6.

3. Krajowy Sąd Koleżeński, zawieszając członkostwo w Partii, może postanowić o prawach i obowiązkach członkini/członka w sposób odmienny od przewidzianego w ust. 2, a także odstąpić od zasady, o której mowa w ust. 1.

4. Jeżeli w okresie zawieszenia koło uległo rozwiązaniu odpowiedni zarząd wyższego szczebla przenosi członkinię/członka zawieszoną/zawieszonego do innego koła podlegającego mu bezpośrednio.

§ 10c

1. Krajowy rejestr członkiń/członków prowadzi Zarząd Krajowy, na podstawie deklaracji członkowskich, o których mowa w § 6 ust. 1, przekazywanych przez zarządy kół w terminie 14 dni od daty złożenia.

2. Zarząd koła informuje Zarząd Krajowy o:

1) powzięciu uchwał, o których mowa w § 6 ust. 2 i 3;

2) wygaśnięciu, wystąpieniu albo wykreśleniu, o których mowa w § 7;

3) uprawomocnieniu się uchwały o wykluczeniu, o której mowa w § 7 ust. 5;

4) utworzeniu nowego koła, o którym mowa w § 19a;

5) przeniesieniu, o którym mowa w § 19b.

3. Jeżeli utworzono region, regionalny rejestr członkiń/członków prowadzi zarząd regionu na podstawie kopii deklaracji członkowskich. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

4. Zarząd nowego koła informuje również o dotychczasowej przynależności członkiń/członków koła.

5. Organy Partii informują odpowiednie zarządy o zawieszeniu członkostwa i jego ustaniu, podając jednocześnie podstawę statutową.

6. Krajowy Sąd Koleżeński informuje odpowiedni zarząd koła i zarząd regionu oraz Zarząd Krajowy o wykluczeniu członkini/członka z Partii.

7. (skreślony)

III. WSPÓŁPRACA SYMPATYKÓW I SYMPATYCZEK Z PARTIĄ

§ 11

1. Partia Zieloni umożliwia wolną współpracę sympatykom i sympatyczkom. Sympatyk/sympatyczka nie jest członkiem/członkinią partii.

2. Współpraca sympatyka/sympatyczki z Partią zostaje nawiązana poprzez:

a) pisemne lub internetowe powiadomienie zarządu lub rady dowolnego szczebla przez sympatyka/sympatyczkę;

b) zaproszenie ze strony zebrania koła, zarządu dowolnego szczebla lub rady dowolnego szczebla.

3. Sympatyk/sympatyczka ma prawo uczestniczyć w politycznych pracach i dyskusjach Partii bez głosu stanowiącego. Ma również prawo do szerokiej informacji o pracach Partii.

4. Współpraca sympatyka/sympatyczki z Partią kończy się pisemnym oświadczeniem sympatyka/sympatyk nim/nią współpracę.

5. Współpraca z sympatykiem/sympatyczką wygasa, jeżeli przez okres 12 miesięcy nie jest realizowana.

6. Sympatyk/sympatyczka nie może obejmować żadnych funkcji partyjnych. Może jednak znajdować się na listach wyborczych Partii w wyborach powszechnych.

IV. ZASADY PROCEDOWANIA I WYBORÓW

§ 12

Wszystkie organy Partii Zieloni podlegają uchwałom organów wyższego szczebla w ramach ich kompetencji wynikających z niniejszego statutu.

§ 13

1.Dla ważności uchwał organu Partii konieczna jest obecność co najmniej połowy członkiń/członków danego organu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Uchwały mogą być podejmowane drogą telefoniczną lub internetową.

§ 14

1. Członkowie/członkinie organów Partii wybierani/wybierane są w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, przy uwzględnieniu zasady parytetu płci. Przewodniczące/przewodniczący wszystkich szczebli, a także skarbniczki/skarbnicy oraz sekretary/sekretarze kół i regionów wybierane/wybierani są bezwzględną większością głosów.

2. Wszystkie organy partii Zieloni składają się z parzystej liczby członków/członkiń i są obsadzane w 50% przez przedstawicieli obu płci.

2a. Na wniosek członka/członkini jego/jej płeć określana jest na podstawie oświadczenia o trwale przeżywanej tożsamości płciowej.

