Zieloni to:

 • praca
 • zdrowie
 • bezpieczeństwo
 • nowoczesność
 • równość

Aktualności

Powrót na górę

Zieloni w Parlamencie Europejskim

Powrót na górę

Czy wiesz, co zrobiła dla Ciebie grupa Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim?

 • To my opracowaliśmy i doprowadziliśmy do wprowadzenia Europejskiej Gwarancji dla Młodych – zobowiązanie państw członkowskich do tego, by młodzi w ciągu kilku miesięcy od zakończenia nauki otrzymali odpowiednią dla nich ofertę pracy, dalszej nauki lub szkolenia.
 • W negocjacjach budżetowych walczyliśmy z pomysłami na cięcia w projektach edukacyjnych czy dotyczących badań i rozwoju.
 • Walczyliśmy o podtrzymanie i rozwój programu Erasmus. I udało nam się!
 • Opowiadaliśmy się za wydłużeniem urlopów rodzicielskich i równym podziałem obowiązków między rodzicami.
 • Walczymy też o upowszechnienie dobrze finansowanych żłobków i przedszkoli – tak, by dzieci uczyły się kontaktu z innymi i by każdy rodzic mógł szybko wrócić na rynek pracy.
 • Od początku członkostwa Polski w UE domagaliśmy się swobodnego dostępu do rynków pracy na Zachodzie dla Polek i Polaków oraz by pracownicy z naszego kraju mieli tam równe prawa, płace i dostęp do świadczeń socjalnych co ich koleżanki i koledzy z państw, do których wyjechali.
 • Jako jedyna frakcja traktujemy równość płci poważnie – zawsze mamy dwoje przewodniczących: mężczyznę i kobietę.
 • Nie tylko mówimy, że wspieramy młodych, ale naprawdę włączamy ich w podejmowanie decyzji! Jedną z naszych kandydatek na szefową Komisji Europejskiej jest Ska Keller, 33-latka.
 • Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać wszelkie działania na rzecz walki z dyskryminacją ze względu na płeć, rasę, religię, kolor skóry czy orientację seksualną. To Zielona eurodeputowana stworzyła przyjęty niedawno przez Parlament Europejski raport nt. walki z homofobią.
 • Zawsze opowiadaliśmy się za ochroną Praw Człowieka, w tym przyznaniem azylu Edwardowi Snowdenowi oraz śledztwem w kwestii tajnych więzień CIA w Polsce. Konsekwentnie walczymy też o ochronę naszych danych osobowych przed wywiadami i korporacjami.
 • Działaliśmy na rzecz reformy praw autorskich już od kilku lat i byli jednymi z pierwszych, którzy ostrzegali przed ACTA.
 • Działamy na rzecz drobnych rolników i Twojego zdrowia. Chcemy, byś wiedział, co jesz i dlatego wprowadzamy przejrzyste standardy oznaczania i kontroli żywności w całej UE, w tym jaj kurzych, żywności z GMO, produktów regionalnych.
 • W Parlamencie Europejskim walczyliśmy o to by dotacje były przyznawane drobnym rolnikom, a nie tylko wielkim farmom przemysłowym.
 • Chcemy, by w miastach można było oddychać czystszym powietrzem i działamy na tym polu aktywnie w całej Europie – wspieramy finansowanie transportu publicznego i kolei, opracowujemy programy docieplania budynków i wykorzystania naturalnej energii słońca, wody i wiatru.
 • Działamy na rzecz rozwoju przystępnego cenowo budownictwa mieszkaniowego – we Francji kierujemy nawet odpowiedzialnym za to ministerstwem.
 • Od lat rozwijamy koncepcję reindustrializacji Europy i nowoczesnego rozwoju pod nazwą „Zielony Nowy Ład”, w którym istotną rolę odgrywają inwestycje w badania i rozwój, odnawialne źródła energii, tworzenie miejsc pracy oraz dostęp do wysokiej jakości edukacji i ochrony zdrowia.
Plakat: Nie toleruję nietolerancji. Jestem Węgierką. Jestem Europą.Plakat: Chcę wolności. Jestem Ukrainką. Jestem Europą.
Plakat: Chcemy się pobrać. Jesteśmy Chorwatkami. Jesteśmy Europą

Program

Powrót na górę

Przeczytaj nasz program:

Zielony Manifest

Jesteśmy grupą wywodzących się z różnych środowisk ludzi, dla których podstawowymi wartościami są poszanowanie praw człowieka i respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju społecznego, ekologicznego i gospodarczego, a zwłaszcza:

 • sprawiedliwość i solidarność społeczna,
 • społeczeństwo i państwo obywatelskie,
 • ochrona środowiska i jego zasobów dla przyszłych pokoleń,
 • równy status płci i wieku,
 • poszanowanie różnorodności narodowej, kulturowej i religijnej,
 • poszanowanie praw mniejszości,
 • rozwiązywanie konfliktów bez użycia przemocy.

Większość z nas pracowała na rzecz tych wartości w ruchu pozarządowym; dotychczasowe doświadczenia sprawiły, że podjęliśmy decyzję o zaangażowaniu się w działalność polityczną.

Tworzymy partię Zielonych, która będzie skutecznym narzędziem wzmacniania tych wartości w Polsce, a poprzez swoje działania przywróci polityce wymiar moralny i obywatelski. Budując formację europejskich Zielonych będziemy podejmować starania, aby wyznawane przez nas wartości nadały wyraźny kierunek polityce Unii Europejskiej.

Prawa człowieka i zrównoważony rozwój nie kończą się na Unii Europejskiej, dlatego będziemy współpracować ze wszystkimi, którzy działają na rzecz tych wartości na świecie.

