ZIELONA RODZINA

Poznaj organizacje, z którymi współpracujemy i dla których ważne są nasze zielone wartości.

OSTRA ZIELEń

Stowarzyszenie Ostra Zieleń jest organizacją młodzieżową zrzeszającą osoby poniżej 35 roku życia. Celem Ostrej Zieleni jest promowanie takich wartości jak prawa człowieka, zrównoważony rozwój, demokracja, ekologia, tolerancja, integracja europejska. Chcemy uczyć rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, przeciwdziałać dyskryminacji, rasizmowi, seksizmowi, homofobii, aktywizować społecznie młodych i społeczności lokalne.

Ostra Zieleń organizuje seminaria, wymiany międzynarodowe, spotkania, dyskusje, koncerty. Reagujemy też na bieżąco na wydarzenia polityczno-społeczne: organizujemy happeningi, bierzemy udział w protestach i demonstracjach. Członkowie Ostrej Zieleni mają możliwość współpracy z podobnie myślącymi młodymi ludźmi z całej Europy w ramach Federation of Young European Greeens (FYEG), czyli Federacji Młodych Europejskich Zielonych oraz Cooperation and Development Network in Eastern Europe (CDNEE), czyli Sieci Kooperacji i Rozwoju w Europie Wschodniej.

STREFA ZIELENI

Fundacja Strefa Zieleni propaguje trwały, zrównoważony rozwój ekonomiczny, społeczny i ekologiczny.

Wartościami, które są nam bliskie, są równość i sprawiedliwość społeczna, rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji uczestniczącej, zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, wolność światopoglądowa, rozdział państwa od Kościoła, wolność słowa i wolny obieg informacji, społeczeństwo oparte na wiedzy.

Chcemy wspierać działania na rzecz budowy zielonej gospodarki – tworzenie nowych wysokiej jakości miejsc pracy, rozwój energetyki odnawialnej, transportu publicznego oraz energooszczędnego budownictwa. Bliskie są nam idee społecznej odpowiedzialności biznesu, zielonej reformy podatkowej, wysokiej jakości polityki społecznej oraz usług publicznych.

Organizujemy debaty i wystawy, informujemy o najważniejszych działaniach obywatelskich, wydajemy publikacje, a nasi ludzie prezentują ekopolityczną wizję świata w mediach i na ulicach.

ZIELONE WIADOMOśCI

Misją Zielonych Wiadomości jest wzbogacenie debaty publicznej w Polsce o zagadnienia w niej marginalizowane, poruszane rzadko lub w sposób tendencyjny.

Konsekwentnie piszemy na tematy związane z ekologią, zrównoważonym rozwojem, demokracją, prawami człowieka, prawami mniejszości, przedstawiamy alternatywy dla dominującego systemu społeczno-gospodarczego, nie bojąc się wyrażania opinii kontrowersyjnych, zarówno z punktu widzenia obowiązującej ideologii neoliberalnej i paradygmatu ciągłego wzrostu gospodarczego, jak i systemu poglądów lansowanego przez środowiska skrajnie prawicowe. Pisali dla nas Zygmunt Bauman, José Bové, Naomi Klein, George Lakoff, Ralph Nader oraz Yoko Ono.

Zielone Wiadomości wydaje niezależna fundacja Zielone Światło.

FUNDACJA HEINRICHA BöLLA

Jako część politycznego ruchu zielonych Fundacja im. Heinricha Bölla działa międzynarodowo na rzecz zrównoważonego rozwoju, demokracji płci, ponadkulturowego porozumienia i wspierania edukacji obywatelskiej.