2b. Zmiana płci członka/członkini organu partii w trakcie trwania kadencji nie narusza zasady parytetu i nie skutkuje koniecznością zmiany w składzie tego organu. Deklaracji płci nie można składać w czasie trwania kongresu sprawozdawczo-wyborczego.

3. Za zwykłą (względną) większość głosów uważa się uzyskanie głosów w liczbie większej niż pozostałe (licząc osobno) w danym głosowaniu, z zastrzeżeniem § 13.

4. Za bezwzględną większość głosów uważa się uzyskanie ponad połowy głosów w danym głosowaniu, z zastrzeżeniem § 13.

5. W składzie Rady Krajowej może zasiadać najwyżej 5 osób należących do kół mających siedzibę na obszarze tego samego województwa, z zastrzeżeniem, że reguła ta nie dotyczy członkiń i członków Rady Krajowej wchodzących w jej skład z urzędu.

6. Skwitowania ustępującym kolegialnym organom dokonuje się łącznie na poszczególne składy osobowe tych organów, chyba, że co najmniej 1/4 uprawnionych do udzielenia skwitowania zażąda głosowania indywidualnego.

7. Listy wyborcze Partii Zieloni w wyborach powszechnych do kolegialnych organów władzy publicznej obsadzane są naprzemiennie kobietami i mężczyznami aż do wyczerpania wszystkich przedstawicielek/przedstawicieli jednej z płci. Każda z płci otrzymuje na listach co najmniej 40% miejsc pierwszych i kolejnych nieparzystych.

7a. W wyborach do Senatu oraz w wyborach samorządowych, odbywających się według ordynacji większościowej z podziałem na okręgi jednomandatowe, okręgi, w których Partia Zieloni wystawia swoich kandydatów, okręgi wyborcze dzielone są proporcjonalnie między kobiety i mężczyzn w skali województwa i kraju..

7b. W odniesieniu do wyborów powszechnych do kolegialnego organu władzy publicznej, w których przewidziana jest jedna lista dla kandydatek/kandydatów reprezentujących różne komitety wyborcze, przepis ust. 7a stosuje się odpowiednio.

8. Zarząd regionalny zwołuje zgromadzenie regionalne z wyprzedzeniem co najmniej 2 tygodni poprzez zawiadomienie zarządów kół listami tradycyjnymi lub elektronicznymi zawierającymi porządek obrad oraz informację o miejscu i czasie obrad oraz poprzez ogłoszenie na oficjalnej stronie internetowej regionu.

9. Zarząd krajowy, realizując uchwałę Rady Krajowej o zwołaniu Kongresu, zawiadamia o zwołaniu Kongresu z wyprzedzeniem co najmniej 4 tygodni poprzez zawiadomienie zarządów regionów listami zwykłymi lub elektronicznymi zawierającymi porządek obrad oraz informację o miejscu i czasie obrad oraz poprzez ogłoszenie na oficjalnej stronie internetowej Partii. Zarządy regionalne przekazują zawiadomienia do zarządów kół w trybie przewidzianym dla zwoływania zgromadzenia regionalnego.

10. Organy Partii uchwalają regulaminy swojej pracy zawierające szczegółowy tryb procedowania.

11. Statut może zostać zmieniony przez Kongres większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 oddanych głosów. Przepis § 13 stosuje się odpowiednio.

12. Likwidacja Partii może zostać przegłosowana przez Kongres większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 oddanych głosów. Przepis § 13 stosuje się odpowiednio.

13. Zasadą organizowania wszelkich spotkań Partii Zieloni jest równa dostępność tych spotkań dla wszystkich. Organizatorzy spotkania powinni zorganizować czasową opiekę nad małoletnimi dziećmi i innymi osobami pozostającymi pod opieką uczestników/uczestniczek danego spotkania oraz zapewnić dostępność techniczną miejsca spotkania dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

§ 15

Kadencja organów Partii wynosi dwa lata.

§ 16

1. Członkowie/członkinie organów Partii, którzy nie uzyskali skwitowania, nie mogą kandydować do organów następnej kadencji.

2. Członkowie/członkinie organów, którzy opuścili ponad 50% posiedzeń bez usprawiedliwienia przyjętego przez dany organ, nie mogą otrzymać skwitowania.