Nic o nas bez nas — społeczeństwo obywatelskie

Uznajemy demokrację za jedną z kluczowych wartości, godną poszanowania i obrony. Demokracja potrzebuje jednak obywateli — bez ich aktywnego udziału jest tylko rytuałem. Dlatego wszystkie organy państwa oraz wszystkie siły polityczne powinny ją wspierać i chronić. Zagrożeniem dla demokracji jest kryzys państwa. Uważamy, że silne i sprawne państwo jest gwarantem wolności obywatelskich i stwarza niezbędną przestrzeń do realizacji potrzeb ludzi oraz wyzwala aktywność społeczną obywateli.

Z niepokojem stwierdzamy, że demokracja jest obecnie zagrożona przez manipulacje opinią publiczną przy wykorzystaniu mediów przez grupy interesów, populizm polityczny i korupcję.

Demokracja musi zostać rozszerzona i wzmocniona tak, aby decyzje polityczne nie zapadały ponad głowami ludzi. Dlatego konieczne jest zapewnienie powszechnej edukacji obywatelskiej i dążenie do demokracji uczestniczącej poprzez umożliwienie obywatelom dostępu do informacji i gwarancji kontroli władzy publicznej.

Demokracja płci

Kobiety i mężczyźni nie są traktowani w równoprawny sposób ani w sferze prywatnej, ani na scenie publicznej. Dyskryminacja kobiet ma różne postacie, ale najjaskrawiej przejawia się w braku proporcjonalnej reprezentacji kobiet w życiu publicznym oraz na rynku pracy. Demokracja bez kobiet to pół demokracji.

Uznajemy, że jedną z podstawowych możliwości zwalczenia dyskryminacji ze względu na płeć jest zapewnienie kobietom i mężczyznom równych szans i możliwości samorealizacji w sferze społecznej, politycznej, gospodarczej i w rodzinie.

Doceniając wkład, jaki wniosły organizacje feministyczne w Polsce w wyrównywanie statusu kobiet i mężczyzn, popieramy prawo do proporcjonalnej reprezentacji kobiet w życiu publicznym. Prawo to należy zapewnić przez ustanowienie parytetu kobiet i mężczyzn na listach kandydatów do ciał przedstawicielskich oraz poprzez wprowadzanie mechanizmów wyrównujących udział kobiet i mężczyzn w innych organach władzy.

Patriarchalny model społeczno-kulturowy jest uciążliwy zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, narzucając im określone role, nie zawsze zgodne z ich wolą. Popieramy tworzenie warunków partnerskiego podziału praw i obowiązków kobiet i mężczyzn w rodzinie i społeczeństwie w zakresie godzenia rodzicielstwa z karierą zawodową i społeczną. Naszą intencją jest zmiana wzorca rezerwującego dla kobiet role przede wszystkim pracownic domowych i opiekunek dzieci, a mężczyzn wypychającego z domu.

Jesteśmy za poszanowaniem prawa kobiet do świadomego macierzyństwa, które oznacza decydowanie o tym czy, kiedy i ile mieć dzieci. Podkreślamy również wagę odpowiedzialnego ojcostwa. Uważamy, że aborcja nie może zastępować antykoncepcji. Jednakże jesteśmy za doprowadzeniem do stanu, w którym prawo nie reguluje kwestii aborcji, pozostawiając miejsce dla indywidualnego moralnego rozstrzygnięcia. Jesteśmy za powszechną i nowoczesną edukacją seksualną oraz za powszechną, finansowaną przez państwo dostępnością środków antykoncepcyjnych.

Opowiadamy się za reformą systemu emerytalnego tak, aby sprawiedliwie uwzględniał zasadę równych szans kobiet i mężczyzn.

Bez przemocy

Sprzeciwiamy się przemocy jako sposobowi rozwiązywania konfliktów. Każda forma przemocy jest złem. Przemoc rodzi przemoc.

Użycie siły jest dopuszczalne jedynie po wyczerpaniu wszelkich środków pokojowych oraz w sytuacji bezpośredniego zagrożenia fundamentalnych wartości, np. życia ludzkiego lub praw człowieka.

Zapobieganie konfliktom uważamy za najskuteczniejszą metodę uniknięcia przemocy i zapewnienia pokoju. Uważamy społeczne przyzwolenie na przemoc w rodzinie za niedopuszczalne. Istotnym elementem zapobiegania przemocy w rodzinie jest podjęcie przez państwo działań zapewniających rzeczywistą pomoc ofiarom przemocy oraz karanie jej sprawców. Konieczna jest współpraca organizacji pozarządowych i instytucji państwa w zapobieganiu przemocy w rodzinie.

Niedopuszczalna jest milcząca zgoda na łamanie praw człowieka w innych krajach w celu osiągnięcia jakichkolwiek korzyści oraz uzasadnianie bierności wobec przemocy istniejącymi różnicami kulturowymi.

Nikogo nie wolno zmuszać do pełnienia służby wojskowej. Dlatego musi zostać zapewniona możliwość odmowy pełnienia służby wojskowej oraz możliwość zastępczej służby cywilnej.

Zwierzę nie jest rzeczą. Zwierzęta, jako odczuwające istoty i współmieszkańcy Ziemi, zasługują na szacunek i opiekę. Dlatego sprzeciwiamy się okrucieństwu wobec zwierząt.

Podporządkowanie rynku dobru społeczeństwa

Jesteśmy zwolennikami zrównoważonej społecznie i ekologicznie gospodarki rynkowej. Uważamy, że rozwój gospodarczy nie jest wartością samą w sobie. Ma on wartość tylko o tyle, o ile poprawia jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń – i nie można jej oceniać jedynie w odniesieniu do konsumpcji materialnej. Uważamy, że model rozwoju gospodarczego za wszelką cenę, który niszczy podstawy życia następnych generacji, dezintegruje społeczności lokalne i sprowadza ludzi wyłącznie do wymiaru konsumentów, stanowi bezprecedensowe w dziejach zagrożenie dla środowiska, jest zły i wymaga zmiany.