3. Członkowie/członkinie organów mogą zostać odwołani w czasie kadencji przez organ, który ich powołał lub przez referendum w przypadku członków/członkiń organów krajowych.

4. Nie można łączyć członkostwa w organach uchwałodawczych lub wykonawczych, z członkostwem w organach kontrolnych lub sądowniczych tego samego szczebla.

5. Osoby bliskie oraz pozostające w stosunku zależności służbowej, także poza Partią, nie mogą jednocześnie być członkami organów wykonawczych i organów kontrolnych lub sądowniczych albo organów kontrolnych i organów sądowniczych, wszelkiego szczebla.

§ 17

1. Zwolnione w czasie trwania kadencji miejsca w organach mogą zostać obsadzone w ten sposób, że na miejsce zwolnione, na okres do końca kadencji wchodzi z zachowaniem przepisów § 14 ust. 2 osoba, która w trakcie wyborów uzyskała najwięcej głosów, lecz nie dostała się do danego organu i nie została wybrana do organu innego rodzaju.

2. Jeżeli wskutek niemożności uzupełnienia składu organu w trybie, o którym mowa w ust 1, ponad 1/5 miejsc w danym organie pozostanie nieobsadzona, konieczne jest przeprowadzenie wyborów uzupełniających, o ile do końca kadencji pozostało ponad 6 miesięcy.

§ 18

Zasady wyborów delegatów i delegatek na Kongres i zgromadzenia regionów, ustalają odpowiednio Zarząd Krajowy i zarządy regionów.

V. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

A. KOŁA

§ 19

1. Podstawową jednostką organizacyjną Partii jest koło.

2. Koło jest strukturą terytorialną i musi mieć siedzibę w oznaczonej miejscowości.

3. Koło liczy nie mniej niż 3 członkiń/członków.

4. Zarząd Krajowy może podjąć decyzję o rozwiązaniu koła, gdy liczba członków spadnie poniżej 3 osób. Osoby, które do niego należały informują, w ciągu 30 dni od daty powzięcia wiadomości o rozwiązaniu koła, zarząd wyższego szczebla o woli uregulowania swojej przynależności do koła Partii. Przepis § 7 ust. 6 stosuje się odpowiednio.

5. (skreślony)

6. (skreślony)

7. Koła uchwalają swoje regulaminy, o których mowa w § 14 ust. 10. Regulaminy są dostępne dla każdej członkini i każdego członka Partii. Wzory regulaminów udostępnia Zarząd Krajowy.

§ 19a

1. Członkinie/członkowie Partii mogą utworzyć nowe koło, wybierając równocześnie jego organy, na zebraniu założycielskim.

2. Składkę członkowską za miesiąc, w którym następuje utworzenie koła członkini/członek Partii uiszcza w kole, do którego należała/należał z początkiem tego miesiąca albo przelewem na konto bankowe partii.

§ 19b

Przeniesienie do innego koła Partii wymaga pisemnego zawiadomienia zarządów obu kół i Zarządu Krajowego. Przepisy § 19a ust. 2 stosuje się odpowiednio.

§ 19c

Wystąpienie z koła jest dopuszczalne jedynie poprzez:

1) wystąpienie z Partii, o którym mowa w § 7 ust. 3 albo;

2) założenie nowego koła, o którym mowa w § 19a albo;

3) przeniesienie do innego koła Partii, o którym mowa w § 19b.

§ 20

1. Organami koła są: zebranie koła, rada koła, zarząd koła oraz komisja rewizyjna koła.

2. Do zadań zebrania koła należą wszelkie sprawy dotyczące koła, nie przypisane niniejszym statutem innym organom.

3. skreślony

§ 20a

1. Kadencja każdej członkini i każdego członka rady koła, zarządu koła oraz komisji rewizyjnej koła liczy się oddzielnie i wynosi 1 rok. Przepisu § 15 nie stosuje się.

2. W stosunku do organów koła przepisu § 17 nie stosuje się.

3. Wyborów uzupełniających do organów koła nie przeprowadza się. Mandat wygasa, a koło wybiera, w miarę potrzeby, członkinię/członka organu koła na pełną kadencję w szczególności w przypadku:

1)rezygnacji z członkostwa w organie koła,

2)ustania członkostwa w kole lub Partii,

3)zawieszenia członkostwa w Partii,

4)skrócenia kadencji, o którym mowa w ust. 4.

4. W stosunku do organów koła przepisu § 16 ust. 3 nie stosuje się. Jednakże zebranie koła, w obecności co najmniej połowy członkiń/członków koła może, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, skrócić kadencję członkini/członka organu koła. Głosowanie przeprowadza się po upływie co najmniej 7 dni od złożenia wniosku o skrócenie kadencji.

§ 21

1. Zarząd zwołuje zebranie koła z własnej inicjatywy nie rzadziej niż raz na kwartał. Zarząd koła zwołuje również zebranie koła na pisemny wniosek 1/4 członkiń/członków koła komisji rewizyjnej koła albo zarządu wyższego szczebla, w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku.

2. Jeśli zarząd koła nie dopełnia obowiązku określonego w ust. 1, zebranie koła zwołują kolejno, w terminie 21 dni, rada koła, komisja rewizyjna koła albo zarząd wyższego szczebla.

3. Przepis ust. 2 stosuje się także jeżeli liczba członkiń/członków zarządu spadnie poniżej 2.

§ 22

1. W stosunku do zarządu i rady koła przepisu § 14 ust. 2 nie stosuje się.

2. Zarząd koła składa się obowiązkowo z dwojga przewodniczących, różnej płci, oraz sekretary/sekretarza. Nieobsadzona może być, tymczasowo, wyłącznie funkcja albo przewodniczącej, albo przewodniczącego.

3. W skład zarządu może wchodzić również, oprócz osób, o których mowa w ust. 2, do 5 dodatkowych członkiń/członków, których funkcje określa zebranie koła.

4. Zebranie koła albo regulamin koła może powierzyć określenie funkcji członkiń/członków zarządu koła, o których mowa w ust. 3, bądź radzie koła, bądź zarządowi koła.

5. Członkowie/członkinie zarządu wchodzą z urzędu w skład rady koła.

6. Koło może wybrać do 6 członkiń/członków rady niebędących członkiniami/członkami zarządu (członkinie/członkowie rady z wyboru).

7. Jeżeli do rady koła nie wybrano członkiń/członków, o których mowa w ust. 6 albo z jakiejkolwiek innej przyczyny rada nie pełni swej funkcji, zastępuje ją zarząd koła. 9

8. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 6, członkinie/członkowie zarządu lub rady wybierane/wybierani są w taki sposób by organy te składały się, w miarę możliwości koła, w 50 % z kobiet i mężczyzn, pomijając wakat, o którym mowa w ust. 2.

§ 23

1. Zarząd koła reprezentuje koło na zewnątrz oraz kieruje pracami organizacyjnymi jakich wymaga wykonywanie zadań wynikających z programu, statutu i uchwał organów Partii w ramach zwykłego zarządu.

2. Rada koła podejmuje uchwały w sprawach programowych oraz przekraczających zwykły zarząd. Jeżeli rada nie została wybrana jej funkcje wykonuje zarząd.

3. Uchwały zarządu i rady zapadają zwykłą większością głosów.

§ 24

(skreślony)

§ 25

(skreślony)

§ 26

1. Zebranie koła może wybrać komisję rewizyjną koła, liczącą od 2 do 4 członkiń/członków. Jeżeli komisja rewizyjna nie została wybrana jej funkcje, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2 wykonuje zebranie koła.

2. Komisja rewizyjna:

1) kontroluje realizację uchwał koła;

2) kontroluje gospodarkę finansową koła;

3) przynajmniej raz do roku składa zebraniu koła sprawozdanie z wyników kontroli, o których mowa w pkt. 1 i 2;

4) w zakresie spraw, o których mowa w pkt. 1 i 2, opiniuje kandydaturę członkini/członka organu koła ubiegającej/ubiegającego się o kolejny wybór do tego samego lub innego organu koła;

5) może wystąpić z wnioskiem o zwołanie zebrania koła.

3. Jeżeli liczba członkiń/członków komisji rewizyjnej koła spadnie poniżej 2 jej funkcje, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 i 2, tymczasowo wykonuje zebranie koła.