Dostrzegamy niesprawiedliwości tworzone przez kapitalizm korporacyjny, niszczenie środowiska i brak poszanowania dla praw człowieka wynikające z forsowania interesów mocarstw, państw totalitarnych i ponadnarodowych korporacji. Przeciwstawiamy się strukturom oligarchicznym i monopolistycznym, oraz nierównemu traktowaniu podmiotów gospodarczych przez państwo. Popieramy tzw. odpowiedzialny biznes we wszelkich sferach życia gospodarczego, w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Opowiadamy się za ścisłą kontrolą społeczną instytucji publicznych i pełną jawnością ich działań merytorycznych i finansów.

Dostrzegamy problemy wynikające ze źle rozumianej interwencji państwa w indywidualną wolność obywateli, funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Rolą państwa jest wprowadzanie mechanizmów regulujących gospodarkę, eliminujących jej krótkowzroczną i szkodliwą ekspansję przy jednoczesnym tworzeniu warunków dla rozwoju ludzkiej przedsiębiorczości, kreatywności i lokalnych inicjatyw. Miernikiem efektywności gospodarki powinien być stopień uwzględniania interesu wspólnego, wypełnianie kryteriów zrównoważonego rozwoju, zmniejszanie nierówności w poziomie życia i tworzenie godnych miejsc pracy.

Niezbędne jest zwiększanie środków publicznych przeznaczanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Jesteśmy zaniepokojeni stanem polityki socjalnej państwa. Będziemy przeciwdziałać zjawiskom marginalizacji coraz większych grup społecznych i dążyć do poprawy położenia najgorzej sytuowanych. Wobec braku skutecznych instrumentów w rękach państwa oraz rozszerzania się zjawiska bezrobocia i bezdomności proponujemy oparcie na inicjatywach obywatelskich i organizacjach pozarządowych. Realizując te działania będziemy kierować się zasadami subsydialności i parytetowości.

Świadomi zagrożenia wynikającego ze wzrostu zadłużenia publicznego jesteśmy za szczegółową rewizją wydatków państwa oraz zwiększeniem efektywności wykorzystania każdej złotówki wydanej z funduszy publicznych. Opowiadamy się za uproszczeniem przepisów podatkowych w celu stworzenia klarownego i sprawiedliwego systemu obciążeń fiskalnych i socjalnych.

Postulujemy uwzględnienie kosztów zewnętrznych w rachunku ekonomicznym, likwidację społecznie i ekologicznie szkodliwych subwencji oraz reformę podatkową polegającą na zwiększeniu opodatkowania zasobów naturalnych, a zmniejszeniu opodatkowania pracy.

Społeczeństwo wiedzy i równych szans

Nowoczesne społeczeństwo informacyjne to szansa rozwoju cywilizacyjnego, ale jednocześnie poważne zagrożenie dla różnorodności kulturowej i wolności jednostki. Opowiadamy się za ochroną ludzkiego prawa do prywatności, a jednocześnie za prawem skutecznego i pełnego dostępu wszystkich obywateli do informacji publicznych. Wolność informacji jest dobrem publicznym. Dostęp do wiedzy oraz mediów publicznych jest prawem wolnych ludzi.

Media publiczne i prywatne odgrywają dziś kluczową rolę w kształtowaniu światopoglądu i postaw obywateli. Dlatego sprzeciwiamy się traktowaniu mediów jedynie jako działalności biznesowej i widzimy konieczność natychmiastowego otwarcia szerokiej publicznej dyskusji na temat nowej odpowiedzialności mediów w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego i promowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Ekologia

Jesteśmy częścią natury, podobnie jak inne gatunki. My, ludzie ponosimy szczególną odpowiedzialność za jakość życia oraz dobrobyt przyszłych pokoleń. Możliwe jest to wyłącznie pod warunkiem zachowania różnorodności gatunków na Ziemi.

Naszym celem jest zrównoważony rozwój, rozumiany jako harmonijny rozwój społeczny, ekologiczny i ekonomiczny. Zrównoważony rozwój, zaspokajając potrzeby obecnego pokolenia, zapewni zachowanie warunków do godnego życia następnych pokoleń. Zrównoważony rozwój wymaga interwencji w sferę gospodarczą oraz zapewnienia gwarantowanego konstytucyjnie prawa do życia w czystym i zdrowym środowisku.

Obecny model konsumpcji i produkcji uniemożliwia zrównoważony rozwój. Opowiadamy się za powiązaniem, w miarę możliwości, lokalnej produkcji z lokalną konsumpcją. Odpowiedzialność za los Ziemi wymaga działań na rzecz ochrony przyrody, klimatu i bioróżnorodności oraz ograniczenia zanieczyszczeń, zużycia zasobów, degradacji środowiska.

Zwracamy uwagę na konieczność racjonalizacji systemów transportu zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Dostrzegamy szczególną rolę kolei w poprawie sytuacji.

Integracja polityk sektorowych stanowi kluczowy element realizacji ekorozwoju. W szczególności dotyczy to polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki transportowej.

Zrównoważony rozwój wymaga postępu i dbałości o rzetelne badania naukowe.

Wobec zagrożenia bioróżnorodności oraz braku wiedzy na temat skutków zdrowotnych żywności modyfikowanej genetycznie, kierując się zasadą przezorności opowiadamy się przeciwko stosowaniu organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO) w produkcji rolnej i hodowli.