§ 26a

1. Jeżeli na obszarze powiatu ma siedzibę i zgodnie z własnym regulaminem teren działania więcej niż jedno koło, członkinie/członkowie rad wszystkich kół tworzą powiatową radę koordynacyjną, która wybiera ze swego składu dwoje przewodniczących oraz sekretarę i sekretarza. Zarząd Krajowy określa procedurę na wypadek, gdy liczba członkiń/członków powiatowej rady koordynacyjnej przekracza 20.

2. Powiatowa rada koordynacyjna:

1) zapewnia przepływ informacji i koordynację działań kół działających na obszarze powiatu w celu reprezentacji jednolitego stanowiska Partii wobec powiatowych władz samorządowych,

2) zatwierdza listy Partii w wyborach do rady powiatu,

3) w rozumieniu § 8 ust. 9 jest zarządem właściwego szczebla (wyraża zgodę na kandydowanie w wyborach do rady powiatu z innej listy niż lista partii Zieloni).

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do gmin, miast będących odrębną gminą, miast na prawach powiatów oraz dzielnic m. st. Warszawy.

§ 26b

(skreślony)

B. REGION

§ 27

1. Koła działające na terenie jednego województwa tworzą regionalną organizację Partii Zieloni. Organizacja ta jest tworzona, o ile na terenie danego województwa działa nie mniej niż 2 koła oraz do Partii na terenie danego województwa należy nie mniej, niż 25 osób.

2. Organami Regionu są zgromadzenie regionu, zarząd regionu, rada regionu i komisja rewizyjna regionu.

3. Koła nie należącego do żadnego regionu podlegają bezpośrednio władzom krajowym Partii a organy krajowe pełnią funkcję odpowiednich organów regionalnych, przy czym pomiędzy Kongresami Rada Krajowa pełni także funkcję zgromadzenia regionalnego.

§ 28

1. Najwyższym organem regionu jest zgromadzenie regionu składające się z delegatów /delegatek wybieranych przez koła w proporcji ustalonej przez zarząd regionu. Jeżeli region liczy mniej niż 150 członkiń/członków zgromadzenie regionu składa się ze wszystkich członkiń/członków kół należących do regionu. Dla liczebności regionu decydujący jest stan osobowy na koniec kwartału przed datą zwołania zgromadzenia regionalnego.

2. Uprawnienia zgromadzenia regionu obejmują wszystkie sprawy dotyczące regionu, nie przekazane przez statut innym organom regionu.

3. Zgromadzenie regionu zatwierdza listy wyborcze w wyborach do sejmiku województwa, do Sejmu, Senatu oraz Parlamentu Europejskiego, o ile tworzone są listy regionalne.

§ 29

1. Nie rzadziej niż co dwa lata zarząd regionu zwołuje zgromadzenie regionu w celu:

1) dokonania oceny działalności organów regionu oraz udzielenia im skwitowania;

2) opracowania programu działania na następną kadencję;

3) wyboru organów regionu.

2. Zarząd regionu zwołuje zgromadzenie regionu z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4 członków partii w danym regionie lub nie mniej niż 1/4 zarządów kół w danym regionie, na wniosek komisji rewizyjnej regionu lub na żądanie Zarządu Krajowego, w terminie 30 dni od daty wpłynięcia wniosku. Program zgromadzenia regionalnego wynika z wniosku.

3. Jeśli zarząd regionu nie dopełnia obowiązków określonych w ust. 2, zgromadzenie regionalne zwołuje Zarząd Krajowy.

§ 30

Zarząd regionu liczy od 4 do 6 członków/członkiń a w jego skład wchodzi dwoje przewodniczących, sekretarz, skarbnik i członkowie/członkinie.

§ 31

Rada regionu liczy od 6 do 8 członkiń/członków wybranych przez zgromadzenie regionu. Członkowie/członkinie zarządu regionu są członkami rady regionu z urzędu (obok członków rady regionu z wyboru).

§ 32

1. Zarząd regionu kieruje pracami organizacyjnymi jakich wymaga wykonywanie zadań wynikających z programu, statutu oraz uchwał władz Partii w ramach zwykłego zarządu. Rada regionu podejmuje uchwały w sprawach przekraczających zwykły zarząd. W przypadku odpłatnego wykonywania funkcji przez członków/członkinie zarządu, rada zawiera z nimi stosowne umowy.

2. Uchwały zarządu regionu i rady regionu zapadają zwykłą większością głosów.

§ 33

(skreślony)

§ 34

1. Komisja Rewizyjna liczy od dwóch do czterech członków/członkiń.

2. Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje realizację uchwał zgromadzenia regionu;

2) kontroluje gospodarkę finansową regionu;

3) składa sprawozdanie na zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym;

4) w razie potrzeby może wystąpić do zarządu regionu z wnioskiem o zwołanie zgromadzenia regionu.

C. ORGANY KRAJOWE

§ 35

Organami krajowymi są Kongres, Zarząd Krajowy, Rada Krajowa, Krajowa Komisja Rewizyjna, Krajowy Sąd Koleżeński.

§ 36

Kongres jest najwyższą władzą Partii. W kongresie udział biorą delegaci i delegatki wyłonieni na podstawie uchwały Rady Krajowej. Ponadto z głosem doradczym mogą brać udział przedstawiciele grup tematycznych.

§ 37

Kongres między innymi:

1) (skreślony);

2) udziela skwitowania Zarządowi Krajowemu, Radzie Krajowej, Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowemu Sądowi Koleżeńskiemu (…) ;

3) uchwala własny regulamin procedowania;

4) skreślony;

5) wybiera Radę Krajową w liczbie od 12 do 18 członków/członkiń;

6) wybiera Krajową Komisję Rewizyjną w liczbie od 4 do 8 członków/członkiń;

7) wybiera Krajowy Sąd Koleżeński w liczbie od 4 do 8 członków/członkiń;

8) uchwala program Partii;

9) uchwala statut Partii i dokonuje w nim zmian;

10) (skreślony) ;

11) podejmuje uchwałę o likwidacji Partii lub połączeniu jej z inną partią;

12) (skreślony) .

§ 38

(skreślony)

§ 39

1. Nie rzadziej niż co dwa lata Rada Krajowa zwołuje Kongres w celu:

1) dokonania oceny działalności organów krajowych oraz udzielenia im skwitowania;

2) opracowania programu działania na następną kadencję;

3) wyboru organów krajowych.

2. Rada Krajowa zwołuje Kongres z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek 1/4 członków/członkiń Partii lub zarządów 1/2 kół, lub na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej, w terminie do 90 dni od daty wpłynięcia wniosku. Program kongresu wynika z wniosku.

§ 40

1. Zarząd Krajowy w ramach zwykłego zarządu kieruje pracami organizacyjnymi jakich wymaga wykonywanie zadań wynikających z programu, statutu oraz uchwał organów Partii. Członkowie/członkinie Zarządu Krajowego mogą swoje funkcje sprawować odpłatnie.

1a. Zarząd krajowy między innymi:

a) reprezentuje Partię na zewnątrz,

b) wykonuje uchwały innych krajowych organów Partii Zieloni i w tym celu podejmuje także samodzielne decyzje polityczne,

c) pełni funkcję komitetu wyborczego,

d) przygotowuje budżet, bilans i sprawozdanie finansowe Partii Zieloni,

da) rozdziela subwencje i dotacje państwowe oraz wpływy ze składek i darowizn,

e) ustala wzór deklaracji członkowskiej,

f) zapewnia techniczne, lokalowe i personalne warunki funkcjonowania władz krajowych Zielonych oraz ich kontaktu ze strukturami lokalnymi i regionalnymi Partii Zieloni,

g) występuje do Krajowego Sądu Koleżeńskiego o uchylenie sprzecznych z prawem lub ze statutem uchwał władz regionalnych i kół Partii Zieloni,

h) występuje do Krajowego Sądu Koleżeńskiego o dokonywanie wiążącej wykładni statutu Partii Zieloni oraz uchwał Kongresu,

i) uchwala instrukcje finansowe Partii Zieloni.

1.b. Członków Zarządu Krajowego w liczbie od 4 do 6 osób powołują spośród członków Rady Krajowej w porozumieniu oboje przewodniczący. Skład zarządu zatwierdza Rada Krajowa w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

1.c. Członkowie Zarządu Krajowego mogą być powoływani i odwoływani w trakcie kadencji przez oboje przewodniczących działających w porozumieniu. Odwołanie członka Zarządu Krajowego musi zostać zatwierdzone przez Radę Krajową w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.