Wspieranie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju otwiera m.in. możliwości innowacyjnych rozwiązań gospodarczych, wzrostu konkurencyjności oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

Dostrzegamy konieczność ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Świadomość jest najlepszym obrońcą wartości ekologicznych i kulturowych przed ich degradacją, dlatego pobudzenie wrażliwości społecznej i edukacja w tym względzie to naczelne zadanie państwa wspomaganego przez organizacje pozarządowe.

Polska nierównoprawnie traktuje swoje przestrzenne zasoby lądowe i morskie. Nasz kraj nie kończy się na plaży. Zasoby morskie to około 10% dodatkowej powierzchni – morska strefa wyłączności ekonomicznej jest niczyja, bo podlega kilku resortom. Planowanie przestrzenne jako podstawowy instrument realizacji ekorozwoju nie może być podporządkowane wyłącznie względom biznesowym. Postulujemy poszerzenie kompetencji Ministerstwa Środowiska o przestrzeń morską wraz z jej zasobami oraz opracowanie morskiej gospodarki przestrzennej.

Przestrzeń dla mniejszości

Każdy człowiek należy do jakiejś mniejszości. Wszyscy ludzie są sobie równi bez względu na płeć, religię, narodowość, orientację seksualną, rasę, wiek czy pozycję socjalną. Warunkiem istnienia przestrzeni dla mniejszości jest neutralność światopoglądowa państwa. Uznajemy za konieczne zachowanie szacunku dla różnic narodowych, kulturowych, etnicznych, rasowych, religijnych i obyczajowych. Jesteśmy zwolennikami wprowadzania wobec mniejszości mechanizmu pozytywnej dyskryminacji.

Każdy i każda z nas ma prawo do własnych wyborów życiowych, o ile nie krzywdzi tym innych, w szczególności ma prawo do życia zgodnie ze swą orientacją seksualną. Uznajemy prawo par homoseksualnych do związków rejestrowanych. Opowiadamy się za prawem związków rejestrowanych, zarówno hetero, jak i homoseksualnych nie będących małżeństwami, do wspólnych praw i obowiązków cywilnych, podatkowych i majątkowych. System edukacji powinien być wolny od dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Uważamy za konieczne zrównanie szans środowisk społecznie dyskryminowanych, w tym osób niepełnosprawnych, uchodźców i imigrantów oraz osób starszych i osób wykluczonych. W szczególności trzeba zapewnić imigrantom prawa obywatelskie oraz prawo do azylu.

Polityka międzynarodowa – współpraca dla dobra planety

Polityka międzynarodowa ma dla nas wymiar moralny. Dlatego uważamy, że podstawę jej realizacji powinno stanowić poszanowanie praw człowieka, solidarność, tolerancja, samostanowienie, poszanowanie życia i godności ludzkiej a także zasada poszanowania prawa i umów międzynarodowych.

Opowiadamy się za kompleksowym podejściem do współpracy międzynarodowej charakterystycznym dla tradycji ruchu Zielonych, ze szczególnym naciskiem na kryteria integracji, samoograniczenia i współpracy multilateralnej.

Kwestie imigracji należy rozwiązywać w pierwszym rzędzie poprzez zapewnianie godnego życia każdej osobie w jej własnym kraju, a w przypadku konieczności opuszczenia ojczyzny, emigrantom należy zapewnić prawa obywatelskie i prawo azylu.

Unia Europejska stanowi przestrzeń dla wyznawanych przez nas wartości, dlatego Zieloni aktywnie uczestniczą w tworzeniu polityki wspólnot europejskich.

Unia Europejska oparta na solidarności i współpracy krajów członkowskich stanowi jedną z sił równoważących negatywne aspekty postępującej globalizacji opartej na hegemonii mocarstw. Wchodzimy do Unii po to, żeby ją zmienić i żeby uzyskać wpływ na kształt i warunki życia w przyszłej wspólnej Europie. Naszym wkładem jest wola dalszej poprawy w stosunkach bilateralnych między Polską a Niemcami.

Widzimy szczególną rolę gospodarczego i intelektualnego potencjału polskiej emigracji w procesie rozwoju gospodarczego Polski, naszej myśli naukowej i promocji naszej kultury.

Jesteśmy zwolennikami dalszego poszerzania Unii Europejskiej. Dostrzegamy kluczową rolę Polski jako nowego członka Unii Europejskiej w relacjach tej ostatniej z krajami leżącymi na wschód od Polski, a w szczególności z Ukrainą i Białorusią.

Aby zapewnić rzeczywisty zrównoważony rozwój Europy konieczna jest reforma niektórych polityk Unii Europejskiej, w szczególności Wspólnej Polityki Rolnej, polityki transportowej i innych.

Zielony Manifest, zawierający główne tezy programowe Zielonych, został przyjęty na Zjeździe Założycielskim partii Zieloni 2004 w dniach 6-7 września 2003 roku w Warszawie.

Skrót tematów programowych w kampanii europejskiej:

Praca

Reindustrializacja oparta o efektywność energetyczną i nowoczesne gałęzie przemysłu (zielone technologie, odnawialne źródła energii, przemysł hi-tech)

Zapewnienie młodym dobrego startu na rynku pracy przez wdrożenie programu Gwarancja dla Młodych.

Działania na poziomie europejskim oraz krajowym na rzecz ograniczenia bezpłatnych staży.

Zlikwidowanie umów śmieciowych (nie poprzez jedynie mechaniczne podniesienie składki ZUS, jak czyni to rząd, ale poprzez wyrównanie zabezpieczeń i praw pracowników w każdej formie umów).

Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających na etacie i walka z fikcyjnym samozatrudnieniem poprzez powrót osób samozatrudnionych do powszechnego, progresywnego systemu PIT.

Działania na rzecz zmniejszenia nierówności płacowych: zwiększania płacy minimalnej przy ograniczeniu skandalicznie wysokich płac prezesów.