2. W skład Zarządu Krajowego wchodzą:

1) dwoje przewodniczących;

2) skarbnik;

3) sekretarz;

4) członkowie/członkinie.

3. Przewodniczących wybiera Kongres w odrębnym głosowaniu. Sekretarza i skarbnika Zarząd wybiera spośród siebie.

3b. Zarząd określa uchwałą zakres obowiązków każdego z członkiń/członków Zarządu.

4. Zarząd Krajowy liczy od 6 do 8 członków/członkiń. Dokładną liczebność Zarządu ustala Rada Krajowa w drodze uchwały na pierwszym posiedzeniu po Kongresie.

5. Oświadczenia woli w imieniu Partii składają oraz zaciągają w imieniu Partii zobowiązania łącznie dwie osoby będące członkiniami/członkami Zarządu Krajowego, w tym co najmniej jedno z przewodniczących.

§ 40a

Rada Krajowa podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie przekazanych przez statut innym organom Partii.

§ 41

1. Rada Krajowa podejmuje uchwały w sprawach przekraczających zwykły zarząd. Rada Krajowa liczy od 10 do 18 członków z wyboru. Przewodniczący są członkami/członkiniami Rady Krajowej z urzędu. W przypadku odpłatnego wykonywania funkcji przez członków Zarządu Krajowego, Rada Krajowa zawiera z nimi stosowne umowy.

1a. Rada Krajowa między innymi:

a) zatwierdza budżet, bilans i sprawozdanie finansowe Partii,

b) uchwala szczegółowe programy działalności Partii stanowiących rozwinięcie programu uchwalonego przez Kongres,

c) uchwala zasady wyłaniania i zatwierdzania kandydatów Partii w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych oraz do Parlamentu Europejskiego,

d) powołuje rzeczniczkę prasową/rzecznika prasowego Partii,

e) zajmuje stanowiska w sprawach będących przedmiotem zainteresowania Partii,

f) powołuje rady programowe i komisje eksperckie,

g) określa szczegółowe zasady wyborów w Partii,

h) w szczególnie uzasadnionych przypadkach uchwałą podejmowaną większością 3/5 głosów (przy udziale co najmniej połowy uprawnionych do głosowania) zawiesza w pełnieniu funkcji przewodniczącego/przewodniczącą Partii na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Osoba zawieszona ma prawo odwołania się od decyzji do Krajowego Sądu Koleżeńskiego. Obowiązki przewodniczącego/przewodniczącej Rada Krajowa powierza członkini/członkowi Zarządu Krajowego,

i) wybiera spośród swoich członków/członkiń tymczasowego przewodniczącego/przewodniczącą Partii, w przypadku rezygnacji z tej funkcji lub innego podobnego zdarzenia w trakcie kadencji, do czasu kiedy Kongres dokona wyboru na wakującą funkcję,

j) wybiera przedstawicieli/przedstawicielki Partii do struktur Europejskiej Partii Zielonych,

k) zawiera koalicję w celu utworzenia rządu oraz ją rozwiązuje, a także podejmuje decyzję o ewentualnych koalicjach w wyborach,

l) podejmuje uchwały w innych sprawach wniesionych przez członkinie/członków Rady Krajowej.

1b. Rada Krajowa w odrębnej uchwale decyduje o podziale kompetencji i zadań między swoich członków/członkinie oraz mianuje łączników/łączniczki ze strukturami lokalnymi lub regionalnymi Partii.

2. W stosunku do organizacji regionalnych oraz kół, które naruszają postanowienia statutu a w szczególności nie wprowadzają w życie uchwał organów wyższych szczebli lub w istotnych sprawach występują przeciwko politycznym celom Partii, Rada Krajowa upoważniona jest do zastosowania następujących środków dyscyplinujących:

1) nagana wraz z ewentualnym nakazem podjęcia konkretnych działań;

2) pozbawienie funkcji wszystkich lub tylko niektórych członków/członkiń zarządu lub rady koła lub organizacji regionalnej wraz z utworzeniem zarządu komisarycznego;

3) rozwiązanie koła lub organizacji regionalnej.

3. Odwołania kół i organizacji regionalnych rozpatruje Krajowy Sąd Koleżeński i wydaje decyzje w terminie do 14 dni.

4. W sprawie wynagrodzeń członków Zarządu Krajowego uchwałę podejmują tylko członkowie Rady Krajowej niebędący członkami Zarządu Krajowego. Dwaj z nich upoważnieni przez Radę, podpisują stosowną umowę z członkami Zarządu.