Stworzenie nowoczesnego systemu ubezpieczeń społecznych dla artystów i twórców, a także zapewnienie rozwiązań prawnych w zakresie ochrony ich pracy zgodnej ze specyfiką tych zawodów.

Zniesienie barier prawnych blokujących możliwość powszechnego zrzeszania się w związkach zawodowych.

Dążenie do wprowadzania na poziomie europejskim i krajowym legislacji, która stworzy setki tysięcy lokalnych miejsc pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii i przy głębokiej termomodernizacji budynków.

Zdrowie

Zwiększenie publicznych nakładów na ochronę zdrowia do minimum 7% PKB.

Stanowczy sprzeciw wobec prób prywatyzacji szpitali i innych placówek opieki zdrowotnej; opieka zdrowotna i edukacja to dziedziny, które muszą pozostać publiczne i dostępne dla wszystkich, niezależnie od zasobności portfela.

Zapewnienie godnych płac i warunków pracy w ochronie zdrowia, zwłaszcza dla pielęgniarek i położnych oraz pomocniczego personelu medycznego, aby sytuacja materialna nie zmuszała ich do emigracji z kraju.

Zadbanie o możliwość korzystania z publicznej służby zdrowia we wszystkich państwach Unii Europejskiej przez obywateli Polski.

Zwiększenie nakładów na profilaktykę zdrowotną od najwcześniejszego wieku: promocja sportu, edukacja zdrowotna, promowanie dobrej żywności i zdrowego trybu życia. Każda złotówka wydana na profilaktykę to kilka złotych zaoszczędzone na leczeniu Polek i Polaków.

Ochrona zieleni w mieście, niezbędnej dla zdrowia, równowagi i dobrego samopoczucia mieszkańców miast.

Jednolity, powszechny system ubezpieczeń społecznych oparty na solidarności międzypokoleniowej dla wszystkich.

Zdecydowane odejście od obecnej – szkodliwej, kosztownej i nieskutecznej – polityki narkotykowej w stronę większych nakładów na leczenie uzależnionych zamiast na karanie i całkowitej depenalizacji posiadania miękkich narkotyków na własny użytek, połączonej z rzetelną edukacją.

Edukacja, nauka i badania

Umożliwienie jak największej liczbie młodych ludzi studiowanie w innym kraju europejskim poprzez znaczne zwiększenie budżetów przeznaczonych na programy wymiany, takie jak Erasmus, Socrates czy Leonardo.

Dążenie do bezpłatnego kształcenia na wszystkich poziomach – od żłobków po szkolnictwo wyższe – we wszystkich krajach UE. Wiedza i wykształcenie są największym kapitałem narodów europejskich i nie możemy sobie pozwolić na oszczędzanie na nich.

Połączenie polityk skierowanych na badania i rozwój z politykami dotyczącymi edukacji aby uczyć młodzież innowacji i kreatywności od najmłodszych lat.

Wprowadzenie do szkół rozbudowanych programów edukacji etycznej, ekologicznej, europejskiej i uwrażliwiającej na sprawy globalne – aby młodzież czuła i rozumiała więzi jakie łączą nas z innymi ludźmi, z Europą, z krajami rozwijającymi się, czy ze środowiskiem przyrodniczym.

Zwiększenie nakładów na badania i naukę do 2% PKB.

Wspieranie otwartych standardów edukacyjnych i naukowych, wewnątrzunijne transfery technologiczne.

Wsparcie ze strony państwa dla polskich innowacji i wynalazków (takich jak grafen).

Skuteczne wykorzystywanie zamówień publicznych do promowania nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań.

Równość płci

Działanie na rzecz zrównania płacy i sytuacji zawodowej kobiet i mężczyzn przez instrumenty takie jak: urlopy tacierzyńskie, podawanie wysokości płac do publicznej wiadomości. Wyrównanie płac kobiet i mężczyzn za taką samą pracę na obszarze całej Unii Europejskiej.

Zwiększenie nakładów publicznych oraz wykorzystanie funduszy unijnych dla budowy przedszkoli i żłobków, tak by objąć 90% dzieci w wieku od 3 do 5 lat opieką przedszkolną – zagwarantowanie dzieciom miejsc w przedszkolach i żłobkach pozwoli rodzicom, zwłaszcza kobietom, na szybki powrót na rynek pracy, co przy okazji pozytywnie wpłynie na gospodarkę.

Zapewnienie kobietom prawa do decydowania o tym, czy, kiedy i ile chcą mieć dzieci. Rzetelna edukacja seksualna, dostępna antykoncepcja i legalna aborcja.

Ratyfikacja przez Polskę europejskiej konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet.

Rolnictwo i rozwój wsi

Wsparcie dla produkcji żywności wysokiej jakości, w tym produktów rolnictwa ekologicznego oraz produktów tradycyjnych i regionalnych na terenie Polski i całej Unii Europejskiej. Promowanie rozwoju lokalnego rynku produktów rolnych i przetwórstwa lokalnego.

Rozwój rolnictwa przyjaznego dla przyrody, spełniających wymogi ochrony środowiska, wsparcie gospodarstw realizujących programy rolnośrodowiskowe, a zwłaszcza dla gospodarstw ekologicznych.

Zakaz uprawy roślin genetycznie modyfikowanych i użycia modyfikacji genetycznych w produkcji zwierzęcej na terenie UE.

Wprowadzenie obowiązkowej informacji handlowej o produktach: dla produktów żywnościowych o zawartości produktów genetycznie modyfikowanych (GMO). Konsumentki i konsumenci mają prawo do informacji, nawet jeżeli produkty żywnościowe zawierają mniej niż 0,9 proc. GMO.

Wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich w kierunku rozwoju małej przedsiębiorczości, usług i turystyki, tworzących miejsca pracy dla mieszkańców wsi i poprawy jakości życia na wsi.

Zachowanie obszarów chronionych i ich dalszy rozwój.

Czyste powietrze i klimat

Wprowadzenie w polskich miastach wymaganych prawnie europejskich norm czystości powietrza i ochrony zdrowia mieszkańców i mieszkanek.

Monitorowanie i nadzorowanie poprawnego wdrożenia w Polsce unijnych dyrektyw w zakresie ochrony środowiska, gospodarki zasobami, efektywności energetycznej i energetyki odnawialnej.

Radykalna zmiana podejścia do transportu celem ochrony powietrza i klimatu: promowanie sprawnie działających kolei i efektywnego oraz taniego dla obywatela transportu publicznego. Dążenie do redukcji emisji CO2 przez efektywność energetyczną i inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE) przy jednoczesnym zadbaniu, żeby państwa bogatsze sfinansowały transformację energetyczną w biedniejszych państwach UE, tak, by Polska nie musiała sama ponosić kosztów polityki klimatycznej (Europejska Solidarność Energetyczna).

Zdecydowane wsparcie rozproszonej i obywatelskiej energetyki odnawialnej, odejście od dotowania brudnych korporacji naftowo-węglowych.

Dążenie do podpisania ambitnego globalnego porozumienia klimatycznego, które obejmie wszystkie kraje świata, w tym największych emitentów – USA i Chiny – i sprawiedliwie rozdzieli koszty zażegnania kryzysu klimatycznego.

Transport i mobilność

Zwiększenie funduszy unijnych na rozwój transportu kolejowego jako środka transportu przyjaznego środowisku i ludziom oraz wsparcie rozwoju transportu intermodalnego (praktyczna realizacja zasady „Tiry na Tory”).

Wdrożenie na poziomie unijnym zasad „zanieczyszczający płaci” oraz internalizacji kosztów zewnętrznych przez wszystkie gałęzie transportu, czyli: ponoszenie kosztów negatywnych skutków działalności transportowej przez tych, którzy bezpośrednio je powodują, a nie przez społeczeństwo. Szkodliwe koszty zewnętrzne są największe w transporcie drogowym i lotniczym (zanieczyszczenia, hałas, emisje CO2, korki, wypadki), a najmniejsze – w kolejowym.

Ambitne regulacje promujące zrównoważoną mobilność miejska, w tym transport rowerowy i pieszy, komunikację publiczną, ITS (inteligentne systemy transportowe), efektywną integrację transportu publicznego z kolejowym, opłaty za wjazd do centrów miast (congestion charging zones).

Wsparcie finansowe i prawne dla budowy czystej infrastruktury transportowej jako alternatywy dla transportu opartego na spalaniu paliw kopalnych (publiczne punkty ładowania pojazdów elektrycznych, publiczne systemy wypożyczania rowerów i pojazdów ekologicznych).

Wprowadzenie zachęt podatkowych i ulg celem promowania zrównoważonego transportu i mobilności (zmniejszenie opodatkowania czystych pojazdów, ulgi za dojazd rowerem do pracy, darmowa komunikacja miejska przy rezygnacji z dojazdu autem).

Podział funduszy krajowych i unijnych na rozwój transportu w stosunku 60 (kolej) : 40 (drogi).

Zapewnienie sieci kolejowych połączeń międzymiastowych o wysokiej częstotliwości i regularności, umożliwiającej wobodne podróżowanie po kraju bez konieczności korzystania z samochodu.

Bezpieczeństwo energetyczne

Utworzenie Europejskiej Agencji Energetyki Odnawialnej, która finansować będzie powstanie europejskich sieci przesyłowych, uniezależniających Unię od importu węgla, gazu i ropy z Rosji. Zwiększenie funduszy na badania i rozwój w dziedzinie energetyki odnawialnej, sprzyjające innowacjom oraz pobudzające rozwój nauki w Polsce i innych krajach UE.

Dążenie do większej solidarności w kwestiach energetycznych pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Stworzenie mechanizmów, które zobowiążą kraje UE do traktowania zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego jednego z krajów jako zagrożenia dla całego UE i udzielenia wsparcia danemu państwu.

Ambitne wdrażanie dyrektyw o efektywności energetycznej w gospodarce i w budownictwie, aby osiągnąć cel 50% obniżki zapotrzebowania na energię w 2050 r.

Stworzenie warunków do maksymalnego wykorzystywania instrumentów finansowych oferowanych przez Unię Europejską dla poprawy lokalnej niezależności energetycznej regionów i podregionów, poprzez rozwój budownictwa pasywnego, transportu publicznego, lokalnych obywatelskich energii odnawialnych i demokracji energetycznej.

Wsparcie dla zwiększania efektywności i rozwoju prosumenckich, odnawialnych źródeł energii w zamian za rezygnacje z wchodzenia do programów atomowych nowych krajów Unii.

Wdrażanie ustawodawstwa unijnego i krajowego skierowanego na likwidację ubóstwa energetycznego, poprzez dotowanie poprawy efektywności energetycznej dla rodzin zagrożonych ubóstwem i progresywnych taryf energii.

Działanie na rzecz moratorium w Unii Europejskiej na stosowanie technologii szczelinowania hydraulicznego używanej do poszukiwań i wydobycia paliw niekonwencjonalnych, jako stwarzającej realne zagrożenia dla środowiska, w szczególności dla zaopatrzenia dzisiejszych i przyszłych pokoleń w czystą wodę.

Polityka międzynarodowa i pomoc rozwojowa

Wspieranie demokratycznych dążeń państw sąsiedztwa wschodniego i basenu morza śródziemnego przy jednoczesnym zapewnieniu odpowiednich środków finansowych i obustronnie korzystnych relacji handlowych.