§ 42

Krajowa Komisja Rewizyjna:

1) kontroluje realizację uchwał Kongresu i organów Partii;

2) kontroluje gospodarkę finansową Partii;

3) składa sprawozdanie na Kongresie;

4) w razie potrzeby może wystąpić z wnioskiem do Rady Krajowej o zwołanie Kongresu.

§ 43

1. Krajowy Sąd Koleżeński:

1) rozpatruje spory kompetencyjne pomiędzy organami Partii;

2) rozpatruje spory pomiędzy członkiniami/członkami Partii powstałe na tle prowadzonej w Partii działalności oraz rozstrzyga zarzuty wysunięte przeciwko członkiniom/członkom Partii;

3) orzeka w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów, uchwał i decyzji władz Partii;

4) rozpatruje odwołania członkiń/członków, o którym mowa w § 7 ust. 5;

5) wydaje postanowienie o zawieszeniu w prawach członkini/członka, o którym mowa w § 7 ust. 7;

6) rozpatruje wniosek o zawieszenie w prawach członkini/członka, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt. 3;

7) rozpatruje odwołanie członkini/członka Partii, o którym mowa w § 10 ust. 2;

8) rozpatruje odwołania kół i organizacji regionalnych, o których mowa w § 41 ust. 3 i wydaje decyzje w terminie do 14 dni;

9) podejmuje inne działania w przypadkach określonych w niniejszym statucie.

2. Krajowy Sąd Koleżeński prowadzi mediacje lub wydaje orzeczenia.

3. Krajowy Sąd Koleżeński dokonuje pomiędzy Kongresami, na wniosek dowolnego organu lub każdej członkini/każdego członka Partii, wiążącej i ostatecznej wykładni przepisów statutu i uchwał Kongresu Partii, w terminie 6 tygodni od daty złożenia wniosku. Krajowy Sąd Koleżeński tworzy, w formie elektronicznej, publicznie dostępną Księgę Wykładni Statutu.

D. REFERENDUM

§ 44

1. Na wniosek 1/10 członków Partii lub 1/4 kół Zarząd Krajowy przeprowadza referendum. Zarząd Krajowy może także przeprowadzić referendum z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Krajowej. Referendum może podejmować wszelkie kwestie programowe należące do Kongresu. Referendum nie może dotyczyć zmiany statutu, zatwierdzenia bilansu ani zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

2. Wniosek musi zawierać nie więcej niż trzy pytania tak sformułowane, aby była możliwa odpowiedź „tak” lub „nie”.

3. Referendum przeprowadza się albo drogą pocztową albo wykorzystując internet lub inne środki komunikacji albo wszystkie te formy równolegle.

4. Wynik referendum ma taką samą moc jak uchwała Kongresu.

5. Szczegółowy tryb przeprowadzania referendum uchwala Kongres lub Rada Krajowa.

E. (skreślony)

§ 45

Wybory uzupełniające, o których mowa w par. 17 ust. 2 mogą zostać przeprowadzone poprzez głosowanie powszechne członków i członkiń Partii. Szczegółowe zasady głosowania, zapewniające jego tajność, określa Rada Krajowa. Przepis paragrafu 44 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 46

(skreślony)

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 47

(skreślony)

VII. MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 48

1. Majątek Partii stanowią prawa własności na nieruchomościach i ruchomościach, prawa majątkowe i dobra niematerialne.

2. Majątek Partii powstaje z:

1) składek członkowskich;

2) darowizn, spadków i zapisów;

3) dochodów z majątku Partii;

4) subwencji i dotacji z budżetu Państwa;

5) dochodów z działalności własnej zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 49

1. Zarząd Krajowy określa zasady gospodarowania majątkiem i finansami Partii, a Rada Krajowa je zatwierdza.

2. Plan finansowy i bilans Partii zatwierdzany jest przez Radę Krajową.

3. Zarząd Krajowy powołuje i określa zasady gospodarowania Funduszem Wyborczym i Funduszem Eksperckim, a Rada Krajowa je zatwierdza.

VIII. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§ 50

(skreślony)