Zacieśnienie współpracy gospodarczej, kulturalnej i politycznej z Ukrainą oraz wspieranie Partnerstwa Wschodniego jako strategicznego, długofalowego projektu, który powinien być oparty na silnej współpracy kulturowej i naukowej.

Wspólna europejska polityka zagraniczna („mówienie jednym głosem”) nastawiona na promowanie kultury dialogu, współpracy międzynarodowej i poszanowania praw człowieka.

Sprawiedliwe umowy handlowe z krajami trzecimi, które będą chronić, a nie niszczyć standardy ochrony środowiska i ochrony zdrowia oraz prawa pracownika i konsumenta.

Aktywna rola UE na polu zapobiegania konfliktom, rozbrojenia i kontroli broni (w tym nuklearnej) oraz misji pokojowych.

Zwiększenia przez Unię Europejską pomocy krajom rozwijającym się do 0,7% PKB celem wyeliminowania głodu, poprawy stanu zdrowia i dobrobytu mieszkańców.

Ulgi podatkowe dla produktów sprawiedliwego handlu (‚Fair trade’) i wpisanie zasady wspierania ich w zamówieniach publicznych.

Prawa człowieka

Zagwarantowanie bezwarunkowej wolności od tortur dla każdego na terenie całej Unii Europejskiej oraz dążenie do wyjaśnienia kwestii tajnych więzień CIA w Polsce.

Bronienie równych praw dla każdego, niezależnie od jego narodowości, wyznania, religii, koloru skóry, płci czy orientacji seksualnej. Chronienie przed prześladowaniami w całej Europie przedstawicieli i przedstawicielek wszelkich mniejszości, w tym religijnych, seksualnych, narodowościowych.

Zwiększenie ochrony praw migrantów na terenie całej Europy – zarówno Polaków i Polek jak i imigrantów z innych krajów.

Stworzenie systemu, który będzie bardziej humanitarny dla uchodźców i imigrantów bez papierów przy jednoczesnym solidarnym ponoszeniu kosztów opieki nad nimi przez wszystkie kraje UE.

Dążenie do zapewnienia Europejkom i Europejczykom pełnego dostępu do nieoczywistych praw człowieka, takich jak: prawo do wody, prawo do internetu, prawo do mieszkania.

Rozwój w Polsce i Europie nowoczesnego budownictwa komunalnego na wynajem, w przeciwieństwie do finansowania deweloperów i kredytów mieszkaniowych. Europejski zakaz eksmisji na bruk.

Ochrona sygnalistów – jednostek, które podejmują osobiste ryzyko, aby poinformować opinię publiczną o niemoralnych i bezprawnych praktykach rządów i korporacji.

Zagwarantowanie obywatelom i społecznościom lokalnym możliwości sprzeciwu wobec decyzji inwestycyjnych w istotny sposób zmieniających warunki ich życia, w szczególności trwale degradujących środowisko naturalne i zagrażających, również w przyszłości, zdrowiu mieszkańców.

Wolność i prywatność w internecie

Zwiększenie nakładów na kulturę jako komplementarne ze zwiększeniem nakładów na badania i rozwój.

Sprzeciw w Parlamencie Europejskim wobec aktów prawnych ograniczających swobodę konsumentów i konsumentek (ACTA) oraz negocjowania procedur arbitrażowych gwarantujących amerykańskim korporacjom możliwość pozywania do sądów arbitrażowych państw europejskich (TIPP).

Zdecydowane domaganie się faktycznego poszanowania prywatności i praw obywatelskich w internecie przez korporacje oraz rządy; objęcie amerykańskich firm europejskimi regulacjami dotyczącymi ochrony praw osobowych.

Wyjaśnienie sprawy masowej inwigilacji internetowej i telekomunikacyjnej przez USA oraz niektóre państwa UE; wprowadzenie odpowiednich ram prawnych, które ukrócą takie skandaliczne praktyki.

Ochrona praw zwierząt

Zapewnienie prawa, które wprowadzałoby jednolite europejskie standardy przetrzymywania zwierząt w schroniskach.

Walka o jak najbardziej humanitarne traktowanie zwierząt w hodowli i podczas transportu na terenie całej Unii Europejskiej.

Działanie dla wprowadzenia regulacji europejskich znoszących ubój rytualny bez ogłuszania.

Wprowadzenie przejrzystego systemu kontroli połowów na terenie całej UE, zakaz praktyk takich jak norowanie.

Demokratyzacja i przejrzystość instytucji unijnych

Zwiększenie wpływu obywateli na decyzje podejmowane na szczeblu unijnym poprzez ułatwienia dla europejskich inicjatyw obywatelskich (zmniejszenie ilości wymaganych podpisów do 0,5 miliona) i prawnie wiążące referenda.

Zwiększenie kontroli nad lobbystami działającymi na poziomie europejskim i zmniejszanie ich wpływu na decyzje; ułatwienie obywatelom dostępu do Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji Europejskiej.

Zwiększenie kompetencji Parlamentu Europejskiego oraz parlamentów narodowych w procesie podejmowania decyzji na poziomie unijnym.

Wprowadzenie zasady jawności i przejrzystości prac instytucji unijnych oraz ostrzejszych zasad odnośnie konfliktu interesów i zwalczania korupcji.

Większy budżet UE

Zwiększenie budżetu UE oraz przeorientowanie dystrybucji, tak by zaspokoić potrzeby związane m.in. ze zrównoważonym rozwojem, innowacjami w zakresie ochrony środowiska, wspólną polityką zagraniczną i polityką na rzecz współpracy rozwojowej.

Nacisk Parlamentu Europejskiego na likwidowanie rajów podatkowych na terenie UE i poza jej terytorium oraz uszczelnianie legislacji wewnątrz UE aby zapobiec optymalizacji podatkowej i ucieczce dużego biznesu do rajów podatkowych.

Dążenie do wprowadzenia na szczeblu europejskim podatku od transakcji finansowych (FTT), oraz podatku w wysokości 0.05% na wszelkie transakcje finansowe, które ograniczyłyby spekulacje finansowe na terenie UE.

Dążenie do zmniejszania opodatkowania kosztów pracy (podatków od zatrudniania pracowników) kosztem zwiększania podatków od transakcji kapitałowych oraz podatków od wydobycia surowców i kosztów eksploatacji środowiska.

Wprowadzenie na szczeblu unijnym zerowej stawki VAT na produkty i usługi ważne ze względów społecznych i ekologicznych, takich jak energooszczędny sprzęt gospodarstwa domowego, żywność organiczna, dostęp do Internetu, opieka nad dziećmi, osobami chorymi i starszymi, oraz książek i czasopism, również w wersji elektroniecznej.

Likwidacja wielomiliardowych subsydiów dla energetyki nieodnawialnej (oprócz tych zwiększających efektywność jej wykorzystania), przeznaczenie zaoszczędzonych środków na rozwój energetyki odnawialnej, poprawę jakości sieci przesyłowych oraz efektywność energetyczną.

Ograniczenie możliwości unikania podatków przez korporacje międzynarodowe poprzez likwidację rajów podatkowych i fikcyjnych struktur prawnych.

Dążenie do większej koordynacji unijnych polityk: gospodarczej, finansowej, zatrudnienia oraz ustanowienia wspólnej europejskiej polityki podatkowej, żeby ukrócić fatalną w skutkach konkurencję podatkową między państwami członkowskimi.

O nas

Powrót na górę
Partia Zieloni istnieje od 10 lat. Od początku naszego istnienia zajmujemy się sprawami, które inne partie ignorują lub uważają za „zbyt trudne”. Od lat konsekwentnie walczymy o takie sprawy jak równość kobiet i mężczyzn, zdrowa żywność i czyste powietrze, trwały rozwój, komunalne budownictwo mieszkaniowe, racjonalna polityka narkotykowa, związki partnerskie, transport publiczny, wspieranie odnawialnych źródeł energii.

Jesteśmy częścią Europejskiej Partii Zieloni, najbardziej postępowej siły politycznej w Europie. To właśnie europejskim Zielonym zawdzięczamy program Gwarancja dla Młodych, którego celem jest zwalczanie bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia. W Parlamencie Europejskim walczymy o to, żeby środki unijne trafiały do małych i średnich gospodarstw rolnych, a nie tylko wielkich gospodarstw przemysłowych. To m.in. dzięki naszym działaniom zablokowano w Parlamencie Europejskim ACTA.

W tegorocznych wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 25 maja, po raz pierwszy startujemy samodzielnie. Do współpracy namówiliśmy wiele środowisk i organizacji. Z list Komitetu Wyborczego Partia Zieloni startują przedstawicielki i przedstawiciele Partii Kobiet, Stowarzyszenia Młodzi Socjaliści, PPS, Stowarzyszenia Wolne Konopie, Kongresu Kobiet i ruchów miejskich.

Chcemy otwartej, zjednoczonej i solidarnej Europy, która będzie dbać o potrzeby Polek i Polaków. Chcemy europejskich standardów w Polsce: takiej samej płacy jak w Europie, bezpieczeństwa zatrudnienia i ochrony przed dyskryminacją.

Plakat: Chcę decydować o sobie. Jestem Polką. Jestem Europą.

Wesprzyj nas

Powrót na górę

Jeśli nasze postulaty są także dla Ciebie ważne i chcesz nam pomóc, możesz:

 • wesprzeć nas finansowo, wpłacając darowiznę na konto Partii Zieloni
  numer konta: 82 1020 1097 0000 7502 0099 8922

  Partia Zieloni
  ul. Marszałkowska 1 lok. 160, 00-624 Warszawa
  PKO BP SA IX Oddział w Warszawie BIC (SWIFT): BPKOPLPW

  z tytułem przelewu: Darowizna na rzecz Partii Zieloni

  Nawet mała kwota ma znaczenie!

  Uwaga: Zgodnie z prawem środki finansowe dla partii politycznych w Polsce mogą być przekazywane w formie darowizny jedynie przez osoby fizyczne, będące obywatel(k)ami polskimi.

 • Przyłączyć się do naszych działań.

Przyłącz się

Powrót na górę

Jeżeli czytając tę stronę czujesz że to, co robimy, ma sens, jeżeli zastanawiasz się, czy nie warto pomóc nam w naszych działaniach — prawdopodobnie już czas się zazielenić. Zapraszamy serdecznie!

 1. możesz zostać członkiem / członkinią Partii Zieloni, wstępując do wybranego koła,
 2. możesz zostać sympatykiem / sympatyczką Partii Zieloni, współdziałając z nami bez wstępowania do partii,
 3. jeśli chcesz po prostu być z nami w kontakcie – zostaw swój e-mail. Odezwiemy się.

Chcę działać!

Media/kontakt

Powrót na górę

Biuro krajowe Partii Zieloni
Siedziba: ul. Marszałkowska 1, lok. 160
00-624 Warszawa

NIP: 525-232-02-50

Rzecznik prasowy – Maciej Józefowicz

tel. +48 608 325 796, e-mail: biuro.prasowe@zieloni2004.pl

Sekretarz partii – Marek Matczak

tel. +48 665 008 180, e-mail: marek.matczak@zieloni2004.pl

Skarbnik partii – Mariusz Rusinek

tel. +48 601 871 171, e-mail: mariusz.rusinek@zieloni2004.pl